ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား တရားစြဲဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဥေရာပသမဂၢက ေတာင္းဆို

Photo : AFP

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား  (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) အေပၚ လူသားဆန္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို တရားစြဲဆိုရန္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေပးေရးကို ဥေရာပသမဂၢ (EU) က တြန္းအားေပးထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတစ္ေစာင္ကို POLITICO သတင္းဌာနက ရရွိခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးမည့္ သီတင္းႏွစ္ပတ္ၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း တင္သြင္းမည့္ ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္မူၾကမ္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္လက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္အဖြဲ႕အား ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕က ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္လူနည္းစုအေပၚ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္မႈရွိေၾကာင္း အေထာက္ အထားမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို တရားစြဲဆိုသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့သည္။

EU က အဆိုျပဳထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ရာဇ၀တ္ မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူအားလံုးကို ယံုၾကည္ရၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတြင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တာ၀န္ခံခုိင္းေရးအတြက္ အာမခံရန္သည္ အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အထူးျပဳေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းသည္ ဟိတ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) ၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လက္ခံသင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားထားသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္း ပတ္အတြင္း ICC က ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေစခဲ့ျခင္းျဖင့္ လူသားဆန္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎၌ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ယင္းကို ျမန္မာအစိုးရက ခ်က္ခ်င္းပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကို ICC ၌ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လိုအပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဗီတုိအာဏာ သံုးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံတို႔ေၾကာင့္ ယင္းကိစၥမွာ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ီနီဗာရွိ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၌ တင္သြင္းမည့္ EU ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းသည္ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏုိင္ငံ ပါ၀င္သည့္ အစၥလာမၼစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕ (OIC) ၏ ခုခံမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။

POLITICO က ရရွိေသာ OIC ၏ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူမ်ားအား တရားစြဲဆိုရန္ ရည္ညႊန္းေျပာၾကားထားျခင္းမရွိေပ။

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ EU ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးရာမူ၀ါဒအႀကီးအကဲ ဖက္ဒါရီကာ မိုဂါရီနီက EU သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာရဲ႕ အလင္းျပမႈအရ ကြၽန္မတို႔လည္း ဒီကန္႔သတ္မႈနည္းလမ္းေတြကို အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စဥ္းစားေနပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ကုန္သြယ္ေရးဦးစားေပးမႈ ေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းတဲ့ အေနအထားေတြနဲ႔ ဆက္ ႏႊယ္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိကုန္သြယ္ေရးအေနအထားေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔က ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ အေနအထားေတြ တိုးတက္လာဖို႔ ျပတ္သားတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျမင္ရဖို႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းလည္း အသိေပးထားပါတယ္”  ဟု မိုဂါရီနီက စထရက္ဘတ္ရွိ ဥေရာပ ပါလီမန္၌ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

EU ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းသည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ရြာသားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းခဲ့သည့္ ႐ိုက္တာဂ်ာနယ္လစ္ႏွစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္မိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါဂ်ာနယ္လစ္ႏွစ္ဦးအား ျခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္းလြႊတ္ေပးရန္လည္း EU က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ဦးစားေပး ေန႔စားလေပး သင္ၾကားေရးအကူဆရာ ခန္႔ထားႏိုင္ေရး စာရင္းေကာက္ယူလ်က္ရွိ

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကိုဦးစားေပး ေန႔စားလေပး သင္ၾကားေရး အကူဆရာ ခန္႔ထားႏိုင္ေရး စာရင္းေကာက္ယူလ်က္ရွိသည္။

