ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ကာရံရန္ က်န္ရွိသည့္ ကုန္းတြင္းမုိင္ ၂၉ ဒသမ ၅ မုိင္အနက္ တုိေခ်ာင္း၀မွ အငူေမာ္အထိ ပင္လယ္ျပင္မုိင္ ၄၀ ကာရံျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြေတာင္းခံ၍ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အစီအမံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ ျခံစည္း႐ုိးအျပင္ဘက္တြင္ တရားမ၀င္ေနထုိင္ေနသည့္ ဘဂၤါလီ ေနအိမ္မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံရန္ က်န္ရွိသည့္ ကုန္းတြင္းမိုင္ ၂၉ ဒသမ ၅ မိုင္အနက္ တိုေခ်ာင္း၀မွ အငူေမာ္အထိ ပင္လယ္ျပင္မိုင္ ၄၀ ကာရံျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြေတာင္းခံ၍ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အစီအမံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံဖို႔က်န္ရွိတဲ့ ကုန္းတြင္းမိုင္ ၂၉ ဒသမ ၅ မိုင္အနက္ တိုေခ်ာင္း၀မွ အငူေမာ္ေက်းရြာအထိ ပင္လယ္ျပင္ မိုင္ ၄၀ ကာရံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံ၍ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အစီအမံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ကင္းစခန္းေတြ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္ သံဆန္ခါေတြ ျပန္လည္တပ္ဆင္ျခင္း၊ ျခံစည္း႐ိုး ကင္းလွည့္လမ္းေတြ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေဖာက္လုပ္ျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး တည္ေဆာက္မႈ၊ ပ်က္စီးမႈ၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ေရရွည္ခိုင္ခံ့ ေကာင္းမြန္ၿပီး စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ေျမျပင္အေနအထားအရ လိုအပ္သည့္ ေရထြက္ေပါက္မ်ား၊ ေရေက်ာ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ ၁၈၁ ဒသမ ၆၈ မိုင္ ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းကို ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၁၅၃ ဒသမ ၁၈ မိုင္ကာရံထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ BP – 68 အနီး ၃ ဒသမ ၅ မိုင္ ျခံစည္း႐ုိး ကာရံျခင္း လုပ္ငန္းမွစကာ ေရရွည္တည္တံ့ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေစရန္၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ လူေက်ာ္တက္ ၀င္ေရာက္မႈ မရွိေစရန္အတြက္ Y ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ သြပ္ဆူးႀကိဳးအ၀ိုင္း ႏွစ္ေပထပ္တိုးပံုစံကို စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေရထြက္ေပါက္ သံဆန္ခါ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပ်က္စီးမႈကို စစ္ေဆး၍ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေျမျပင္အေနအထားအရ လိုအပ္သည့္ ေရထြက္ေပါက္မ်ားကို ေနရာသတ္မွတ္ၿပီး ထပ္မံထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားခဲ့ရာ BP-24 မွ BP-66 အထိ ေရထြက္ေပါက္ ၇၀ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ-ထိုင္း ပူးတြဲနယ္နိမိတ္ ေကာ္မတီႏွင့္ ကုန္းနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ေရနယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူအဆင့္ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံအၾကား နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ မူ၀ါဒ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

 

ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္ရလုိမႈအတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ဒုကၡအေပၚ အျမတ္ထုတ္ယူရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ဟု ျမန္မာသံအမတ္ သတိေပး

ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္ရလုိမႈအတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဒုကၡအေပၚ အျမတ္ထုတ္ယူရမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ဟု ကုလသမဂၢအျမဲတမ္း ကုိယ္စားလွယ္ ျမန္မာသံအမတ္ ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၾသ ဂုတ္ ၃၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းေဖာ္ျပသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေန တံခါးဖြင့္ရွင္းလင္းပြဲ၌ သံအမတ္ႀကီးက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္မွန္သည့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ျပသရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျပႆနာမ်ားအေပၚ အျပည့္အ၀နားလည္မႈတုိ႔ကို အေျခခံလ်က္ အေရးႀကီးသည့္ မူ၀ါဒ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္သင့္ကာ ႐ႈပ္ေထြး သည့္ ျပႆနာရပ္အေပၚ အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ႐ႈျမင္သင့္သည္ဟု ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အလြန္ႀကီးမားေသာ္လည္း ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ေသြဖည္ေစမည္မဟုတ္ဘဲ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အမ်ဳိးသား ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ မွ်တၿပီး အေကာင္း႐ႈျမင္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပံ့ပုိးကူညီေပးမႈႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားက အေရးပါေၾကာင္း ယခုရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အသုိက္အ၀န္းအားလုံးမွ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ ေဖာ္မျပႏုိင္ေလာက္ေသာ ဒုကၡခံစားရမႈမ်ားမွာ အာဆာ အဖြဲ႕က ေသခ်ာစြာတြက္ခ်က္ထားေသာ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္ဖန္တီးမႈေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး အာဆာအဖြဲ႔၏အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အျပင္းထန္ဆုံး ႏုိင္ငံတကာဖိအားေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားမွာ တစ္ဖက္ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကကာ ၎တို႔ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသစြာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ လက္တြဲေျဖရွင္းပါက ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ စိစစ္ၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စိစစ္ၿပီးသူမ်ားအား ပထမအသုတ္ ျပန္လည္လက္ခံရန္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ကတည္းကပင္ အဆင္သင့္ရွိေနၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္လာေရာက္လုိသည့္ စိစစ္ၿပီးသူမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိေစဘဲ ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ယခုရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာသံအမတ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံကို တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အျခားအေရးႀကီးသည့္ႀကီးသည့္အခ်က္မွာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကို စနစ္တက်ျပန္လည္ေခၚ ေဆာင္ေရးျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွ ေပ ၁၅၀ အကြာတြင္ ေနထုိင္ ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္မကုိက္ညီေၾကာင္း၊ ၎တို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေနရာတြင္ အာဆာအဖြဲ႕ကလည္း ေျခကုပ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ အကူအညီမေပးရန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အိုးအိမ္မဲ့လူမ်ားဟု အစားထိုးရန္ဆံုးျဖတ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရက ဘဂၤါလီ (မူ ရင္းသတင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုသုံးႏႈန္း) မ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု ေရးသားထားမႈကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အိုးအိမ္မဲ့လူမ်ားဟု အစားထိုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွိအစိုးရ အႀကီးအကဲတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Benar News  သတင္းဌာနေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မာမြတ္အလီတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထုိသို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Benar News  သတင္း ဌာနကေရးသားထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မာမြတ္အလီ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္အစိုးရေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးေသာႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု ေရးသားထားျခင္းကို ျမန္မာအစိုးရ ဘက္မွ ကန္႔ကြက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားေသာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအစိုးရမွ ထပ္မံသတိေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရဘက္က ေဆြးေႏြးအၿပီးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဒါကာမွ ထုိသို႔ေျပာင္းလဲမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္မွ ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ စိစစ္ေရးကတ္ျပား အသစ္ထုတ္ေပးမည္ မသိေၾကာင္းအား အမည္မေဖာ္ျပလိုေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ အႀကီးအကဲတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း  Benar News  သတင္း ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤါလီမ်ားထံမွ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့္ရွ္ႏိုင္ငံ သံသမန္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ပုဂၢလိကဉာဏ္ႀကီးရွင္မ်ားအဖြဲ႕၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ Enterprise Institute ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဟူမာယန္ကာဘာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရမွ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုမႈအား လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အေခၚအေ၀ၚအသံုးအႏႈန္းမ်ားအား ႏွစ္ဖက္တန္းတူျဖစ္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါကိစၥသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေရးအႀကီးဆံုးသည္ ဘဂၤါလီျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးျဖစ္ေၾကာင္း Benar News ၏ သတင္းဌာနေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္း ဗဟိုေလေၾကာင္းထိန္းဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ အဆင္ေျပလြယ္ကူေရးအခ်က္မ်ား ေလးႏိုင္ငံေဆြးေႏြး

ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ေလးႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယ၊ ျမန္မာႏွင့္ထိုင္း ေလးႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုေလေၾကာင္းထိန္းဌာနမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ အဆင္ေျပလြယ္ကူေရး အခ်က္မ်ားကို ေလးႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယ၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းအား ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း အစည္းအေ၀းအား အဆိုပါေလးႏိုင္ငံမွ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းအာဏာပိုင္အဖဲြ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးအဖဲြ႕ RATA  မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ေလးႏိုင္ငံ အစည္းအေ၀းအား ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ICAO  ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းအား  ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔မွ ႏွစ္ႀကိမ္စီ အိမ္ရွင္အျဖစ္ အသီးသီး လက္ခံက်င္းပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ၿပီး၊ လာ မည့္ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည္ဟု သိရသည္။

ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေဒသ ေလေၾကာင္းလမ္းမ်ား ျပန္လည္ေရးဆဲြႏိုင္ေရး၊ ေလေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ ေလးႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုေလေၾကာင္းထိန္းဌာနမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈအဆင္ေျပလြယ္ကူေရး အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ ဒီအစည္းအေ၀းမွာေတာ့ အဓိက Safety issue ကို အဓိကထားၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့အရင္က ဒီေလးႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ အခ်င္းခ်င္း  Voice နဲ႔ ေျပာျဖစ္တယ္။ ခုေတာ့ data နဲ႔ ေျပာႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အစည္းအေ၀းက ICAO ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး ဒီအစည္းအေ၀းက ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကိုလည္း ICAO အစည္းအေ၀းမွာ ျပန္လည္တင္ျပသြားမွာပါ” ဟု ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးအဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးအျပင္ဘက္တြင္ တရားမ၀င္ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ား ေမ ၂၃ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္

ဘဂၤလားေဒရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးအဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ CAS Report ျပဳစုႏိုင္ေရး ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားက ရခိုင္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ေမးျမန္းရာတြင္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ယင္းကဲသို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“၀န္ႀကီးေတြ အေနနဲ႔လည္းပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးမယ္။ ၿပီးရင္ ဘူသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့စခန္းေတြရဲ႕ အေနအထားေတြ၊ ေဒသမွာရွိတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အေနအထားေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကုိယ္က် ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့မွ ႏွစ္ႏိုင္ငံညိႇႏႈိင္းျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိသြားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ ျပန္လည္လာေရာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို သူတို႔ေတြ ယံုၾကည္မႈေတြ ရွိၿပီးေတာ့မွ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာ ၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမွ သံတမန္မ်ားကိုလည္း ရွင္းျပထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြပဲ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးေတာ့ ေဆြးေႏြးမွာ မဟုတ္ဘူး။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အစုိးရအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို  တျခားသံတမန္ေတြကိုလည္း ရွင္းျပၿပီး ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း သူတို႔သိေအာင္ ဆက္လက္ရွင္းျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူး ေပါင္းေျဖရွင္းရန္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက “Technical  Working Group” ဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာလည္း ဖြဲ႕ထားတယ္။ ျပည္နယ္အဆင့္မွာလည္း ဖြဲ႕ထားတယ္။ ေအာက္ေျခအဆင့္မွာလည္း ဖြဲ႕ထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာကို အပါတ္စဥ္ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းေနတယ္။ သူတို႔သြားမယ့္ေနရာေတြ၊ သူတို႔က ၃၁ အုပ္စုသြားခ်င္တယ္။ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ၁၃ ဦး အုပ္စုေက်းရြာ ၂၃ ရြာကို ခြင့္ျပဳထားတယ္။ သူတို႔ေတြ သြားၿပီးေတာ့မွ လာမယ့္အပါတ္ေလာက္ကို Survey ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီးေတာ့ စစ္တမ္းေကာက္ယူတာေတြ ေဆာင္ရြက္မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ UNDP ၊ UNHCR အဖြဲ႕ေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အပါတ္စဥ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး တိုးတက္မႈမ်ားလည္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္မွ စတင္ကာ ျမန္မာအစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္  UNDP ႏွင့္ UNHCR အဖြဲ႕မ်ားကို ၀င္ေရာက္ေလ့လာခြင့္မ်ားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ မူးယစ္ေဆးႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပြဲအတြင္း ေသဆံုးသူ ၂၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္လာ

ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ဒါကာ၌ ရွာေဖြစီးနင္းမႈလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ပံုစံ အျငင္းပြားဖြယ္ မူးယစ္ေဆးႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပြဲအတြင္း ေသဆံုးခဲ့သူဦးေရသည္ ေမလေနာက္ပိုင္း ဦးေရ ၂၀၀ အထိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္ဟု ျပည္တြင္းလူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုစစ္ပြဲအတြင္းေထာင္က်ခဲ့သူဦးေရမွာမူ ၂၅၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီဟု သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ‘ယာဘ’ ဟု ေခၚေသာ ေစ်းေပါသည့္ မက္သာဖက္တမင္းႏွင့္ ကဖိန္းေဆးျပားမ်ား ေရာင္းခ်အသံုးျပဳမႈျမင့္ တက္လာျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရက ၿဖိဳခြင္းမႈတစ္ရပ္ကို စတင္ခဲ့ၾကသည္။ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေက်းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားအားလံုးနီးပါးတြင္ ထိုယာဘေဆး ျပားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္ဟု သိရသည္။

မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္အထိ ယခုစစ္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး အဆတ္ဒတ္ဇာမန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အသတ္ခံခဲ့ရသူ အားလံုးမွာလည္း တစ္ဦးလွ်င္ မူးယစ္ေဆးမႈ ၁၀ မႈထက္မနည္းတြင္ ပါ၀င္ၾကသူမ်ားဟု ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေသဆံုးခဲ့သူအမ်ားအျပားသည္ ရဲတို႔၏ ေသြးေအးေအးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုႏွိမ္နင္းမႈမ်ားသည္ ရန္ၿငိဳးျဖင့္ကလဲ့စားေခ်မႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔ လူအေျမာက္အျမား အသတ္ခံေနရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နက္နက္႐ႈိင္း႐ိႈင္း စိုးရိမ္မိသည္ဟု ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မင္းႀကီး ေဇယက္ရာအူးအယ္ဟူစိတ္က ဇြန္လတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရ၏ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားတြင္ အျပစ္မဲ့သူ မပါဘဲ အားလံုးသည္ အႏၲရာယ္ရွိကာတရား ဥပေဒကို လံုး၀အေရးမစိုက္သူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဘဂၤလာေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကလည္း ယခုျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးစိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ “ဒါဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မၾကံဳစဖူးျဖစ္စဥ္ပါ။ အခ်ိန္တိုအတြင္း လူေတြအမ်ားႀကီး အသတ္ခံခဲ့ရပါတယ္” ဟု Ain o Salish Kendra အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ရွီပါဟာဖီဇာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒါဟာ အလြန္ကို ကံမေကာင္းအေၾကာင္း မလွတဲ့ ကိစၥပါ။ အခုလုိ တရားဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ေနမႈေတြအားလံုးကို အျပစ္တင္ခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီ သတ္ျဖတ္မႈေတြ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မွ်တတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ လိုခ်င္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထိုစစ္ပြဲအတြင္း အဖမ္းခံရသူဦးေရမွာ မူ ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ေထာင္သားဦးေရသည္ ၈၉၅၈၉ ဦး ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းပမာဏသည္ ေထာင္စနစ္၏ လက္ခံႏုိင္စြမ္းထက္ ႏွစ္ဆခြဲပိုမ်ားေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ ရွာရစ္မာမတ္အပူက ဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀င္လာေသာသန္းေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ယာဘေဆးျပားမ်ား ကုန္သြယ္ေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကပင္ စံခ်ိန္တင္ပမာဏျဖစ္သည့္ ယာဘေဆးျပား သန္း ၄၀ ကို ဖမ္းဆီးမိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ့ေစ်းကြက္ထဲကို ေဆးျပားခန္႔မွန္းေျခသန္း ၂၅၀ မွ ၃၀၀ ၾကား၀င္ေရာက္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref ; AFP

ကမၻာ႔ဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အတည္ျပဳမည့္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ဖိအားေပးမႈကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အတည္ျပဳမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ေအအမ္ေအမူဟစ္က ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဟုေဖာ္ျပ) ေတြအတြက္နဲ႔ တျခားဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြအတြက္ကလြဲလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အတည္ျပဳေပးမယ့္ စီမံကိန္းအားလုံးကုိ သူတုိ႔က ရပ္ဆုိင္းလုိက္ပါတယ္” ဟု မူဟစ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဒကၠာရွိ သူ၏႐ုံးခန္း၌ ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်င္ေယာင္ကင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တုိ႔က လူဦးေရအလြန္မ်ားျပားေသာ္လည္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္ ၁၀ သိန္းခန္႔ကုိ ခုိလႈံခြင့္ေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံကုိ ေက်းဇူးတင္သည္ ဟုေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပန္လည္လက္ခံရန္ ကမၻာ့အသုိင္းအ၀ုိင္းက ဖိအားတုိးျမႇင့္ေပးေနသည့္ အခ်ိန္၌ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔မွ  အႀကီးအကဲမ်ား လာေရာက္မႈသည္ လူအမ်ား အာ႐ုံစုိက္မႈရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္ မည္ဟု မူဟစ္က ဆုိသည္။

“သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ႏုိင္ငံကုိ ျပန္ရပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ယာယီခုိလႈံခြင့္ေပး ထားတာပါ။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ အေၾကာက္အလန္႔ မရွိဘဲ ေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) ေတြအတြက္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးဇုန္တစ္ခု ဖန္တီးေပးဖုိ႔ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ေျခလွမ္းေတြ လွမ္းဖုိ႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္” ဟုလည္း မူဟစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မူဟစ္က ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၈၀ ေပးမည္ဟု အာမခံခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကမၻာ့ဘဏ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) ေတြအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၈၀ စုေဆာင္းထား ပါတယ္။ အဲဒီလုိအာမခံထားတာေတြအနက္ ေဒၚလာသန္း ၅၀ ေလာက္ကုိ အခ်ိန္တုိတစ္ရက္အတြင္း ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ပမာဏကုိေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း မူဟစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကုန္က်ခဲ့သည္မ်ားကုိ ကာမိေစရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀ ခန္႔ကုိလည္း ေပးလိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။

ေမးခြန္းတစ္ခုအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရက ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ဘတ္ဂ်က္၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တာကာ သန္း ၄၀၀၀  သတ္မွတ္ေပးထားသည္ဟု မူဟစ္က ဆုိသည္။

Ref ; Independent

အီးယူက ျမန္မာလံုျခံဳေရး အရာရွိမ်ားအား ပိတ္ဆို႔မႈခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ဇြန္၂၅ ရက္၌ ခုနစ္ဦး၏ အမည္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္မည္

ေမလက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႀကိဳဆိုိေရးစခန္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲအနီး လံုျခံဳေရးယူထားသည့္ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး (Photo : Reuters)

ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) က ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိ ခုနစ္ဦးကို ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ား (မူရင္း၌ တုိင္းရင္းသား ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) အား အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သံတမန္မ်ားက ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသည္  အလြဲသံုးစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံျခင္း ခံရေသာ ျမန္မာလံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို အျပစ္ေပးရန္အတြက္ အီးယူေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေျပာႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အီးယူသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လက္နက္တင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္ျခင္းအား ဆက္လက္ သက္တမ္းတိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အီးယူသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔အား အခ်ဳိ႕ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈကို တားျမစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

အီးယူ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ား လူဇင္ဘတ္တြင္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္မည့္ ဇြန္ ၂၅ ရက္ နံနက္၌ ပိတ္ဆို႔မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ယခုဆယ္စုႏွစ္ အေစာပိုင္းက တပ္မေတာ္ အစိုးရသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သား အစိုးရအဖြဲ႕အား အာဏာတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္ ေျပလည္၍လာသည့္ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ ျမန္မာဆက္ဆံေရးသည္ ယခုအခါ သိသိသာသာ ခ်ဳိးေကြ႕သြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဥေရာပသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈအမ်ားစုကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၂၀ ဘတ္ဂ်က္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အကူအညီ ယူ႐ို သန္း ၇၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၁၀) ေပးရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ကို အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးေစခဲ့ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အီးယူ၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴယယ္မက္ခရြန္က ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအား လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈဟု လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မ်ဳိးဆက္မ်ားခ်ီလ်က္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရသည္ ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္သား အစိုးရ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏ Facebook ပို႔စ္ တစ္ခုတြင္ ျပည္ပမွ အမုန္းတရား ဇာတ္လမ္းမ်ားအား လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစျခင္းအျဖစ္ ယခုသီတင္းပတ္ အတြင္း၌ ျပစ္တင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေနာက္တိုင္း အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္အေပၚ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ် ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအထိ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားကို အျပစ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ လြန္စြာနည္းပါးခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္၏ ထရန္႔အစိုးရအဖြဲ႕က ျမန္မာတပ္မေတာ္အရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုးကိုသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ အစိုးရက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုးသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) တို႔အား ႏွိမ္နင္းမႈကို ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ကိစၥကို ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏိုင္ငံအား တာ၀န္ခံမႈ ရွိေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ သီးျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) တို႔အေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာအရာရွိမ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ မသင့္ကို လက္ရွိ၌ ဆံုးျဖတ္ရန္ ရွိေနၿပီး ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ ဟိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ပိတ္ဆို႔မႈခ်မွတ္မည့္ ျမန္မာလံုျခံဳေရး အရာရွိ ခုနစ္ဦး၏ အမည္စာရင္းကို ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း The Wall Street Journal က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref : The Wall Street Journal

