ဧၿပီႏွင့္ေမ ႏွစ္လအတြင္း ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းတင္ပို႔ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သိန္းေလ်ာ့နည္းကာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္လည္း ပဲေစ်းဆက္တိုက္က်ဆင္း

အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မတ္ပဲမ်ား ႏုတ္သိမ္းေနသည္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီႏွင့္ေမႏွစ္လအတြင္း ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းတင္ပို႔ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သိန္း ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ဇြန္လမွစတင္ၿပီး ပဲေစ်းဆက္တိုက္ က်ဆင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပဲမ်ဳိးစုံျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ (ဧၿပီႏွင့္ ေမလ) တြင္ တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္း၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၂၉ သန္းတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္အားျဖင့္ ၁ ဒသမ ၅ သိန္း၊ တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၃၃ သန္း ေလ်ာ့နည္း တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲအမ်ားဆုံးတင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ပါကစၥတန္၊ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ၿပီး ပဲတင္ပို႔မႈ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပဲအမ်ားဆုံးထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သကဲ့သို႔ ပဲအမ်ားဆုံးစားသုံးသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ပမွ ပဲအမ်ားဆုံးတင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပဲစင္းငုံတင္သြင္းမႈ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းႏွင့္ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္းတင္သြင္းမႈတစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္သံုးသိန္းကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ပဲတင္ပို႔မႈေလ်ာ့နည္း ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္  G to G သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ပဲဆက္လက္တင္ပို႔ ႏိုင္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅သိန္း၊ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သိန္း တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ တင္ပုိ႔မႈပမာဏေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာပဲေစ်းမ်ား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ တင္ပုိ႔မႈမွရေငြလည္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသုိ႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁၃ သိန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၈၈၃ သန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့ကာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းေက်ာ္၊ ရေငြေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ ေမ ၄ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃၈၂၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၂၀၀၀၀၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃၄၀၀၀၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီးေၾက ညာခ်က္ထြက္ၿပီး တစ္လ၀န္းက်င္အၾကာ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ မတ္ပဲ (FAQ/RC)  တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၄၃၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၉၃၀၀၀၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၃၀၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေမ ၄ ရက္ႏွင့္ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မတ္ပဲ (FAQ/RC)  တစ္တန္လွ်င္က်ပ္ ၁၆၁၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC)  တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁၇၃၀၀၀၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁၉၀၀၀၀ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဇြန္ ၈ ရက္တြင္ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ ၅၀၉၀၀၀က်ပ္ ၊ မတ္ပဲ (SQ/RC)  တစ္တန္လွ်င္ ၆၆၁၀၀၀ က်ပ္၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၄၀၀၀ ေစ်းရွိခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္  မတ္ပဲ (FAQ/RC)  တစ္တန္လွ်င္ ၄၉၆၉၀၀၀က်ပ္ ၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ ၆၆၂၀၀၀ က်ပ္အထိ ပဲေစ်းဆက္တိုက္က်ဆင္းေနေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈ ၈၄ ဒသမ ၄၆၄ မက္ထရစ္တန္မွ ေဒၚလာ ၅၁ ဒသမ ၅၀၂ သန္းရရွိ

