၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ က်ပ္ ၇၅၇၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိရန္လ်ာထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိရန္ ပိုမိုလ်ာထား

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းေနစဥ္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ က်ပ္ ၇၅၇၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိရန္ ပုိမုိလ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္အျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၄၈၁၀၀၈ ဒသမ ၈၉၀ (က်ပ္ ဘီလ်ံ ၆၄၈၁ ေက်ာ္) ေကာက္ခံရရွိရန္ လ်ာထားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္အခြန္ အေကာက္အား က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၅၇၅၉၃၄ ဒသမ ၂၁၄ (က်ပ္ ၇၅၇၅ ဘီလ်ံေက်ာ္) ရရွိရန္ လ်ာထားသည့္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၉၄၉၂၅ ဒသမ ၃၂၅ (က်ပ္ဘီလ်ံ တစ္ေထာင္ေက်ာ္) ရရွိရန္ ပိုမိုလ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတုိ (ဧၿပီ မွ စက္တင္ဘာလအထိ) အခြန္အေကာက္ အျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၇၉၁၈၉၆ ဒသမ ၇၆၃ (က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၇၀၀ ေက်ာ္) ရရွိရန္ လ်ာထားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းအရ အခြန္အေကာက္မ်ားေကာက္ခံရန္ လ်ာထားရာတြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား သံုးစြဲမႈအေပၚေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၈၆၂၇၈၅ ဒသမ ၉၄၄ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔တြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ယစ္မ်ဳိးခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၈၄ ဒသမ ၂၇၅၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၁၂၂၈၃၈ ဒသမ ၅၄၇၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန သြင္းကုန္အတြက္လိုင္စင္ေၾကး၊ ပါမစ္ေၾကးမ်ားမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၀၀၀ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာင္ဘာေလသိန္းဆုမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၂၇၈၁ ဒသမ ၆၁၂၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာ အခြန္ေငြမ်ားမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၁၄၀၀၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႐ုံးခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၄၆၃၆ ဒသမ ၇၁၉၊ သယံ ဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန မုတ္ေကာင္၀တ္ဆံသြင္း အခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၂၀ ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ခရီးလွည့္လည္ ေရးလိုင္စင္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာလိုင္စင္ အစရွိသည့္တို႔မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၆၅ ဒသမ ၄၇၅၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အထူးကုန္စည္ခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၉၁၄၅၉ ဒသမ ၃၁၆ ေကာက္ခံရန္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ  ၀င္ေငြႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ ေကာက္ခံမည့္ အခြန္အေကာက္တြင္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀င္ေငြခြန္က်ပ္ သန္းေပါင္း ၂၃၂၄၈၁၆ ဒသမ ၃၂၀၊ အေကာက္ခြန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၃၀၀၀၀ ပါ၀င္သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ အေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၅၈၃၃၁ ဒသမ ၉၅၀ ရရွိရန္လ်ာထားၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျမယာေပၚတြင္ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ က်ပ္  သန္းေပါင္း ၁၀ ဒသမ ၃၉၂၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီေရခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၆ ဒသမ ၀၀၃၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန တာတမံခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၀ ဒသမ ၀၂၅၊ သစ္ေတာမ်ားမွ ပစၥည္းမ်ားထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ သစ္ေတာခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၁၀၀၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဓာတ္သတၱဳပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ (စက္မႈကုန္ၾကမ္း၊ တြင္းထြက္ႏွင့္ အလွဆင္ေက်ာက္မ်ားမပါ) က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၅ ဒသမ ၀၄၈ ပါ၀င္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ ရွင္းလင္းခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းအျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြန္အခ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၆၀၇၊ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံ သည့္အခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၁၀၃၁၃ ဒသမ၂၁၂၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ဓာတ္သတၱဳခြန္ႏွင့္ ရတနာခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၃၆၈၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၉၆၉၆၃ ဒသမ ၈၀၀၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ေရအားအရင္း အျမစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူသည့္အတြက္ အခမဲ့ရရွိသည့္ ဓာတ္အားခမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၁၉၇ ဒသမ ၉၂၀၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိသူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၅၀ ဒသမ ၅၅၀ ေကာက္ခံရရွိရန္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးရမည့္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲျပဳစုရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒကိုမွီျငမ္းကာ ျဖည့္စြက္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္ ေျခာက္ဦးအတြက္ ေလးလအတြင္း စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္သန္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏွစ္လအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္ဆီဖုိး ေငြက်ပ္ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႔၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္ ေျခာက္ဦးအတြက္ ေလးလအတြင္း စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္သန္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏွစ္လအတြင္း ေမာေတာ္ယာဥ္ စက္ဆီဖုိး ေငြက်ပ္ ၁ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ဆ႒မေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၏ ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔တြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္း မဟုတ္တဲ့ ဥကၠ႒နဲ႔ အဖဲြ႕၀င္။ အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔အတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြနဲ႔ စရိတ္မ်ား အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ က်ခံသုံးစဲြႏုိင္ေရး လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ ေျခာက္ဦးရဲ႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇  ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္ ၂၀၀၅၄၆၆၆ နဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလနဲ႔ မတ္လတုိ႔အတြက္ စက္ဆီဖုိး ေငြက်ပ္ ၁၃၃၈၀၀၀ တုိ႔အတြက္ ရန္ပုံေငြ လုံေလာက္မႈ ရွိတဲ့အတြက္ ႏွစ္လြန္အသုံးစရိတ္အျဖစ္ က်ခံသုံးစဲြခြင့္ရရွိေရး စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာကုိ တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦသာေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖဲြ႔အတြက္ ႐ုံးအေဆာက္အအံု သတ္မွတ္စီစဥ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ယင္းအဖဲြ႕တြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း မဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အေဆာင္အေယာင္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သတ္မွတ္စီစဥ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႔သုိ႔ တင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖဲြ႕တြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ဥကၠ႒အတြက္ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္သိန္း ၂၀ ႏွင့္ Wagon တစ္စီး၊ အဖဲြ႔၀င္ ေျခာက္ဦးအတြက္ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္ ၁၀ သိန္းစီႏွင့္ Micro Bus ႏွစ္စီး၊ အေဆာင္အေယာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ စက္သုံးဆီ၊ ေခ်ာဆီ၊ ယာဥ္ေမာင္း လစာမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ျပင္ဆင္ျခင္းကိစၥကုိ သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း၏ ဘ႑ာေငြ အသုံးစရိတ္မွ က်ခံရန္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ အားကစား ေလ့က်င့္ေရးစခန္း Gold Camp၊ Cluser – 3 အေဆာင္ (7) ရွိ (01,02,03,04,12,13,14) တုိ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅ တြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖဲြ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႔ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ ဖဲြ႕စည္းရမည္ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိရာ အဆုိပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည္စုံသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း မဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႔ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ ဦးဥာဏ္၀င္း၊ ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါ၀င္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္ စုစုေပါင္း ၁၃ ဦးပါရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူ ေပးေရးအဖဲြ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္စဲြပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၈၆၅/၂၀၁၇ ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၏ ၆ လတာကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႔ဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္၀င္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးတုိ႔က ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

