၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဇြန္ ၂၉ ရက္အထိ ျပည္ပသုိ႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကဲြတန္ခ်ိန္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၂၁၉ သန္းေက်ာ္ရရွိ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဇြန္ ၂၉ ရက္အထိ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈ တန္ခ်ိန္ ၆ ဒသမ ၃ သိန္းေက်ာ္ (၆၃၈၄၆၈ ဒသမ ၈၆ တန္) ရွိၿပီး တန္ဖုိးေဒၚလာ ၂၁၉ သန္းေက်ာ္ (၂၁၉ ဒသမ ၅၂၁ သန္း) ရရွိခဲ့ေၾကာင္း  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ တစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၂၉၅၆၀၅ ေက်ာ္၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၃၄၂၈၆၂ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကဲြတင္ပုိ႔မႈ အေျခအေနမွာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၄၂၃ သန္း (ေဒၚလာ ၅၅၁ သန္း)၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသ မ ၂၆၂ သန္း (ေဒၚလာ ၄၇၅ သန္း)၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၈၄၀ သန္း (ေဒၚလာ ၆၆၀ သန္း)၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၄၉၃ သန္း (ေဒၚလာ ၅၂၆ သန္း)၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၇၅၀ သန္း (ေဒၚလာ ၅၅၃ သန္း)၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ တြင္ တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၅၇၆ သန္း (ေဒၚလာ ၁၁၃၆ သန္းေက်ာ္)ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ ဇြန္လပတ္အထိ ျပည္ပသုိ႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔မႈမွ ေဒၚလာ ၂၁၉ သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဆန္ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပုိ႔မႈထက္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ တင္ပုိ႔မႈ ပုိမုိမ်ားျပားေနဆဲျဖစ္ၿပီး အထက္ပါ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားအလုိက္ တင္ပုိ႔မႈမ်ားအတြင္ နယ္စပ္စခန္းမ်ားမွ တင္ပုိ႔ေသာ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားမွာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ တြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တြင္ ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ တြင္ ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္ ၈၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တြင္ ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ကာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅၂ ရာ ခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေစ်းကြက္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆ သန္းနီးပါး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ စုစုေပါင္းတင္ပို႔မႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္အထိ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔သာ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေစ်းကြက္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ရရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ျမင့္တက္လာၿပီး စုစုေပါင္း ဆန္တင္ပို႔မႈ၏ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါး က႑အတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္အရ လာမည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ေလးသန္းအထိ ျပည္ပသို႔ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မ်ားကို ပိုမိုရွာေဖြခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ အထိ တိုးခ်ဲ႕တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ကာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားထက္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ခန္႔ တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ သံုးလနီးပါး ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၂ ႏုိင္ငံသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကဲြ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၂ သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံး၀င္ေရာက္

