၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခႏွင့္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ၆၄၀၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ မ်ားျပားစြာ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ယာယီ အမွန္စာရင္းအရ လိုေငြ က်ပ္ ၂၀၉၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ျဖစ္ေပၚ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေတာင္းခံရာတြင္ စုစုေပါင္းလိုေငြ က်ပ္ ၆၄၀၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚကာ အမ်ားဆံုး ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံမႈအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယာယီ အမွန္စာရင္းအရ က်ပ္ ၂၀၉၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ လိုေငြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မူလ ခန္႔မွန္းေျခတြင္ ရေငြက်ပ္ ၁၆၆၀၅ ဘီလ်ံေက်ာ္သာရွိၿပီး သံုးေငြမွာ က်ပ္ ၂၀၅၉၄ ဘီလ်ံအထိ ရွိခဲ့ကာ လိုေငြက်ပ္ ၃၉၈၉ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခတြင္ ရေငြ က်ပ္ ၁၈၈၃၂ ဘီလ်ံသို႔ ျမင့္တက္ကာ သံုးေငြ က်ပ္ ၂၂၇၆၀ ဘီလ်ံ ျဖစ္လာသျဖင့္ လိုေငြက်ပ္ ၃၉၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ ၂၅၄၄ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ထပ္မံေတာင္းခံၿပီး က်ပ္ ၇၀ ဒသမ ၆၃ ဘီလ်ံ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သျဖင့္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြ ၂၄၇၃ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယာယီအမွန္စာရင္းတြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ၂၀၉၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လိုေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာလည္း ၂ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္း၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္း တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို အမွန္တကယ္ သံုးစြဲႏိုင္မႈမရွိဘဲ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက မ်ားျပားစြာ ေတာင္းခံေနမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထိေရာက္စြာ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္မႈ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ကို ထိခိုက္ေစသည့္ ေငြေဖာင္းပြမႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ခုတြင္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံကာ ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလုိက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၀၇၃ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ ပုိလွ်ံေငြမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြ က်ပ္ ၁၄၆၂၃ ဘီလ်ံ ျဖစ္ကာ အပ္ႏွံေငြမွ လႊဲေျပာင္းသုံးေငြ က်ပ္ ၃၀၂၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ အသားတင္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၆၀၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္၍ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၉၃၇၁ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၉၉၁၄ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခင္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြမွာ ၁၂၈၄ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၆၈၇ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဆုိသည္။

ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ သုံးစြဲႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေထြေထြပုိလွ်ံ ရန္ပုံေငြသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္ဂဏန္းအထိ ျပန္လည္ အပ္ႏွံလ်က္ရွိရာ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ တုိးျမင့္ရရွိမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာ သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္လည္း ကနဦး ေတာင္းခံမႈတြင္ မူလခန္႔မွန္းေျခမွာ က်ပ္ ၄၉၀၃ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ NLD အစိုးရ လက္ထက္ႏွစ္ဆက္ မူလခန္႔မွန္းေျခမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတာင္းခံမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထိုသို႔ မ်ားျပားစြာ ေတာင္းခံထားေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ စီမံကိန္းမ်ား အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ ဘတ္ဂ်က္ဟု ေ၀ဖန္ခံရမႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး လြန္မင္းစြာ က်ဆင္းေနျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္အပ္ႏွံေနျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ NLD အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ မ်ားျပားေသာ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ေျပာင္းလဲထားသည့္ ဘ႑ာႏွစ္သစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္တင္ျပ ေတာင္းခံျခင္း၊ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္မည္

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

ေျပာင္းလဲထားသည့္ ဘ႑ာႏွစ္သစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္တင္ျပေတာင္းခံျခင္း၊ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကို ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀းကာလအတြင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စတင္မည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ အျခားေသာ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လာမယ့္လႊတ္ေတာ္ Section ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒသံုးခုရွိမယ္။ အဲဒါက အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒ၊ အခြန္အေကာက္ဥပေဒနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒ။ ဒီသံုးခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေငြစာရင္းပူေပါင္း ေကာ္မတီသည္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျမယာဥပေဒ၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳသြားရန္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဓိကအားျဖင့္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျမယာ၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြရွိပါမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လယ္ယာေျမဥပေဒေတြ ရွိပါတယ္။ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ၿပီးသြားၿပီ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ေပးပို႔ထားတာရွိတယ္။ ဒါေတြကို အတည္ျပဳသြားဖို႔ရွိမွာပါ” ဟု ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ေမ ၁၄ ရက္မွ ဇြန္ ၂၁ ရက္အထိ အစည္းအေ၀း ၁၁ ရက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲထားသည့္အတြက္ မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရမည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ အပါအ၀င္ ဥပေဒေျခာက္ခု အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေလးခုကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္လိုေၾကာင္း အဆိုျပဳသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ံုးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း၊ ဒု၀န္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးေလးဦး ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း ကိစၥမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ေမ ၁၄ ရက္မွ ဇြန္ ၂၀ ရက္အထိ အစည္းအေ၀း ၁၈ ရက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၀၉ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၂၄၅ ခု ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အေရးႀကီးအဆိုတစ္ခု၊ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း အဆိုတစ္ခု အပါအ၀င္ အဆို ၁၃ ခု တင္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္း ၃၇ ခုကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ၁၄ ခု အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကိုလည္း ဇြန္ ၁၄ ရက္မွ ဇြန္ ၂၀ ရက္ အထိ အစည္းအေ၀း ၁၈ ရက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။