ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကး၀ယ္လုိအားႏွင့္ ေရာင္းလုိအားတည္ၿငိမ္ေစရန္ ေရးဆဲြထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္တြင္းမွေငြေခ်းသူမ်ားကုိ က်ပ္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေခ်းေငြေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ထည့္သြင္းထား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္႐ုံး အေဆာက္အအံုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ၀ယ္လုိအားႏွင့္ ေရာင္းလုိအား တည္ၿငိမ္ေစရန္ ေရးဆဲြထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္တြင္းမွ ေငြေခ်းသူမ်ားကုိ က်ပ္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေခ်းေငြေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) MSDP အရ သိရသည္။

MSDP ၏ မဟာဗ်ဴဟာ ၂.၁ တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြေပး ေငြယူရွင္းတမ္းကုိ ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခဲြျခင္းကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း အတက္အက်ျမင့္မားျခင္းသည္ ပုိ႔ကုန္တုိးတက္မႈ၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီး၀င္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈတစ္ခုလံုးကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစသည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ စီးပြားေရး၏ ဖြဲ႕စည္းမႈျပႆနာႏွင္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းမ်ားတြင္ လုိေငြဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမွာ ေမခ႐ုိစီးပြားေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ ရလဒ္မ်ား ရရွိလာေစသည္ဟု ဆုိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ား၏ ေလ်ာ့ရဲသည့္ေငြေရးေၾကးေရး မူ၀ါဒမ်ားကုိ ျပန္လည္တင္းက်ပ္လာရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးတန္ဖုိးမွာ သိသိသာသာ တန္ဖုိးေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ က်ပ္ေငြ တန္ဖုိးေလ်ာ့က်ျခင္း၏ အေရးႀကီးအခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ အေတာ္အတန္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ ဂဏန္း ႏွစ္လံုးရွိသည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္း၊ သာမန္စာ ရင္းတြင္လုိေငြျပမႈျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီး၀င္ျခင္း ပုိမုိေႏွးေကြးလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္  ယင္းအေျခအေနကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား အကန္႔အသတ္ရွိျခင္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးမူ၀ါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား နည္းပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္  ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမတည္ၿငိမ္မႈ ႏွင့္ အႏုတ္ျပသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြေပးေငြယူ ရွင္းတမ္းမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ေမခ႐ုိစီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ သိ သာထင္ရွားသည့္ဖြဲ႕စည္းပံုေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကုိ အေကာင္းဆံုး သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာျပန္လည္ေဆာင္ၾကဥ္းျခင္းတုိ႔အတြက္ ဗ်ဴဟာတစ္ခုရွိ လာရန္ရည္ရြယ္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေစ်းကြက္၏ ၀ယ္လုိအားႏွင့္ ေရာင္းလုိအားတုိ႔ကုိ တံု႔ျပန္ရန္ ျမန္မာက်ပ္ေငြကုိ ပုိမုိလြတ္လပ္စြာႏႈန္း ရွင္ေမွ်ာခြင့္ျပဳရန္၊ ဗဟုိဘဏ္သည္ ရည္ညႊန္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္     ႏုိင္ငံျခားေငြ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာမွ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းအၾကား ႏုိင္ငံျခားေငြ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေသာ ေစ်းကြက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းကုိ ပုိမုိလုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္အက် ျမင့္မားျခင္းမ်ားကုိ တည္ၿငိမ္မႈရွိေစ ရန္၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဆုိင္ရာ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒ႐ႈေထာင့္မ်ားျဖင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈ တည္ၿငိမ္ေစရန္ စသည္တုိ႔ပါ၀င္သည္။

