ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရေငြက်ပ္၂၀၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး သံုးေငြက်ပ္ ၁၇၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ လ်ာထားသည့္အတြက္ ပိုေငြက်ပ္ ၂၈၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ

ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ရေငြက်ပ္ ၂၀၁၂ ဒသမ ၂၀၄ ဘီလ်ံ ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး သံုးေငြက်ပ္ ၁၇၂၅ ဒသမ ၅၅၉ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္ပိုေငြ က်ပ္ ၂၈၆ ဒသမ ၆၄၅ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြသံုးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ရေငြက်ပ္ ၂၀၁၂ ဒသမ ၂၀၄ ဘီလ်ံ ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး သံုး ေငြက်ပ္ ၁၇၂၅ ဒသမ ၅၅၉ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္ပိုေငြ က်ပ္ ၂၈၆ ဒသမ ၆၄၅ ဘီလ်ံျဖစ္သည္ကို အဆင့္ဆင့္စိစစ္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး လ်ာထားေၾကာင္း၊ ရေငြမ်ားကိုလည္း ရႏိုင္သမွ် အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားရွာေဖြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ရေငြအပိုင္းတြင္ သာမန္ရေငြ က်ပ္ ၉၈၀ ဒသမ ၇၅၂ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပအကူအညီရေငြ ၆၅ ဒသမ ၁၂၅ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေခ်းယူရေငြ က်ပ္ ၅၇၆ ဒသမ ၃၃၂ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၆၂၂ ဒသမ ၂၀၉ ဘီလ်ံ လ်ာထားေၾကာင္း၊ သံုးေငြအပိုင္းတြင္ သာမန္သံုးေငြ က်ပ္ ၃၁၀ ဒသမ ၈၄၈ ဘီလ်ံ၊ ေငြလံုးေငြရင္းသံုးေငြ က်ပ္ ၉၈၄ ဒသမ ၁၄၄ ဘီလ်ံ၊ ေၾကြးၿမီသံုးေငြ က်ပ္ ၃၈ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၃၃ ဒသမ ၆၁၄ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္ပိုေငြ က်ပ္ ၂၈၈ ဒသမ ၅၉၅ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္ျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ရေငြပိုင္းတြင္ သာမန္ရေငြက်ပ္ ၂၅၄ ဒသမ ၇၄၁ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေခ်းယူရေငြ က်ပ္ ၁၃၅ ဒသမ ၂၅၄ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၈၅ ဒသမ ၉၉၅ ဘီလ်ံ လ်ာထားေၾကာင္း၊ သံုး ေငြပိုင္းတြင္ သာမန္သံုးေငြ က်ပ္ ၂၀၇ ဒသမ ၄၉၇ ဘီလ်ံ၊ ေငြလံုးေငြရင္း သံုးေငြမွာ က်ပ္ ၁၇၁ ဒသမ ၉၈၀ ဘီလ်ံ၊ ေ<ကးၿမီသံုးေငြ က်ပ္ ၁၂ ဒသမ ၄၆၈ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၉၁ ဒသမ ၉၄၅ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္လိုေငြ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၉၅၀ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာမန္ရေငြတြင္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႔၏ အခြန္အေကာက္ရေငြ၊ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ေလယာဥ္ျဖတ္ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းခရေငြ၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္ခရေငြႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္၏ ဆိပ္ကမ္းအခြန္အခ ရေငြတို႔သည္ အဓိက ရေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေငြလံုးေငြရင္း ရေငြမ်ားတြင္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ မႏၲေလးဆိပ္ကမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ မဲေခါင္-လန္ခ်န္း အထူးရန္ပံုေငြ ၀မ္ပံုဆိပ္ကမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ ေရဒါစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အတိုင္ပင္ခံ ငွားရမ္းခ ေပးေခ်ျခင္း၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး၏ ရခိုင္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရယာဥ္အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဒလသေဘၤာက်င္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့မီးရထား၏ ရထားေျပးဆြဲမႈကို ဗဟိုဌာနမွ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စနစ္ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေရး စီမံကိန္းတို႔အတြက္ ရရွိမည့္ ျပည္ပအကူအညီ ရေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္တြင္ ျပန္လည္သံုးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲေခါင္-လန္ခ်န္း အထူးရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမွလြဲ၍ က်န္သည့္လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားအားလံုး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္း၊ တြံေတးတူးေျမာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း၊ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္ေခါင္းသစ္ သံလမ္းျပဳျပင္ေရးစက္မ်ား၊ စက္ေခါင္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးစက္႐ံု၊ လူစီးတြဲ၊ ကုန္တြဲသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးစက္႐ံု တည္ေထာင္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဖလမ္းေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာႏွင့္ Cyber လံုျခံဳေရး ဦးစီးဌာန၏ ျမန္မာၿဂိဳလ္တုစနစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထည့္၀င္ျခင္း၊ Microsoft လိုင္စင္ခမ်ား ေပးေခ်ျခင္း၊ သက္တမ္းလြန္ေရယာဥ္မ်ား အစားထိုး ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရယာဥ္သစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၁၅၀၀ တန္ ကုန္တြဲေရယာဥ္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို အဓိက လ်ာထားေၾကာင္း၊ ျပည္ပအကူအညီႏွင့္ ျပည္ပေခ်းေငြတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းမွ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန က်ခံရမည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

