၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခႏွင့္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ၆၄၀၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ မ်ားျပားစြာ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ယာယီ အမွန္စာရင္းအရ လိုေငြ က်ပ္ ၂၀၉၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ျဖစ္ေပၚ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေတာင္းခံရာတြင္ စုစုေပါင္းလိုေငြ က်ပ္ ၆၄၀၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚကာ အမ်ားဆံုး ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံမႈအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယာယီ အမွန္စာရင္းအရ က်ပ္ ၂၀၉၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ လိုေငြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မူလ ခန္႔မွန္းေျခတြင္ ရေငြက်ပ္ ၁၆၆၀၅ ဘီလ်ံေက်ာ္သာရွိၿပီး သံုးေငြမွာ က်ပ္ ၂၀၅၉၄ ဘီလ်ံအထိ ရွိခဲ့ကာ လိုေငြက်ပ္ ၃၉၈၉ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခတြင္ ရေငြ က်ပ္ ၁၈၈၃၂ ဘီလ်ံသို႔ ျမင့္တက္ကာ သံုးေငြ က်ပ္ ၂၂၇၆၀ ဘီလ်ံ ျဖစ္လာသျဖင့္ လိုေငြက်ပ္ ၃၉၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ ၂၅၄၄ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ထပ္မံေတာင္းခံၿပီး က်ပ္ ၇၀ ဒသမ ၆၃ ဘီလ်ံ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သျဖင့္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြ ၂၄၇၃ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယာယီအမွန္စာရင္းတြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ၂၀၉၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လိုေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာလည္း ၂ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္း၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္း တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို အမွန္တကယ္ သံုးစြဲႏိုင္မႈမရွိဘဲ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက မ်ားျပားစြာ ေတာင္းခံေနမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထိေရာက္စြာ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္မႈ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ကို ထိခိုက္ေစသည့္ ေငြေဖာင္းပြမႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ခုတြင္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံကာ ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလုိက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၀၇၃ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ ပုိလွ်ံေငြမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြ က်ပ္ ၁၄၆၂၃ ဘီလ်ံ ျဖစ္ကာ အပ္ႏွံေငြမွ လႊဲေျပာင္းသုံးေငြ က်ပ္ ၃၀၂၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ အသားတင္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၆၀၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္၍ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၉၃၇၁ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၉၉၁၄ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခင္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြမွာ ၁၂၈၄ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၆၈၇ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဆုိသည္။

ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ သုံးစြဲႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေထြေထြပုိလွ်ံ ရန္ပုံေငြသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္ဂဏန္းအထိ ျပန္လည္ အပ္ႏွံလ်က္ရွိရာ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ တုိးျမင့္ရရွိမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာ သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္လည္း ကနဦး ေတာင္းခံမႈတြင္ မူလခန္႔မွန္းေျခမွာ က်ပ္ ၄၉၀၃ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ NLD အစိုးရ လက္ထက္ႏွစ္ဆက္ မူလခန္႔မွန္းေျခမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတာင္းခံမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထိုသို႔ မ်ားျပားစြာ ေတာင္းခံထားေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ စီမံကိန္းမ်ား အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ ဘတ္ဂ်က္ဟု ေ၀ဖန္ခံရမႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး လြန္မင္းစြာ က်ဆင္းေနျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္အပ္ႏွံေနျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ NLD အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ မ်ားျပားေသာ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ ကုိးႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ လုိေငြမ်ားခဲ့သည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၆၀ ျဖင့္ ေရးဆြဲထားၿပီး လတ္တေလာ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၄၂၇ က်ပ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၆၇ က်ပ္ ကြာဟမႈ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး လုိေငြ ပုိမုိျမင့္တက္ဖြယ္ ရွိ

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၾကားကာလ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တို႔ အပါအ၀င္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ဘ႑ာႏွစ္ ကိုးႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ လိုေငြမ်ားခဲ့သည့္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ကို တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၆၀ ျဖင့္ ေရးဆြဲထားၿပီး ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ ဗဟိုဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၂၇ က်ပ္ ျဖစ္သျဖင့္ တစ္ေဒၚလာ ၆၇ က်ပ္အထိ ကြာဟမႈ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ထိုသို႔ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၆၀ ျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကို လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္း ၁၄၂၇ က်ပ္ျဖင့္ ျပန္လည္ တြက္ခ်က္ပါက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ၄၉၀၃ ဘီလ်ံထက္ လိုေငြ ပိုမိုျမင့္တက္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ အမ်ားဆံုး ေတာင္းခံထားသည့္ ဌာနမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြအမ်ားအျပား အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စသည့္ဌာနမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