“သင္ၾကားေရးအကူဆရာဆိုတာက ဘာသာစကား အခက္အခဲရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ ဘာသာျပန္ေပးဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤါလီေက်းရြာေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားဆရာေတြလည္းရွိတယ္။ အဲဒီလိုေက်ာင္းေတြမွာ ဘာသာစကား အခက္အခဲမျဖစ္ရေအာင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး သင္ၾကားေရးအကူဆရာကိုခန္႔ဖို႔ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ နဲ႔ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတြမွာ စာရင္းေတြေကာက္ေနပါၿပီ။ သင္ေထာက္ကူဆရာအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူ ေမာင္ေတာမွာ ၁၀၀ ေလာက္ရွိၿပီ။ ဘူးသီးေတာင္မွာလည္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိမယ္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာဆိုရင္ ဘဂၤါလီေက်းရြာမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္း ဖြင့္ထားတယ္။ ၆၃ ေက်ာင္းက ပိတ္ထားဆဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး ဦးခင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ဘြဲ႕ရ၊ ဆယ္တန္းေအာင္၊ ကိုးတန္းေအာင္ ဘဂၤါလီလူငယ္မ်ားကို ေန႔စားလေပးသင္ၾကားေရး အကူဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လက္ရွိတြင္ စာရင္းေကာက္ယူ ေနၿပီး စာရင္းကို စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးသို႔ ပို႔ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တြင္ ဘဂၤါလီသီးသန္႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ပညာသင္ၾကားေနသည့္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဦးေရမည္မွ် ခန္႔အပ္သြားမည္ကိုမသိရွိရေသးေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး ပညာေရး၀န္ထမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၁၂  ခုႏွစ္ မတိုင္မီကတည္းက ခန္႔ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ပညာေရး၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔ထားရန္စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္ ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘဂၤါလီေတြကို ပညာေရး၀န္ထမ္းခန္႔ဖုိ႔ဆိုတဲ့အခါ သူတို႔ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚသစၥာ ေစာင့္သိမႈကို အေလးထားစိစစ္ရမယ္။ သူ တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အေလးျပဳႏိုင္သလား။ ဒါေတြကအစ စိစစ္ရမယ္။ လက္လြတ္စပယ္ခန္႔ထားလိုက္ရင္ စာသင္ေက်ာင္းေတြဟာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးလႈံ႔ေဆာ္တဲ့ေနရာ ျဖစ္သြားမယ္။ အရင္တုန္းကလည္း အဲဒီလို အေျခအေနေတြရွိခဲ့တယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ ေတာ္တို႔သိထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ရင္းသားေတြကိုပါ ေရာေႏွာခန္႔ထားရမယ္။ ေျပာခ်င္တာက သူတို႔ေတာင္းဆိုတိုင္းေဒသ အေျခအေနကို မေလ့လာဘဲ လိုက္လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ ျပႆနာဟာ ဘယ္ေတာ့မွၿငိမ္း သြားမွာမဟုတ္ဘူး။ အရင္တုန္းက တိုင္းရင္းသားေက်းရြာေတြမွာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ဆယ္တန္းေအာင္၊ ကိုးတန္းေအာင္ေတြကိုဆရာအျဖစ္ခန္႔ဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာလည္းေဆြး ေႏြးခဲ့တာရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခဲ့ဘူ”ဟု ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ကိစၥ၌ ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့သင့္သည္ဟု ကမၻာ႔စီးပြား ေရးဖုိရမ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

Photo : AFP

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္၌ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တကယ္ေတာ့ ျပန္ေတြးၾကည့္တဲ့အခါ ကြၽန္မတုိ႔ စဥ္းစားမိႏုိင္တာက ဒီအေနအထားကုိ ပုိၿပီးေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့သင့္တယ္ ဆုိတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ လုံျခံဳေရး အက်ဳိးအတြက္ ကြၽန္မတုိ႔ ယုံၾကည္တာက ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ ဘက္အားလုံးအတြက္ မွ်တရပါမယ္” ဟု ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဟႏြိဳင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖုိရမ္ တစ္ခုအား ရွားရွားပါးပါး တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ရြာမီး႐ႈိ႕မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အၾကား လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လကတည္းက ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ လူေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ထက္မနည္း ေသဆုံးခဲ့သည့္ ေသြးထြက္သံယုိမႈမ်ားအား ျမန္မာတပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက အႀကီးအက်ယ္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဆီယံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္၌ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ စစ္ေရးအျမင္ဟု လိမ္မာပါးနပ္စြာ ရည္ညႊန္းေသာ ကိစၥအား ေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ယင္းအစား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္နက္ကုိင္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အျခားတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အုပ္စုမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကထား ေျပာဆုိခဲ့မႈ မရွိသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ  ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခဲ့သည္။