 

ေဆး႐ံုသံုး စက္ပစၥည္မ်ား ပ်က္စီးပါက ျပင္ဆင္စရိတ္ ေတာင္းသေလာက္ ေပးေနရၿပီး ဂ်ပန္အကူအညီျဖင့္ သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေဆး႐ုံသုံး စက္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးပါက ျပင္ဆင္စရိတ္ ေတာင္းသေလာက္ ေပးေနရၿပီး ဘာမွမသိသည့္အတြက္ ဂ်ပန္အကူအညီျဖင့္ သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဇြန္ ၁၄ ရက္က မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ တကၠသုိလ္၀န္းအတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ” တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ စကား၀ုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးသူ တစ္ဦးက မြန္ျပည္နယ္တြင္ CT Scan (ဓာတ္မွန္႐ုိက္ျခင္း) ပ်က္စီးေနသည့္အတြက္ လူငယ္မ်ား ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားပါက ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္းအေပၚ ေဆြးေႏြေမးျမန္းရာတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွာ CT Scan ပ်က္ေနတယ္ဆိုၿပီး သိန္း ၃၇၀ ေတာင္းပါတယ္။ သိန္း ၃၇၀ ေတာင္းတဲ့ဟာသည္ နည္းနည္းၾကာမွ ဗဟုိကုိ ေရာက္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ဖုန္းဆက္ၿပီး ေျပာပါတယ္။ ဆရာ သိန္း ၃၇၀ ေတာင္းထားတာ မရေသးဘူလား။ ကြၽန္ေတာ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီမွာ ဘာၾကည့္လဲဆုိေတာ့ ျပင္ဆင္စရိတ္သည္ ျပင္တဲ့သူက သိန္း ၇၀၀ ေတာင္းရင္လည္း ေပးရမွာ။ သိန္း ၈၀၀ ေတာင္းရင္လည္း ေပးရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွမသိပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အရင္အပတ္ကပဲ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ OKAYAMA University ကလာၿပီး Diploma Medical Engineering ဂ်ပန္ ပါေမာကၡေတြ ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္သင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီက ၁၈ ေယာက္ တက္ေနတယ္”ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ တက္ေရာက္ သင္ၾကားေနသည့္ လူငယ္ ၁၈ ေယာက္မွာ BE Electrical Electronic ၊ BE Mechanical စသည့္တုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ယင္းလူငယ္မ်ားသည္ သင္တန္းၿပီးစီးပါက ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားရွိ စက္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္ပစၥည္း ျပင္ဆင္စရိတ္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အမ်ားအျပား ကုန္က်မႈရွိၿပီး ေတာင္းသေလာက္ ေပးေနရေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ကုိ စက္ပစၥည္း ျပင္ဆင္စရိတ္ေတြက အမ်ားႀကီးကုန္တယ္။ ေတာင္းသေလာက္ ေပးေနရတယ္။ မေပးရင္လည္း CT Scan မ႐ုိက္လုိ႔ လူနာေသသြားရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒုကၡေရာက္မယ္။ CT Scan အကုန္လုံးကုိ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အရင္အပတ္က ေမၿမိဳ႕မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းဦးစီးမွဴးမ်ား အားလုံးကုိ ေခၚၿပီးေတြ႕ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ဆုိရင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေငြသုံးစြဲေရးကုိ ကြၽန္ေတာ္ အမ်ားႀကီးေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီ ၃၇၀ ကိစၥမွာ ျပည္နယ္ တုိင္းဦးစီးမွဴးကုိသာ ဆုံးျဖတ္လုိက္ရင္ တစ္ရက္အတြင္း ပုိက္ဆံ ထုတ္ေပးလုိ႔ ရပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ယာဥ္မေတာ္ဆမႈ ျဖစ္တဲ့လူနာ ေဆး႐ုံကုိ လာတယ္။ CT Scan ပ်က္တယ္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ ဒီေနရာမွာ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာက ယာဥ္မေတာ္တဆ လူနာတစ္ေယာက္ ဦးထုပ္မေဆာင္းဘဲ ေဆး႐ုံ ေရာက္လာတယ္။ ေခါင္းကုိ ထိခုိက္ရင္ ဦးေႏွာက္ခြဲစိတ္ ဆရာ၀န္၊ အျခားေနရာမွာ တစ္ခုခုျဖစ္သြားရင္ အေထြေထြ ခြဲစိတ္ကုဆရာ၀န္ လုိတယ္။ အ႐ုိးက်ဳိးရင္ အ႐ုိးကုဆရာ၀န္ နဲ႔ ျပရမယ္။ ခြဲစိတ္ဖုိ႔လိုရင္ ခြဲစိတ္ရမယ္။ System အလုပ္႐ႈပ္မယ္။ သူနာျပဳေတြ အလုပ္႐ႈပ္မယ္။ အရမ္းကုိ အလုပ္႐ႈပ္တဲ့အျပင္ တုိင္းျပည္မွာလည္း အရမ္းပုိက္ဆံ အကုန္အက်မ်ားမယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ခုတြင္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံကာ ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြေတာင္းခံမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ခုတြင္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံကာ ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ငါးႏွစ္အတြင္း ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံသည့္စနစ္ကို တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဳဟာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလုိက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၁၃၀၇၃ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ပုိလွ်ံေငြမ်ား ျပန္လည္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၄၆၂၃ ဘီလ်ံျဖစ္ကာ အပ္ႏွံေငြမွ လႊဲေျပာင္းသုံးေငြမွာ က်ပ္ ၃၀၂၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ အသားတင္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၆၀၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၉၃၇၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြ က်ပ္ ၉၉၁၄ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြ ၁၂၈၄ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၆၈၇ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဆုိသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ ၂၄၁၈ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည္။

ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ သုံးစြဲႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေထြေထြပုိလွ်ံ ရန္ပုံေငြသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္ဂဏန္းအထိ ျပန္လည္ အပ္ႏွံလ်က္ရွိရာ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ တုိးျမႇင့္ရရွိမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာ သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေတာင္းခံရာ၌ ပိုမိုတင္ျပျခင္း၊ ေတာင္းခံထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေခါင္းစဥ္ေျပာင္း သံုးစြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ ဘတ္ဂ်က္ဟု ေျပာဆိုခံရသည့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဳဟာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ သံုးစြဲမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ လာမည့္ ၂၀၂၂ ႏွစ္အထိ လုပ္ကိုင္ရန္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ပထမအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ ၿပီးဆံုးကာ ၂၀၁၈-၂၀၂၂ အတြက္ ဒုတိယငါးႏွစ္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေနာင္တြင္ အစုိးရက ငါတုိ႔ႀကိဳက္သလုိ ဆြဲမယ္၊ လႊတ္ေတာ္က ငါတုိ႔ ဥပေဒအတုိင္း ျဖတ္ေတာက္မယ္ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိး မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီစြဲ၊ အတၱစြဲ၊ မာနစြဲ မထားၾကရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖတ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ျဖတ္ေတာ္မႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ငါတုိ႔ႀကိဳက္သလုိ ဆြဲမယ္၊ ငါတုိ႔ ဥပေဒအတုိင္း ျဖတ္ေတာက္မယ္ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ိဳး မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီစြဲ၊ အတၱစြဲ၊ မာနစြဲ မထားၾကရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ၃/၂၀၁၈ တတိယေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက “ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ဟာ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ခံခဲ့ရတယ္ဆုိတာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျခာက္ဘီလ်ံ ဆုိတာ နည္းနည္းေနာေနာ ကိစၥမဟုတ္ဘူး၊ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျဖတ္ေတာက္ ခဲ့ရတယ္။ စိတ္မေကာင္းဘူးဆုိတာ ဟုိတုန္းကလည္း ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ။ အခုလာမယ့္ ၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ အဲလုိအျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ မၾကံဳေတြ႕ရဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ အစုိးရအဖြဲ႕ေရာ၊ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ပူေပါင္းညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္စီ ကုိင္စြဲထားတဲ့ မာနေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔လုိတယ္။ အစုိးရဘက္ကလည္း ဘတ္ဂ်တ္ဆုိတာ ငါတုိ႔ဆြဲလုိ႔ရတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ ငါတုိ႔ ဂ႐ုထားစရာ မလုိဘူး ၊ ဥပေဒထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ မလြဲမေသြ လက္ခံရမယ္လုိ႔ မပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ငါတုိ႔ႀကိဳက္သလုိ ဆြဲမယ္ဆုိတဲ့ မာနမ်ိဳး ၊ အဲဒီမာနမ်ိဳးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လုိပါလိမ့္မယ္၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ရာထားဘတ္ဂ်က္ကုိ ငါတုိ႔ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ဘူး၊ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္နဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ငါတုိ႔လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိေနတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ျဖတ္မယ္၊ ေတာက္မယ္၊ ျဖဳတ္မယ္၊ အဲဒီလုိ မလုပ္ၾကပါနဲ႔ ။ ကုိယ္စီကုိယ္စီမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ကုိင္စြဲထားတဲ့ မာနေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မာနကုိယ္စီ ရွိေနၾကဖုိ႔ဆုိရင္ ေနာက္ဆုံးမွာ ျပည္သူေတြသာ နစ္နာမွာ ျဖစ္တယ္။ ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေငြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္သုံးလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္၊ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ပူးေပါင္းၿပီး ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကပါ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရ၊ အသုံးဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အစည္းအေ၀း ေခၚေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ညႇိႏိႈင္းလာသည့္အတြက္ ေခၚယူရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြစာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ရွစ္ဦးကလည္း