အိႏိၵယက ပဲတင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ေပါက္ေစ်းရွိကာ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈ ၈၄ ဒသမ ၄၆၄ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္မွ ေဒၚလာ ၅၁ ဒသမ ၅၀၂ သန္းရရွိထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲကုန္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ား အသင္း၏ ျပည္ပသို႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ပဲတန္ခ်ိန္မ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ မတ္ပဲ FAQ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၉၀၀၀၀၊ SQ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၁၈၀၀၀ ႏွင့္ ပဲစင္းငံု တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၇၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္က ထုတ္ျပန္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္အထိ မတ္ပဲတစ္မ်ဳိးတည္း တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၁၃ ဒသမ ၈၅၀ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၆ ဒသမ ၁၅၀၊ ပဲတီစိမ္းတင္ပို႔မႈ အေနျဖင့္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၃၂ ဒသမ ၉၄၉ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၂၄ ဒသမ ၉၅၀ ႏွင့္ ပဲစင္းငံုတင္ပို႔မႈ အေနျဖင့္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၉ ဒသမ ၄၄၆ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၂ ဒသမ ၉၉၈ ရရွိထားေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သည့္ ပဲအမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမေထာက္ပဲတင္ပို႔မႈ အေနျဖင့္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၀၁၄ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ သန္း ၂ ဒသမ ၃၁၆၊ ေထာပတ္ပဲ တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ၄ ဒသမ ၅၇၀ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၃ ဒသမ ၀၈၇၊ ပဲယင္းတင္ပို႔မႈ အေနျဖင့္ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၂၁၂ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၁ ဒသမ ၀၀၇၊ ပဲႀကီးတင္ပို႔မႈ အေနျဖင့္ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ၀ ဒသမ ၇၉၄ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၀ ဒသမ ၅၀၈ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ပဲတန္ခ်ိန္ငါးသိန္း တင္ပို႔ခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မတ္ပဲ၊ ပဲစင္းငံုႏွင့္ ပဲတီစိမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္ရွိ ပဲကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အိႏိၵယက တင္သြင္းခြင့္ ျပဳထားသည့္ သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္မ်ားကို ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ အၿပီးသတ္ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲကုန္သည္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ား အသင္းမွ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ေဒါက္တာျမတ္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံု တင္ပို႔မႈမွာ ၁၂၁၄ ဒသမ ၉၉၁ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္မွ ေဒၚလာ ၁၂၄၂ ဒသမ ၆၈၃ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈမွာ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ၁၄၂၄ ဒသမ ၃၁၆ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၃၉၈ ဒသမ ၈၃၄ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈမွာ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၁၃၁၃ ဒသမ ၀၄၉ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၈၈၃ ဒသမ ၇၅၃ သန္း ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသုိ႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁၃ သိန္းေက်ာ္တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၈၈၃ သန္းေက်ာ္ရရွိကာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းေက်ာ္၊ ရေငြေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသုိ႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁၃ သိန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၈၈၃ သန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့ကာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းေက်ာ္၊ ရေငြေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ တင္ပုိ႔မႈပမာဏေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာပဲေစ်းမ်ား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ တင္ပုိ႔မႈမွရေငြလည္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသုိ႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁၄ သိန္းနီးပါးအထိ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၂၄ ဘီလ်ံအထိ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တင္ပုိ႔မႈအမ်ားဆံုး ပဲအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ရေငြမွာ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ၅၂၇၂၈၅ တန္တင္ပုိ႔မႈမွ ေဒၚလာ ၃၄၃ ဒသမ ၆၉၈ သန္း၊ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၃၄၈၃၁၇ တန္တင္ပုိ႔မႈမွ ေဒၚလာ ၂၉၉ ဒသမ ၂၄၈ သန္း၊ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ၂၂၄၅၆၆ တန္တင္ပုိ႔မႈမွ ေဒၚလာ ၉၉ ဒသမ ၂၃၉ သန္း ရရွိခဲ့သည္။