“ကမၻာရဲ႕ က်န္တဲ့အပုိင္းက စိတ္၀င္စားျခင္း မရွိတဲ့တုိင္ေအာင္ အစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ကြၽန္မတုိ႔ဟာ သူတုိ႔အားလုံးအေပၚ မွ်တမႈ ရွိရပါမယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစုိးရအဖြဲ႕က ရခုိင္ျပည္နယ္၌ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ မဟုတ္သူေပါင္း မည္မွ်အသတ္ခံရသည္ကုိ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား၏ အရိပ္အျမြက္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ၅၀ ဦးထက္ ပုိႏုိင္သည္ဟုဆုိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ အေျခစုိက္စခန္း တစ္ခုတုိ႔အား တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး လုံျခံဳေရးအရာရွိ တစ္ဒါဇင္ခန္႔ကုိ ေသဆုံးေစခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ႏုိင္ငံေရး အတုိက္အခံ တစ္ဦးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူ၏ ပါတီက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိၿပီးေနာက္ အရပ္သား အစုိးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားအား တားဆီးရန္ သုိ႔မဟုတ္ သတိျပဳမိရန္ပင္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည္။ သူ၏ၾကမ္းမဖက္ေသာ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ ခုခံမႈေၾကာင့္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆုတံဆိပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း ခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ လက္ခံေျဖဆုိ ခဲလွသည္။ သူသည္ ယခုလအတြင္း က်င္းပမည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသုိ႔လည္း တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အစုလုိက္ အျပံဳလုိက္ ထြက္ေျပးခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ေဒါသထြက္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနသည့္ ယခင္ႏွစ္ကလည္း သူသည္ အဆုိပါ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

တပ္မေတာ္က အစုိးရအဖြဲ႕ ထိပ္တန္းရာထူးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ေလးပုံတစ္ပုံကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်အတြက္ သူ၏ အရပ္သား အစုိးရအဖြဲ႕ကုိသာ အျပစ္တင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟႏြိဳင္းတြင္က်င္းပသည့္ ဖုိရမ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

“ကြၽန္မတုိ႔မွာ အာဏာ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရွိေပမဲ့ တာ၀န္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၁၀၀ ကုိ ကြၽန္မတုိ႔ လက္ခံရပါမယ္။ ဒါဟာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အစုိးရနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အရာရာပါပဲ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရြာတစ္ရြာတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈကုိ ေဖာ္ထုတ္သည့္ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကုိ ယခုလအတြင္း ျမန္မာတရား႐ုံး တစ္ခုက ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ ခ်မွတ္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတင္းေထာက္မ်ား၏ ျပစ္မႈသည္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ မဆုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုိလုိနီေခတ္က ဥပေဒျဖစ္ေသာ အစုိးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလ်က္ စီရင္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိဖတ္ရန္ အပင္ပန္းမခံခဲ့ဟု သူက ေ၀ဖန္သူမ်ားအား စြပ္စြဲခဲ့သည္။

“တရားစီရင္ေရးမွာ မွားယြင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ခံစားရတဲ့သူရွိရင္ သူတုိ႔ကုိ ကြၽန္မ ဒါကုိ ေထာက္ျပလုိပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုလအတြင္း ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့မႈကုိ ရည္ညႊန္းလ်က္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : New York Times

ဘဂၤါလီအေရးအတြက္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အေရးယူရန္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္၍ ေတာင္းဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူနည္းစု ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပထား) မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္မႈအား စီစဥ္သည္ဟု စြပ္စဲြခံထားရေသာ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ရုံးတြင္ စီရင္ေစရန္ ၾသဂုတ္၂၈ ရက္တြင္အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