ထုိ႔အတူ ဗဟုိဘဏ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြ အရန္ေငြအေပၚ အဓိကထား၍ ပုိမုိထိေရာက္မႈရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္၊ ျပည္တြင္းမွ ေခ်းယူသူမ်ားအား ျမန္မာ က်ပ္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားေငြေခ်းေငြမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား သည္ ျပည္တြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္၍ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းစနစ္တ က်ေငြေခ်းငွားႏုိင္သည့္စနစ္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအၾကား ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ႏုိင္ငံျခားေငြေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥရပ္မ်ား လြယ္ကူအဆင္ ေျပေစမည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ရာတြင္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ မေသခ်ာမႈမ်ားကုိ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစမည့္ ေငြေၾကးေလလံေစ်းကြက္ (Currency Swap) ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာေစရန္၊ အစုိးရ၏ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ အခြန္၀င္ေငြမ်ားအားလံုးကုိ အျခားႏုိင္ငံပုိင္ ဘဏ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းအစား ဗဟုိ ဘဏ္မွေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိင္ငံျခားရန္ပံုေငြသုိ႔သာ စီး၀င္ေစမည့္ စနစ္တစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ ဟြန္ဒီႏွင့္ အလားတူ တရားမ၀င္ ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းစနစ္မ်ားကုိ ပံုစံတက်ျပဳလုပ္ရန္တုိ႔ကုိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ကုိ ဗဟုိဘဏ္က ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၈၈ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္တာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ႏုိင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၈၈ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ဗဟုိဘဏ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ (ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း + ၀ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ေဘာင္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုဗဟုိဘဏ္က ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ အမွာစာျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ ႏုိင္ငံျခားရသံုးေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ (Authorized Dealer License – A.D) ရ ဘဏ္မ်ားအားလံုး၊ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ၀ယ္ယူေရာင္းခ် လဲလွယ္ေပးခြင့္လုိင္စင္ (Money Changer License – M.C) ရရွိသူမ်ားအားလံုး အက်ဳံး၀င္သည္။

“ဗဟုိဘဏ္က ရည္ညႊန္းသတ္မွတ္ေစ်းနဲ႔ အျပင္ေစ်းႏႈန္း သိပ္မကြာေအာင္၊ ျပင္ပေပါက္ေစ်းနဲ႔ ဘဏ္ေကာင္တာေစ်းႏႈန္း မကြာေအာင္ လုပ္တဲ့သေဘာပါ။ ဒီလုိလုပ္တဲ့အတြက္ ဘဏ္ေတြနဲ႔ တရား၀င ေငြလဲေကာင္တာေတြ အျပင္ေပါက္ေစ်းအတုိင္း တရား၀င္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္လုိ႔ ေကာင္းလာမွာပါ။ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြက္ ေကာင္းတဲ့အေျပာင္းအလဲလုိ႔ ယူဆေပမယ့္ သာမန္လူေတြအတြက္ သိပ္နားမလည္ေတာ့ ေစ်းကြက္ေတာ့ အလႈပ္အခတ္ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီကိစၥ ေျပလည္သြားရင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း က်တာနဲ႔ ျပန္က်လာမွာပါ။ ဒီေန႔ေတာင္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မွာ ေဒၚလာဆက္မတက္ဘူး။ ဒီမွာသာ တက္သြားတာပါ” ဟု ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္တာပုိင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၁၃ လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ၉၆ ဒသမ ၃၅ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ေရာက္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၀၃ ပြိဳင့္၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္က်ခဲ့သည္။ ေဒၚလာသည္ အျမင့္ဆံုးတန္းမွ ျပန္က်ၿပီး ယြမ္ေငြတန္ဖုိး အက်ရပ္သြားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ငါးရက္အတြင္း က်ပ္ ၃၀ ေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ၁၄၆၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၁၀  တြင္ ၁၄၅၅ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၁၄၈၈ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္သည္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ေလလံေစ်းကြက္မွတစ္ဆင့္ ေန႔စဥ္ ေဒၚလာတစ္သိန္း ထုတ္ေရာင္းလ်က္ရွိၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကုိ ေဒၚလာမ်ား ထုတ္ေခ်းရန္ႏွင့္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ေဒၚလာထုတ္ေရာင္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၁၄၆၀ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၆ ပြိဳင့္ေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၇၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၇၂ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၅၈ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၄ ဒသမ ၅၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၄  က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၃ ဒသမ ၂၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