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ကုန္ထုတ္စက္႐ုံတစ္႐ုံအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၂ သန္း ေက်ာ္သာ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံး ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာစာရင္းမ်ားအရ သိ ရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္မူ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္မႈ ပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီႏွင့္ ေမလတုိ႔တြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚ လာ ၅ ဒသမ ၆၅၀ သန္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚ လာ ၄ ဒသမ ၆၃၅ သန္း၊ အိမ္ရာအေဆာက္ အအံုက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈၈၀ သန္း၊  စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္မႈက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၄၈၁ သန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑သုိ႔ ေဒၚလာ ၁၀၃ ဒသမ ၂၈၈ သန္း၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂၆ ဒသမ ၂၇၃ သန္း၊ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၄၉ ဒသမ ၂၀၇ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၇၆၀၇၄ ဒသမ ၃၇၇ သန္းရွိၿပီး ေမလကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၇၆၁၇၆ ဒသမ ၄၈၅ သန္းရွိသျဖင့္ ေမလတစ္လတည္းတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၂ ဒသမ ၁၀၈ သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၈-၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပမာဏအမ်ားဆုံးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး စင္ကာပူက ဒုတိယအမ်ား ဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။ က႑အလုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ က႑တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ ၿပီး စြမ္းအင္က႑တြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္မည့္ အ မ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ျဖင့္တြန္းအားေပး၍ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ပုဂၢလိကက႑ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားအား စီးပြားျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အျဖစ္သုိ႔  ကူးေျပာင္းေစေရး၊ ပုဂၢလိကရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ေနသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္ႏုိင္ေရး၊ လုပ္ငန္းထူေထာင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားေစေသာ ေျမယာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အခက္အခဲမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္သုေတသနဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အေထာက္အပံ့နည္းပါးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စာရင္းဇယား အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခုိင္မာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္ေရး၊ တန္ဖုိးျမႇင့္ကုန္ထုတ္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ လာေစေရးအတြက္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမူ၀ါဒမ်ား လုိအပ္ျခင္း၊ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိႏုိင္မႈ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္းဘ႑ာေရးစနစ္ တုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းေစေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးျခင္း (JV)၊ စီးပြား ေရးကတိစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ခြင့္ေပးျခင္း (BCC)၊ တည္ေဆာက္လုပ္ကုိင္လႊဲေျပာင္း (BOT) လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ေပးျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီး၀င္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းထားသည့္အတြက္ မျဖစ္မေနေရးဆြဲရမည့္ ဘ႑ာေငြအရအသုံး ေရးဆဲြတင္ျပျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ မၾကာမီျပန္စမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ အဓိကထား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမစတင္မီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အစည္းအေ၀းခန္းမအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္

ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းထားသည့္အတြက္ မျဖစ္မေနေရးဆြဲရမည့္ ဘ႑ာေငြအရအသုံး ေရးဆဲြတင္ျပျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ မၾကာမီျပန္စမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ အဓိကထား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရန္ က်န္ရွိသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိအစား ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အျဖစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ဘ႑ာေငြအရအသုံး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ အတည္ျပဳရန္က်န္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၉ ရက္က လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္း က်င္းပသည့္ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

“အရင္တုန္းက ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမွာက အရင္တုန္းက ဘ႑ာေရးႏွစ္က ဧၿပီကေန မတ္လအထိ သြားတယ္။ မူလဘတ္ဂ်က္ဆုိ ဘယ္ကေနတင္ RE ဘတ္ဂ်က္ဆုိ ဘယ္အခ်ိန္တင္ ဒါကုိလုပ္တာပါပဲ။ အခုဟာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဘတ္ဂ်က္ကာလ ေအာက္တုိဘာကေန စက္တင္ဘာအထိ ေျပာင္းတဲ့ကာလမွာ အဲဒီဟာနဲ႔ ကြဲလြဲတဲ့အခ်ိန္ေတြ၊ လုိက္ေလ်ာညီေအာင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပရမယ့္ အခ်ိန္ေလးေတြကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ပါပဲ” ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ေမ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ေၾကညာထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာပါက ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီက ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၿဗိတိသွ်တို႔ ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္အခ်ိန္အထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍လည္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိကိုသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကာလတြင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိသို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းရာသီ အမ်ားဆံုးရရွိႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္းေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္ေစရန္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ အဆိုပါအခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ အစားထိုးျပ႒ာန္းရန္ကိစၥမွာ မ်ားစြာအခက္အခဲမရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ဆုိထားသည္။

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီလတြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တက္လာ

ျမ၀တီနယ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ကုန္ကားအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ဘ႑ာႏွစ္သစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီလတြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ ဒသမ ၆၀၈ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့၍ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူကထက္ ၉ ဒသမ ၃၂၈ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနမွ သိရသည္။

ႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္လြန္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ရာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ သြင္းကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃ ဒသမ ၅၄၂ သန္း ဖိုးတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းထြက္ကုန္စည္ မ်ားကို ၃ ဒသမ ၀၆၆ သန္းဖိုး တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကြၽဲ၊ ႏြား အပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ားစုမွာ တရား၀င္တင္ပို႔ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ေသာင္ရင္းျမစ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ျဖစ္သည့္ ေရထြက္ပစၥည္း ငါးပုစြန္၊ ကဏန္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ႏွမ္း၊ နႏြင္း၊ ၾကက္သြန္၊ င႐ုတ္၊ ပဲႏွင့္ ၾကံမ်ားတရား၀င္ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသား အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ေျပာင္းဖူးကို အဖူးထြက္ခ်ိန္တြင္ တင္ပို႔ခြင့္မရွိဘဲ ႏွစ္လၾကာခ်ိန္မွ တင္ပို႔ရသည့္အတြက္ ျမန္မာေတာင္သူမ်ား မ်ားစြာနစ္နာသလို ျမန္မာ့ဆန္ကိုလည္း ဆန္အျဖစ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိ၍ ဆန္ကြဲသာ တင္ပို႔ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကႍမွာ တည္ရွိသည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ျပည္တြင္းသို႔ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ သြပ္၊ သံ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ စားေသာက္ကုန္မ်ဳိးစံု၊ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္သီးပ်ဳိးပင္မ်ားလည္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး စက္သံုးဆီ၊ ဓာတ္ေငြရည္မ်ား၊ စားသံုးဆီမ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲ၊ အခြန္ဒဏ္ေၾကးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တင္သြင္းခြင့္မရွိေသာ ဘီယာမ်ဳိးစံု၊ ေအးခဲအသားႏွင့္ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္ အသည္း၊ ႏွလံုးပါကင္ထုပ္မ်ား၊ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ Without Car မ်ားကို ဇုန္ေရွာင္ကြင္းကာ နားလည္မႈ လမ္းေၾကာင္းမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမ၀တီနယ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ကုန္သယ္မႈမွာ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၄ ဒသမ ၈၀၂ သန္း၊ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၇၁ ဒသမ ၅၀၁ သန္း၊ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၆ ဒသမ ၉၀၂  သန္း၊ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၂၆ ဒသမ ၁၁၂ သန္း၊ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၂၈ ဒသမ ၆၀၁ သန္း၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁၇ ဒသမ ၇၇၃ သန္းဖိုး ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ တစ္ပတ္အလိုအထိ ျပည္ပသို႔ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ တစ္ပတ္အလိုအထိ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ေဒၚလာ ၂၇ ဒသမ ၇၅၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာရရွိခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္မူ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလ်ံအထိရရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၃၀ ေက်ာ္အထိရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းႏွင့္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ပင္ ပိုမိုျမင့္မားမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေနက ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္အထိ ၂၈ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေလာက္အထိ ရထားပါတယ္။ မႏွစ္ကတစ္ႏွစ္လံုးရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈပမာဏဟာ ၂၉ ဒသမ ၂၁၂ ဘီလ်ံျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ မႏွစ္က ကုန္သြယ္မႈပမာဏဟာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အျမင့္ဆံုးရခဲ့တဲ့ ကုန္သြယ္မႈပမာဏေပါ့။ ဒီႏွစ္မွာ အဲဒါထက္ေက်ာ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒီေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းမွာတင္ ၂၈ ဒသမ ၆ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ကုန္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘီလ်ံ ၃၀ ေက်ာ္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွန္းထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဒီႏွစ္ရတဲ့ ကုန္သြယ္မႈပမာဏဟာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ မႏွစ္ကထက္ ပိုျမင့္မားလာမယ့္အေျခအေနေတြရွိတယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္အထိ ပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္တြင္ မႏွစ္ကကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံခန္႔ပိုမ်ားေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္ သြင္းကုန္က႑တြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ပို႔ကုန္က႑တြင္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ပိုရထားသည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလ်ံရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃၃၅ ဘီလ်ံ ပုိမုိရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလ်ံတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၃ ဒသမ ၉၂၆ ဘီလ်ံႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၁၆၅ ဘီလ်ံ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနအရ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားၾကားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း Oxford Business Group-OBG အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနအရ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားၾကားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း Oxford Business Group (OBG) ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Oliver Cornock က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမရွိေသးသည့္ ႀကီးမားေသာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ သယံဇာတမ်ား စသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနအရ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားၾကားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ဆက္လက္ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း Oxford Business Group (OBG) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစီရင္ခံစာအသစ္ မိတ္ဆက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီထက္ပိုၿပီး လုပ္စရာေတြရွိေသးေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို သက္ေသျပၿပီးျဖစ္သလို ႏိုင္ငံရဲ႕ေစ်းကြက္ အားသာခ်က္ေတြလည္းရွိတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သတိထားမိမွာ အေသအခ်ာပါပဲ” ဟု Oxford Business Group (OBG) ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Oliver Cornock က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း မတ္ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လအကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၂၂၂ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္းပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇၁၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ခန္႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ထိ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလြႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈအစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလျဖစ္သည့္ လာမည့္ေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အဓိက၀င္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိအမ်ားဆံုး၀င္တာက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြက ဒီေျခာက္လအတြင္းမွာ ဒီက႑သံုးခုက အဓိက၀င္ေရာက္မယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

