ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ တစ္ပတ္အလိုအထိ ျပည္ပသို႔ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ တစ္ပတ္အလိုအထိ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ေဒၚလာ ၂၇ ဒသမ ၇၅၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာရရွိခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္မူ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလ်ံအထိရရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၃၀ ေက်ာ္အထိရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းႏွင့္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ပင္ ပိုမိုျမင့္မားမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေနက ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္အထိ ၂၈ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေလာက္အထိ ရထားပါတယ္။ မႏွစ္ကတစ္ႏွစ္လံုးရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈပမာဏဟာ ၂၉ ဒသမ ၂၁၂ ဘီလ်ံျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ မႏွစ္က ကုန္သြယ္မႈပမာဏဟာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အျမင့္ဆံုးရခဲ့တဲ့ ကုန္သြယ္မႈပမာဏေပါ့။ ဒီႏွစ္မွာ အဲဒါထက္ေက်ာ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒီေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းမွာတင္ ၂၈ ဒသမ ၆ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ကုန္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘီလ်ံ ၃၀ ေက်ာ္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွန္းထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဒီႏွစ္ရတဲ့ ကုန္သြယ္မႈပမာဏဟာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ မႏွစ္ကထက္ ပိုျမင့္မားလာမယ့္အေျခအေနေတြရွိတယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္အထိ ပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္တြင္ မႏွစ္ကကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံခန္႔ပိုမ်ားေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္ သြင္းကုန္က႑တြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ပို႔ကုန္က႑တြင္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ပိုရထားသည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလ်ံရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃၃၅ ဘီလ်ံ ပုိမုိရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလ်ံတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၃ ဒသမ ၉၂၆ ဘီလ်ံႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၁၆၅ ဘီလ်ံ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနအရ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားၾကားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း Oxford Business Group-OBG အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနအရ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားၾကားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း Oxford Business Group (OBG) ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Oliver Cornock က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမရွိေသးသည့္ ႀကီးမားေသာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ သယံဇာတမ်ား စသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနအရ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားၾကားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ဆက္လက္ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း Oxford Business Group (OBG) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစီရင္ခံစာအသစ္ မိတ္ဆက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီထက္ပိုၿပီး လုပ္စရာေတြရွိေသးေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို သက္ေသျပၿပီးျဖစ္သလို ႏိုင္ငံရဲ႕ေစ်းကြက္ အားသာခ်က္ေတြလည္းရွိတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သတိထားမိမွာ အေသအခ်ာပါပဲ” ဟု Oxford Business Group (OBG) ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Oliver Cornock က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း မတ္ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လအကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၂၂၂ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္းပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇၁၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ခန္႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ထိ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလြႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈအစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလျဖစ္သည့္ လာမည့္ေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အဓိက၀င္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိအမ်ားဆံုး၀င္တာက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြက ဒီေျခာက္လအတြင္းမွာ ဒီက႑သံုးခုက အဓိက၀င္ေရာက္မယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

Oxford Business Group (OBG) သည္ အာရွ၊ အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေမရိကတိုက္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာသုေတသနႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ေဇယ်ာၿငိမ္း

ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆုံးမီ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိလာၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာေလးဘီလ်ံေက်ာ္ ပုိမုိကုန္သြယ္ခဲ့

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆုံးမီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိလာၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာေလးဘီလ်ံေက်ာ္ ပုိမုိကုန္သြယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၉ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၁၁၁၆ ဒသမ ၀၅၉ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄၃၂၄ ဒသမ ၈၀၇ သန္းပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၉ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၂၃၃၃၆ ဒသမ ၂၇၈ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၇၇၉ ဒသမ ၇၈၁ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၇၃၉ ဒသမ ၄၆၁ သန္းပုိမုိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာမူ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ေဒၚလာ ၅၈၅ ဒသမ ၃၄၆ သန္းပိုမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၃၆၄၀ ဒသမ ၅၈၇ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၇၄၇၅ ဒသမ ၄၇၂ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္တန္ဖုိးမွာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးထက္ မ်ားျပားေနသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြေဒၚလာ ၃၈၃၄ ဒသမ ၈၈၅ သန္းျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူတြင္မူ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၄၆၅၀ ဒသမ ၂၄၈ သန္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိ ေငြေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပဲတီစိမ္း အဓိကတင္ပို႔ေနေသာ ဥေရာပေစ်းကြက္အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၀ယ္လိုအားေကာင္းေနသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ပဲတီစိမ္း ေစ်းေကာင္းရေနဟုဆို