 

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ထည့္၀င္ျခင္းအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳမည္ကို ဗဟုိဘဏ္၏ စိစစ္မႈခံယူရမည္

ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္း တစ္ခု၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဘဏ္ခဲြတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားသား ပိုင္ဆိုင္မႈ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္၀င္ျခင္းအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ကို ဗဟုိဘဏ္၏ စိစစ္မႈ ခံယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္စရာမလိုဘူး။ ဥပေဒအတိုင္း သြားဖို႔ပဲရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ ဘဏ္ေတြေပါ့ ကုမၸဏီဥပေဒအရဆိုရင္ ဘဏ္ေတြက ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏိုင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ထည့္လုိ႔ရတယ္။ ဘဏ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑သည္ ဗဟိုဘဏ္ကေန ဘဏ္ေတြအားလံုးကို စိစစ္ထိန္းေၾကာင္းတာျဖစ္လို႔ ဗဟုိဘဏ္အေနနဲ႔ ဥပေဒအရ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေတာ့ ေပးမွာပဲ။ ေပးမယ့္အပိုင္းကို ဘယ္လုိေပးမယ္ ဆိုတာကို လိုအပ္သလို သူနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားနဲ႔ လုပ္မယ့္ အျခားဘဏ္ရဲ႕ အေျခအေနေတြ အေနအထားေတြ ဒါေတြကို လိုအပ္တဲ့ စစ္ေဆးမႈ လုပ္ေကာင္း လုပ္ပါလိမ့္မယ္ လုပ္ၿပီးမွ သူတို႔ခြင့္ျပဳေပးမွာ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ စိစစ္မႈေတာ့ လုပ္ရမွာေပါ့ေနာ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားသား ပိုင္ဆိုင္မႈ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္မည့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ ဗဟုိဘဏ္၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈေအာက္တြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္မႈကို မည္ကဲ့သို႔ ေပးသြားမည္ကို ဗဟုိဘဏ္က ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ျပည္တြင္းေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္အက်မ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ျပည္တြင္း၌ တိုက္႐ုိက္လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ေလ်ာ့က်လာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိကာလတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္၍ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ားအျဖင့္ သီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္ အတိုးႏႈန္း မႈ၀ါဒႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအတြက္ Exchange သတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္လိုျခင္းမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ Auction ေဆာင္ရြက္၍ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံျခားသီးသန္႔ေငြ (Foreign Exchange Reserve) အား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းစေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ကို တည္ၿငိမ္ေစလ်က္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ခိုင္ခံ့တည္ျမဲေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

လက္ရွိအစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ပံုပါေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္ေ၀ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာၾကား

၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ပုံပါ ၃၅ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – Wikipedia)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပံုပါ ေငြစကၠဴမ်ားကို လက္ရွိအစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း ထုတ္ေ၀ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေမ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီဥစၥာက Process ထဲမွာ ရွိၿပီးသား။ အားလံုး ျပင္ထားဆင္ထားတာေတြ ရွိၿပီးသား။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအစိုးရ လက္ထက္မွာ ထုတ္ကို ထုတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္တည္း အကုန္ထုတ္လို႔ မရဘူး။ ၿပီးသြားတဲ့ ကိစၥေတြမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ထုတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေငြစကၠဴ ထုတ္ေ၀ျခင္းသည္ အေသးစိတ္ၿပီး နည္းပညာဆန္သည့္ကိစၥ ျဖစ္သည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အပါအ၀င္ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္၊ အတည္ျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ေငြစကၠဴ ထုတ္လုပ္ရန္ စဥ္းစားသည့္ကာလမွ ထုတ္ေ၀သည့္ ကာလအထိ ကိုးလမွ တစ္ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ ေငြစကၠဴ တန္ဖိုးမွာလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည့္အတြက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ထုတ္ေ၀ႏုိင္မည္ကို ေျပာၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုလုပ္ငန္းဟာ ဒီေလာက္အထိ ၾကာတတ္တယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ ထြက္လာဖို႔ဆိုတာ ခန္႔မွန္းဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကို လုပ္တယ္ဆိုရင္ လံုျခံဳေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့၊ ေငြစကၠဴ႐ိုက္တဲ့၀ါဇီနဲ႔ စီမံဘ႑ာ ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အခ်ိန္ယူရတယ္။ ဘယ္ရက္ ထြက္လာမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ္ငန္းမ်ဳိးဟာ ရွစ္လကေန တစ္ႏွစ္ေလာက္အထိ အခ်ိန္ယူ လုပ္ရတတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ထားတာေတြလည္းရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုအခ်ိန္မွာ ညိႇႏိႈင္းၿပီး ဒီဇိုင္းေျပာင္းတာတို႔၊ လံုျခံဳေရးပံုစံေတြ ထပ္ထည့္တာတို႔ ဒီလိုဟာမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ထြက္လာမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ထြက္လာမွာပါ” ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပံုပါ ေငြစကၠဴ ထုတ္ေ၀ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမွာ မည္သည့္အေျခအေန ေရာက္ရွိေနၿပီ ဆိုသည္ကိုလည္း လံုျခံဳေရးလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေျပာၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပံုျဖင့္ ေငြစကၠဴမ်ား ထြက္ရွိလာပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ့္အျမင္အရ ေျပာရရင္ စီးပြားေရး႐ိုက္ခတ္မႈက ဇီး႐ိုးပါ။ လူေတြက ထင္ေနတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုနဲ႔ ပိုက္ဆံေတြ ထြက္လာမယ္၊ ပိုက္ဆံေတြ ႐ိုက္ထုတ္လိုက္မယ္၊ အဲဒီလို ထင္ေနတာပါ။ မဟုတ္ပါဘူး။ Currency ဆိုတာက အေဟာင္းေတြရွိရင္ အေဟာင္းေတြ ျပန္သိမ္းတယ္။ သိမ္းၿပီး အသစ္ေတြ ထုတ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ခင္၀င္း တင္သြင္းေသာ “႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုအေပၚ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ ၂၈၆ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၀၉ မဲ ရရွိၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

လက္ရွိဘဏ္အတိုးႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ လက္တေလာတြင္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ အခ်ိန္မွသာ အတိုးႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်သြားသင့္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

