ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရေငြက်ပ္၂၀၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး သံုးေငြက်ပ္ ၁၇၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ လ်ာထားသည့္အတြက္ ပိုေငြက်ပ္ ၂၈၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ

ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ရေငြက်ပ္ ၂၀၁၂ ဒသမ ၂၀၄ ဘီလ်ံ ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး သံုးေငြက်ပ္ ၁၇၂၅ ဒသမ ၅၅၉ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္ပိုေငြ က်ပ္ ၂၈၆ ဒသမ ၆၄၅ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြသံုးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ရေငြက်ပ္ ၂၀၁၂ ဒသမ ၂၀၄ ဘီလ်ံ ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး သံုး ေငြက်ပ္ ၁၇၂၅ ဒသမ ၅၅၉ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္ပိုေငြ က်ပ္ ၂၈၆ ဒသမ ၆၄၅ ဘီလ်ံျဖစ္သည္ကို အဆင့္ဆင့္စိစစ္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး လ်ာထားေၾကာင္း၊ ရေငြမ်ားကိုလည္း ရႏိုင္သမွ် အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားရွာေဖြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ရေငြအပိုင္းတြင္ သာမန္ရေငြ က်ပ္ ၉၈၀ ဒသမ ၇၅၂ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပအကူအညီရေငြ ၆၅ ဒသမ ၁၂၅ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေခ်းယူရေငြ က်ပ္ ၅၇၆ ဒသမ ၃၃၂ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၆၂၂ ဒသမ ၂၀၉ ဘီလ်ံ လ်ာထားေၾကာင္း၊ သံုးေငြအပိုင္းတြင္ သာမန္သံုးေငြ က်ပ္ ၃၁၀ ဒသမ ၈၄၈ ဘီလ်ံ၊ ေငြလံုးေငြရင္းသံုးေငြ က်ပ္ ၉၈၄ ဒသမ ၁၄၄ ဘီလ်ံ၊ ေၾကြးၿမီသံုးေငြ က်ပ္ ၃၈ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၃၃ ဒသမ ၆၁၄ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္ပိုေငြ က်ပ္ ၂၈၈ ဒသမ ၅၉၅ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္ျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ရေငြပိုင္းတြင္ သာမန္ရေငြက်ပ္ ၂၅၄ ဒသမ ၇၄၁ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေခ်းယူရေငြ က်ပ္ ၁၃၅ ဒသမ ၂၅၄ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၈၅ ဒသမ ၉၉၅ ဘီလ်ံ လ်ာထားေၾကာင္း၊ သံုး ေငြပိုင္းတြင္ သာမန္သံုးေငြ က်ပ္ ၂၀၇ ဒသမ ၄၉၇ ဘီလ်ံ၊ ေငြလံုးေငြရင္း သံုးေငြမွာ က်ပ္ ၁၇၁ ဒသမ ၉၈၀ ဘီလ်ံ၊ ေ<ကးၿမီသံုးေငြ က်ပ္ ၁၂ ဒသမ ၄၆၈ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၉၁ ဒသမ ၉၄၅ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္လိုေငြ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၉၅၀ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာမန္ရေငြတြင္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႔၏ အခြန္အေကာက္ရေငြ၊ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ေလယာဥ္ျဖတ္ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းခရေငြ၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္ခရေငြႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္၏ ဆိပ္ကမ္းအခြန္အခ ရေငြတို႔သည္ အဓိက ရေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေငြလံုးေငြရင္း ရေငြမ်ားတြင္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ မႏၲေလးဆိပ္ကမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ မဲေခါင္-လန္ခ်န္း အထူးရန္ပံုေငြ ၀မ္ပံုဆိပ္ကမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ ေရဒါစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အတိုင္ပင္ခံ ငွားရမ္းခ ေပးေခ်ျခင္း၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး၏ ရခိုင္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရယာဥ္အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဒလသေဘၤာက်င္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့မီးရထား၏ ရထားေျပးဆြဲမႈကို ဗဟိုဌာနမွ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စနစ္ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေရး စီမံကိန္းတို႔အတြက္ ရရွိမည့္ ျပည္ပအကူအညီ ရေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္တြင္ ျပန္လည္သံုးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲေခါင္-လန္ခ်န္း အထူးရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမွလြဲ၍ က်န္သည့္လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားအားလံုး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္း၊ တြံေတးတူးေျမာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း၊ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္ေခါင္းသစ္ သံလမ္းျပဳျပင္ေရးစက္မ်ား၊ စက္ေခါင္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးစက္႐ံု၊ လူစီးတြဲ၊ ကုန္တြဲသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးစက္႐ံု တည္ေထာင္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဖလမ္းေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာႏွင့္ Cyber လံုျခံဳေရး ဦးစီးဌာန၏ ျမန္မာၿဂိဳလ္တုစနစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထည့္၀င္ျခင္း၊ Microsoft လိုင္စင္ခမ်ား ေပးေခ်ျခင္း၊ သက္တမ္းလြန္ေရယာဥ္မ်ား အစားထိုး ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရယာဥ္သစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၁၅၀၀ တန္ ကုန္တြဲေရယာဥ္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို အဓိက လ်ာထားေၾကာင္း၊ ျပည္ပအကူအညီႏွင့္ ျပည္ပေခ်းေငြတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းမွ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန က်ခံရမည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

