လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မ်ားမွ ေတာင္းခံထားသည့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၉၀ ေက်ာ္ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မ်ားမွ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ (က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၅၀၃၉၅၅ ဒသမ ၇၅၄ သန္း) အနက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၉၀ ေက်ာ္(က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၀၃၃၄ ဒသမ ၅၇၉ သန္း)ကို စိစစ္ျဖတ္ေတာက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာ ႏွစ္အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ကာအတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား-၂ ပါ ႏိုင္ငံပိုင္အခန္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္း ႏွစ္ခုအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၂၉၃၇၄၆ ဒသမ ၅၅၃ သန္းအား က်ပ္ ၁၇၀၀ သန္း ေလွ်ာ့ကာ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းသစ္ ႏွစ္ခုအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၈၃၅ ဒသမ ၄၂၆ သန္း အနက္ က်ပ္ ၉၉ ဒသမ ၂၅၀သန္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၊ မူ၀ါဒေရးရာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာနမ်ားအတြက္ ႐ုံးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၀ယ္ယူရန္ တင္ျပထားသည့္ က်ပ္ ၁၁၉ ဒသမ ၀၈၀ သန္းေတာင္းခံထားသည့္အနက္ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၀၄၀ သန္း ေလွ်ာ့ခ်ကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား၏ လုပ္ငန္းသစ္ ႏွစ္ခုအတြက္ က်ပ္ ၂၂၈၉၈ ဒသမ ၄၈၀ သန္း ေတာင္းခံထားမႈအား က်ပ္သန္း ၁၂၈ ဒသမ ၃၉၀ သန္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္း သစ္တစ္ခုအတြက္ က်ပ္ ၁၆၅ ဒသမ ၀၁၀ သန္းေတာင္းခံထားမႈႏွင့္ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရးဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းသစ္ တစ္ခုအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၁၄၈ ဒသမ ၅၀၀ သန္း ေတာင္းခံထားမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ငန္း ၉၂ခုအတြက္ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၄၀၇၃၅၇ ဒသမ ၀၂၄ သန္း အနက္ က်ပ္ ၂၂၅၈၉ ဒသမ ၅၇၅ သန္း ေလွ်ာ့ ခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းတစ္ခု အတြက္ က်ပ္ ၃၇၇၆၁ ဒသမ ၉၁၀ သန္း အနက္ က်ပ္သံုးသန္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန အထက္ရဲရြာေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၃၇၆၆၈ ဒသမ ၃၃၀ သန္း ေတာင္းခံထားမႈအား သီေပါမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းသန္႔ဇင္က က်ပ္ ၃၂၀၁၇ ဒသမ ၅၁၃ သန္း ေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္ကာ မူလေတာင္းခံထားသည့္အတိုင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ုံးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူရန္ စသည္ ျဖင့္ လုပ္ငန္း ၂၅ ခုအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၂၅၄၇၃ ဒသမ ၃၂၃ သန္း အနက္ က်ပ္ ၃၄၈ ဒသမ ၇၁၃ သန္း ေလွ်ာ့ခ်ကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ုံးသံုးစက္ ကိရိယာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၀ယ္ယူရန္စသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၂၃ ခုအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၆၂၃၀၃ ဒသမ ၇၂၉ သန္းအနက္ က်ပ္ ၄၃၂၄၀ ဒသမ ၂၅၅ သန္း ေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား၊ ႐ုံးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၀ယ္ယူရန္ စသည္ျဖင့္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၂၉၃၀၀ ဒသမ ၉၉၆ သန္းအနက္ က်ပ္ ၁၀၂၁၂ ဒသမ ၅၀၄ သန္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား၊ ႐ုံးသံုး စက္ကိရိယာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၀ယ္ယူရန္စသည္ျဖင့္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၃၃၇၁၂၈ ဒသမ ၃၃၄ သန္းအနက္ က်ပ္ ၄၅၉၅၃ ဒသမ ၈၉၅ သန္း ေလွ်ာ့ခ်ကာခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီမွ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္း ၁၅ ခုအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၂၄၈၁၄ ဒသမ ၉၈၃ သန္းအနက္ က်ပ္ ၄၅၈၆ ဒသမ ၇၀၉ သန္း၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား၊ ႐ုံးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူရန္စသည္ျဖင့္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၅၄၇၂ ဒသမ ၃၂၃ သန္းအနက္ က်ပ္ ၂၈၄၁ ဒသမ ၅၂၆ သန္း ေလွ်ာ့ခ်ကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ုံး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံး၊ ဖြဲ႔ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ုံး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားအျပင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းျခင္းမရွိသည့္ ဌာနအဖြဲ႕စည္းအသီးသီး၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မူလအဆို ျပဳခ်က္အတုိင္း ယခုဥပေဒၾကမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။