ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရကို ICC သို႔တင္ရန္ ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ႀကိဳးပမ္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခုကုိ ဧၿပီလ အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

အစိုးရကသေဘာတူေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ ပက္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံုရုံး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ႀကိဳပမ္းမႈမ်ားကို ၿဗိတိန္က ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖ္ိဳးေရးေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္သည့္ ၿဗိတိန္အေထာက္အပံ့ကို အျပည့္အ၀ျပန္လည္သုံးသပ္သြားရန္လည္း ၄င္းတို႔က ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိန္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပါင္သန္း ၁၀၀ ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ၿပီး ထိုပမာဏမွာ ဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေနပုံရေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္တုန္းက ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ေသာ ပမာဏျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုလည္း မေတြ ့ရသကဲ့သို႔ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မွန္သမွ်ကိုလည္း မေတြ႕ရေၾကာင္း ေကာ္မတီက ေကာက္ခ်က္ခ်ကာ ျမန္မာအာဏာပိုင္တို႔က ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေရာက္မွ ဗီဇာျငင္းပယ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ၿဗိတိန္အေထာက္အပံ့ စီမံကိန္းမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္လည္း တားျမစ္ခံခဲ့ရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လုံုျခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ဗီတိုအာဏာရိွေသာအဖဲြ႕၀င္ တရုတ္ႏိုင္ငံက အတိုက္အခံလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စုေပါင္းအေရးယူေရးမည့္ စိတ္ကူးသည္ ရပ္တန္႔ေနခဲ့ရသည္။

လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ICC သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေရးႏွင့္ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္အားလုံးကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံမႈနည္းလမ္းကို ရွာေဖြေနေၾကာင္း ေကာ္မတီက ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ICC တြင္ ပါ၀င္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္ေပ။

ဘဂၤါလီမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွလာပုံကို ၄င္းအေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး၍ ရႏိုင္၊ မရႏိုင္ဆိုသည့္ စီရင္ထုံးတစ္ရပ္ကို ရွာေဖြမည့္ ICC ၏တရားစြဲဆုိေရးဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ဖာတူးဘင္ဆူးဒါး၏ လုပ္ေဆာင္မႈကိုလည္း ေကာ္မတီက ႀကိဳဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာလက လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ သံတမန္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းစြာျပန္လာႏိုင္ေရးကို ၄င္းတို႔က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္သာမက ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီ ၆၈၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္စည္းမ်ဥ္းအနီး ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား ေရာေႏွာ၀င္ေရာက္ေနျခင္း၊ ေနထိုင္သူမ်ား တရားမ၀င္တိုးပြားလာမႈကို သတင္းဖလွယ္မႈမရွိျခင္းသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာကန္႔ကြက္

ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ အလံတင္အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္မႈကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီ)

ေနထိုင္ခြင့္မရွိသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ စည္းမ်ဥ္းအနီး ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား ေရာေႏွာ၀င္ေရာက္ေနသည့္ ေနထိုင္သူမ်ား တရားမ၀င္တိုးပြားလာမႈကို သတင္းဖလွယ္မႈမရွိျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ စာခ်ဳပ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္သည္။