အေသအခ်ာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေလးအနက္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တုိက္တြန္းပါေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆုိတာ ပါတီအသီးသီး နယ္ပယ္အသီးသီးက လာတယ္ဆုိေပမယ့္ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥအေပၚမွာ တညီတညြတ္တည္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိတယ္။ အစုိးရ သီးသန္႔၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္က သီးသန္႔၊ လႊတ္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္သီးသန္႔ အဲလုိျဖစ္ေနလုိ႔ မရပါဘူး။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနဟာ စိန္ေခၚမႈေတြ အလြန္တရာမွ မ်ားျပားေနပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး စည္းလုံးမႈရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိရွိဖုိ႔အတြက္ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ အတၱစြဲေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ရပါမယ္၊ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆုိတာ ျပည္သူက ယုံၾကည္လုိ႔ ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္တာပါ၊ ျပည္သူေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကလည္း ျပည္သူေတြ အားကုိးေလာက္တဲ့လူ ျဖစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ မနစ္နာၾကပါေစနဲ႔ ၊ ၂၀၁၈-၁၉ အရသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ မၾကာခင္မွာ လႊတ္ေတာ္ႀကီးဆီကုိ လာပါလိမ့္မယ္၊ အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဲဒီလုိျပန္လည္ ေရာက္တဲ့အခါမွာ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ၾကံဳခဲ့ရသလုိ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္တယ္ ဆုိတဲ့ဟာမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္တယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရ တစ္ခုလုိ႔သာ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျပည္ေထာင္စု အပ္ေငြစာရင္း၏ လိုေငြအား ျဖည့္ဆည္းရန္ ဗဟိုဘဏ္မွ က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၄၀ ေက်ာ္ ေခ်းေငြရယူျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ေမ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျပည္ေထာင္စု အပ္ေငြစာရင္း၏ လိုေငြအား ျဖည့္ဆည္းရန္ ဗဟိုဘဏ္ထံမွ က်ပ္ ၆၄၁ ဒသမ ၀၂၉ ဘီလ်ံ ေခ်းေငြရယူျခင္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေမ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒က “ျပည္တြင္း ေခ်းယူေငြအနက္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေခ်းယူေငြ ပမာဏဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာ ကာလမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ အထိ က်ဆင္းလာျခင္းဟာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ညင္သာမႈရွိတဲ့ ဘ႑ာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲမႈလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒီလိုညင္သာစြာ ေျပာင္းလဲမႈကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ စီမံ/ဘ႑ာနဲ႔ အနီးကပ္ ဆက္လက္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကေန စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာအတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အပ္ေငြစာရင္းရဲ႕ လိုေငြအတြက္ က်ပ္ ၆၄၁ ဒသမ ၀၂၉ ဘီလ်ံကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား ၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗဟိုဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူပါက Monetary Impact ရွိေၾကာင္း၊ ယင္း Impact သည္ Inflation ဟု ေခၚသည့္ ေငြေဖာင္းပြမႈကို တိုးလာႏိုင္သည့္အတြက္ ဗဟိုဘဏ္၏ လိုေငြျဖည့္ဆည္းမႈကို တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ေလွ်ာ့ခ်လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊၂၀၁၄-၂၀၁၅ တြင္ ျပည္တြင္းမွ ေခ်းယူႏိုင္သည့္ ေငြပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀၊၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္ ၄၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာ ကာလတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ေလွ်ာ့ခ် ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ယခင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရလိုေငြအား ဗဟိုဘဏ္မွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀၀ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ လိုေငြျဖည့္ဆည္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအား ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ Physical Contraction Shock ဟုေခၚသည့္ အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္ ႐ုတ္ခ်ည္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ က်ဆင္းျခင္း မျဖစ္ရေအာင္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ညိႇႏႈိင္းၿပီး သတိထား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