NLD အစိုးရ တာ၀န္ယူေနသည့္ ကာလအတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၂၁၀ သာ ရွိေနေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၂၇ က်ပ္ ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ ဆိုးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀၀ အထိ ျမင့္တက္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေနသျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ ပိုမိုဆိုးရြားဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လက္ရွိ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆဲြသည့္ ပံုစံမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြ ရရွိသံုးစြဲမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြကို ဘတ္ဂ်က္တြင္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း မရွိေသး၍ အစိုးရထံမွ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြကို ေတာင္းခံ သံုးစြဲေနရသည့္ ပံုစံျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အေျခအေနကို ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ေစ်းကြက္မွာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဳဟာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ ေစ်းကြက္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိဘဲ အစိုးရထံမွ ႏိုင္ငံျခားေငြကို ေတာင္းခံရယူသည့္ အဆင့္သာ ရွိေနသည္။

“လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြ၊ ယႏၲရားေတြ ၀ယ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေငြနဲ႔ပဲ ရွင္းရတာကိုး။ ႏုိင္ငံျခားေငြနဲ႔ ရွင္းတဲ့အခါ ဘာပဲေျပာေျပာ အစိုးရရဲ႕ဘ႑ာေငြ၊ ဘတ္ဂ်က္ထဲကပဲ သံုးရတာေတြ ရွိႏိုင္တယ္။ အဲဒီလိုက်ေတာ့ ဘယ္လိုပံုစံ ေငြေပးေငြယူ ရွင္းတမ္းေတြ လုပ္မလဲ။ ႏုိင္ငံျခားေငြ ဆိုတာက ျပည္ပပို႔ကုန္ေတြ (ကုန္စည္ေတြ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ) က ရတာေပါ့။ သူမ်ားႏုိင္ငံေတြ က်ေတာ့ ဒီႏွစ္မ်ဳိးတည္းနဲ႔ မကေတာ့ဘူး။ မ်ဳိးစံုရွိတယ္။ အစုရွယ္ယာ ၀ယ္ယူတာမ်ဳိး အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ရတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲဒီအဆင့္ကို မေရာက္ေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၀န္ေဆာင္မႈ ဆိုတာေတာင္ ၀န္ေဆာင္မႈက ျမင့္ျမင့္မားမား ရႏုိင္တာ မရွိေသးဘူး။ ကုန္စည္ကပဲ ရေနေသးတယ္။ အဲဒီကုန္စည္ေတြမွာကိုေတာင္ သယံဇာတ ၀င္ေငြေတြပဲ ရွိေနေသးတယ္။ အဲဒီလိုေငြေတြကို သံုးမယ္ဆိုရင္ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႔လည္း ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားဖို႔ လုိတယ္” ဟု မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္ထားသည္။

လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္မားေနၿပီး ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း လိုေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၈၀၂၈ သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ကနဦးစာရင္းမ်ားအရ လိုေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၈၂၆၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္၏ ေျခာက္လတာ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းကို ေစ်းကြက္တြင္ မျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္သည့္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၈၀ ျဖင့္ ေရးဆြဲထားမႈမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါႏႈန္းထားကို ေစ်းကြက္တြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ႏႈန္းထားကိုသာ အေျခခံတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္ အၾကံျပဳထားသည္။

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စံခ်ိန္တင္ မ်ားျပားေနၿပီး ဘီလ်ံ ၅၀၀၀ နီးပါးရွိေနခ်ိန္တြင္ ယခုႏွစ္ဘတ္ဂ်က္၌ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ယမန္ႏွစ္ အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၆၀ ေက်ာ္ထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ ပိုမ်ားေသာ က်ပ္ ၁၀၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေတာင္းခံ

ေန႔စဥ္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ျမင္ကြင္းအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ယခုအခ်ိန္တြင္ ဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ သတင္းစာအခ်ဳိ႕ ရပ္နားသြားၿပီျဖစ္သည္)