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ား ပဲသိမ္းေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ပဲတီစိမ္းကို အဓိကတင္ပို႔ေနေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ ဥေရာပအျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ၀ယ္လိုအားေကာင္းေနသျဖင့္ ပဲတီစိမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ေကာင္းေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းမွ သိရသည္။

“ပဲတီစိမ္းကေတာ့ တ႐ုတ္ဘက္က အ၀ယ္ေကာင္းတာေရာ ေနာက္ဥေရာပဘက္က အမာခံေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ေစ်းေကာင္းပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကိုဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခရမ္းေရႊ၀ါပဲတီစိမ္း သံုးတင္းတစ္အိတ္ (အခ်ိန္ ၆၀) ကို က်ပ္ ၁၁၅,၀၀၀ အထိရွိေၾကာင္း၊ ခရမ္းေရႊ၀ါပဲတီစိမ္း တစ္တန္ကို ၁၁ သန္းခြဲခန္႔အထိရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ပဲတီစိမ္းမ်ားကို ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပဲပင္ေပါက္ ေဖာက္စားရန္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ယ္ယူရာတြင္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္း ေကာင္းမြန္ေသာ ပဲတီစိမ္းကိုသာ ၀ယ္ယူၿပီး ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းပိုမိုရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲတီစိမ္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ကုန္သည္မ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္းအထိ ဆင္း၀ယ္ေၾကာင္း ယင္းကဲ့သို႔ ၀ယ္ယူရာတြင္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းအားလံုးကို ၀ယ္ယူၿပီး အရည္အေသြးေပၚ မူတည္ကာ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားခ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲတီစိမ္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရမ္းႏွင့္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အဓိက အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ဳိးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ဥေရာပ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ပဲတီစိမ္းကို ကန္ထ႐ိုက္စိုက္ခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ရွိသည့္ ပဲမ်ဳိးစံုအနက္ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုတို႔ကို ျပည္ပသို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပဲတီစိမ္းကို ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုႏွစ္မ်ဳိးကို အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ အဓိက တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၁၁ လေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္ အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈသည္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၈၀၇ သန္းအထိရရွိထားေၾကာင္း စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရ သည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံု တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၀၉ သန္း တင္ပို႔ထားကာ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၇၇၄ သန္းနီးပါးသာ ရရွိခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္မွ မတ္ ၂ ရက္အထိ တစ္လေက်ာ္အတြင္း တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၃၃ သန္း အထိ ရရွိထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္တြင္း ျပည္ပေခ်းေငြ က်ပ္ ၇၅၉၃ ဘီလ်ံ ေခ်းယူခဲ့ၿပီး ေခ်းယူခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း သိန္း ၅၀ (က်ပ္ဘီလ်ံ ၅၀၀၀) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဘီလ်ံ ပိုမိုေခ်းယူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ သံုးသပ္