Oxford Business Group (OBG) သည္ အာရွ၊ အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေမရိကတိုက္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာသုေတသနႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ေဇယ်ာၿငိမ္း

ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆုံးမီ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိလာၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာေလးဘီလ်ံေက်ာ္ ပုိမုိကုန္သြယ္ခဲ့

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆုံးမီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိလာၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာေလးဘီလ်ံေက်ာ္ ပုိမုိကုန္သြယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၉ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၁၁၁၆ ဒသမ ၀၅၉ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄၃၂၄ ဒသမ ၈၀၇ သန္းပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၉ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၂၃၃၃၆ ဒသမ ၂၇၈ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၇၇၉ ဒသမ ၇၈၁ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၇၃၉ ဒသမ ၄၆၁ သန္းပုိမုိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာမူ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ေဒၚလာ ၅၈၅ ဒသမ ၃၄၆ သန္းပိုမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၃၆၄၀ ဒသမ ၅၈၇ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၇၄၇၅ ဒသမ ၄၇၂ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္တန္ဖုိးမွာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးထက္ မ်ားျပားေနသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြေဒၚလာ ၃၈၃၄ ဒသမ ၈၈၅ သန္းျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူတြင္မူ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၄၆၅၀ ဒသမ ၂၄၈ သန္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိ ေငြေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပဲတီစိမ္း အဓိကတင္ပို႔ေနေသာ ဥေရာပေစ်းကြက္အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၀ယ္လိုအားေကာင္းေနသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ပဲတီစိမ္း ေစ်းေကာင္းရေနဟုဆို

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ား ပဲသိမ္းေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ပဲတီစိမ္းကို အဓိကတင္ပို႔ေနေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ ဥေရာပအျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ၀ယ္လိုအားေကာင္းေနသျဖင့္ ပဲတီစိမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ေကာင္းေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းမွ သိရသည္။