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စံခ်ိန္တင္ ဘီလ်ံ ၅၀၀၀ နီးပါး ရွိေနခ်ိန္တြင္ ယခုႏွစ္ဘတ္ဂ်က္၌ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ယမန္ႏွစ္ အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၆၀ ေက်ာ္ထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ ပိုမ်ားေသာ က်ပ္ ၁၀၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေတာင္းခံထားေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လာေရာက္ ရွင္းလင္းမႈအရ သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြသုံးေငြမ်ားအရ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အသုံးစရိတ္ကုိ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္က က်ပ္ ၁၀၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ စိစစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ သာမန္အသုံးစရိ္တ္အျဖစ္ က်ပ္ ၈၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ ၃၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ စုစုေပါင္း ၁၁၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ကုိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သာမန္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္အျဖစ္ အဆုိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္က သာမန္အသုံးစရိတ္ကုိ က်ပ္ ၈၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ကုိ က်ပ္ ၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ စုစုေပါင္း ၁၀၈ ဘီလံ်ေက်ာ္ စိစစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး၏ ရွင္းလင္းခ်က္အရ သိရသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သာမန္ရေငြ က်ပ္ ၆၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္းရေငြ က်ပ္ ၂၀ ဘီလ်ံ (ျပည္ပအကူအညီရေငြ) စုစုေပါင္း က်ပ္ ၈၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိျပဳ စီမံကိန္းမ်ား အေနျဖင့္ ေရဒီယုိ္ျမန္မာပုိင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အစီအစဥ္မ်ားကုိ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ ထုတ္လြင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရုပ္ျမင္သံၾကားထပ္ဆင့္လႊင့္ စက္ရုံႏွစ္ရုံတြင္ FM Radio လႊင့္စက္မ်ား တုိးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ရန္ စက္ပစၥည္း ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရဒီယုိလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းသုံး စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ Studio မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ Spare Parts ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ Japan International Cooperation Agency က ကူညီေထာက္ပံ႔သည့္ ODA စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယုိ အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ စတူဒီယုိ ပစၥည္းမ်ား အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း၊ News Room System အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္း၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းဗ်ဴရုိရုံး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ မႏၱႅေလးသတင္းဌာနခဲြတြင္ Mini Studio တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား (ရုံးခ်ဳပ္) ႏွင့္ နယ္ထပ္ဆင့္ လႊင့္စက္ရုံမ်ားတြင္ လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပဳထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္လိုေငြျပေနသည့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၂၉၁၄၃ ေက်ာ္သာ ရွိခဲ့ၿပီး သံုးေငြႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၆၈၈ဝ (က်ပ္ ၈၆ ဘီလ်ံေက်ာ္) ေက်ာ္ ရိွခဲ့ကာ လိုေငြပမာဏက က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၇၇၃၆ ေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၂၇၂၈၅ ေက်ာ္သာရိွခဲ့ၿပီး သံုးေငြႏွင့္ ျဖည့္စြက္ ေတာင္းခံေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၄၂၁ဝ (က်ပ္ ၈၄ ဘီလ်ံေက်ာ္) ေက်ာ္ရိွခဲ့သျဖင့္ လိုေငြပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၁၁၂၉ ေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာနွစ္တြင္ ရေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၄၁ဝ၂၃ ေက်ာ္သာ ရိွခဲ့ၿပီး သံုးေငြႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၅၄၁၉ (က်ပ္ ၇၅ ဘီလ်ံေက်ာ္) ေက်ာ္ရိွခဲ့ကာ လိုေငြပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၄၃၉၅ ေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာနွစ္တြင္ ရေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၃၆ဝ၇၈ ေက်ာ္သာရွိၿပီး သံုးေငြမွာ ကနဦးစာရင္းမ်ားအရ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၈၂၄၉ (က်ပ္ ၅၈ ဘီလ်ံေက်ာ္) ေက်ာ္ရိွခဲ့ကာ ကနဦးလိုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၂၁၇ဝ ေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာနွစ္တြင္လည္း ျပန္ျကားေရးဝန္ျကီးဌာန၏ ကနဦးစာရင္းမ်ားအရ ရေငြက က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၅၇၅၃ ေက်ာ္သာ ရွိခဲ့ၿပီး သံုးေငြမွာ ကနဦးစာရင္းမ်ားအရ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆ဝဝ၅၄ (က်ပ္ ၆၀ ဘီလ်ံေက်ာ္) ေက်ာ္ရိွခဲ့ရ်္ လိုေငြပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄၃ဝ၁ ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တိုတြင္လည္း ရေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၅၀၅ (က်ပ္ ၁၇ ဘီလ်ံေက်ာ္) ေက်ာ္သာရွိကာ သံုးေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄၇၈၅ ေက်ာ္ သံုးစြဲခဲ့သျဖင့္ လိုေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၇၂၇၉ ေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္အသံုးစရိတ္အေနျဖင့္ လိုေငြအျမဲတမ္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားစြာ ရပ္တန္႔ေနခ်ိန္၌ ႏွစ္စဥ္သံုးစြဲမႈထက္ပိုမို၍ က်ပ္ ၁၀၈ ဘီလ်ံအထိ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရေငြမွာ က်ပ္ ၈၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ (က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၀၄၃၉ ေက်ာ္) သာရွိကာ သံုးေငြမွာ ၁၀၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ (က်ပ္သန္း ၁၀၈၆၆၀ ေက်ာ္) ျဖစ္သျဖင့္ လိုေငြ ၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ (က်ပ္သန္း၂၈၂၂၀ ေက်ာ္) ျဖစ္ေပၚထားသည္။

ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ား ရပ္ဆိုင္းလုျဖစ္ေပၚေနၿပီး သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ အမ်ားအျပား ရပ္ဆုိင္းေနခ်ိန္တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္မ်ား ပိုမိုသံုးစြဲကာ အစိုးရအာေဘာ္မ်ားကိုသာ ဆက္တိုက္ေရးသား ေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ခံေနရသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးယႏၱရားအတြက္ ေငြအမ်ားအျပား သံုးစြဲေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မွာ က်ဆင္းေနေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းသတင္းသမားမ်ားမွာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆ (ဃ)၊ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃(၁) (ဂ) စသည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အစိုးရက တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္လာသည္ဟု အသံအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဇြန္ ၁၀ ရက္တြင္ Phandeeyar ၌ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေန အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

“တစ္အခ်က္က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲဆိုခံရမႈေတြဟာ အရင္အစိုးရထက္ ျမင့္တက္လာတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သတင္းသမား တရားစြဲဆိုခံရမႈကလည္း အရင္အစိုးရထက္ ပိုမ်ားတယ္၊ လက္ရွိအစိုးရ အသစ္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ Privacy Law ကလည္း အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔” ဟု ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာၾကားသည္။

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ က်ဆင္းေနၿပီး အစိုးရမွ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ကို ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္လာသည္ဟု ေ၀ဖန္ခံရမႈမ်ားရွိေနသည့္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ နစ္နာေစသူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ က်ပ္သန္း ၆၄၀၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲထားေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ရွင္းလင္းမႈတြင္လည္း အစိုးရက Facebook ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာေျပာေရးဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္အဖြဲ႕ RSF ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာ့မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မွာ ယခင္ကထက္ အဆင့္ေျခာက္ဆင့္ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ RSF ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ကမၻာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၃၁ တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အဆင့္ ၁၃၇ သို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ကာ လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ အစိုးရမွ ဘတ္ဂ်က္စိုက္ထုတ္ေပးေနသည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈမရွိသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ရပ္နားမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ဂ်ာနယ္ ၄၉၀ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ္လည္း ၂၆၃ ေစာင္သာ ထြက္ရွိေနၿပီး လက္ရွိတြင္ အေစာင္ေရ ၉၀ ရပ္နားသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ယခင္ထုတ္ေ၀ခဲ့မႈမွာ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ လက္ရွိ ထုတ္ေ၀ေနမႈမွာ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀မႈမွာလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သတင္းစာအေစာင္ေရ ၁၂ ေစာင္အထိ ရပ္နားသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ သတင္းစာ အေရအတြက္ ၄၀ ေက်ာ္ ရွိေသာ္လည္း (လတ္တေလာ စုံစမ္းသိရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္စာရင္းအရ) ၂၃ ေစာင္သာ ထြက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ပုဂလိကသတင္းစာ ၇ ေစာင္သာ ထြက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ အစုိးရ၊ ဌာနဆုိင္ရာ သတင္းစာ ၇ ေစာင္ ထြက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ယခင္ထုတ္ေ၀မႈ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လက္ရွိတြင္ ၃၈ ဒသမ ၀၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ မဂၢဇင္းထုတ္ေ၀မႈ အပုိင္းတြင္လည္း ယခင္က ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ မဂၢဇင္းအေတာ္မ်ားမ်ား ရပ္နားသြားၿပီျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မဂၢဇင္း ၃၄၀ ေက်ာ္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္အနက္ ၂၀၀ ေက်ာ္သာ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း သတင္းေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိစုိးရာဇာထြန္းက ယင္း၏လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇြန္ ၇ ရက္က ေရးသားထားသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အမွန္တကယ္ သံုးစြဲႏိုင္မႈမရွိဘဲ ေငြပိုမိုေတာင္းခံထားမႈမ်ား ပိုမိုၾကံဳေတြ႕လာေနၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအျမင့္ဆံုးအျဖစ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀၀၀ ေက်ာ္သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၄၀၀၀ ခန္႔ လိုေငြျဖစ္ေပၚလာေနသည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၅၀၀၀ ခန္႔ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး လိုေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ကို ေငြစကၠဴ ရိုက္ထုတ္မည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေငြေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ပိုမိုျမင့္တက္လာမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း က်ဆင္းလာသည္ဟု အစိုးရဘက္မွ တြက္ခ်က္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ ႏွစ္စဥ္က်ဆင္းမႈ ဆိုးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး NLD အစိုးရ စတင္တာ၀န္ယူသည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၂၁၀ သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၄၂၇ က်ပ္အထိ သတ္မွတ္ခဲ့သျဖင့္ လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ က်ပ္ ၂၁၇ က်ပ္အထိ ျဖစ္ေပၚေနသည္။