ဦးဘိုဘိုငယ္က “လိုေငြ ျဖစ္ေပၚလာပါက ထိုလိုေငြကို ပထမဆံုးအေနနဲ႔ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္နဲ႔ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြကို ေရာင္းခ်ျခင္းနဲ႔ ဦးစြာ ျဖည့္တင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖည့္တင္းလို႔ မလံုေလာက္ပါမွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လိုေငြကို ဗဟိုဘဏ္က ၉၂ ရက္ သက္တမ္းရွိတဲ့ ေငြတိုက္ လက္မွတ္ေတြ ၀ယ္ယူျခင္းနဲ႔ ျဖည့္တင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းလိုေငြ ပမာဏကို ကာမိဖို႔ ေခ်းယူႏိုင္တဲ့ အမ်ားဆံုး ပမာဏအနက္ ျပည္တြင္းက ေခ်းယူမယ့္ပမာဏနဲ႔ အဆိုပါျပည္တြင္းက ေခ်းယူႏိုင္တဲ့ ပမာဏအနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ အထိသာ ဗဟိုဘဏ္မွ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဆိုသည္။

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိထားေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အမွန္တကယ္သုံးစြဲျခင္းမျပဳသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ အၾကံဳျပဳ

မတ္ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေခတၱရပ္နားစဥ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိထားေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အမွန္တကယ္သုံးစြဲျခင္းမရွိသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က အၾကံျပဳေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္ပုိလွ်ံေငြ အသားတင္ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

“လုပ္ငန္းအတြက္ လက္၀ယ္ထုတ္လုိက္တယ္။ ၿပီးသြားမွလုပ္ငန္းမျဖစ္ပါဘူးဆုိၿပီး ျပန္အပ္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ နစ္နာလဲ။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္ တာကခ်ေပးတဲ့ပုိက္ဆံကုိ မသုံးဘဲေနလုိက္ရင္ တစ္ႏွစ္နာမသြားဘူးလား။ ေနာက္ႏွစ္အတြက္လည္း ျပန္တင္ရမယ္။ အဲဒီလုိမ်ဳိး လုပ္တာေတြက အခုနေျပာသလုိေပါ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကျဖတ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္အေပၚမွာနည္းလုိ႔ ကုိးလုိ႔ကန္႔လန္႔လုပ္တာရယ္။ အခုနေျပာသလုိေပ့ါ။ အတုိးရၿပီး လုပ္စားတာေတြရွိမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မသုံးဘဲနဲ႔ေက်ာ္တဲ့အတြက္ကုိ တစ္ႏွစ္ေနာက္က်သြားၿပီ” ဟု ထန္းတစ္ပင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်ေပးထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အမွန္တကယ္သုံးစြဲရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားထားသည့္ တင္သြင္းေတာင္း ဆုိထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္မီအမွန္တကယ္ သုံးစြဲျခင္းမျပဳဘဲထားသည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရလိမ့္မည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒါေတြကုိ ဘယ္လုိစိစစ္ဖုိ႔လုိလဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာရွိတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကုိ တင္ျပေတာင္းဆုိတဲ့ ဌာနေတြအေနနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ကြင္းဆင္းၿပီးေတာ့ ေျမျပင္အတုိင္း အမွန္တကယ္ တြက္ခ်က္ဖုိ႔လုိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ နဂုိတုန္းက PAE နဲ႔လုပ္တယ္။ အခုက ေဒသေပါက္ေစ်းနဲ႔တြက္တယ္။ အဲဒါကုိလည္း တိတိပပ မွန္မွန္ကန္ကန္ကုိယ့္အိတ္ထဲက ေငြကုိသုံးသလုိ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ဒီလမ္းကုိခင္းမယ္ဆုိရင္ ေအာက္က ေက်ာက္မခင္းဘဲ ခင္းလည္းအဆင္ေျပတယ္။ အေပၚကေန ကြန္ကရစ္တမ္းေလာင္းလုိ႔ရတဲ့ အေနအထား ဆုိရင္လည္း ခံတယ္ဆုိရင္ ေက်ာက္ကိစၥကုိ မထည့္နဲ႔။ ေအာက္က ေက်ာက္ၾကမ္းခင္းတာကုိ မထည့္နဲ႔။ ပုိထည့္ထားၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က မလုိဘူးဆုိၿပီးေတာ့ ေအာက္ပုိင္းကုိ ေလ်ာ့ၿပီးေတာ့ အေပၚပုိင္းနဲ႔ လုပ္သြားေတာ့ စားတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါေတြကုိလည္း ေနာက္ဆုံး Third Party ဆုိတဲ့အဖြဲ႔အစည္းကလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ independent body လည္း ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တကယ့္ကုိ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ဖုိ႔လည္းလုိတယ္” ဟု ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားအေလအလြင့္ မရွိရန္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္း၏ ကုန္က်စရိတ္ကုိ အနီးစပ္ဆုံးတိက်မွန္ကန္စြာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျပႏုိင္ရန္၊ ေဒသ၏ကာလ ေပါက္ေစ်းႏွင့္အညီ တြက္ခ်က္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ တင္သြင္းေတာင္းဆုိထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိလည္း အခ်ိန္မီအမွန္တကယ္သုံးစြဲျခင္း မျပဳဘဲထားသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏႀကီးႀကီးစုိက္ ထုတ္သုံးစြဲရမည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ စိစစ္ႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ စီမံကိန္းစိစစ္ေရးႏွင့္တုိးတက္မႈ အစီရင္ခံေရးနယ္ပယ္တြင္ အျမန္ဆုံးျမႇင့္တင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားမၿပီး စီးဘဲအၿပီးျပသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထားသည့္ တင္ဒါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား၊ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းထဲမွ လက္တစ္လုံးျခား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္။