 

ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးေရးဆြဲတင္ျပျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းထားသည္။  ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕က ေပးပုိ႔ေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးေရးဆဲြတင္ျပျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကုိ  ေနျပည္ေတာ္၌ ေမ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁၇/၂၀၁၇) တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီလို ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မယ့္ကာလကို  ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄၂/ ၂၀၁၅ ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္နဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္လာၿပီး ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ဘ႑ာေငြအရ အသံုးေရး ဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ စတင္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ လက္ရွိစီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ယူစီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ တင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၏ သံုးသပ္အၾကံျပဳခ်က္ကိုလည္း ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စုစုေပါင္းပုဒ္မ ကိုးခုပါရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ က်န္ရွိသံုးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကလိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုအပိုင္းကို တစိုက္မတ္မတ္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

Yangon Investment Forum တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္

လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနသည့္ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကလုိအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုအပိုင္းကို တစိုက္မတ္မတ္ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေမ ၉ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏုိဗိုတယ္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ Yangon Investment Forum တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ လက္ရွိအစိုးရ သက္တမ္းက်န္ရွိေနတဲ့ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိကလုိအပ္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုအပိုင္းကို တစိုက္မတ္မတ္ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာ စီမံကိန္းမ်ားဟာ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္တန္သည္ မၿပီးႏုိင္တဲ့ စီမံကိန္းမ်ားရွိေသာ္ျငားလည္း ေနာင္အစိုးရသက္တမ္းေတြမွာ ဆက္လက္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္တဲ့ စြမ္းအင္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားကိစၥေတြ ကူးသန္းသြားလာေရးနဲ႔သယ္ ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ လမ္းတံတား ကိစၥေတြဒါေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မယ့္ နယ္ပယ္ေတြထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီနည္းတူပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ  ေတာင္နဲ႔ေျမာက္စီးဆင္းေနတဲ့ ျမစ္ႀကီးေတြ။ ဒီျမစ္ႀကီးေတြရဲ႕ ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၀ဲယာေတြမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေနရာေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ေျမာက္ျမားစြာရွိေနတဲ့ ေနရာေတြလို႔လည္း တင္ျပလိုပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ဖိုရမ္မွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အားလံုး မိမိတို႔  စိတ္အားသန္ရာေနရာ အာ႐ံု၀င္စားရာ ေနရာေတြမွာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေပးျခင္းအားျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ေပၚေပါက္လာမယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြကို အသီးသီး မွ်ေ၀ခံစားႏုိင္မယ္လို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုရွိရာ တုိင္းေဒသႀကီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အဓိကက်ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ (YRIC) ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္အညီ Investment Agency အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ YRIC အေနျဖင့္ မတည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ ႏွင့္ ေအာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတည္ျပဳေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ YRIC သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္၂၃ ရက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပသည့္ YRIC အစည္းအေ၀းမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၄၉ ခုျဖင့္ မတည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅၉ ဒသမ၂၉၆ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ကိုးခုျဖင့္ မတည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၃၀၆၀ တို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အသစ္ထပ္မံခြင့္ျပဳထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၂၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း Yangon Investment Forum မွရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အစိုးရ၏ ၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား ငွားရမ္းေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျပ႒ာန္းပုဒ္မမ်ား မလိုက္နာသည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္အခ်က္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ

ပုဒ္မ (၇၄) ခုပါ၀င္သည့္ အစိုးရ၏ ၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား ငွားရမ္းေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (မူၾကမ္း) ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျပ႒ာန္းပုဒ္မမ်ား မလိုက္နာသည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္အခ်က္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းမွ သိရသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူစီမံခန္႔ခြဲရမည့္ အစိုးရ၏ ၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား ငွားရမ္းေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (မူၾကမ္း) တြင္ အစိုးရ၏ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းထုခြဲေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ား၊ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ား၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခန္း (၁၃) ခန္း ထည့္သြင္းေရး ဆြဲထားသည္။ အစိုးရ၏ ၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား ငွားရမ္းေရာင္းခ်မႈျပဳရမည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ားအျဖစ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရန္ အျမဲတေစေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၀ယ္ယူေရး ၀န္ထမ္းမ်ား သီးျခားတာ၀န္ေပးအပ္ရန္၊ ၎တို႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ သိကၡာမဲ့စြာ ျပဳမူေနထုိင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ တံစိုးလက္ေဆာင္ေတာင္းခံျခင္း၊ လက္ခံျခင္းႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳမႈႏွင့္ မမွန္မကန္ မ႐ိုးမေျဖာင့္ျပဳမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ အားေပးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တာ၀န္မွအပ တင္ဒါတင္သြင္းသူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္း ငွားရမ္းေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ား၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ျပဳရန္အတြက္ ကမ္းလွမ္းျခင္း အဂတိလုိက္စားမႈ၊ ၀ယ္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို လႊမ္းမိုးေစရန္ မွားယြင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းကဲ့သို႔ လိမ္လည္မႈ၊ ၀ယ္ယူသည့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္း၏ လြတ္လပ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ေသြဖည္ေစရန္ ေစ်းၿပိဳင္ရာတြင္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ၊ သဘာ၀မက်ေသာ တင္ဒါေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္၍ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း တင္ဒါမတင္သြင္းမီ (သို႔မဟုတ္) တင္ဒါတင္သြင္းၿပီးေနာက္ ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားေၾကာင္း ဥပေဒ (မူၾကမ္း) အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ ၀န္ထမ္းအင္အား အသစ္၊ ႐ံုးအေဆာက္အအံု အသစ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသစ္မ်ား ၀ယ္ယူမည့္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံကို ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕က စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ဟုဆုိ