“အဲဒီေတာ့ Inflation ကိုလည္း အျမဲတမ္း Watch လုပ္ေနတယ္။ Inflation ကိုၾကည့္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တြက္တာက အတိုးႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ထားသင့္တယ္ဆိုတာ တြက္တာ။ ေခါင္းထဲမွာေပၚလာတဲ့ ဘယ္ေလာက္ထားရင္ ေကာင္းမွာပဲဆိုတဲ့ Thinking မ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Based လုပ္ၿပီးတြက္တဲ့ ေဒတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီမွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ Growth ပါမယ္။ Inflation ပါမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Impliment ပါမယ္။ ဒါေတြအျပင္ စီးပြားေရးထဲမွာ ပိုက္ဆံေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိေနသလဲ၊ စီးပြားေရးထဲမွာ ပိုက္ဆံေတြ ဘယ္ေလာက္ လည္ပတ္ေနသလဲ။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ ဒီအခ်ိန္မွာ Interest Rate ကို ဘယ္လိုျပင္သင့္တယ္ ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိစၥရပ္ တစ္ခုတည္းအတြက္ စဥ္းစားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ Saver ေတြအတြက္လည္း စဥ္းစားတယ္။ Lender ေတြအတြက္ Borrower ေတြအတြက္လည္း စဥ္းစားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီဥစၥာေၾကာင့္ျဖစ္လာမယ့္ Impact ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးမွ ဒီ Interest Rate ကို ဆက္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေျပာင္းသြားဖို႔ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို အကုန္ခ်ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္မွာ အေရးႀကီးတာက အဲဒီအေျခအေနေတြ လံုး၀မေပးေသးတဲ့အတြက္ လံုး၀ေျပာင္းလဲဖို႔ အစီအစဥ္ မရွိပါဘူး” ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထားသည္ တစ္လခ်င္း တြက္ခ်က္မႈအရ ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ရွိေနၿပီး ႏွစ္အလိုက္ တြက္ခ်က္မႈတြင္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းမႈရွိေၾကာင္း၊ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထားကို ၅ ဒသမ ၅ ၀န္းက်င္၌ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီ Inflation ကို Totally Control လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဒါေပမဲ့ Inflation Rate က က်လာတာက ေျခာက္လ ရွစ္လေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ေနာက္ထက္ ၁၀ လေလာက္ ေျခာက္လေလာက္ ထပ္ၿပီးေတာ့ ဒီအတိုင္း ဆက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရင္ ဒါ Option တစ္ခုျဖစ္လာမွာေပါ့။ အဲဒီလိုစဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ဘယ္တိုင္းျပည္မွာမွ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေတာ့ မခ်ဘူး။ US မွာ ၀ ဒသမ ၂၅ ေလာက္ပဲခ်တယ္။ ေသေရာေက်ေရာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔စဥ္းစားရင္ ၀ ဒသမ ၅ ေပါ့၊ သေဘာတရား တစ္ခုက ၀ ဒသမ ၅ ခ်မယ္။ သ႔ူ  Impact ေတြ ဘာေတြရွိမယ္။ ဒီေန႔ခ်လိုက္လို႔ ခ်က္ခ်င္းသိတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးစုိးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဘဏ္အတိုးႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ စီစဥ္မႈအတြက္ ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထား၊ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကို အျမဲေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအတိုးႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ကိုလည္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိပါက အတိုးႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေနာက္ငါးႏွစ္ေနမွ ေနာက္သံုးႏွစ္ေနမွ ေျပာင္းမယ္ ဒါမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေန႔တိုင္းၾကည့္ေနတာ၊ ဒီအေျခအေနေတြကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီဥစၥာကို စဥ္းစားပါမယ္” ဟု ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ စဥ္းစားရာ၌ ဘဏ္၌စုေငြစုထားသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ စုေငြစုေနသည့္ လူအမ်ားစုမွ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့က်ကာ အပ္ေငြမ်ား ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘဏ္မွာသြားစုတဲ့ အထဲမွာ Wealther ေတြလည္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Majority က Wealther က အေရအတြက္နည္းတယ္၊ Amount မ်ားတယ္။ ဒါေပမဲ့ Majority က ေအာက္က လူလတ္တန္းစားနဲ႔ နည္းနည္းေလးနိမ့္တဲ့ လူတန္းစားေပါ့ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို လစာေလးရတယ္၊ ဘဏ္မွာသြားၿပီး စုထားတယ္။ အဲဒီလူေတြက တကယ္လို႔မ်ား သူတို႔စုတဲ့ပိုက္ဆံက သူတို႔က ဒီအေပၚမွာ အတိုးေလးကို မွီၿပီးစားေနတာ။ ဒီမွာ Real Interest Rate က Gap က ဘယ္ေလာက္မွ ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီဟာေလးမ်ား Minus ျဖစ္သြားလို႔ သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ေတြ ထိခိုက္သြားမွာလည္းစိုးတယ္။ Withdraw လုပ္သြားမွာလည္းစိုးတယ္။ ဒါက အဓိကထားၿပီး စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

 

ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ျပန္လည္တင္ျပထားၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ မထိခုိက္ေစရန္ ဗဟုိဘဏ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိက ဘဏ္တစ္ခု၏ လုပ္ငန္းခြင္အားေတြ႕ရစဥ္

ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ျပန္လည္တင္ျပထားၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ မထိခုိက္ေစရန္ ဗဟုိဘဏ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကဘဏ္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအုပ္စု တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းအုပ္စု တစ္ခုခုသုိ႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ မိမိ၏ အဓိက မတည္ေငြရင္း၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ထက္ပုိ၍ ထုတ္ေခ်းျခင္း မျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၈/၂၀၁၇ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ယင္းစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက လက္ခံႏုိင္သည့္ ပမာဏသုိ႔ ထားရွိမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ျပန္လည္တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘဏ္မ်ားလုိက္နာရမည့္ မ,တည္ေငြရင္း လံုေလာက္မႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ အခ်ဳိးသတ္မွတ္ခ်က္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ ရရန္ပုိင္ခြင့္မ်ား အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လ်ာထားျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၆/၂၀၁၇၊ ၁၇/၂၀၁၇၊ ၁၉/၂၀၁၇ တုိ႔ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထားသည္။

လတ္တေလာတြင္ ‘ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက လက္၀ယ္ရွိ အေပါင္ရရွိထားေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ားကုိ ရာျဖတ္ေစ်းျဖင့္ အတုိး၊ အရင္း ေပါင္းထားသည့္ေစ်းျဖင့္ ထုတ္ေရာင္းမည္’၊ ‘ဗဟုိဘဏ္က အတုိးမေပးႏုိင္ေသာ ေငြေခ်းသူကုိ ေျခာက္လအထိသာ လက္ခံမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာ္လြန္ေသာ အတုိးႏွင့္အရင္းမ်ား ျပန္ေတာင္းမည္’ ဟူေသာ ေျပာစကားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံလ်က္ရွိၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ က်ဆင္းေနေသာ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ထပ္မံထုိးဆင္းမည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

“အခုသတင္းျပန္႔ေနသလုိ အေပါင္ရထားတဲ့ အိမ္ျခံေျမေတြကုိ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ ထုတ္ေရာင္းတာတုိ႔၊ အတုိးမေပးႏုိင္တဲ့ အတုိးကုိ ေျခာက္လအထိပဲ လက္ခံမယ့္ ဗဟုိဘဏ္စည္းမ်ဥ္း တုိးတယ္ ဆုိတာတုိ႔ အခုအခ်ိန္အထိ မရွိပါဘူး။ လုပ္မယ္ဆုိလည္း ဒါမ်ဳိးက တရား၀င္ေၾကညာၿပီး အခ်ိန္ယူၿပီး လုပ္ရမယ့္ကိစၥပါ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘဏ္ေတြက ပမာဏႀကီးမားတဲ့ ေၾကြးၿမီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုိဘဏ္ကုိ တင္ျပစရာရွိတာေတြ၊ လုပ္မယ့္အစီအစဥ္ေတြ တင္ျပထားပါတယ္။ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ျပန္လာရင္ အဆင့္ဆင့္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ဆက္လုပ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပုဂၢလိကဘဏ္ တစ္ခု၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာက ေျပာၾကားသည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္ တစ္ခု၏ အဆင့္ျမင့္ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကလည္း “ဗဟုိဘဏ္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဘဏ္လုပ္ငန္း တုိးတက္ဖုိ႔ အခုလုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ခ်မွတ္တာပါ။ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းသြားဖုိ႔ အတြက္ ဒါက လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု၊ ဒါကုိသြားႏုိင္ေအာင္ တစ္ဆင့္ခ်င္း လုပ္ရမွာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ သံုးလ၊ တခ်ဳိ႕က ေျခာက္လ၊ တခ်ဳိ႕က တစ္ႏွစ္။ ဒါမ်ဳိးႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမွာမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကုိ တစ္ဆင့္ခ်င္း လုပ္သြားရမွာေပါ့။ ဒီပမာဏႀကီးမားတဲ့ ေၾကြးၿမီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း လက္ရွိမွာ စီးပြားေရးကလည္း နည္းနည္းအားေပ်ာ့ေနေတာ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၊ ဘဏ္ေတြအေပၚ ထားရွိတဲ့ ယံုၾကည္မႈ၊ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ မထိခုိက္ေစဖုိ႔ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဒီစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအသစ္ေတြ အတြက္လည္း ဗဟုိဘဏ္က IMF တုိ႔၊ World Bank တုိ႔ရဲ႕ အကူအညီ ယူထားပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ပမာဏႀကီးမားေသာေၾကြးၿမီ ဆုိသည္မွာ ဘဏ္၏အဓိက မတည္ေငြရင္း၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ ထုတ္ေခ်းသည့္ ေခ်းေငြကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ဘဏ္အားလံုးသည္ ပမာဏ ႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ သံုးလတစ္ႀကိမ္ ဗဟုိဘဏ္က သတ္မွတ္ေသာပံုစံျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဌာနသုိ႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္၏ ပမာဏႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီအားလံုး၏ စုစုေပါင္းသည္ ယင္း၏အဓိက မတည္ေငြရင္း၏ ရွစ္ဆထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း မရွိေစရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