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြက်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ေခ်းယူခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ေခ်းယူခြင့္ ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း သိန္း ၅၀ (က်ပ္ ၅၀၀၀ ဒသမ ၀၀ ဘီလ်ံ) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ပိုမိုေခ်းယူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အစိုးရ၏ ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ရယူခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းမွာ က်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံျဖစ္ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ေခ်းယူခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္းသိန္းငါးဆယ္ (က်ပ္ ၅၀၀၀ ဒသမ ၀၀ ဘီလ်ံ) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ပိုမိုေခ်းယူခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းေခ်းေငြ အေနျဖင့္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း က်ပ္ ၁၂၀၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ၊ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ျခင္း က်ပ္ ၃၆၂၂ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ၊ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ဗဟိုဘဏ္ သို႔ေရာင္းခ်ျခင္း က်ပ္ ၂၃၁၀ ဒသမ ၃ ဘီ လ်ံျဖစ္ၿပီး ျပည္ပေခ်းေငြ က်ပ္ ၄၅၈ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီ လ်ံျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အလားတူကာလအတြင္း ျပည္ပ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၂ ဒသမ ၉၈၃ သန္းကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ခဲ့ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၆ ဒသမ ၆၃၉ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၆ ဒသမ ၆၀၆ သန္း၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၈ ဒသမ ၃၇၂ သန္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂ ဒသမ ၇၃၈ သန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး ေပးဆပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရယူခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေခ်းေငြမ်ားအနက္ ျပည္တြင္းေခ်းေငြျဖစ္သည့္ အစိုးရေငြတိုက္ စာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်မႈတို႔ကို တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ေရာင္းခ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရယူခဲ့ေသာ ျပည္ပေခ်းေငြ အားလံုးသည္ သက္သာေသာ ေခ်းေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ရယူခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းမွာ က်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံျဖစ္ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ေခ်းယူခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း သိန္းငါးဆယ္ (က်ပ္ ၅၀၀၀ ဒသမ ၀၀ ဘီလ်ံ) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေခ်းယူေငြ ျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈကို က်ပ္ ၄၈၃၉ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အသားတင္ေခ်းေငြပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

 

သက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မည့္ ဘ႑ာႏွစ္အေျပာင္းအလဲ

လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိအစား အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရအေနျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အျဖစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လုိက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြး အၾကံျပဳမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ထုိသု႔ိ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံသုိ႔ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကုိယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ၊ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒတို႔ကို ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခ်မွတ္သည့္ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အဓိကထား၍ သတ္မွတ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုအေျခအေန၊ အစိုးရက႑၊ ပုဂၢလိကက႑၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္ဘ႑ာေရး ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဆိုင္ရာစာရင္းမ်ား ေရးဆြဲမႈတို႔ႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ သတ္မွတ္ၾကေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ဟူသည္ တစ္ႏွစ္တာသို႔မဟုတ္ ၁၂ လကာလအတြက္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးကိစၥမ်ား လ်ာထားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့စဥ္က အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းေပးႏုိင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္ကို ျမန္မာသကၠရာဇ္တို႔ႏွင့္ ညီညြတ္ေစေရးတို႔အတြက္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ဘ႑ာႏွစ္သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မိုးရာသီကာလေက်ာ္လြန္မွသာ လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္သျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ နည္းပါးျခင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ၊ ျပည္ပအကူအညီရေငြမ်ား ရယူရာတြင္ ေပးအပ္သည့္ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီပါက အခ်ိန္မ်ားညိႇႏိႈင္းရျခင္း၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္သည့္ႏွစ္တြင္ ေနာင္အစိုးရအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို လက္ရွိအစိုးရက ေရးဆြဲေပးရျခင္းစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ပါက တည္ေဆာက္ေရး၊ ၀ယ္ယူေရးစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္ဆက္တည္းရွစ္လခန္႔ ပြင့္လင္းရာသီရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ စတင္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ား တိုက္ဆိုင္ေနမႈ မရွိေတာ့ျခင္း၊ ပြင့္လင္းရာသီအစတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ကုန္ဆံုးခါနီး မိုးရာသီတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ သံုးလပတ္အလိုက္ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈ ပိုမိုညီညြတ္ မွ်တလာႏိုင္ျခင္း အစရွိသည့္ အားသာခ်က္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၂ ျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ တင္ျပရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မကိုက္ညီေတာ့သျဖင့္ အဆိုပါ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ျပည္ပအကူအညီ၊ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ မိမိဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ညိႇႏိႈင္းရျခင္း၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ႏွစ္တြင္ လက္ရွိအစိုးရက ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဘတ္ဂ်က္သည္ အစိုးရသစ္သို႔ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေပးခ်ိန္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ေျခာက္လသာရွိေသးျခင္းစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔က ဘတ္ေပါင္းစုံမွျပန္လည္ စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အစုိးရတစ္ရပ္၏ ဘ႑ာႏွစ္ သတ္မွတ္မႈကုိ ေလ့လာရာမွာ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္၊ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားအျပင္ အျခားေသာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွ ဘတ္ဂ်က္အား ထိန္းညႇိေစာင့္ၾကည့္ရန္ အခ်ိန္ကာလ လုံေလာက္ရန္ လုိအပ္သျဖင့္ အစုိးရတစ္ရပ္၏ ဘ႑ာႏွစ္သည္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီရန္လုိအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေသာင္းထုိက္စုိးက ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၎က လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္ အေမရိကန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဖီဂ်ီ၊ တီေမာလက္စ္ေတစသည့္ ႏုိင္ငံအနည္းငယ္သာ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲရျခင္းေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိျခင္း၊ စာရင္းအင္း စနစ္ေျပာင္းလဲရျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ား၊ စာရင္းစစ္သင္တန္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ရျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသင့္ျဖစ္ၿပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