‘ဘဂၤါလီ မ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ညႊန္ျပရပါမယ္။သူတို႔ကို ၾကားနာရမွာျဖစ္ပါတယ္။’ဟု ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံတမန္ နစ္ကီဟာေလ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ တစ္သီတစ္တန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ထိပ္တန္းျမန္မာအရာရိွမ်ားကိုစြပ္စဲြျခင္းမျပဳခင္ တစ္ရက္အလိုတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ရည္ညႊန္းခဲ့သည့္ မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ အသုံးျပဳျခင္းကို ဟာေလ ႏွင့္ အျခားသံတမန္မ်ားက ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ‘ပဋိပကၡအတြက္ တာ၀န္ရိွသူေတြကို အခု ဒီလုံျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ကြၽန္မတို ့က တာ၀န္ခံခိုင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။’ဟု ဟာေလက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို သည္ဟိတ္ရိွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရာဇ၀တ္ရုံးသို ့လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သို ့မဟုတ္ ယခင္ ယူဂိုဆလားဗီးယားကို စီရင္ခံသည့္အတိုင္း သီးျခား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ခုံရုံးကိုဖဲြ ့ရန္ ကုလသမဂၢ စုံစမ္းသူမ်ားကျပဳစုခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာက လုံျခံဳေရးေကာင္စီကို ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အပါအ၀င္ ျမန္မာ့ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆး၍ စီရင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူသတ္မႈ၊ အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးမႈ၊ ညင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈတို ့ကို ကာလရွည္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စုံစမ္းေရးအဖဲြ ့က ညႊန္းဆိုခဲ့ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ အတုိင္းအတာျဖင့္ က်ဳးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဘဂၤါလီၿဖိဳခြင္းမႈကို ျမန္မာစစ္တပ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ ၇၀၀၀၀၀ ခန္ ့သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ ့ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

အျပစ္က်ဳးလြန္သူမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခုံရုံသို ့တင္ရန္ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ကူ၀ိတ္၊ နယ္သာလန္၊ ဆီြဒင္တို ့အပါအ၀င္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အျခားအဖဲြ ့၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ပူးတဲြေတာင္းဆိုခဲ့ၾက သည္။ မတရားဖိႏွိပ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားကိုစုေဆာင္း ထိန္းသိမ္းထားရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တစ္ရပ္ကိုလည္း ၄င္းတို ့က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အျမဲတမ္းအဖဲြ ့၀င္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္၍ ဗီတိုအာဏာရိွေသာ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတို ့ကမူ ဘဂၤါလီအေရးကို ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႈႏိႈင္းေရးကိုသာ အေလးေပးလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးကို ေျဖရွင္းရာ၌ ဖိအားေပးျခင္းသည္ အေထာက္အကူ မျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားလ်က္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ၾကရန္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တိုက္တြန္း

Photo : Reuters

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ဖိအားေပးျခင္းသည္ အေထာက္အကူ မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) ကို အစုအလုိက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရ အမ်ဳိးသမီး ဟြာခ်န္းယင္က ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္စဥ္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေျဖၾကားရာတြင္ ဟြာခ်န္းယင္က ရခိုင္ကိစၥ၏ သမိုင္းဆုိင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ခံသည္ အလြန္အမင္း ႐ႈပ္ေထြးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟြာခ်န္းယင္က “တစ္ဘက္သတ္ ေ၀ဖန္မႈ ဒါမွမဟုတ္ ဖိအားေပးျခင္းဟာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာမွာ အမွန္တကယ္ အေထာက္အကူ မျပဳပါဘူး” ဟုဆိုသည္။

ဟြာခ်န္းယင္က ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ မၾကာေသးမီက ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဒုကၡသည္မ်ား မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာမႈကို ျပန္လည္လက္ခံျခင္းအား ၿပီးဆံုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရရွိထားမႈကို ရည္ညႊန္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပံုရသည္။