ေမ ၁၆ ရက္က ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ ၀င္ထြက္တံတားအနီးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာဘက္က ယင္းကဲ့သို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး၏ ေျပာၾကားမႈမ်ားအရ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္စည္းမ်ဥ္းအနီးတြင္ ေမ ၆ ရက္ မွ ေမ ၈ ရက္အတြင္း ယာယီတဲအသစ္ရွစ္လံုး ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးက ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္စည္းမ်ဥ္းအနီး ေနထိုင္ခြင့္မရွိေသာေနရာတြင္ လူဦးေရ၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား တရားမ၀င္တိုးပြားလာမႈကို သတင္းဖလွယ္မႈမရွိျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က တရား၀င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားပါ ေရာေႏွာ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ကာကြယ္တားဆီးေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ကန္႔ကြက္မႈအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ရင္းမွဴးက ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားသည္ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈေၾကာင့္ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ျဖစ္စဥ္အၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ နယ္နိမိတ္စည္းမ်ဥ္းအတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္က ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့မႈမရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးမႈမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္၍မရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္၌ ဘဂၤါလီမ်ား ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ နယ္စပ္အား ေစာင့္ၾကည့္ကာ လံုျခံဳေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္းႀကီး (ၿမိဳ) တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေသာ ေနအိမ္ ၆၄ လုံးအား လႊဲအပ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္းႀကီး (ၿမိဳ) တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေသာ ေနအိမ္ ၆၄ လုံးအား ေမ ၁၉ ရက္က လႊဲအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုင္းႀကီး (ၿမိဳ) တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ လွဴဒါန္းေသာ အိမ္ရာ ၆၄ လုံးအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္မွစတင္ကာ BLUE & GREEN ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္အမ်ိဳးအစားမွာ RC သြပ္မိုး ၃၀×၁၈ အရြယ္အစားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနအိမ္တစ္လံုးတန္ဖိုးမွာ ေငြက်ပ္ ၉၅ သိန္းျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္ ၆၄ လံုးအတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြမွာ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၆၀၈၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကိုင္းႀကီးေက်းရြာမွ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေနအိမ္မ်ားမွာ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္သျဖင့္ လႊဲအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေမ ၁၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၅၀ က က်င္းပခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုတို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်းရြာသား ရွစ္ဦးသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ကိုင္းႀကီး ၿမိဳတိုင္းရင္းသားေက်းရြာအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ အိမ္ရာ ၅၆ လံုးႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ အိမ္ရာ ၆၄ လံုးကို လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ေမယုေတာင္ေပၚရွိ ကိုင္းႀကီးၿမိဳတိုင္းရင္းသားေက်းရြာမွ ေက်းရြာသားရွစ္ဦးသည္ ေတာင္ယာသြားရင္း ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ရြာသားရွစ္ဦး သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ကိုင္းႀကီး (ၿမိဳ) ရြာသားမ်ားသည္ မူလေနရာျဖစ္ေသာ ေမယုေတာင္ေပၚတြင္ မေနရဲေတာ့သျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေတာ-အငူေမာ္ကားလမ္း အေရွ႕ဘက္ ေမယုေတာင္ေျခတြင္ ရြာသစ္တည္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကိုင္းႀကီး (ၿမိဳ) ေက်းရြာအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေ၀သာလီ-ဥေဒါင္း ကြန္ကရစ္လမ္းေဘး အေရွ႕ဘက္ ေမယုႀကိဳး၀ိုင္း၊ သံဒါေက်းရြာအုပ္စု၊ သံဒါကြင္း၊ ကြင္းအမွတ္ ၁၃၆ တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္က ပႏၷက္႐ိုက္အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အိမ္ရာကြက္အရြယ္ ေပ ၄၀×၆၀၊ အိမ္ရာကြက္မ်ားတြင္ ေနအိမ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုင္းႀကီး(ၿမိဳ)တိုင္းရင္းသားေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၄၈ စုရွိခဲ့ရာမွ လက္ရွိတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၄၆ စု လူဦးေရ ၂၅၀ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ARSA အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေျခကုပ္ယူလ်က္ရွိၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္တို႔၏ အမာခံနယ္ေျမတစ္ခု မၾကာမီျဖစ္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ ထုတ္ျပန္

ARSA အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေျခကုပ္ယူလ်က္ရွိေနၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္တို႔၏ အမာခံ နယ္ေျမတစ္ခု မၾကာမီ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက ေမ ၁၆ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အလားတူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ေဒသတြင္း၌ အစြန္းေရာက္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ အမွတ္တမဲ့ ခြင့္ျပဳေနျခင္းအေပၚ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လြန္စြာ စိုးရိမ္ပူပန္ပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ေမ ၉ ရက္က ေလးဦးမွ ေျခာက္ဦးအထိ ပါ၀င္သည့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုသည္ ဘူလူကာလီ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ Mohamed Faisal Ulhaq ဆိုသူအား ေခၚထုတ္ၿပီး ဓားျဖင့္ ထိုးသတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္ ေနရပ္တိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု သိရေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာဘက္ျခမ္းရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအတြင္း တရားမ၀င္ ေနထိုင္သူမ်ားကို အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က အကူအညီေပးလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမ တည္တံ့မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေပၚေပၚတင္တင္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ရပ္ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။