ယခင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ၅၆၁၇၆၆ တန္ (တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၆၇၂ ဒသမ ၂၈၉ သန္း)၊ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၄၀၇၅၉၅ တန္ (တန္ဖုိးေဒၚလာ ၃၄၉ ဒသမ ၈၀၂ သန္း)၊ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ၁၈၄၆၁၀ တန္ (တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၅၉ ဒသမ ၇၈၈ သန္း) တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ရာ ပုိ႔ကုန္ပမာဏေရာ၊ ရေငြတန္ဖုိးပါ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပတင္ပုိ႔ေသာ ပဲအမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ေသာ ကုလားပဲျဖဴလံုးႀကီး၊ ပဲလြမ္းျဖဴ၊ ေျမေထာက္ပဲ၊ ေထာပတ္ပဲ၊ ပဲယင္း၊ ပဲႀကီး၊ ပဲကတၱီပါ (စြန္တာနီ/ျပာ)၊ ပဲျဖဴေလး၊ ဗိုလ္ကိတ္ပဲ၊ ပဲပုပ္၊ ပဲနီက်ား၊ ႏုိင္လြန္ပဲ၊ ေျမပဲဆန္ စသည့္ပဲမ်ားတြင္လည္း အမ်ားစုမွာ တင္ပုိ႔မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အျခားလယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ေျပာင္းႏွင့္ ႏွမ္းတင္ပုိ႔မႈမွာမူ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ တင္ပုိ႔မႈပမာဏေရာ ရေငြပါ ပုိမုိမ်ားျပားခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းတင္ပုိ႔မႈ တန္ခ်ိန္ ၁၄၃၇၄၈၃ တန္ (တန္ဖုိးေဒၚလာ ၂၉၄ ဒသမ ၄၈၁ သန္း)၊ ႏွမ္းတင္ပုိ႔မႈတန္ခ်ိန္ ၁၂၀၉၉၉ တန္ (တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၄၆ ဒသမ ၉၉၈ သန္း) တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေျပာင္းတင္ပုိ႔မႈ တန္ခ်ိန္ ၁၂၉၂၁၇၉ တန္ (တန္ဖုိးေဒၚလာ ၂၅၂ ဒသမ ၅၉၁ သန္း)၊ ႏွမ္းတင္ပုိ႔မႈတန္ခ်ိန္ ၁၀၇၈၁၁ တန္ (တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၄၅ ဒသမ ၆၉၅ သန္း) သာ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေျပာင္းႏွင့္ ႏွမ္းတင္ပုိ႔မႈပမာဏ တုိးတက္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ကုန္သြယ္ေရးစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ပဲအမ်ားဆံုးတင္ပုိ႔သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေစ်းကြက္အဓိကအားထားေနသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ တင္သြင္းခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ပုိ႔ကုန္ပမာဏႏွင့္ ၀င္ေငြေလ်ာ့က်ခဲ့ကာ ျပည္တြင္းပဲေစ်းကြက္တြင္လည္း ေစ်းမ်ားထုိးဆင္းေနဆဲျဖစ္သည္။

စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားသည္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက် သုံးစြဲႏုိင္မႈမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သီးႏွံထြက္ႏႈန္းတုိးတက္မႈအေပၚ ထိခိုက္ေန

ပဲတီစိမ္းမ်ားကို ေျခြေလွ႔ေနသည့္ေတာင္သူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားသည္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက်သုံးစြဲႏုိင္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သီးႏွံထြက္ႏႈန္း တုိးတက္မႈအေပၚ ထိခိုက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁) တတိယမူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားသည္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက်သုံးစြဲႏုိင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေျမယာဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း တုိးတက္မႈအေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ား အထြက္တုိးေစရန္အတြက္ လက္ရွိစုိက္ပ်ဳိးေနေသာ ေျမယာမ်ားအား ေျမဆီလႊာေကာင္းမြန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမႀကီး ေျမပုံမွန္ကန္ေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္သည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးကဲ့သုိ႔ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးေသာ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚ ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပုံမ်ားကုိအသုံးျပဳၿပီး GIS နည္းပညာမ်ားျဖင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ စုိက္ပ်ဳိးေျမယာအသစ္မ်ားကုိ ေတာင္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကအက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ကာ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္သည္အထိ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အာမခံခ်က္အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ပါက အျခားေဒသမ်ားအတြက္ စံနမူနာေကာင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ ေျမယာအသစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြလိုအပ္မႈျမင့္မားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္မည့္ ဘ႑ာျဖည့္ဆည္းေရးႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစံနည္းလမ္းသစ္မ်ားသာမက ယင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၏ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိပါ မည္သုိ႔မည္ပုံ စတင္လမ္းထြင္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ကုိ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း မူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