“ဒီလိုအေျခအေနရပ္ေတြေအာက္မွာ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းနဲ႔ အၾကံျပဳျခင္းေတြက ေနတစ္ဆင့္ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင့္ေတာ္မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းဖို႔ ျမႇင့္တင္ေပးေရးမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အခန္းက႑ တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ ပါ၀င္သင့္ပါတယ္” ဟု ဟြာခ်န္းယင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးသည့္  အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ အဖြဲ႕က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအ၀င္ ထိပ္တန္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးကာ တရားစြဲဆုိရမည္ဟု ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အဆုိပါမစ္ရွင္အဖြဲ႕က “ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ အႀကီးတန္း အရာရွိမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ တရားစြဲဆုိေရးတုိ႔အတြက္ ၀ရမ္းထုတ္ျပန္ရန္ လုံေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရွိသည္” ဟု အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၌ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အျခားထိပ္တန္း တပ္မေတာ္အရာရွိ ငါးဦး၏ အမည္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ၎တုိ႔မွာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၊ အမွတ္ (၃) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၊ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိး၊ တပ္မ (၃၃) တပ္မမွဴးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေအာင္ႏွင့္ တပ္မ (၉၉) တပ္မမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းဦးတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္အား မည္သည့္အခါကမွ် မေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၎တုိ႔က ၎တုိ႔၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူ ၈၅၇ ဦးကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပုံမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း၊ သက္ေသခုိင္လုံသည့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ား အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔အား ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ အေျခခံမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼ ထြက္ေျပးေစမႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအျပင္ အစုလုိက္ အျပံဳလုိက္ က်ဴးလြန္သည့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အျခားလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကုိ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ စာရင္းရွည္ႀကီး တစ္ရပ္ျဖင့္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာစနစ္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ္လည္း အျပစ္ေပးမခံရျခင္းက နက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေၾကာင္း သတိေပးလ်က္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက တာ၀န္ခံေစရန္ တစ္ခုတည္းေသာ အခြင့္အလမ္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွ တစ္ဆင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနအထားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံး (ICC) သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာခုံအဖြဲ႕တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းရန္ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီအား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ICC သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေသာႏုိင္ငံ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက လဲႊေျပာင္းေပးမွသာ တရားစဲြဆိုခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ဗီတိုသံုးစဲြခြင့္ ရရွိထားသည့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း မဟာမိတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔က ICC သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ကိစၥအား ကန္႔ကြက္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးရွိေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အေရး၌ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ယင္းျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အား တားဆီးႏုိင္ရန္ ကူညီခဲ့ဖူးသည္။

Facebook ကလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားထိပ္တန္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အေကာင့္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားလုိက္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

Facebook သည္ စုစုေပါင္း Facebook အေကာင့္ ၁၈ ခု၊ Instagram အေကာင့္တစ္ခုႏွင့္ Follower ၁၂ သန္းနီးပါးရွိေသာ Facebook စာမ်က္ႏွာ ၅၂ ခုတုိ႔အား ဖယ္ရွားလုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအေကာင့္မ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိမူ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ျမ၀တီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကြန္ရက္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၀ တုိ႔အား ပိတ္ပင္လုိက္သည္ဟု Facebook က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : Reuters, AFP

ဘဂၤါလီ အေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံက တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို ICC သို ့လဲႊေျပာင္းေပးရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ငါးႏိုင္ငံမွ ပါလီမန္အမတ္ ၁၃၂ ဦးက စုေပါင္းေတာင္းဆို

Photo: AFP

လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ေက်ာ္တြင္ ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု ေဖာ္ျပထား) ပဋိပကၡ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္း ေဒသတြင္း စုစည္းညီညြတ္မႈအရိွဆုံး ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ရုံး (ICC)က စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ အေရွ ႔ေတာင္အာရွေဒသရိွ ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံမွ ပါလီမန္အမတ္ ၁၃၀ ေက်ာ္က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ စစ္ဆင္ေရးကို ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္အတြက ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ကို တရားစီရင္ေစရန္ လူ ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံပါလီမန္ အမတ္မ်ားအဖဲြ ့ APHR (Asean Parliamentarians for Human Rights)  က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္တြင္ ၄င္းတို ့က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

“ျမန္မာအစုိုးရကေတာ ့ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းလည္း မရိွ၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးဖို ့ လည္း ဆႏၵမရိွဘူးဆိုတာ ရွင္းေနလို ့တာ၀န္ခံမႈ ရိွေစဖို ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုက္အ၀န္းက ၾကား၀င္ေပးရမယ္မွာျဖစ္လို ့ အခုကၽြန္ေတာ္တို ့ ေတာင္းဆိုၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္္။”ဟု ေၾကညာခ်က္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပါလီမန္အမတ္ ၁၃၂ ဦး၏ ကိုယ္စား အာဏာရ ညႊန္ ့ေပါင္းပါတီက မေလးရွားႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ေသာ  APHRအဖဲြ ့၀င္ ခ်ားလ္ဆန္တီယာဂိုက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျခအေနကို ICC ထံ ခ်က္ခ်င္းလႊဲေျပာင္းေပးဖို ့ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီရဲ ့အဖဲြ ့၀င္ေတြကို ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ခံပါလီမန္အမတ္ ၁၃၁ ဦးနဲ ့အတူ ကၽြန္ေတာ္အတူတူရပ္ပါတယ္။ အခုလို ထိတ္လန္ ့တုန္လႈပ္စရာေကာင္းတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တာ၀န္ရိွသူေတြ တာ၀န္ခံၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ အခုလိုမ်ိဳး မေတာ္မတရား လုပ္တာေတြကို ထပ္မလုပ္ဖို ့သူတို ့ကို ခ်မ္းသာေပးလိုက္လို ့မရႏိုင္ပါဘူး။”ဟု ၄င္းက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေနျခင္း၊ နယ္စပ္စည္း႐ုိးအနီး ေရာက္ေနျခင္း သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ပူးေပါင္း လုံျခံဳေရးယူ