ေတာင္းထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ သတ္မွတ္ခ်က္ခ်ိန္အတြင္း အမွန္တကယ္သုံးစြဲႏုိင္ျခင္း မရွိျခင္းအေပၚ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အဲဒီဟာကေတာ့ လုပ္ကုိလုပ္သင့္တဲ့ဟာပဲ။ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီအတုိင္းဆက္သြားေနရင္ ဒီလုိပဲထပ္ျဖစ္ေနမွာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီဘက္အစုိးရလက္ထက္မွာ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ ေျပာင္းလုိက္တာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ဟုိအရင္တုန္းက ဘ႑ာႏွစ္ေၾကာင့္ ေျခာက္လေလာက္မုိးတြင္းေလာက္က အလုပ္မလုပ္ၾကရဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္က။ အခုဟာက ဒီအသစ္နဲ႔ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒါမလုပ္လုိ႔မရ ေတာ့ဘူး။ ခ်က္ခ်င္းကုိ ထလုပ္မွ မဟုတ္ဘူးဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဟုိအရင္က ပုံစံအတုိင္းပဲ ၾကာေနမယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခ်ေပးလုိက္တဲ့  ဘတ္ဂ်က္ေတြက မုိးတြင္းမွ လုပ္ငန္းစႏုိင္မယ့္ ပုံစံျဖစ္သြားၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြေတာ့ လုပ္လိမ့္မယ္။ လုပ္မွလည္းရမယ္” ဟု ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ သုံးစြဲႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေထြေထြပုိလွ်ံ ရန္ပုံေငြသုိ႔ ႏွစ္စဥ္က်ပ္ ဘီလ်ံေထာင္ဂဏန္းအထိ ျပန္လည္အပ္ႏွံလ်က္ရွိရာ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္တုိးျမႇင့္ရရွိမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမရွိျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာဆန္းစစ္ ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေ၀ရာတြင္ မညီမွ်မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အာမခံခ်က္မ်ား ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေ၀ရာတြင္ မညီမွ်မႈမ်ား ရွိေနၿပီး မ်က္ႀကီးသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားကို မ်ားမ်ားခ်ေပးၿပီး မ်က္ႏွာငယ္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားကို နည္းနည္းသာ ခ်ေပးေနေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အားနည္းမႈ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ၎က ထုိသုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေ၀ခ်ထားရာတြင္ ညီမွ်မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဦးတင္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔လည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပည့္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ရတဲ့ ဘ႑ာေတြကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ညီညီမွ်မွ် ျဖစ္ေအာင္ ခြဲေပးပါ။ ညီမွ်ဖို႔လည္း လိုတယ္။ ဥပမာ မ်က္ႏွာႀကီးတဲ့ ၿမိဳ႕က်ေတာ့ အမ်ားႀကီး ခ်ေပးၿပီး မ်က္ႏွာငယ္တဲ့ ၿမိဳ႕က်ေတာ့ နည္းနည္းခ်တယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ေအာင္ အစီရင္ခံစာထဲမွာလည္း ထည့္ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီအတိုင္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒါေတြကို ျပင္ရပါမယ္။ ဒါကို ဥပမာေပးဆိုရင္ ဥပမာ မေပးခ်င္ပါဘူး။ မ်က္ႏွာႀကီးတဲ့ ၿမိဳ႕နဲ႔ မ်က္ႏွာငယ္တဲ့ၿမိဳ႕လို႔ သံုးတာပဲ ေကာင္းပါတယ္” ဟု ဦးတင္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ကတိက၀တ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အားနည္းေနၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္၏ ေမးခြန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေက်ာ္ခန္႔သာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏိုင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က တင္ျပသည့္ အဆိုမ်ားကိုလည္း ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္သာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာ ဖြံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက အခက္အခဲမွာ ဘတ္ဂ်က္ျပႆနာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေျပာၾကား

မႏၲေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အိမ္မက္မက္လွ်င္ပင္ ထည့္မက္ေနၿပီး အဓိက အခက္အခဲမွာ ဘတ္ဂ်က္ျပႆနာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စည္ပင္သာယာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာၾကားသည္။