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္း၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီမွ ဇြန္ ၂၀ ရက္အထိ ေျမျပင္လွည့္ကင္း ၄၇ ႀကိမ္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ျခင္း ငါးႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီမွ ဇြန္၂၀ ရက္ အထိ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္း ၄၇ ႀကိမ္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ျခင္း ငါးႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအသီးသီးအတြင္းရွိ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးလမ္းအတိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ကုန္းေျမနယ္နိမိတ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းခ်က္အရ Coordinated Patrol ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၄ ႀကိမ္၊ မတ္လတြင္ ခုနစ္ႀကိမ္၊ ေမလတြင္ ၁၆ ႀကိမ္၊ ဇြန္လတြင္ ၁၀ ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ၄၇ ႀကိမ္ႏွင့္ ေရေၾကာင္း ကင္းလွည့္ျခင္းကိုလည္း နတ္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း စုစုေပါင္း ငါးႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

နတ္ျမစ္အတြင္း ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ျခင္းကို ဇြန္ ၂၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူႏွစ္ႏိုင္ငံ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေျမျပင္လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဇြန္ ၁၃ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ္မွ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီမိနစ္ ၂၀ အထိ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၄၄ မွ ၄၅ အထိလည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၉ နာရီ ၅၅ မိနစ္မွ ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္အထိ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၃၄ မွ ၃၆ အထိလည္း ေကာင္း၊ ဇြန္ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ၁၁ နာရီမိနစ္ ၅၀ အထိ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၄၅ မွ ၄၆ အထိလည္းေကာင္း၊ ဇြန္ ၁၈ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ နယ္ျခား မွတ္တိုင္ ၃၆ မွ ၃၈ အထိလည္းေကာင္း၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲမွ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္အထိ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၄၆ မွ ၄၇ အထိလည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္း တည့္ ၁၂ နာရီ အထိ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၃၈ မွ ၃၉ အထိလည္းေကာင္း၊ ဇြန္၂၁ ရက္တြင္ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၄၇ မွ ၄၈ အထိလည္းေကာင္း  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔၏ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးကို အဆင္ေျပေစလိမ့္မည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ေျပာၾကား

ဒုကၡသည္မ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မဟာမင္းႀကီး မိုဟာမက္အဘူကာလမ္က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီတို႔အၾကား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့မႈကို ဇြန္ ၁ ရက္က ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး ယင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၃၁ ရက္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ၊ ကုလသမဂၢ၏ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေအဂ်င္စီ (UNHCR) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) တို႔က ၎တို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ အဆက္မျပတ္ ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခအေနရပ္မ်ား ဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ တစ္ရပ္ကို သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

“ဒါက အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတစ္ရပ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထင္တယ္”ဟု မိုဟာမက္ အဘူကာလမ္က Benar News သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“UNHCR၊ UNDP တို႔နဲ႔ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာက ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေခ်ာေမြ႕ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မယ္။ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ အခ်ဳိးညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါတယ္” ဟုလည္း ကာလမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကာလမ္က ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရအေနျဖင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈရျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧၿပီလအတြင္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ UNHCR တို႔သည္ ႏိုင္ငံမဲ့ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ား မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခားနားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာတစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ယင္းမတိုင္မီ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရး၌ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီႏွစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔၏ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးဆြဲမႈကို လာမည့္သီတင္းပတ္အတြင္း အၿပီးသတ္မည္ဟု UNHCR က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုေနာက္ဆံုး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာသည္ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခအေနရပ္မ်ား ဖန္တီးရန္ လိုအပ္သည့္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိခဲ့တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ မူရင္းေနရာေတြနဲ႔ ျပန္လာဖို႔ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြအပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ၀င္ေရာက္ဖို႔ UNHCR နဲ႔ UNDP ကို ခြင့္ျပဳေပးတဲ့ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကိုလည္း ေပးပါတယ္” ဟု ေမ ၃၁ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္တြင္ UNHCR က ေျပာၾကားထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ စတင္သက္၀င္သည္ႏွင့္ UNHCR သည္ ေျမျပင္အေျခအေနရပ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ UNHCR အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ၎တို႔၏ မူရင္းေနရာမ်ားရွိ အေျခအေနရပ္မ်ားအေၾကာင္း လြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးကာ ၎တုိ႔အား ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အေျခအေနရပ္မ်ား ဟုတ္ မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း UNHCR က ေျပာၾကားခဲ့သည္။