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပူးေပါင္း၍ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ ညေနပုိင္းက စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ လွည့္ကင္းပတ္ကင္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေနျခင္း၊ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိးအနီး ေရာက္ရိွေနျခင္း သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး လွည့္ကင္းလုံျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး လွည့္ကင္းပတ္ကင္းမ်ား၊ ေစာင့္ကင္းမ်ားကုိ ပုံမွန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ ညေနပုိင္းက ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၃၀၀ ခန္႔က ကားအစီး ၂၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လွည့္လည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ လုံျခံဳေရးယာဥ္မ်ား လွည့္လည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးက “နယ္စပ္ကရရွိတဲ့ သတင္းေတြအရေပါ့။ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္မႈမ်ား လုပ္ေနျခင္း၊ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိးအနီးမွာ ေရာက္ေနတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ရတယ္။ သတင္းကေတာ့ အတည္ျပဳဆဲေပ့ါ။ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ဆုိရင္ အိဒ္ေန႔ေပါ့။ ဘာလုပ္မယ္ ညာလုပ္မယ္ ဆုိတာမ်ဳိးေတြ သတင္းထြက္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွာ ရဲစခန္း ၃၀ ေက်ာ္ တုိက္ခုိက္ခံရတဲ့ေန႔လည္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒါမတိုင္မီ ေဖာက္ခြဲမႈေတြ လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ သတင္းေတြ ရေနတဲ့အတြက္ လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရး ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္တာပါ။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ေပါင္းၿပီး လွည့္ကင္းလုပ္တာပါ။ အခုနယ္စပ္ေဒသမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သတင္းေတြအရ ဒီၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေန႔က ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔။ သူတို႔ ဒီလ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ေန႔ကလည္း အိဒ္ေန႔။ စခန္း ၃၀ ေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔က လာမယ့္ ၂၅ ရက္ေန႔ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမတိုင္ခင္ ဘူးသီးေတာင္နဲ႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္စပ္ေဒသမွာ တပ္မေတာ္ နဲ႔ ရဲနဲ႔ေပါင္းၿပီး လွည့္ကင္းလံုျခံဳေရး လုပ္ေနပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိႀကီးတစ္ဦး ဦးေဆာင္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။

“စစ္ေတြၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕ မွာ ဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္ႏုိင္တယ္ ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ရပါတယ္။ သတင္းကေတာ့ အတည္ျပဳဆဲေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္သူေတြ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ လုံျခံဳေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနဲ႔ က်န္တဲ့ၿမိဳ႕ေတြမွာလည္း လုပ္တယ္ေပါ့။ စစ္တပ္ ပါတာလည္း ရွိတယ္။ မပါတာလည္း ရွိတယ္။ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕တြင္ ေဖာက္ခြဲျခင္း၊ တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ၾကားသိရသည့္အတြက္ ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားရွိ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း စုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ မည္သုိ႔ျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ မသိရေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ICC တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ထိုက္တန္မႈမရွိဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္

ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္မ်ားကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ျခင္းအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) ၌ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ထိုက္တန္မႈမရွိဘဲ ပယ္ခ်သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္နီးပါးအၾကာက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက နယ္ျခားေစာင့္ လံုျခံဳေရးစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနအိမ္မ်ားမွေန၍ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ အၾကမ္းဖက္ ေမာင္းထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔က လူမ်ဳိးစုလိုက္သုတ္သင္မႈဟု ေခၚဆိုေသာ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားက မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မႈႏွင့္ ရြာမ်ားကို မီး႐ိႈ႕မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ယင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလ်က္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ ျငင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တာ၀န္ခံမႈရွိရန္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖိအားမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ဧၿပီလတြင္ ICC ၏ တရားစြဲဆိုေရး အႀကီးအကဲ ဖာတူးဘင္ဆူဒါက ICC အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တရား႐ံုးအေနျဖင့္ ၎၏ တရားစီရင္မႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္မလားဟု စဥ္းစားရန္ တရားသူႀကီးမ်ားအား ေတာင္းဆိုသည့္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေျခလွမ္းကို လွမ္းခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ယင္းကိစၥသည္ ICC က လက္လွမ္းမီသည့္ ကိစၥမဟုတ္ဟု ကာလၾကာရွည္စြာ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တရားခြင္အႀကိဳ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ တရား၀င္တုံ႔ျပန္မႈကို တင္သြင္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးရက္ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ တရား၀င္ မတုံ႔ျပန္ရေၾကာင္း ပို၍အေသးစိတ္က်သည့္ အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခင္ရပ္ တည္ခ်က္အတုိင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တရားစြဲဆိုသူသည္ တစ္ဖက္ပိတ္ ဘက္လိုက္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားေပၚ၌ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရား႐ုံးအေပၚ စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ ဖိအားမ်ားခ်ထားရန္ တြက္ခ်က္ထားသည့္ ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အလြမ္းဇာတ္မ်ားကို ဇာတ္လမ္းမ်ားအမ်ားစုအျဖစ္ မခ်ိမဆံ့ ျပဳလုပ္ထားသည့္ စြဲခ်က္တင္ထားေသာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအား လက္ခံခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းမႈမ်ားကို ႐ႈျမင္ရန္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အား ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ထိုက္တန္မႈမရွိဘဲ ပယ္ခ်သင့္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေကာ္မရွင္အား မေတာ္မတရားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိေရာက္မႈမရွိသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ဖန္တီးသည့္ ပံုစံတစ္ရပ္သို႔သာ က်ေရာက္သြားလိမ့္မည္ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသည္ ICC ကို ပႏၷက္ခ်ထားသည့္ ေရာမသေဘာတူညီခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္းသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ICC တရားစြဲဆိုေရး အႀကီးအကဲက ဆိုသည္။

ယင္းတရားစြဲဆိုေရးအႀကီးအကဲ၏ ေတာင္းဆုိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ICC သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အခ်က္တို႔သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔၏ ပယ္ခ်မႈကို ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိေနၿပီး ယင္းကိစၥကို မည္သုိ႔မည္ပံု ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္မည္နည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယမ်ား ျမင့္တက္၍ လာခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအ၀င္ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မွ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ခံသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအထိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ျမန္မာစစ္ဘက္ဆုိင္ရာအရာရွိ အနည္းငယ္မွ်ကို ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆို႔မႈ ျပဳလုပ္သည္မွလြဲ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အမွန္တကယ္ ျပင္းထန္စြာ ပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈ နည္းပါးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရရွိေရး အာမခံခ်က္ မရွိမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာေရးကိစၥမွာ ၾကန္႔ၾကာ၍ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: AFP

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကို ေက်ာ္တက္ခိုး၀င္လာသူ ဘဂၤါလီႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိ

နယ္စပ္ၿခံစည္းရုိးအား ေက်ာ္တက္၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ မာမြတ္ဖာဒူ (ခ) မာမတ္ဖာရုလ္ႏွင့္ ဒီလူး (ခ) ဒိလ္မာမတ္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန)