အလားတူ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက “ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာပါ။ ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အရာလမ္းကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ ၁၈ လဆုိတဲ့ အခ်ိန္ကာလဟာ အင္မတန္ တုိေတာင္းတဲ့ကာလျဖစ္တယ္လုိ႔ တင္ျပထားတဲ့အတုိင္း အခ်ိန္ကာလ တုိေတာင္းေသးတဲ့အျပင္ အစုိးရစတင္ ဖြဲ႕စည္းတုန္းကလည္း ၀န္ႀကီးအေရးအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ ေပါင္းစည္းဖြဲ႕စည္းလုိက္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းအသီးသီးရဲ႕ အေျခအေနမွန္ကုိ သိရွိဖုိ႔အတြက္ ခက္ခဲပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း၊ အလုပ္အကုိင္ အခက္အခဲ၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အတြက္ အခုခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ မသင့္ေသးဘူးလုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ရာသီဥတု အနီးကပ္ဆုံး တူညီေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ထုိင္းႏွင့္ လာအုိတုိ႔တြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာသီဥတုႏွင့္ မုိးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဇြန္လမွ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားစရာမလုိဘဲ လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေနေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းရာသီ အမ်ားဆံုး ရရွိႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြ အရအသံုးေရးဆြဲ တင္ျပျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္ေစရန္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ အဆိုပါ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည့္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ အစားထိုးျပ႒ာန္းရန္ကိစၥမွာ မ်ားစြာအခက္အခဲ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မည္သည့္ဘ႑ာႏွစ္ကို သတ္မွတ္သည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆုိသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိအစား ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္မႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မွာ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ကုန္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္စမည့္ ဘ႑ာႏွစ္သစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ျဖစ္သည့္အတြက္ လစ္လပ္ေနသည့္ ေျခာက္လအတြက္ အစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဆုိသည္ကို ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္လာခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မွာ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္စမည့္ဘ႑ာႏွစ္သစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ လစ္လပ္ေနသည့္ ေျခာက္လအတြက္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ သက္သက္ေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေျခာက္လစာ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္မတုိင္မီ တင္သြင္းျဖစ္ဖုိ႔မ်ားေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျပန္စမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ေျခာက္လစာဘတ္ဂ်က္ကုိ စိစစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ကေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပတ္သက္၍ ေလ့လာၾကည့္ပါက ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၂၂၇ ႏိုင္ငံတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ (ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတိုင္း) သတ္မွတ္သည့္ႏိုင္ငံ ၁၅၆ ႏိုင္ငံရွိၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္သည့္ႏိုင္ငံ ၃၃ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ ဇြန္ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္သည့္ ႏုိင္ငံ ၂၀၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္သည့္ႏိုင္ငံ ၁၂ ႏိုင္ငံရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီက ဘ႑ာႏွစ္သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၿဗိတိသွ်တို႔ ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္ အခ်ိန္အထိ ဘ႑ာႏွစ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍လည္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိကိုသာ ဘ႑ာႏွစ္အျဖစ္ ဆက္လက္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကာလတြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိသို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲတဲ့ကိစၥက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ကတည္းကလည္း ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့လည္း သူက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အေပၚမွာ အခက္အခဲရွိတယ္။ ေနာက္ဘဏ္ေခ်းေငြအေပၚမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့ က႑ေတြမွာလည္း ျပန္လည္ၿပီး ျပန္ေပးဆပ္ရမယ့္အခ်ိန္ေတြမွာ ႏွစ္ကုန္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ သြားၾကံဳတဲ့ကိစၥရပ္ေတြစတဲ့ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတာ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲလုိမ်ဳိး အခက္အခဲေတြ ရွိလာေတာ့ အဲဒါေတြကုိ ေျပလည္ဖုိ႔ဆုိရင္ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သုံးသပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဘ႑ာႏွစ္က ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီးမွ စနစ္တက် ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က အၾကံျပဳသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံ (Least Development Country-LDC) စာရင္းထဲ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