အဆင္ျမင့္လယ္ယာေဖာ္ထုတ္ေရးသာမက ေစ်းကြက္၀င္သီးႏွံမ်ား ေအာင္ျမင္စြာစုိက္ပ်ဳိးႏုိင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ ေျမအသုံးခ်မႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးကဲ့သုိ႔ ေျမအက်ယ္အ၀န္း အကန္႔အသတ္ရွိေနေသာေဒသတြင္ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ေျမအမ်ဳိးအစား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားကုိ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ေရရွိေရးႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ား ေရေပးေ၀ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥမ်ားတြင္လည္း ေတာင္သူမ်ားကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ စတင္ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မူၾကမ္းအရ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ပဲေစ်းႏႈန္းမွာ ထက္၀က္ခန္႔က်ဆင္းေနၿပီး အိႏိၵယမွ ပဲျပန္လည္၀ယ္ယူရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲႏွမ္းအသင္းဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မတ္ပဲမ်ား ႏုတ္သိမ္းေနသည္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇာ္၀င္းခ်စ္)

လက္ရွိတြင္ ပဲေစ်းႏႈန္းမွာ ထက္၀က္ခန္႔က်ဆင္းေနၿပီး အိႏိၵယမွ ပဲျပန္လည္၀ယ္ယူရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲကုန္သည္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးထြန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပဲသစ္ စတင္ထြက္ရွိခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ပဲေစ်းႏႈန္းမွာ မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ကုိးသိန္းႏွင့္ ပဲစင္းငံု တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ရွစ္သိန္း၀န္းက်င္ ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္၏ ပဲကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“အခုပဲေစ်းႏႈန္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ပဲသစ္ေပၚတဲ့ေစ်းႏႈန္းထက္ ထက္၀က္ေလာက္ကို ေစ်းကက်တယ္။ ဒီႏွစ္ကို အိႏိၵယက မတ္ပဲနဲ႔ ပဲတီစိမ္းကို တန္ခ်ိန္သံုးသိန္းနဲ႔ ပဲစင္းငံုက တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္း၀ယ္မယ္လို႔ အရင္ကေၾကညာထားၿပီး ၀ယ္ပီးသားပဲေတြကရွိေတာ့ အခုပဲ ၀ယ္ယူမႈကိုရပ္တယ္ဆိုၿပီး ေၾကညာလိုက္တယ္။ အရင္ေၾကညာထားတဲ့အတိုင္း အိႏိၵယက ပံုမွန္၀ယ္ယူသြားမယ္ဆိုရင္ ပဲေစ်းႏႈန္းက အထိုက္အေလ်ာက္ ျပန္တက္သြားဖို႔ရွိတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲကုန္သည္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကိုဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္) က ထုတ္ျပန္သည့္ ပဲေစ်းႏႈန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေပါက္ေစ်းအေနျဖင့္ မတ္ပဲ SQ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၈၅၀၀၀၊ FAQ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၄၇၀၀၀ ႏွင့္ ပဲစင္းငံု တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃၈၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ သိရသည္။

FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္ရွိတြင္ မတ္ပဲ (2017 Crop) FAQ တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၃၆၀-၃၈၀၊ မတ္ပဲ SQ တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၄၆၀-၄၈၀၊ အခြံခြၽတ္ (အလံုး/အျခမ္း) တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၅၁၅-၅၄၅ ႏွင့္ အခြံပါ (အျခမ္း) တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၄၅၀-၄၇၅ အက်ေစ်းျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ပဲစင္းငံု (2018 Crop) FAQ အနီ တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၂၉၀-၃၁၀၊ FAQ ျဖဴနီ တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၂၉၀-၃၁၀ ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အိႏိၵယဘက္ကေတာ့ ဒီလကုန္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ သူတို႔ဘက္က တုံ႔ျပန္မႈမရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ထပ္ၿပီးႀကိဳးစားသြားရမယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လတုန္းက အိႏိၵယကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးနဲ႔သြားခဲ့ေတာ့ သူတို႔ဘက္က မတ္ပဲျပန္၀ယ္ယူမႈက အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ ၾကာဦးမယ္ဆိုတာသိတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေတာင္သူေတြကိုလည္း အျခားပဲေျပာင္းစိုက္ဖို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ မတ္ပဲအစား ပဲတီစိမ္းေျပာင္းစိုက္တဲ့ ေတာင္သူေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပသြားပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ဒီလိုအခ်ိန္မွာ မတ္ပဲတစ္တန္ကို ဆယ္သိန္း၀န္းက်င္ရွိတယ္။ အခုေစ်းနဲ႔ဆိုရင္ ထက္၀က္ေလာက္ေစ်းေတြ က်သြားတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲကုန္သည္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးထြန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ၁၀ လေက်ာ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းခြဲ ပိုမိုတင္ပို႔ထားေသာ္လည္း ပဲေစ်းက်ဆင္းသည့္အတြက္ ၀င္ေငြ ေဒၚလာသန္း ၄၂၀ နီးပါး ေလ်ာ့က်

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သံုးခြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပဲတီစိမ္းစိုက္ခင္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-နီလာ)

ျပည္ပသုိ႔ အဓိကတင္ပို႔ေနသည့္ ပဲအမ်ဳိးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္းခြဲ ပိုမိုတင္ပို႔ထားေသာ္လည္း ၀င္ေငြ ေဒၚလာ သန္း ၄၂၀ နီးပါး ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္နဲ႔ယွဥ္ရင္ တန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀၀ ေလာက္ ပိုၿပီးပို႔ထားတယ္။ ဒီႏွစ္ရတဲ့ ပဲတန္ဖိုးကေတာ့ ၇၇၃ ဒသမ ၉၅၁ သန္းေပါ့။ တန္ဖိုးအရဆိုလို႔ရွိရင္ ၄၁၈ ေလာက္ ေလ်ာ့တယ္။ အဓိကေတာ့ ပဲေစ်းက်တာေပါ့။ မတ္ပဲတို႔ ဘာတို႔ဆို သိသိသာသာႀကီးကို က်သြားတယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၀၉ သန္း တင္ပို႔ထားၿပီး ၀င္ေငြေဒၚလာ ၇၇၄ သန္းနီးပါးသာ ရရွိခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူတြင္မူ ျပည္ပသုိ႔ ပဲတန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၀၇ သန္းသာ တင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ၀င္ေငြ ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀၀ နီးပါး ရရွိထားသည့္အတြက္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၄၁၈ သန္းအထိ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြား/ ကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံေစ်းကြက္မွ ပဲတင္ပို႔မႈ ကန္႔သတ္ခံထားရၿပီး ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ လက္ရွိအထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈမွာ တန္ခ်ိန္အားျဖင့္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမရွိေသာ္လည္း တန္ဖိုးေလ်ာ့နည္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇ ႏွစ္စတြင္ မတ္ပဲတစ္တန္ က်ပ္ ၁၂ သိန္း၀န္းက်င္၊ ပဲစင္းငံု အနီတစ္တန္ က်ပ္ ရွစ္သိန္းခဲြ၀န္းက်င္ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းပဲ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈမွာ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၇၀၀၀၀ ၀န္းက်င္၊ ပဲစင္းငံုအနီ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃၃၀၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာပထမပတ္မွစ၍ ေစ်းျပန္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၆၇၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၈၂၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၇၂၇၀၀၀ အထိ ေစ်းရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းအတြင္း မတ္ပဲေစ်းအနည္းငယ္ ေအးေနခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၅၇၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၉၇၀၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၄၂၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၉၀၀၀၀ အထိ ေစ်းက်ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၃၈၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၉၃၀၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၃၉၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၉၄၀၀၀ အထိ ဆက္တိုက္ေစ်းက်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မတ္ပဲကို အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ အဓိက တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းက ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိႏၵိယသို႔ ပဲတင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။