၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အမ်ားဆုံး ေခ်းယူထားေၾကာင္း သိရ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ေခ်းေငြအမ်ားဆုံး ေခ်းယူထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕မွ ေပးပုိ႔ ေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အစုိးရ၏ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေခ်းေငြ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ စီမံကိန္း ၁၃ ခုရွိၿပီးေတာ့ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္းမွာ ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ျပည္ပေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့အပုိင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၀ ဒသမ ၇၁၂ သန္းခန္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ပမာဏကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေခ်းေငြအမ်ားဆုံးေပးတဲ့ ႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေၾကြးၿမီလက္က်န္ အေျခအေနကေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေခ်းေငြက အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ေခ်းေငြခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ ပမာဏအရ ေခ်းေငြအမ်ားဆုံး ရယူတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိမႈမွာလည္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (ဂ်ဳိက္ကာ) မွ စီမံကိန္း ေျခာက္ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၁၅ ဒသမ ၇၈၁ သန္း ေခ်းေငြထုတ္ယူမႈသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရန္ပုံေငြအဖဲြ႕မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ယူမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ေခ်းေငြထုတ္ယူမႈတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ေခ်းေငြအမ်ားဆုံး ထုတ္ယူသုံးစဲြခဲ့ၿပီး စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ေခ်းေငြထုတ္ယူမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ရွိသည့္ ျပည္တြင္း ေၾကြးၿမီလက္က်န္ အေျခအေနသည္ အစုိးရေငြတုိက္ စာခ်ဳပ္တြင္ က်ပ္ ၃၃၈၆ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံ (ကိုးရာခုိင္ႏႈန္း)၊ အစုိးရေငြတုိက္ လက္မွတ္တြင္ က်ပ္ ၉၇၅ ဒသမ ၇ ဘီ လ်ံ (ငါးရာခုိင္ႏႈန္း)ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္သုိ႔ အစုိးရေငြတုိက္ လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်၍ ေငြေခ်းယူျခင္းသည္ က်ပ္ ၁၃၆၅၈ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ (၇၆ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၈၀၂၀ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၅၇၁၇၁၃၄၀၄ ဒသမ ၂၈ ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလိုက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပေၾကြးၿမီ အေျခအေနမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၉၃၈ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၆၃၃၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း ေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၀၈၂၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ  က်ပ္ ၇၃၀၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၀၁၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပ ေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၅၆၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၄၈၇ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၅၄၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၅၇၂၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၂၄၆ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၈၀၂၀၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၀၈၄၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၉၃၆၀၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၃၁၁၃ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ သံုးစြဲရန္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ က်ပ္ ၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေတာင္းခံ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ သံုးစြဲရန္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ က်ပ္ ၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ တင္ျပေတာင္းခံထားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲရန္အတြက္ က်ပ္ ၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ သာမန္အသံုးစရိတ္က်ပ္ ၂၅၅၉၃ သန္း (က်ပ္ ၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္  က်ပ္ ၁၆၃၁ သန္း (က်ပ္ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္) စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၇၂၂၄ သန္း (က်ပ္ ၂၇ ဘီလ်ံ ေက်ာ္) တင္ျပေတာင္းခံ ခဲ့ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္က သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၂၃၄၉၃ သန္း (၂၃ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၁၂၉၁ သန္း(က်ပ္ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္) ျဖင့္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၄၇၈၅ သန္း (က်ပ္ ၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္) သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ယင္းပမာဏအတိုင္း တင္ျပေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္းခံခဲ့သည့္ ပမာဏမ်ားအား ၀န္ႀကီး႐ံုးအတြက္ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၃၄၂ ဒသမ ၈၆၉ သန္း၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၃၇ ဒသမ ၂၀၉ သန္း၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအတြက္ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၈၉၄၄ ဒသမ ၄၁၃ သန္း၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၉၅၃ ဒသမ ၅၈၉ သန္း၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးအတြက္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၁၆၄ ဒသမ ၁၅၀ သန္း၊ သာမန္အသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၄၉၁၄ ဒသန ၁၅၀ သန္း၊ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရး ဦးစီးဌာန ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၄၀ ဒသမ ၁၂၀ သန္း၊ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၁၆၉၈ ဒသမ ၁၇၂ သန္း၊ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၉၆ ဒသမ ၄၈၀ သန္း၊ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၈၈၈၅ ဒသမ ၅၁၁ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ လိုင္းေပါင္းစံု ထုတ္လႊင့္သည့္စနစ္ Multi Channel System တြင္ ႐ုပ္သံလိုင္း ထည့္သြင္းထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း (Content Provider) မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအား ႐ုပ္သံလိုင္း ငါးလိုင္း ခြဲေ၀လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳေပးျခင္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကို အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမည့္ ဥပေဒအား ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရဒီယိုလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အသံလႊင့္ပစၥည္းမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ လိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ခ႐ိုင္႐ံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၅ ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ၿမိဳ႕လွ်င္ က်ပ္ ၁၅ သိန္းကို ဌာနရန္ပံုေငြမွ ေထာက္ပံ့၍ ကေလးစာေပပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရး ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေနျဖင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ အစိုးရ ပံုႏွိပ္စက္႐ံု (မႏၲ ေလး) ၏ Web Offset (ORIENT) ၁၂ လံုးကို အႀကီးစားျပဳျပင္ျခင္း၊ စာေပဗိမာန္မွ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စာအုပ္၊ စာေစာင္မ်ားကို ဘာသာျပန္ဆို ထုတ္ေ၀ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယခင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းမ်ားကို ေခတ္ကာလ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ ျဖည့္စြက္ ျပဳစုထုတ္ေ၀ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ Global New Light of Myanmar သတင္းစာအား ႏိုင္ငံ၏ အဓိက အဂၤလိပ္ သတင္းစာအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ကိုယ္ပြားသတင္းစာတိုက္မ်ားမွ ထုတ္သည့္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္အား ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းရယူျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လ အရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းအရ စုစုေပါင္းရေငြ က်ပ္ ၁၇၅၀၅ သန္း အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

 

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျပည္တြင္းမွေခ်းယူမႈတြင္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူမႈအခ်ဳိးအစားကို ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္၌ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူရန္ မလိုအပ္သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျပည္တြင္းမွ ေခ်းယူမႈတြင္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူမႈ အခ်ဳိးအစားကို ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူရန္ မလိုအပ္သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ေပးပို႔ထားေသာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အပ္ေငြစာရင္း၏ လိုေငြအား ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ၎ကထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက “အစိုးရမွ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျပည္တြင္းမွ ေခ်းယူေငြမွာ ဗဟိုဘဏ္ ေငြေခ်းယူမႈ အခ်ဳိးအစားကို လက္ရွိအေျခအေနမွ ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ မွာ အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူရန္ မလိုအပ္တဲ့ အေျခအေနကို ရရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွအေျခအေနမ်ားအရ အစိုးရသို႔ ဗဟိုဘဏ္မွ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ထုတ္ေခ်းရန္ လိုအပ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ထုတ္ေခ်းျခင္း မျပဳပါက အစိုးရ ယႏၲရား လည္ပတ္မႈတြင္ ႀကီးစြာေသာ ခက္ခဲမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တင္းက်ပ္စြာ မကန္႔သတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္တြင္ ေငြေခ်းယူသည့္ အေျခအေနမ်ားကို တစ္စတစ္စ ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၊ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္အတြက္ ယင္းေစ်းကြက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္လာပါက အစိုးရအေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူမႈကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ အေတာ္အသင့္ ျမင့္မားျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို ျပည္သူလူထုထံ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းသည့္ ျပည္တြင္း ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္မွ အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ေငြေခ်း ယူျခင္းသည္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္မွ တိုက္႐ိုက္ေငြေခ်းယူျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အလားအလာ တိုးျမင့္လာေၾကာင္း၊ ထိုသို႔မျဖစ္ေစရန္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ Deposit Auction မ်ားကို ျပဳလုပ္၍ စီးပြားေရး စနစ္ထဲမွ ပိုလွ်ံေငြေၾကးမ်ားကို ႏုတ္သိမ္းခဲ့သည့္အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အေတာ္အတန္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈႏႈန္း ၉ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္  ၾသဂုတ္လတြင္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈ ၄ ဒသမ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည့္အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအေပၚ  အသင့္အတင့္ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို အဓိက လႊမ္းမိုးသည့္အရာမွာ ကုန္သြယ္မႈပိုေငြ၊ လိုေငြျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။