အစုိးရ အေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံး ႏုိင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္လုိက္သည့္အတြက္ ပထမဦးစြာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြ အရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကုိ မျဖစ္မေန ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းအတြက္ အစုိးရ၏လုပ္ငန္းမ်ား ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္မည္လဲ။ ဘယ္ေလာက္အထိ တုိးတက္လာမည္လဲ။ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဘယ္လိုအက်ဳိးေတြ ျဖစ္ထြန္းမည္လဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္သြားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းကို လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၄၅ ဘီလ်ံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ပထမေျခာက္လပတ္တြင္ က်ပ္ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ အေကာင္အထည္ေပၚ

ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းကို လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေငြက်ပ္ ၄၅ ဘီလ်ံျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္တြင္ပင္ က်ပ္ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ပထမေျခာက္လပတ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းကို လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေက်းရြာ ၁၅၀၀၀ အတြက္ က်ပ္ ၄၅ ဘီလ်ံ လ်ာထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမ ေျခာက္လပတ္တြင္ပင္ ေက်းရြာ ၁၀၃၅ ရြာအတြက္ က်ပ္ ၃၁ ဒသမ ၀၅ ဘီလ်ံျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ေနမိသားစုမ်ား၏ စီးပြားေရး ၀င္ေငြတုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနက စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဳဟာ မူေဘာင္ ႏွင့္အညီ လူထုဗဟုိျပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခခံကာေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းကို စီမံကိန္း ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ အရင္းမေပ်ာက္လည္ပတ္ ရန္ပုံေငြ က်ပ္ သိန္းသုံးရာမတည္ကာ ေက်းရြာတစ္ေထာင္ေက်ာ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀၀၀ ခန္႔၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၂၄၁ ဒသမ ၇၁ ဘီလ်ံ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာအၾကံေပးညိႇႏႈိင္းျခင္း အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းကို ေက်းရြာမ်ားတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္ရရွိေစေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးေရး၊ ၀င္ေငြ တုိးပြားေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို ရည္မွန္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ က်န္ရွိေနသည့္ သံုးလေက်ာ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ငါးသိန္းခန္႔ ထပ္မံတင္ပို႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၇ သန္းအထိ စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပြဲ႐ံုတစ္ခုအတြင္း ျဖန္႔ခ်ိရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဆန္အိတ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ က်န္ရွိေနသည့္ သံုးလေက်ာ္အတြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ငါးသိန္းခန္႔ ထပ္မံတင္ပို႔သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္၌ စံခ်ိန္တင္ကာ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၇ သန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ေနာက္ထပ္အနည္းဆံုး တန္ခ်ိန္ ငါးသိန္းေလာက္ထက္ တင္ႏိုင္မယ္လို႔ မွန္းထားတယ္။ ငါးသိန္းေလာက္ ထပ္ၿပီးတင္ႏိုင္မယ္ဆို ၂ ဒသမ ၇ သန္းေလာက္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္” ဟု ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္တင္ပို႔ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ပါကစၥတန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ဆန္အေဟာင္း လက္က်န္နည္းေနသည့္အတြက္ ဆန္လုိအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္ကို ပိုမို ၀ယ္ယူလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ဒီႏွစ္က ျပန္ၾကည့္လိုက္လို႔ရွိရင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ဆန္ထုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြေပါ့။ Export လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေတြကို ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ပါကစၥတန္ သူတို႔ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း အလားတူပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံလုိပဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ အေဟာင္းလက္က်န္ စေတာ့ေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကုန္လုနီးပါး ျဖစ္သြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီႏွစ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က စေတာ့လက္က်န္ ျပတ္သေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ဒီႏိုင္ငံေတြ အားလံုးမွာ လက္က်န္နည္းေနတဲ့ဟာကို ဆန္လိုတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ပိုၿပီးေတာ့ ၀ယ္တဲ့သေဘာ ေတြ႕ရတယ္ ဒီႏွစ္မွာ” ဟု ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ပထမဆံုး စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က က်င္းပသည့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေ၀း အေထြေထြညီလာခံႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ ၿပီဆိုတဲ့အတြက္ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ပထမဆံုး စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္သူက အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္အထိ တင္ပို႔ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၂၀ မွ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းအထိ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လႊတ္လပ္ေရးေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ေႏွာင္းပိုင္းမ်ား ကာလမ်ားအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔မႈအျဖစ္ ၁၉၅၆၊ ၁၉၅၇၊ ၁၉၅၉ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းသာ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကိုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုး အေနျဖင့္ ၁ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္သာ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ အတြက္ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျပည္ပပို႔ကုန္အုပ္စုမွ ပို႔ကုန္၀င္ေငြပမာဏ ေဒၚလာ ၉၅၈၀ သန္းေက်ာ္ရရွိထား

မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ထြန္းေနလိႈင္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္အထိ ျပည္ပပို႔ကုန္ အုပ္စုမွ ပို႔ကုန္၀င္ေငြပမာဏ ေဒၚ လာ သန္း ၉၅၈၀ ေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာသန္းႏွစ္ေထာင္နီးပါး ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ပပို႔ကုန္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္အထိ ျပည္ပပို႔ ကုန္အုပ္စု ခုနစ္ခုမွ လယ္ယာထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈမွ ရရွိ၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ဒသမ ၇၇၀ သန္း၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၆ ဒသမ ၉၉၄ သန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚ လာ ၄၃၃ ဒသမ ၆၇၄ သန္း၊ သတၱဳ တြင္းထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၉၇၀ ဒသမ ၇၂၉သန္း၊ သစ္ေတာ ထြက္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၄၉ ဒသမ ၈၉၀ သန္း၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာ ပစၥည္းတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၄၃၇၀ ဒသမ ၃၆၈ သန္းႏွင့္ အျခားကုန္ ပစၥည္းတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၆၃၇ ဒသမ ၇၇၉ သန္းရရွိထားေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာ ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္အထိ ျပည္ပပို႔ ကုန္အုပ္စု ခုႏွစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ တင္ ပို႔ကုန္မွရရွိ၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၃၂၇၇ ဒသမ ၂၃၀ သန္း၊ ပုဂၢလိက ပိုင္တင္ပို႔ကုန္မွ ရရွိ၀င္ေငြမွာ ေဒၚ လာ ၆၃၀၂ ဒသမ ၉၇၄ သန္းရရွိ ထားၿပီး စုစုေပါင္းျပည္ပပို႔ကုန္မွ ရရွိ ၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၉၅၈၀ ဒသမ ၂၀၄ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပပို႔ကုန္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္ပပို႔ကုန္အုပ္စု တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေဒၚလာ ၁၇၁၆ ဒသမ ၆၇၃ သန္းပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္း၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ သတၱဳတြင္း ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားပို႔ကုန္မ်ားဟူ၍ အုပ္စု ခုနစ္မ်ဳိးခြဲ၍ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ လည္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ ထက္သြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈမ်ားခဲ့ေသာ္လည္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ သြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈထက္ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္မည္