 

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျပည္တြင္းမွေခ်းယူမႈတြင္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူမႈအခ်ဳိးအစားကို ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္၌ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူရန္ မလိုအပ္သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျပည္တြင္းမွ ေခ်းယူမႈတြင္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူမႈ အခ်ဳိးအစားကို ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူရန္ မလိုအပ္သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ေပးပို႔ထားေသာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အပ္ေငြစာရင္း၏ လိုေငြအား ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ၎ကထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက “အစိုးရမွ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျပည္တြင္းမွ ေခ်းယူေငြမွာ ဗဟိုဘဏ္ ေငြေခ်းယူမႈ အခ်ဳိးအစားကို လက္ရွိအေျခအေနမွ ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ မွာ အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူရန္ မလိုအပ္တဲ့ အေျခအေနကို ရရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွအေျခအေနမ်ားအရ အစိုးရသို႔ ဗဟိုဘဏ္မွ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ထုတ္ေခ်းရန္ လိုအပ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ထုတ္ေခ်းျခင္း မျပဳပါက အစိုးရ ယႏၲရား လည္ပတ္မႈတြင္ ႀကီးစြာေသာ ခက္ခဲမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တင္းက်ပ္စြာ မကန္႔သတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္တြင္ ေငြေခ်းယူသည့္ အေျခအေနမ်ားကို တစ္စတစ္စ ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၊ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္အတြက္ ယင္းေစ်းကြက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္လာပါက အစိုးရအေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူမႈကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ အေတာ္အသင့္ ျမင့္မားျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို ျပည္သူလူထုထံ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းသည့္ ျပည္တြင္း ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္မွ အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ေငြေခ်း ယူျခင္းသည္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္မွ တိုက္႐ိုက္ေငြေခ်းယူျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အလားအလာ တိုးျမင့္လာေၾကာင္း၊ ထိုသို႔မျဖစ္ေစရန္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ Deposit Auction မ်ားကို ျပဳလုပ္၍ စီးပြားေရး စနစ္ထဲမွ ပိုလွ်ံေငြေၾကးမ်ားကို ႏုတ္သိမ္းခဲ့သည့္အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အေတာ္အတန္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈႏႈန္း ၉ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္  ၾသဂုတ္လတြင္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈ ၄ ဒသမ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည့္အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအေပၚ  အသင့္အတင့္ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို အဓိက လႊမ္းမိုးသည့္အရာမွာ ကုန္သြယ္မႈပိုေငြ၊ လိုေငြျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

 