 

ျပည္တြင္းသုိ႔ မိုဘိုင္းဟန္းဆက္ တင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားကို ယူနီကုတ္စနစ္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ဟန္းဆက္မ်ားကိုသာ တင္သြြင္းေရာင္းခ်ရန္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ညြန္ၾကား

ျမန္မာအင္ဖိုတက္အတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ဘားကမ့္ပဲြတြင္ မိုုိဘုိင္းဖုန္း အသုံးျပဳသည့္ လူငယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေနမ်ဳိးထြန္း)

မိုုဘိုင္းဟန္းဆက္မ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားကို ယူနီကုတ္စနစ္သုံး ျမန္မာစာစနစ္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ မိုဘုိင္းဟန္းဆက္မ်ားကိုသာ တင္သြင္းေရာင္းခ်ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္း၌ ဟန္းဆက္တင္သြင္း ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္  ဟန္းဆက္မ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ရာတြင္ ယူနီကုတ္စနစ္ကိုသာ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ မိုဘုိင္းဟန္းဆက္မ်ားကိုသာ တင္သြင္းရမည္ဟု ညႊန္ၾကားထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ အသုံးျပဳေနၾကသည့္ မိုဘိုင္းဟန္းဆက္ အမ်ားစုတြင္ ေဇာ္ဂ်ီစနစ္ကိုသာ အသုံးျပဳေနၾကၿပီး ေဇာ္ဂ်ီစနစ္သည္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအဆင္ေျပေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ဟန္းဆက္တင္သြင္း ေရာင္းခ်သူေတြကို ယူနီကုတ္ စနစ္ကိုသာ အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္မယ့္ ဟန္းဆက္ေတြကိုပဲ တင္သြင္းရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ယူနီကုတ္စနစ္ ပါကိုပါရမယ္။ ယူနီကုတ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာမွာ အသုံးျပဳေနၾကတဲ့ စံႏႈန္းတစ္ခုပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုပဲ ေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ ယူနီကုတ္ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနတာပါ။ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ယူနီကုတ္တစ္မ်ဳိးပဲရွိတယ္။ ျပည္တြင္းမွာက်ေတာ့ အသုံးျပဳတဲ့ သူေတြက အလြယ္လိုက္တဲ့ သေဘာပါ။ ေဇာ္ဂ်ီက်ေတာ့ အမ်ားစုက အဆင္ေျပတဲ့အတြက္ ဒီဟာကို အသုံးမ်ားေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ယူနီကုတ္စနစ္ကိုပဲ အသုံးျပဳမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုမ်ဳိး ညႊန္ၾကားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ e-Government စနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အစိုးရဌာနမ်ား၏ နည္းစနစ္မ်ား လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ယူနီကုတ္စနစ္သုံး ျမန္မာစာစနစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး မူ၀ါဒခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၌ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္၊ စမ္းသပ္ျပသခြင့္လိုင္စင္ ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသိ႔ု ဟန္းဆက္မ်ား တင္သြင္းရာတြင္ ယူနီကုတ္စနစ္ကိုပါ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ မိုဘုိင္းဟန္းဆက္မ်ားကိုသာ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါယူနီကုတ္စနစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေရး ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ႐ုံးအမွတ္ (၂) တြင္ ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

 

Mytel ၏ “ရွိတ္” ပ႐ိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္တြင္ ဖုန္းေဘလ္မ်ား လက္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္းေၾကာင့္ ဆုေၾကးမ်ား ေျပာင္းလဲမည္