တည္ေဆာက္ၿပီးစီးထားသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ အိမ္ငွားေနရျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မ်ားျပား၍ လစာစုေဆာင္းရရွိမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ တစုတစည္းတည္း ေနထိုင္ျခင္းအားျဖင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြအသိုင္းအ၀ိုင္း ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ရျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန အသစ္တည္ေဆာက္ရမည့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းႏွင့္ လက္ရွိေဆာက္လုပ္ဆဲေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားမွလြဲ၍ ေဆး႐ံုအသစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို တစ္ႏွစ္တာ ရပ္နားမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုလွ်ံေသာ ရန္ပံုေငြကို ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဦးစီးဌာန အသီးသီးရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ျဖင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရိွ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ စာရင္းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွဴးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္က ေတာင္းခံထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ပံုေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ရန္ပံုေငြရရွိမႈမွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ ၈၆၅၈၂ ဒသမ ၈၇၁ သန္း (က်ပ္ ၈၆ ဘီလ်ံ ေက်ာ္)၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၄၉၆၃၀ ဒသမ ၉၆၇ သန္း (က်ပ္ ၃၄၉ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၈၅၂၆၃ ဒသမ၂၉၈သန္း (က်ပ္ ၄၈၅ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၀၈၉၄၉ ဒသမ ၀၀၆ သန္း (က်ပ္ ၇၀၈ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၈၄၅၅၅၃ ဒသမ ၃၆၂ သန္း (က်ပ္ ၈၄၅ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၈၅၀၆၄၄ ဒသမ ၇၀၆ သန္း (က်ပ္ ၈၅၀ ဘီလ်ံေက်ာ္) တို႔ အသီးသီးရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အားလံုးတြင္ အထူးကုေဆး႐ံု ၃၂ ႐ံု၊ သင္ၾကားေရးေဆး႐ံု ကိုး ႐ံု၊ ခုတင္ ၅၀၀ ဆံ့ ေဆး႐ံု ၁၁ ႐ံု၊ ခုတင္ ၃၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံု သံုး႐ံု၊  ခုတင္၂၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံု ၂၇ ႐ံု၊  ခုတင္ ၁၅၀ ဆံ့ ေဆး႐ံု ႏွစ္႐ံု၊  ခုတင္ ၁၀၀ ဆံ့ ေဆး႐ံု ၄၁ ႐ံု၊  ခုတင္ ၅၀ ဆံ့ ေဆး႐ံု ၁၁၂ ႐ံု၊ ၂၅ ခုတင္ဆံ့ေဆး႐ံု ၁၅၁႐ံု၊  ခုတင္ ၁၆ ဆံ့ ေဆး႐ံု ၁၀ ႐ံု၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု ၇၂၅၊ စုစု ေပါင္း ေဆး႐ံု ၁၁၂၃ ႐ံုႏွင့္ ယင္းေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခုတင္ စုစုေပါင္း ၅၄၇၀၃ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးကုေဆး႐ံုမ်ား၊ သင္ၾကားေရး ေဆး႐ံုမ်ားကို ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေသးၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု၊ ၂၅ ခုတင္ဆံ့၊ ခုတင္ ၅၀ ဆံ့ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုး ဖြင့္လွစ္ထားႏုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။