ေမာင္ေတာေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ ဆိုး႐ြားသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ခံစားေနၾကရေၾကာင္း၊ ARSA မ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ႀကီးမားလာၿပီး မိမိတို႔ပိုင္သည့္ ေျမေပၚတြင္ပင္ လူနည္းစု မလုံျခဳံမႈမ်ား ခံစားေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသူမ်ားက ျပန္လည္ ခုိး၀င္လာၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္မႈ အမ်ားအျပားရွိေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာၾကား

ဂူတာျပင္ေက်းရြာတြင္ ခုိး၀င္ၿပီး အိမ္အသစ္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က လက္နက္ကုိင္စခန္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ကုိ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားၾကၿပီးေနာက္ ယခုလပိုင္းမ်ားအတြင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသုိ႔ တိတ္တဆိတ္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာကာ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္မႈ အမ်ားအျပား ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက “ဂူတာျပင္ရြာဟာ ၾသဂုတ္လအတြင္းက စခန္းေတြကုိ တုိက္ခုိက္ၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ ရြာျဖစ္တယ္။ အဲဒီရြာကလည္း အားလုံး ထြက္ေျပးသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု အိမ္သစ္ ေဆာက္လုပ္ေနတာ အိမ္ေျခ ၆၀ နီးပါး ရွိေနၿပီျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ အစုိးရက မသိဘူး လုပ္ေနတယ္။ ဒီလုိေဆာက္ခြင့္ ရတာဟာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ရွိေနတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေညာင္ေခ်ာင္းစခန္းက တာ၀န္ရွိသူေတြ အလုိတူအလုိပါ လုပ္ေနတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ျပႆနာျဖစ္တုိင္းလည္း အဲဒီရြာက စတင္ခဲ့တာ ရွိတယ္။ ဂူတာျပင္နဲ႔ စိမ့္ညႇင္းျပားရြာမွာ တစ္ေယာက္မွ မရွိေတာ့ေပမယ့္ အခုအိမ္ေတြ ေဆာက္ေနတယ္ဆုိတာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ မရွိတာကုိ ျပသေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သပိတ္ေတာင္ ရခုိင္ရြာသားေတြကုိ ၀ုိင္းထားလုိ႔ စစ္ကူသြားေရာက္ၿပီး ကယ္ထုတ္ခဲ့ရတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိခဲ့တယ္။ ဂူတာျပင္ရြာသားေတြဟာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြကုိ လမ္းက ျဖတ္တုိက္ၿပီးေနာက္ ကုိယ့္အိမ္ကုိယ္ မီး႐ိႈ႕ၿပီး ထြက္ေျပးသြားၾကတဲ့အတြက္ တစ္ေယာက္မွ မရွိေတာ့တဲ့ ရြာျဖစ္တယ္။ အခုဆုိရင္ ဓာတ္ပုံမွာ ျမင္ေနရသလုိ အိမ္ေတြ ၆၀ နီးပါး ျဖစ္ေနၿပီ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္မႈ ရွိသည္ဟု မသိရေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာပါက သက္ဆုိင္ရာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂူတာျပင္တြင္ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ သတင္းအေပၚလည္း အထက္သုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ရင္းမွဴးက “ကြၽန္ေတာ္ သိထားသေလာက္ေတာ့ ဘဂၤလားဘက္က ခုိး၀င္တာ ဘာညာေတာ့ မရွိဘူးခင္ဗ်။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ့ ေျပာတာပဲ။ ဘယ္လုိမ်ား သိလုိ႔လဲေတာ့ မသိဘူး။ ဂူတာျပင္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ေပးထားၿပီးသားပါ။ ျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့အတြက္ လုံျခဳံေရးအရ ခြင့္မျပဳဘူးလုိ႔ မွတ္ခ်က္ေပးထားတာ ရွိတယ္။ ေထြအုပ္ကေတာ့ အေၾကာင္းၾကားစာလည္း မလာဘူး။ မီးမေလာင္ဘဲနဲ႔ က်န္ခဲ့တဲ့အိမ္ေတြ ရွိတာေပါ့။ အဲဒီမွာ ေပါင္းၿပီးေနၾကတာေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေတာ့ ျပဳမထားေသးဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဂူတာျပင္ေက်းရြာတြင္ ခုိး၀င္ၿပီး အိမ္အသစ္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အျပင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌လည္း ထုိသုိ႔ ခုိး၀င္ေနထုိင္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည့္အျပင္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္လည္း ေရးသားတင္ျပေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ျပတ္သားစြာ ေျပာဆုိရန္ႏွင့္ ျပတ္သားစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပမႈမ်ား ရွိေနသည္။