“ပဲတီစိမ္းကေတာ့ တ႐ုတ္ဘက္က အ၀ယ္ေကာင္းတာေရာ ေနာက္ဥေရာပဘက္က အမာခံေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ေစ်းေကာင္းပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကိုဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခရမ္းေရႊ၀ါပဲတီစိမ္း သံုးတင္းတစ္အိတ္ (အခ်ိန္ ၆၀) ကို က်ပ္ ၁၁၅,၀၀၀ အထိရွိေၾကာင္း၊ ခရမ္းေရႊ၀ါပဲတီစိမ္း တစ္တန္ကို ၁၁ သန္းခြဲခန္႔အထိရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ပဲတီစိမ္းမ်ားကို ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပဲပင္ေပါက္ ေဖာက္စားရန္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ယ္ယူရာတြင္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္း ေကာင္းမြန္ေသာ ပဲတီစိမ္းကိုသာ ၀ယ္ယူၿပီး ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းပိုမိုရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲတီစိမ္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ကုန္သည္မ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္းအထိ ဆင္း၀ယ္ေၾကာင္း ယင္းကဲ့သို႔ ၀ယ္ယူရာတြင္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းအားလံုးကို ၀ယ္ယူၿပီး အရည္အေသြးေပၚ မူတည္ကာ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားခ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲတီစိမ္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရမ္းႏွင့္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အဓိက အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ဳိးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ဥေရာပ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ပဲတီစိမ္းကို ကန္ထ႐ိုက္စိုက္ခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ရွိသည့္ ပဲမ်ဳိးစံုအနက္ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုတို႔ကို ျပည္ပသို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပဲတီစိမ္းကို ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုႏွစ္မ်ဳိးကို အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ အဓိက တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၁၁ လေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္ အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈသည္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၈၀၇ သန္းအထိရရွိထားေၾကာင္း စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရ သည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံု တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၀၉ သန္း တင္ပို႔ထားကာ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၇၇၄ သန္းနီးပါးသာ ရရွိခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္မွ မတ္ ၂ ရက္အထိ တစ္လေက်ာ္အတြင္း တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၃၃ သန္း အထိ ရရွိထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္တြင္း ျပည္ပေခ်းေငြ က်ပ္ ၇၅၉၃ ဘီလ်ံ ေခ်းယူခဲ့ၿပီး ေခ်းယူခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း သိန္း ၅၀ (က်ပ္ဘီလ်ံ ၅၀၀၀) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဘီလ်ံ ပိုမိုေခ်းယူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ သံုးသပ္

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြက်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ေခ်းယူခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ေခ်းယူခြင့္ ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း သိန္း ၅၀ (က်ပ္ ၅၀၀၀ ဒသမ ၀၀ ဘီလ်ံ) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ပိုမိုေခ်းယူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အစိုးရ၏ ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ရယူခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းမွာ က်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံျဖစ္ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ေခ်းယူခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္းသိန္းငါးဆယ္ (က်ပ္ ၅၀၀၀ ဒသမ ၀၀ ဘီလ်ံ) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ပိုမိုေခ်းယူခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းေခ်းေငြ အေနျဖင့္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း က်ပ္ ၁၂၀၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ၊ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ျခင္း က်ပ္ ၃၆၂၂ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ၊ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ဗဟိုဘဏ္ သို႔ေရာင္းခ်ျခင္း က်ပ္ ၂၃၁၀ ဒသမ ၃ ဘီ လ်ံျဖစ္ၿပီး ျပည္ပေခ်းေငြ က်ပ္ ၄၅၈ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီ လ်ံျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အလားတူကာလအတြင္း ျပည္ပ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၂ ဒသမ ၉၈၃ သန္းကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ခဲ့ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၆ ဒသမ ၆၃၉ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၆ ဒသမ ၆၀၆ သန္း၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၈ ဒသမ ၃၇၂ သန္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂ ဒသမ ၇၃၈ သန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး ေပးဆပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရယူခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေခ်းေငြမ်ားအနက္ ျပည္တြင္းေခ်းေငြျဖစ္သည့္ အစိုးရေငြတိုက္ စာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်မႈတို႔ကို တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ေရာင္းခ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရယူခဲ့ေသာ ျပည္ပေခ်းေငြ အားလံုးသည္ သက္သာေသာ ေခ်းေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ရယူခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းမွာ က်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံျဖစ္ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ေခ်းယူခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း သိန္းငါးဆယ္ (က်ပ္ ၅၀၀၀ ဒသမ ၀၀ ဘီလ်ံ) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေခ်းယူေငြ ျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈကို က်ပ္ ၄၈၃၉ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အသားတင္ေခ်းေငြပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

 