“မန္းစည္ပင္မွာ အားသာခ်က္ေတြ ရွိသလို အားနည္းခ်က္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဌာနအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းမႈ အားနည္းတဲ့ အပိုင္းေလးေတြလည္း ရွိသလို တခ်ဳိ႕ဌာနေတြမွာ ၀န္ထမ္းအင္အား ေဖာင္းပြတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေနတာပါ။ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ အဓိကၾကံဳရတဲ့ ျပႆနာက မႏၲေလး စည္ပင္သာယာဟာ မိမိ ေျခေထာက္ေပၚ မိမိ ရပ္တည္ရတဲ့ဌာန ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘက္ဂ်က္အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။ လုပ္ခ်င္တာေတြ၊ လုပ္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေပမယ္႔ ဘက္ဂ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး ခ်ိန္ဆ လုပ္ေနရတာေတြ ရွိပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာ ရဲလြင္က ေျပာၾကားသည္။

စည္ပင္သာယာ လက္ေအာက္ရွိ ဌာနခြဲ ၁၄ ခု၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမို တုိးတက္ေစေရးအတြက္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ေပးထားသကဲ့သုိ႔ ဌာနမွဴးမ်ားကိုလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးထားေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းအင္အား ေဖာင္းပြေနမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ ႐ုံးတက္႐ုံးဆင္းခ်ိန္ စာအုပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ စနစ္အစား လက္ေဗြစနစ္ျဖင့္ အစားထုိးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လာမည့္ ေျခာက္လပိုင္းတြင္ စတင္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ေဒါက္တာ ရဲလြင္က ဆုိသည္။

 

ဌာနဆုိင္ရာ ႐ံုးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားခ်င္း တူေသာ္လည္း ေတာင္းခံေငြ ကြာျခားေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ဌာနဆုိင္ရာ ႐ုံးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားခ်င္း တူေသာ္လည္း ေတာင္းခံေငြ ကြာျခားေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥ မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၈ ရက္ေျမာက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္က တင္ျပရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ ႐ံုးအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာမွာ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားခ်င္း တူပါလ်က္ ေတာင္းခံေငြ ကြာျခားေနျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေမာ္ဒယ္ကုိ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း ေတာင္းခံမႈ စံတူညီမႈမရွိဘဲ အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ားက တြဲလ်က္ တင္ျပၿပီး အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ားက ခြဲၿပီး တင္ျပျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ၀ယ္ယူမႈအတြက္ ေတာင္းခံရာမွာအခ်ဳိ႕က UPS ႏွင့္တြဲလ်က္ ေတာင္းခံျခင္း၊ အခ်ဳိ႕က Printer ႏွင့္တြဲလ်က္ ေတာင္းခံျခင္း၊ အခ်ဳိ႕က သီးျခားစီ ေတာင္းခံျခင္းမ်ိဳးကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ၀ယ္ယူရာမွာ ေမာ္ဒယ္ျမင့္မ်ားအျပင္ Memory ႏွင့္ Graphic Card ပမာဏမ်ားမ်ား ၀ယ္ယူခြင့္ ေတာင္းခံထားသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထုိမွ်လုိအပ္သည္ကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ မေတြ႕ရပါဘူး” ဟု ဦးတင့္လြင္က ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဌာနတစ္ခုတည္းမွ တင္ျပေသာ အမ်ိဳးအစားတူ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လ်ာထား ေတာင္းခံမႈတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း (Down Town) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ကပ္လ်က္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခုတြင္ပင္ တြက္ခ်က္မႈ ကြဲျပားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ စီမံေရးရာဌာန၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း၌ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းအက်ယ္ ၁၆ ေပ၊ ထု သုည ဒသမ ၆ လက္မ၊ လမ္းအရွည္ ေပ ၃၅၀ အတြက္ ၁၅ ဒသမ၂၃၁ သန္း ေတာင္းခံထားရာ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းအက်ယ္ႏွင့္ ထုပါတူညီသည့္ အရွည္ေပအတြက္ အထပ္ပါစံႏႈန္းအရ အမ်ားဆုံး သန္း ၃၀ ခန္႔သာျဖင့္ သင့္ေသာ္လည္း ၄၇ ဒသမ ၁၂၅ သန္း ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ဦးတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း သံုးခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘ႑ာေငြ ထပ္မံေတာင္းခံျခင္းသည္ တင္ဒါေခၚယူၿပီးေနာက္ ေငြကြာျခားေနသည့္အတြက္ လုိအပ္ေငြကုိ ထပ္မံေတာင္းခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာေငြကုိ ေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေတာင္းခံမႈမ်ားသည္ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိဘဲ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွင့္ အသုံးစရိတ္ျဖင့္ မလုံေလာက္လွ်င္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေစၿပီး ဘ႑ာႏွစ္အသစ္တြင္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ ျပန္လည္ ေတာင္းခံသင့္ေၾကာင္း၊ တင္ဒါေခၚယူၿပီးေနာက္ ကြာျခားေငြကုိ ေနာက္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေတာင္းခံမည့္အစား ျဖည့္စြက္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေတာင္းခံႏုိင္ရန္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ ဘတ္ဂ်က္ကာလ မတုိင္မီ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ မွသာ လုိအပ္ေငြကုိ ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေတာင္းခံႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

“ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္က ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း ထူးျခားေသာ ဘ႑ာေရးကာလ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဘ႑ာေရးကာလ မကုန္မီ ၿပီးစီးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ မသုံးစြဲျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးျပန္လည္ အပ္ႏွံသင့္ပါတယ္။ သုိ႕မွသာ ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ား နဲ႔ ဘ႑ာေငြ မလုံေလာက္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြ ထပ္မံခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္းကုိ အခ်ိန္မီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေငြျပန္လည္ အပ္ႏွံရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီျပန္လည္ အပ္ႏွံႏုိင္ေရးအတြက္ ျဖစ္သင့္ေသာ ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု ဦးတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္ ပုိလွ်ံေငြမ်ား အသားတင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အတြက္ ကုိယ္ဆြဲသည့္ ဘတ္ဂ်က္အေပၚ အေလးထားမႈ အားနည္းေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေ၀ဖန္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္ပုိလွ်ံေငြ အသားတင္ျပန္လည္ အပ္ႏွံမႈမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကုိ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလုိက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၁၃၀၇၃ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ပုိလွ်ံေငြမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၄၆၂၃ ဘီလ်ံျဖစ္ကာ အပ္ႏွံေငြမွ လႊဲေျပာင္းသုံးေငြမွာ က်ပ္ ၃၀၂၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ အသားတင္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၆၀၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

“ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးေပါ့။ လုပ္မယ္လုိ႔ ယူထားၿပီးေတာ့ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အခါက်ေတာ့ တကယ္လုိတဲ့ ေနရာေတြ မရခဲ့ဘူးေပါ့။ အမွန္တကယ္ဆုိရင္ အစကတည္းက ကုိယ္မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေျခအေန မရွိလုိ႔ရွိရင္ လုိအပ္သေလာက္ပဲ ေတာင္းထားမယ္ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ တျခားလုိတဲ့ေနရာေတြကုိ ျဖည့္ၿပီး ေပးႏုိင္တာေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အရင္တုန္းက ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္တုိးလည္း ေျပာဖူးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းတာ ဘူေဖး စားသလုိပဲတဲ့။ ကုိယ့္ပန္းကန္ထဲမွာ ထည့္ထားၿပီးေတာ့ ေနာက္ေတာ့ မကုန္ႏိုင္တဲ့သေဘာ ျဖစ္သြားတာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၉၃၇၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၉၉၁၄ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမွာ ၁၂၈၄ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အသားတင္ျပန္လည္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၆၈၇ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဆုိသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမွာ က်ပ္ ၂၄၁၈ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္မွာ မတ္လကုန္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္သည္။

ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ သုံးစြဲႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေထြေထြ ပုိလွ်ံရန္ပုံေငြသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္ဂဏန္းအထိ ျပန္လည္အပ္ႏွံလ်က္ရွိရာ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ တုိးျမႇင့္ရရွိမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

“ကုိယ္က ရသမွ် ေတာင္းလုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ တကယ္မရတဲ့ ဌာနေတြမွာ မလုပ္ႏိုင္တာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လုိေငြနဲ႔ ေပးရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလုိအမ်ားႀကီး မလုပ္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ႀကီးမွာ လ်ာထားလုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ လုိေငြစည္းမ်ဥ္းက ေပၚသြားေရာ။ ေပၚသြားေတာ့ အမ်ားရဲ႕ အျမင္မွာဟာ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ လုိေငြေတြ ဒီေလာက္ႀကီး ရွိလာတယ္။ လုိေငြျဖစ္လာၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ဗဟုိဘဏ္ကေတာ့ ေငြ႐ုိက္ရေတာ့မွာပဲဆုိၿပီးမွ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တာတုိ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္တာတုိ႔ဆုိတာ ဒါေတြပါပဲ။ တစ္တုိင္းျပည္လုံး ခံစားရတာပါ။ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္ေရးဆြဲၿပီး လုပ္ပါမယ္လုိ႔ Commitment လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္တဲ့ေနရာမွာ မေဖာ္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေဖာ္ႏုိင္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ေပၚမွာ ထားတဲ့ အေလးထားမႈဟာ အားနည္းသြားတာေပါ့” ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။