ေဟာင္းႏြမ္းစုတ္ျပဲေနသည့္ တန္ဖုိးငယ္ ေငြစကၠဴမ်ား လဲလွယ္ေပးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က က်ပ္ သိန္း ၉၆၀၀ ဖုိး ထုတ္ေပးထား

အမ်ားျပည္သူ လက္၀ယ္တြင္ ရွိေနေသာ ေဟာင္းႏြမ္းစုတ္ျပဲေနသည့္ တန္ဖုိးငယ္ ေငြစကၠဴမ်ား လဲလွယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က က်ပ္ သိန္း ၉၆၀၀ ဖုိးထုတ္ေပးထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ (ရန္ကုန္ ဘဏ္ခဲြ) ေငြေၾကးဌာနမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား  အေနျဖင့္ ေဟာင္းႏြမ္းစုတ္ျပဲေနသည့္ တန္ဖုိးငယ္ေငြစကၠဴ က်ပ္ ၅၀ တန္၊ ၁၀၀ တန္၊ ၂၀၀ တန္၊ ၅၀၀ တန္တုိ႔အား ေငြစကၠဴအသစ္မ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ ရြက္လုိပါက ေငြေၾကးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္၊ ရန္ကုန္ဘဏ္ခဲြကုိ အဆုိျပဳတင္ျပႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအနက္ ကေမၻာဇဘဏ္က ဘဏ္ခဲြ ၁၂ ခု၊ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္ က ဘဏ္ခဲြ ၁၂ ခု၊ ျမန္မာအေရွ႕တုိင္းဘဏ္ က ဘဏ္ခဲြ ရွစ္ခု၊ သမ၀ါယမဘဏ္ (CB ဘဏ္) က ဘဏ္ခဲြေျခာက္ခု၊ ျမ၀တီဘဏ္က ဘဏ္ခဲြ သံုးခု၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္က ဘဏ္ခဲြ ႏွစ္ခု၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္က ဘဏ္ခဲြႏွစ္ခု၊ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္က ဘဏ္ခဲြ ႏွစ္ခု၊ ဧရာ၀တီဘဏ္က ဘဏ္ခဲြ ႏွစ္ခု၊ ႐ုိးမဘဏ္က ဘဏ္ခဲြ တစ္ခု တုိ႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ဘဏ္အလုိက္ထုတ္ေပးထားသည့္ တန္ဖုိးငယ္ေငြစကၠဴတန္ဖုိးမွာ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္ က်ပ္သိန္း ၂၄၀၀၊ ကေမၻာဇဘဏ္ က်ပ္ သိန္း ၂၀၀၀၊ ျမန္မာအေရွ႕တုိင္းဘဏ္ က်ပ္ သိန္း ၁၆၀၀၊ သမ၀ါယမဘဏ္ က်ပ္သိန္း ၁၂၀၀၊ ျမ၀တီဘဏ္ က်ပ္သိန္း ၆၀၀၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မ်ားဘဏ္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀၊ အာရွစိမ္းလန္း မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀၊ ဧရာ၀တီ ဘဏ္က်ပ္သိန္း ၄၀၀၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀၊ ႐ုိးမဘဏ္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေငြစကၠဴအသစ္မ်ား လဲလွယ္ေပး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘဏ္ခဲြမ်ားသည္ တန္ဖုိးငယ္ေငြစကၠဴအသစ္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ေငြေၾကးဌာနႏွင့္ညႇိႏႈိင္း၍ ႀကိဳတင္ေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဏ္ခဲြမ်ားသည္ ညႇိႏႈိင္းရရွိသည့္ ပမာဏ အတုိင္း ဗဟုိဘဏ္ ေငြေၾကးဌာနတြင္ သတ္မွတ္ရက္၌ ကနဦး လာေရာက္ထုတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ေငြစကၠဴသစ္မ်ား လဲလွယ္ေပးရန္ဘဏ္ခဲြတြင္ ေကာင္တာသီးျခားဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္ေသာ ေၾကာ္ျငာစာ ကပ္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။