မတ္ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ၀န္ထမ္းအင္အား အသစ္၊ ႐ုံးအေဆာက္အအံု အသစ္မ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသစ္မ်ား ၀ယ္ယူမည့္ ကုန္က်စရိတ္ ၁၀ဘီလ်ံကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕က စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါကိစၥအား မတ္ ၁၆ ရက္၌ ျပဳလုပ္ သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရသုံးဆုိင္ ရာဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္းရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ားကုိ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၄ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ရေငြအားလုံးလည္း ၂၁၂ ဒသမ၂၄၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသုံးစရိတ္ အေနႏွင့္လည္း တင္ျပသည့္အတုိင္း ၂၁၂ ဒသမ၂၄၂ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပအတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေတာ့မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ကုိ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကေန ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ၂၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇ ရက္ စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုရေငြ လ်ာထားခ်က္ အေျခအေနအရ ည္းေကာင္း၊ ကူးေျပာင္းေရးကာလ ေျခာက္လအတြက္ သီးျခားေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ေသာ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ၏ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးကုိ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ထားရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်သည့္ နည္းတူ၊ ျပည္ေထာင္စုမွ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ေထာက္ပံ့ေငြ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိလည္း ဒုတိယသမၼတႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိေလွ်ာ့ခ်ခဲ့တဲ့အခါ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ႏွင့္ က်ခံမယ့္ ၀န္ထမ္းအင္အားအသစ္၊ ႐ုံးအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသစ္မ်ား ၀ယ္ယူသည့္ အသုံးစရိတ္မ်ား က်ပ္ ၁၀ ဒသမ ၀၅ ဘီလ်ံကုိ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မူလတင္ျပခဲ့သည့္ ၂၁၂ ဘီလ်ံမွ ၂၀၂ ဒသမ ၁၉ ဘီလ်ံရေငြျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္သည္လည္း ၂၀၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္အတြက္ ရေငြအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၀ ဒသမ ၇၉ ဘီလ်ံ၊ အခြန္ေ၀စုမွ ၆၃ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ငွာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခြန္အေကာက္ရရွိေငြ ၁၆ ဒသမ ၅၉ ဘီလ်ံ၊ အျခားသာမန္ရေငြ က်ပ္ ၄၈ ဒသမ ၆၄ ဘီလ်ံ၊ ေငြလုံးေငြရင္းရေငြ မွ ၁၆ ဒသမ ၁၅၄ ဘီလ်ံႏွင့္ ေၾကြးၿမီရေငြသည္ ၄၆ ဒသမ ၁၈ ဘီလ်ံျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္းရေငြသည္ ၂၀၂ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ အသုံးစရိတ္ အေနျဖင့္သာ မန္အသုံးစရိတ္သည္ ၆၈ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္သည္ ၁၃၃ ဒသမ ၅၉ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္သည္ ၂၀၂ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ မရွိသျဖင့္ ဥပေဒသေဘာထားမ်ား မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ မရွိေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကားခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ သေဘာတူ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 

ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိေသာ အသုံးစရိတ္ တင္ျပေတာင္းခံမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ ျဖတ္ေတာက္႐ုံျဖင့္ လုံေလာက္မႈမရွိဘဲ အစုိးရအဖဲြ႕အစည္း အသီးသီး အေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေရးဆဲြရမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြး

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-စည္သူ)

ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိေသာ အသုံးစရိတ္ တင္ျပေတာင္းခံမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ ျဖတ္ေတာက္႐ုံျဖင့္ လုံေလာက္မႈမရွိဘဲ အစုိးရအဖဲြ႕အစည္း အသီးသီး အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆဲြခ်ိန္တြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေရးဆဲြရမည္ဟု ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔၏မူႏွင့္ အေျခခံသေဘာမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရေငြသုံးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း န၀မေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၈ ေယာက္က ေဆြးေႏြးရာ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က အထက္ပါအတုိင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ ညီညြတ္မႈမရွိတဲ့ အသုံးစရိတ္ တင္ျပေတာင္းခံမႈေတြကုိ ေနာင္မျဖစ္ေစဖုိ႔ဆုိရင္ ကြၽန္မတုိ႔ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႀကီးက ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ၿပီး ျဖတ္ေတာက္ေန႐ုံနဲ႔ မလုံေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ အစုိးရအဖဲြ႕အစည္း အသီးသီးအေနနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြကတည္းက ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔အညီ  အေလးအနက္ထား အထူးဂ႐ုျပဳ စိစစ္ေရးဆဲြရမွာ ျဖစ္သလုိ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႔လည္း တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ဆုိရွယ္လစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ၄၂/၈၆ စည္းမ်ဥ္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မတုိင္မီအထိ တည္ဆဲလုိက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္းျဖစ္ၿပီး အစုိးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း ၃၅/၂၀၁၇ ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၄၂/၈၆ ကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္တြင္ ၃၅/၂၀၁၇ ပါ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေသာ အသုံးစရိတ္ တင္ျပေတာင္းခံမႈမ်ား ရွိေနဆဲကုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစုိးရ အဖဲြ႕အစည္း အသီးသီးသည္ ၄၂/၈၆ ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား၊ အလဲြသုံးစားမႈမ်ားသည္ အစဥ္အလာ အေလ့အထ တစ္ခုကဲ့သုိ႔ အျမစ္တြယ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အား ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္သြားမည္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အား ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက,က ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ အထိ ၆ လ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၆ လအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ကိုဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းသည့္ အစည္းအေ၀းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၌ပါ၀င္သည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရေငြသုံးေငြမ်ားကို စိစစ္ရန္ စိစစ္ေရးပူးေပါင္းအဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက အသုံးစရိတ္မ်ား တင္ျပေတာင္းခံထားပါေၾကာင္း၊ (၆)လတာကာလအတြက္ ၿပီးျပတ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားဟုတ္၊ မဟုတ္ စိစစ္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကစၿပီး ဘ႑ာေရး ႏွစ္ကာလကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ  ၃၀ ရက္ထိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္သစ္ တို႔အၾကားၾကားကာလျဖစ္သည့္ ယခု ၆ လ တာ ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေတာင္းခံလာသည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားအား စိစစ္ေရး ပူး ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အေသးစိတ္ေလ့လာစိစစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီသို႔ သတ္မွတ္ရက္အတိုင္း ေပးပို႔ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္း၍ က်င္းပ

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္း၍ က်င္းပေနစဥ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးက စုေပါင္း၍ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ၇၈ လမ္း၊ ၃၇ လမ္းႏွင့္ ၃၈ လမ္းၾကားရွိ Hotel Mandalay  တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ၁၉ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္းျပည္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ားအျပင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိေစရန္၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာေစရန္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈမ်ား ရရွိလာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္လုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပထမေန႔မွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ က႑တစ္ခုကို အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လက္ရွိဘ႑ာေရး၊ ဘ႑ာအသံုးစရိတ္၊ ရသံုးမွန္းေျခရဲ႕ သတင္းအခ်က္ေတြ ဘာေတြရွိမလဲ၊ ဘယ္လိုေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၾကလဲဆိုတာေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့ရလဒ္ေတြကို အေျခခံၿပီးတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိဖို႔ရယ္၊ ထိေရာက္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြျဖစ္ဖို႔ စီမံကိန္းေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕မွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးညီညီေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ၏ ဒုတိယေန႔တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ေၾကြးၿမီ လက္ရွိအေျခအေန၊ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္၏ စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္အေပၚတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးထားသည့္ အသံုးစရိတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ရေငြလ်ာထားခ်က္မ်ား၊ သံုးေငြလ်ာထားခ်က္မ်ားစသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ကာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံ၏ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕မွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးညီညီေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ The Asia Foundation တုိ႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္က်င္းပေနျခင္းျဖစ္ကာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအပါအ၀င္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။