“ေဒသခံ ျပည္သူေတြကလည္း ကြၽန္ေတာ့္ကုိ လွမ္းၿပီးေျပာေနၾကတယ္။ ဘူးသီးေတာင္နယ္မွာ အိမ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ေနတာကုိ ျမင္ရတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ကြၽန္းေပါက္ေက်းရြာမွာလည္း ၀င္ေရာက္ၿပီး အိမ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ေနၾကၿပီလုိ႔ သိရတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားသူေတြကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမယ္ဆုိရင္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ထပ္ၿပီး ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔ကုိ အမွီျပဳၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ၀င္လာႏုိင္တယ္။ အၾကမ္းဖက္သမားေတြအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္လာႏုိင္သလုိ ကူညီသူလည္း ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ဒီကိစၥဟာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ အလြန္တစ္ရာ စုိးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္လာပါတယ္။ ဂူတာျပင္ဆုိတာကလည္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ရြာျဖစ္တယ္။ စစ္ေၾကာင္းကုိလည္း တုိက္ခုိက္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ရြာကုိ မီး႐ိႈ႕ၿပီး ထြက္ေျပးသြားၾကတယ္။ အဲဒါကလည္း စစ္တပ္ကုိ အျပစ္ပုံခ်ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာသာ ျဖစ္တယ္။ တစ္ေယာက္မွ မက်န္ေတာ့တဲ့ ရြာမွာ အခုလုိမ်ိဳး ေနအိမ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ေနတာ အထင္အရွား ျမင္ေတြ႕ေနရေပမယ့္ မ်က္စိမွိတ္ထားမယ္ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြ ထပ္ၿပီး အသတ္ခံရႏုိင္တယ္။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဆုိတာ ဘာလဲလုိ႔ ေမးစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားအတြက္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဆုိတာ မရွိေတာ့တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဂူတာျပင္ေက်းရြာတြင္ ခုိး၀င္ၿပီး အိမ္အသစ္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး လက္ခံေနေသာ္လည္း တရား၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူ ဆယ္ဂဏန္းမွ်သာ ရွိေသးသည့္တုိင္ တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမွ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကုိ အထင္အရွား ျမင္ေတြ႕ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျပစ္ေပးမႈမ်ား မရွိပါက ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း အေျခခ်ေနထုိင္ေနၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈ ပုိမ်ားလာႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ၾကသည္။

“တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ေမာင္ေတာေတာင္ပုိင္းက သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာမွာ အေျခခ်ဖုိ႔လုပ္ေတာ့ အစုိးရဘက္က ဟန္႔တားမႈေတြ လုပ္တယ္။ မီးေလာင္ျပင္ျဖစ္လုိ႔ ေနထုိင္လုိ႔ မရဆုိဘူးဆုိၿပီး ေမာင္းထုတ္ေနခ်ိန္မွာ ဒီေန႔ ဂူတာျပင္ေက်းရြာမွာ ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ ေနအိမ္ေတြကုိ ေတြ႕ရျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒဟာ တရားမ၀င္ လာေရာက္ေနထုိင္သူေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးဖို႔အတြက္သာ ျဖစ္ေနသလားလုိ႔ ထင္ရပါတယ္။ ခုိး၀င္ၿပီး ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္မႈေတြကုိ အျမန္ဆုံး အေရးယူဖို႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ သိပ္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

 

ဘဂၤါလီ အက်ပ္အတည္းအတြက္ ICC တရားသူႀကီးမ်ား တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အစုအျပံဳလိုက္ ထြက္ေျပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ခြင့္ျပဳမည္ မျပဳမည္ကို လာမည့္လတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံုရံုး (ICC) မွ တရားသူႀကီးမ်ားက တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ICC ၏ ဥကၠ႒တရားသူႀကီး ပီတာကိုဘတ္စ္ ကၿပီးခဲ့သည့္ ေမ ၁၁ တြင္ အမိန္႔ထုတ္ထားေၾကာင္း AFP က ယင္းအမိန္႔ကို ကိုကားၿပီး ေမ ၁၄ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဇြန္ ၂၀ တြင္ ICC ၏ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဖာတိုအိုဗင္ဆူဒါသည္ တရားသူႀကီး သံုးဦးေရွ႕ေမွာက္တြင္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပီတာကိုဘတ္စ္က ယင္းအမိန္႔တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈသည္ လူသားခ်င္း ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္ မျဖစ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ေပးရန္ ICC ၏ တရားသူႀကီးမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ ဗင္ဆူဒါက ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ICC တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္သည္ တရားေရးဆိုင္ရာအရ ရႈပ္ေထြးေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ သည္ဟိဂ္၌ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ICC သည္ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ အပါအ၀င္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ တရားရံုးမ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ မေဆာင္ရြက္လိုေသာ အဆိုးဆံုးရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ တရားရံုးျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလီမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္အတြက္ လုံျခံဳေရး စိုးရိမ္သျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ လူငယ္ ၈၀ ေက်ာ္ ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕

ေက်ာင္းသားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည္ကို ေမ ၁၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဦးသန္းထြန္း)

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ဘဂၤါလီမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္အတြက္ လုံျခံဳေရးအေပၚ စိုးရိမ္သျဖင့္ တရိန္း၊ ျဂစ္ေခ်ာင္း၊ နန္းရာကိုင္း၊ ေလာင္းဒံု အစရွိေသာ ေက်းရြာတို႔မွ ရခိုင္၊ ၿမိဳ၊ ဒိုင္းနက္၊ သက္ လူမ်ဳိးေက်ာင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ လူငယ္ ၈၀ ေက်ာ္ကို ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ လုံျခံဳမည္ဟု ယူဆရသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ ေမ ၁၀ ရက္က ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ မွန္လုံကားႀကီး ႏွစ္စီးျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားအေပၚ လံုျခံဳေရးဂ႐ုစုိက္မႈ မရွိဟု ခံစားရျခင္း၊ မ်က္ႏွာစိမ္း ဘဂၤါလီမ်ားကုိ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပုိမုိေတြ႕ျမင္လာရျခင္းတုိ႔အျပင္ ထြက္ေျပးမည္ဆုိပါကလည္း ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပမည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ထုိသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေငြေမာင္းက “ပညာေရးအဆင္ေျပမယ့္ ေနရာေတြကုိ ပုိ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ပုိင္းမွာက်ေတာ့ ေက်ာင္းေတြမွာ တာ၀န္က်တဲ့ဆရာေတြကလည္း သိပ္မေနခ်င္ၾကဘူးေလ။ ကုိယ့္သားသမီးကုိ ကုိယ္အဆင္ေျပတဲ့ေနရာေတြမွာ သြားထားတဲ့သေဘာပါ။ သားသမီးေတြရွိေနေတာ့ ေျပးရမယ္ဆုိရင္ေတာင္ ေျပးရလႊားရ အဆင္ေျပမွာမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွာက ဘာေတြျဖစ္လာမယ္ဆုိတာ ဘယ္သူမွ မေျပာႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြ ၿမိဳ႕အနီးကို ပုိ႔ထားၾကတာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားကုိ စြန္႔ခြာရာတြင္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ဦးစြာေျပာင္းေရႊ႕ထားၿပီး က်န္မိသားစု၀င္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကျခင္းမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ေနထုိင္သူ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တကယ္ေတာ့ ပညာေရးတစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ လုံျခံဳေရးကင္းမဲ့သလုိ ခံစားလာရတဲ့အခါ ကုိယ့္သားသမီးကုိ ဘယ္သူမဆုိ ေဘးကင္းမယ့္ေနရာမွာေတာ့ ထားခ်င္ၾကတာေပါ့ေလ။ ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း မိဘေတြအေနနဲ႔ လြယ္လင့္တကူ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားႏိုင္တဲ့သေဘာလုိ႔ ျမင္တယ္။ ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပုိင္းမွာရွိတဲ့ ရခုိင္နဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြက မလုံျခံဳဘူးလုိ႔ ခံစားလာၾကတဲ့အတြက္လည္း ပါမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တစ္ဖက္ႏုိင္ငံကုိ  ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကလည္း အခုအခါမွာ တရားမ၀င္တဲ့လမ္းေၾကာင္းက ၀င္ ေရာက္လာသူေတြဟာလည္း ေနရာအသီးသီးမွာ ေရာက္ရွိေနၾကေတာ့ စုိးရိမ္စိတ္ ပုိမ်ားလာတယ္လုိ႔ သုံးသပ္မိပါတယ္” ဟု စစ္ေတြ ၿမိဳ႕မွ ဦးသန္းထြန္းက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။