သက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မည့္ ဘ႑ာႏွစ္အေျပာင္းအလဲ

လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိအစား အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရအေနျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အျဖစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လုိက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြး အၾကံျပဳမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ထုိသု႔ိ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံသုိ႔ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကုိယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ၊ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒတို႔ကို ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခ်မွတ္သည့္ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အဓိကထား၍ သတ္မွတ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုအေျခအေန၊ အစိုးရက႑၊ ပုဂၢလိကက႑၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္ဘ႑ာေရး ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဆိုင္ရာစာရင္းမ်ား ေရးဆြဲမႈတို႔ႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ သတ္မွတ္ၾကေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ဟူသည္ တစ္ႏွစ္တာသို႔မဟုတ္ ၁၂ လကာလအတြက္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးကိစၥမ်ား လ်ာထားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့စဥ္က အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းေပးႏုိင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္ကို ျမန္မာသကၠရာဇ္တို႔ႏွင့္ ညီညြတ္ေစေရးတို႔အတြက္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ဘ႑ာႏွစ္သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မိုးရာသီကာလေက်ာ္လြန္မွသာ လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္သျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ နည္းပါးျခင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ၊ ျပည္ပအကူအညီရေငြမ်ား ရယူရာတြင္ ေပးအပ္သည့္ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီပါက အခ်ိန္မ်ားညိႇႏိႈင္းရျခင္း၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္သည့္ႏွစ္တြင္ ေနာင္အစိုးရအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို လက္ရွိအစိုးရက ေရးဆြဲေပးရျခင္းစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ပါက တည္ေဆာက္ေရး၊ ၀ယ္ယူေရးစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္ဆက္တည္းရွစ္လခန္႔ ပြင့္လင္းရာသီရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ စတင္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ား တိုက္ဆိုင္ေနမႈ မရွိေတာ့ျခင္း၊ ပြင့္လင္းရာသီအစတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ကုန္ဆံုးခါနီး မိုးရာသီတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ သံုးလပတ္အလိုက္ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈ ပိုမိုညီညြတ္ မွ်တလာႏိုင္ျခင္း အစရွိသည့္ အားသာခ်က္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၂ ျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ တင္ျပရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မကိုက္ညီေတာ့သျဖင့္ အဆိုပါ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ျပည္ပအကူအညီ၊ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ မိမိဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ညိႇႏိႈင္းရျခင္း၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ႏွစ္တြင္ လက္ရွိအစိုးရက ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဘတ္ဂ်က္သည္ အစိုးရသစ္သို႔ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေပးခ်ိန္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ေျခာက္လသာရွိေသးျခင္းစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔က ဘတ္ေပါင္းစုံမွျပန္လည္ စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အစုိးရတစ္ရပ္၏ ဘ႑ာႏွစ္ သတ္မွတ္မႈကုိ ေလ့လာရာမွာ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္၊ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားအျပင္ အျခားေသာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွ ဘတ္ဂ်က္အား ထိန္းညႇိေစာင့္ၾကည့္ရန္ အခ်ိန္ကာလ လုံေလာက္ရန္ လုိအပ္သျဖင့္ အစုိးရတစ္ရပ္၏ ဘ႑ာႏွစ္သည္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီရန္လုိအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေသာင္းထုိက္စုိးက ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၎က လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္ အေမရိကန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဖီဂ်ီ၊ တီေမာလက္စ္ေတစသည့္ ႏုိင္ငံအနည္းငယ္သာ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲရျခင္းေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိျခင္း၊ စာရင္းအင္း စနစ္ေျပာင္းလဲရျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ား၊ စာရင္းစစ္သင္တန္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ရျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသင့္ျဖစ္ၿပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