Mytel ၏ “ရွိတ္” ပ႐ိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္တြင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ SMS ေပးပို႔ျခင္းအတြက္ ဖုန္းေဘလ္မ်ား လက္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္းေၾကာင့္ ဆုေၾကးမ်ား ေျပာင္းလဲေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Mytel ျမန္မာကုမၸဏီမွ သိရသည္။

Mytel အေနျဖင့္ ဆင္းကတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်သည့္အခ်ိန္မွ စတင္ကာ “ရွိတ္” ပ႐ိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလမွာ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္အထိျဖစ္သည္။ Mytel အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ “ရွိတ္” အစီအစဥ္ကို အသုံးျပဳၿပီး ေန႔စဥ္ဖုန္းေဘလ္မ်ား ရရွိသည့္အတြက္ အသုံးျပဳသူမ်ား စိတ္၀င္စားသည့္ ပ႐ိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပ႐ိုမိုးရွင္း လက္ေဆာင္အေနျဖင့္ ဖုန္းေဘလ္ေနရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား၊ တီဗီြ၊ စမတ္ဖုန္း၊ ပညာေတာ္သင္ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ အစားထိုးေပးထားၿပီး တနလၤာေန႔တိုင္း ကံစမ္းမဲ ေပါက္သူမ်ားကို ေၾကညာေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

“အစ္မတို႔ကုိ ဒီအစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မလုပ္ဖို႔အတြက္ အစ္မတို႔ကို ေျပာထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစ္မတို႔ ‘ရွိတ္’ အစီအစဥ္ကေတာ့ရွိတယ္။ ဆုေၾကးေတြပဲ ေျပာင္းလဲသြားမယ္။ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအတိုင္း အစ္မတို႔က လုိက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္ကေတာ့ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဆုေၾကးေတြကိုပဲ ေျပာင္းလဲလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပ႐ိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္ၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္ ဒီထက္ပိုေကာင္းတဲ့ ပ႐ိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္ေတြကို ျပဳလုပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု Mytel ျမန္မာကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ပ႐ိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ဆက္လက္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ျခင္းမျပဳရန္ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက တားျမစ္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ ပ႐ိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္ကို ေျပာင္းလဲ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Mytel အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆင္းကတ္ေပါင္း သုံးသန္းေက်ာ္ ျဖန္႔ခ်ိထားၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္ အသုံးျပဳသူေပါင္း ငါးသန္းေက်ာ္ထိ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ လက္ရွိတြင္ တာ၀ါတိုင္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္အထိ တာ၀ါတိုင္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Mytel အေနျဖင့္ ပထမဆံုး ဖုန္းေခၚဆိုမႈ စမ္းသပ္ျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕ပိုင္း) တို႔တြင္ ဆင္းကတ္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္အပါအ၀င္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆင္းကတ္မိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္းကို ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အသုံးျပဳသူေပါင္း ၁ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေ၀းလံေခါင္သီေသာေဒသမ်ားတြင္ Universal Service Fund ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း စတင္ႏိုင္

ေက်းလက္ေဒသရွိ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတုိင္တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေနမ်ဳိးထြန္း)

ေ၀းလံေခါင္သီေသာေဒသမ်ားတြင္ Universal Service Fund ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသို႔ တင္ဒါေခၚၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရသည္။

စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခမကိုက္ျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္သီမႈေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ရန္ က်န္ရစ္ေနေသာ ေ၀းလံေခါင္သီသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားထံမွပင္ ေကာက္ခံရရွိေသာ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေထာက္ပံ့ကာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အဆိုပါေဒသမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လက္ရွိတြင္ ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕အကူအညီနဲ႔ Universal Service Fund အတြက္ Consultant ေခၚခဲ့တာက လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ခြဲ၊ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းကပါ။ ဒီရန္ပံုေငြေတြကို ဘယ္ေဒသေတြအတြက္ ဘယ္လိုသံုးစြဲမလဲဆိုတာ လုပ္ငန္းစဥ္ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲေနရတာေတြရွိတယ္။ ဒါမွလည္း ေအာ္ပေရတာေတြက ရန္ပံုေငြထည့္၀င္မွာေပါ့။ ၿပီးရင္ တင္ဒါေခၚမယ္။ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာထဲကပဲေပါ့။ ဒီလိုမ်ဳိး USF ရန္ပံုေငြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးရတာက ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာေတြအေနနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ တည္ေဆာက္တဲ့အခါ ၁၀၀ ရင္းၿပီး ၁၀၀ ျပန္ရမလား၊ ၁၀၀ ရင္းၿပီး ၅၀ ပဲ ျပန္ရမလား အက်ဳိးအျမတ္ကိုၾကည့္တဲ့အခါ ၅၀ ပဲျပန္ရႏိုင္မယ့္ ေဒသမ်ဳိးမွာ က်န္တဲ့ ၅၀ အတြက္ ဒီရန္ပံုေငြနဲ႔ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ေပးရတာမ်ဳိးေပါ့။ ဒါက တာ၀ါေဆာက္ၿပီး႐ံုနဲ႔မၿပီးပါဘူး။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းလည္ပတ္ရတဲ့ စရိတ္ေတြရွိပါေသးတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိတဲ့ေဒသေတြဆိုရင္ မီးစက္ေမာင္းရတဲ့စရိတ္ေတြရွိတယ္။ အဲဒါေတြအတြက္ပါ ငါးႏွစ္စာဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ကုန္မလဲဆိုတာ တြက္ခ်က္ၿပီး သံုးစြဲသူဆီက ျပန္ရေငြအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ရွိႏိုင္မလဲ၊ ဒီရန္ပံုေငြထဲကေန ဘယ္ေလာက္သံုးစြဲမလဲဆိုတာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရတာေတြ ရွိပါတယ္။ လိုတဲ့ေငြအတြက္ ဒီရန္ပံုေငြကေန စိုက္ထုတ္သံုးစြဲရတာမ်ဳိးေပါ့” ဟု ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားအနက္ လိုင္စင္သက္တမ္းသံုးႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသူမ်ားသာ Universal Service Fund ထည့္၀င္ေလ့ရွိၿပီး တင္ဒါေခၚၿပီးပါက လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ျခင္းကို ယခု ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ သို႔ ကြန္ရက္လႊမ္းျခံဳထားႏိုင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မရရွိေသးေသာေဒသမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရရွိႏိုင္မည္ကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးျမန္းမႈမ်ား မၾကာခဏရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Cyber Law ေရးဆြဲႏုိင္ရန္ ကမၻာ႔ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းရရွိရန္ လ်ာထား

Cyber Legal and Policy Framework (Cyber Law) ကို ေရးဆြဲသြားႏိုင္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းရရွိေစရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

eGovernment အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ eGovernment အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

eGovernment လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ သံုးခုရွိေၾကာင္း၊ ပထမလုပ္ငန္းစဥ္ အေနျဖင့္ ဥပေဒမူေဘာင္ ခ်မွတ္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အိုင္စီတီ အေျခခံ အေဆာက္အအံုပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မွာ လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ခန္႔ကို လႊမ္းျခံဳၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါ အေျခအေနေကာင္းမ်ားကို အသံုးခ်သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

တယ္လီေနာ ဒီဂ်စ္တယ္ျမန္မာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ အြန္လုိင္းရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈ ၁၀ ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတို႔မွာ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ား၊ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ား အၾကား၌ နားလည္မႈ နည္းပါးေစျခင္း၊ ေဂဟစနစ္တြင္ အားနည္းသည့္ လံုျခံဳေရးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဆိုက္ဘာျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္လာရန္ ဆြဲေဆာင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏုိင္ျခင္း၊ အေရးႀကီးေသာ အစိုးရႏွင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစနစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားမွ ဟက္ကာမ်ား ေႏွာင့္ယွက္လာႏုိင္ျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ နည္းပညာက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ေငြေရး ေၾကးေရး လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ လႊမ္းျခံဳမႈ နည္းပါးေစျခင္း စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

နံပါတ္ေျခာက္အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္ကူးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ တရားမ၀င္ eCommerce ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထူေထာင္လာႏုိင္ျခင္း၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား (ဥပမာ-ကေလးလူငယ္မ်ား) အား ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယို႐ိုက္လႊင့္တင္ျခင္း၊ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အႏုိင္က်င့္ဗိုလ္က်ျခင္း၊ အြန္လိုင္းေျခရာခံ လိုက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ လူမႈေရးက႑တြင္ မတရား အျမတ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ အြန္လိုင္းေပၚမွ ျပစ္မႈခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းအၾကား မသဲကြဲျခင္း၊ အမုန္းပြားသည့္ စကားမ်ား၊ အတုအလိမ္ သတင္းမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားကာ ဆူပူမႈ ျဖစ္ပြားႏုိင္ျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အိုင္စီတီ လုံျခံဳေရးအတြက္ စရိတ္ပိုမို ကုန္က်ျခင္း စသည္တို႔မွာ ဆိုက္ဘာဥပေဒ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။