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကို ေက်ာ္တက္ခိုး၀င္လာသူ ဘဂၤါလီႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသူ ႏွစ္ဦးမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္းဇားေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည့္ ဒီလူး (ခ) ဒိလ္မာမတ္ (၅၅ ႏွစ္) ႏွင့္ မာမြတ္ဖာဒူ (ခ) မာမတ္ဖာ႐ုလ္(၃၅ ႏွစ္) တုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္ ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ နတ္ျမစ္ကို ျဖတ္ကူးၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါင္းဇားေခ်ာင္း၀ကင္း စခန္းအနီးရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး တိုင္အမွတ္ ၅၂၀ ၌ နယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုးအား ေက်ာ္တက္ ၀င္ေရာက္လာစဥ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုသုိ႔ ေက်ာ္တက္၀င္ေရာက္ ေနသည္ကို လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက သတိေပးဟန္႔တားရာ ၎တို႔က ရပ္တန္႔မႈမရွိဘဲ ျခံစည္း႐ိုးကို ဆက္လက္ ေက်ာ္တက္သျဖင့္ MA-11 ေမာင္းျပန္ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ျဖင့္ တစ္ခ်က္ သတိေပးပစ္ခတ္ရာ ဒီလူး (ခ) ဒိလ္မာမတ္၏ေက်ာ ယာဘက္ျခမ္းမွ ၀မ္းဗိုက္ယာဘက္ျခမ္း က်ည္ထိမွန္ (မစိုးရိမ္ရ) ရရွိသျဖင့္ ေမာင္ေတာ ျပည္သူ႔ေဆးရံုသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မာမြတ္ဖာဒူ (ခ) မာမတ္ဖာ႐ုလ္အား ျပင္ျဖဴနယ္ေျမ ရဲစခန္းတြင္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

 

ရခုိင္ကိစၥတြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အသံကုိ ဂ႐ုစုိက္ နားေထာင္ရန္ႏွင့္ ရခုိင္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑ကုိ မပစ္ပယ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္ ေျပာၾကား

ဘဂၤါလီအေရးသည္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ အေနအထားျဖစ္သည့္အတြက္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ သေဘာထားမ်ား တစ္သားတည္း ရွိေနရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ရခုိင့္အေရးဟု ေျပာေနၾကသည့္ကိစၥတြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အသံကုိ ဂ႐ုစုိက္နားေထာင္ရန္၊ ရခုိင္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑ကုိ မပစ္ပယ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္ က ေျပာၾကားသည္။

ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ အစည္းအေ၀း၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စား အဖြင့္မိန္႔ခြန္းစကား ေျပာၾကားစဥ္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္က ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဘဂၤါလီ အေရးကိစၥမွာ ရခုိင္နဲ႔ ရခုိင္ႏြယ္၀င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးေတြ မဆုံး႐ႈံးသြားဖုိ႔လည္း အလြန္တရာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘဂၤါလီအေရးဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေနတ့ဲ အေနအထား ျဖစ္တ့ဲအတြက္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားမ်ားဟာ တစ္သားတည္း ရွိေနဖုိ႔ လုိအပ္လွပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင့္အေရးဟု ေျပာေနၾကတဲ့ကိစၥမွာ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕အသံကုိ ဂ႐ုစုိက္ နားေထာင္ဖို႔၊ ရခုိင္တုိ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑ကုိ မပစ္ပယ္ဖို႔လည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္”ဟု ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရရွိသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ တစ္ခုတည္းတြင္ ပိတ္ေလွာင္မထားဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ သြားလာခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ရွိေနၾကသည့္ လူသား အားလုံးအတြက္ ဥပေဒအရ အခြင့္အေရးတန္းတူ ရရွိမႈကုိ အေျခခံရမည္ ျဖစ္သလုိ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ ဖိအားေပး အေျဖရွာခုိင္းမႈမ်ားကုိလည္း အေလွ်ာ့မေပးမိရန္ အထူးလုိအပ္လွေၾကာင္း ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤါလီတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈအစပုိင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေရျခံဳ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး နာမည္သစ္တစ္ခု ေပၚလာရန္ လႈပ္ရွားရာကေန ေနာက္ဆုံးတြင္ နယ္လု၊ ေျမလု၊ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲသည့္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒလမ္းစဥ္ ျဖစ္လာခ့ဲေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းအေရးကုိ ႏုိင္ငံတကာအေရး ျဖစ္လာေအာင္ ဒီဇုိင္းဆင္ ပုံေဖာ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ အေနာက္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕ႏွင့္ အုိအိုင္စီ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖိအားေပးၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္လာခ့ဲေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ျပႆနာႀကီး ျဖစ္ေအာင္လည္း ဖန္တီးေနေၾကာင္း၊ အမွန္မွာ ရခုိင္နယ္ေျမ၏ ဘဂၤါလီ အစသည္ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီ ဆုိးေမြတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပႆနာဆိုင္ရာ ျပတ္ျပတ္သားသား မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ သံသရာဆိုးႀကီးကို ခံစားေနရေၾကာင္းလည္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။