အလားတူ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက “ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာပါ။ ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အရာလမ္းကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ ၁၈ လဆုိတဲ့ အခ်ိန္ကာလဟာ အင္မတန္ တုိေတာင္းတဲ့ကာလျဖစ္တယ္လုိ႔ တင္ျပထားတဲ့အတုိင္း အခ်ိန္ကာလ တုိေတာင္းေသးတဲ့အျပင္ အစုိးရစတင္ ဖြဲ႕စည္းတုန္းကလည္း ၀န္ႀကီးအေရးအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ ေပါင္းစည္းဖြဲ႕စည္းလုိက္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းအသီးသီးရဲ႕ အေျခအေနမွန္ကုိ သိရွိဖုိ႔အတြက္ ခက္ခဲပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း၊ အလုပ္အကုိင္ အခက္အခဲ၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အတြက္ အခုခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ မသင့္ေသးဘူးလုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ရာသီဥတု အနီးကပ္ဆုံး တူညီေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ထုိင္းႏွင့္ လာအုိတုိ႔တြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာသီဥတုႏွင့္ မုိးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဇြန္လမွ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားစရာမလုိဘဲ လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေနေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းရာသီ အမ်ားဆံုး ရရွိႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြ အရအသံုးေရးဆြဲ တင္ျပျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္ေစရန္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ အဆိုပါ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည့္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ အစားထိုးျပ႒ာန္းရန္ကိစၥမွာ မ်ားစြာအခက္အခဲ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မည္သည့္ဘ႑ာႏွစ္ကို သတ္မွတ္သည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆုိသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိအစား ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္မႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မွာ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ကုန္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္စမည့္ ဘ႑ာႏွစ္သစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ျဖစ္သည့္အတြက္ လစ္လပ္ေနသည့္ ေျခာက္လအတြက္ အစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဆုိသည္ကို ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္လာခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မွာ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္စမည့္ဘ႑ာႏွစ္သစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ လစ္လပ္ေနသည့္ ေျခာက္လအတြက္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ သက္သက္ေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေျခာက္လစာ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္မတုိင္မီ တင္သြင္းျဖစ္ဖုိ႔မ်ားေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျပန္စမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ေျခာက္လစာဘတ္ဂ်က္ကုိ စိစစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ကေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပတ္သက္၍ ေလ့လာၾကည့္ပါက ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၂၂၇ ႏိုင္ငံတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ (ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတိုင္း) သတ္မွတ္သည့္ႏိုင္ငံ ၁၅၆ ႏိုင္ငံရွိၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္သည့္ႏိုင္ငံ ၃၃ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ ဇြန္ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္သည့္ ႏုိင္ငံ ၂၀၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္သည့္ႏိုင္ငံ ၁၂ ႏိုင္ငံရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီက ဘ႑ာႏွစ္သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၿဗိတိသွ်တို႔ ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္ အခ်ိန္အထိ ဘ႑ာႏွစ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍လည္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိကိုသာ ဘ႑ာႏွစ္အျဖစ္ ဆက္လက္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကာလတြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိသို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲတဲ့ကိစၥက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ကတည္းကလည္း ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့လည္း သူက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အေပၚမွာ အခက္အခဲရွိတယ္။ ေနာက္ဘဏ္ေခ်းေငြအေပၚမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့ က႑ေတြမွာလည္း ျပန္လည္ၿပီး ျပန္ေပးဆပ္ရမယ့္အခ်ိန္ေတြမွာ ႏွစ္ကုန္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ သြားၾကံဳတဲ့ကိစၥရပ္ေတြစတဲ့ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတာ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲလုိမ်ဳိး အခက္အခဲေတြ ရွိလာေတာ့ အဲဒါေတြကုိ ေျပလည္ဖုိ႔ဆုိရင္ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သုံးသပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဘ႑ာႏွစ္က ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီးမွ စနစ္တက် ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က အၾကံျပဳသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံ (Least Development Country-LDC) စာရင္းထဲ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

အစုိးရ အေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံး ႏုိင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္လုိက္သည့္အတြက္ ပထမဦးစြာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြ အရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကုိ မျဖစ္မေန ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းအတြက္ အစုိးရ၏လုပ္ငန္းမ်ား ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္မည္လဲ။ ဘယ္ေလာက္အထိ တုိးတက္လာမည္လဲ။ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဘယ္လိုအက်ဳိးေတြ ျဖစ္ထြန္းမည္လဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္သြားရန္ လိုအပ္ေပသည္။