ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနဆဲကာလတြင္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အင္အားတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳၾကရန္ JMC-U ဥကၠ႒ တိုက္တြန္း

အစုိးရႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနဆဲကာလတြင္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အင္အားတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က JMC-U ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ထုိသုိ႔တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိအေနအထားမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကုိၾကည့္ရင္ အင္အားတည္ေဆာက္တာေတြ၊ နယ္ေျမတည္ေဆာက္တာေတြ ဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့မွ ျဖစ္ပြားေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကုိ ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အင္အားတည္ေဆာက္တာေတြ၊ နယ္ေျမတည္ေဆာက္တာေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ သံသယကုိလည္း ပုိၿပီးေတာ့ ႀကီးထြားေစပါတယ္။ အခုလုိ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ကာလမွာ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားဖို႔အတြက္ နယ္ေျမတည္ေဆာက္တာေတြ၊ အင္အားတည္ေဆာက္တာေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သတိေပး ပန္ၾကားလုိပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားလာပါကလည္း အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ အေလးအနက္ထား ေရွာင္ရွားၾကရန္ကုိလည္း JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

JMC အေနျဖင့္ ၎၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္းသာ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက JMC ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာၿပီး မလုိအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ပုိမုိႀကီးထြားလာႏုိင္သည္ကုိလည္း သတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၎က မွာၾကားခဲ့သည္။

ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရပ္စဲေရးအတြက္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ NCA တြင္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုိက္နာရမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရမည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး JMC တြင္လည္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ခုိင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ လုိအပ္ေသာအေၾကာင္း အခ်က္မ်ားကုိ JMC ၏ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ကာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ယခင္သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းတုိင္းရဲ႕ တပ္ဖြဲ႕၀င္တုိင္းက သိရွိၿပီးေတာ့မွ ဒါေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တိတိက်က် လုိက္နာမွသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးကုိ ပုိမုိခုိင္မာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ရန္မူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေစာ္ကားမူျခင္းကုိ ျဖစ္ေစသည့္ တုိက္႐ုိက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ုိက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ၾကရန္ NCA စာခ်ဳပ္ အခန္း (၃) အပုိဒ္ (၅) (ခ) တြင္ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း သိရွိလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ ကရင္ႏွင့္ တနသၤာရီ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမ်ား၌ ပါ၀င္ခြင့္မရမခ်င္း ေဆြးေႏြးသြားမည္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ  ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC –S) မ်ား၌ ပါ၀င္ခြင့္မရမခ်င္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ႏိုင္၀င္းလွက ေျပာၾကားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC –U)တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ မြန္ျပည္နယ္၌သာ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔ လႈပ္ရွားေဒသမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီ မ်ား၌လည္း ပါ၀င္ခြင့္ရေရး အစဥ္တစုိက္ ေတာင္းဆုိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“တပ္ဘက္ကေတာ့ မြန္ျပည္နယ္မွာ အရင္လက္ခံလုိက္။ ေနာက္ၿပီးက်န္တာ ဆက္ၿပီးလက္ခံလုိက္လုိ႔ သူတုိ႔ေျပာတာေပါ့။ သူတုိ႔အေၾကာင္းျပခ်က္က ကရင္တစ္ခုက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္ဆံေနရတ့ဲ အေရွ႕ေတာင္ တုိင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံနယ္ေျမျဖစ္ေနေတာ့ ဟုိမွာမပါလည္းပဲ ေျဖရွင္းလုိ႔ရတ့ဲ အေနအထားေပါ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေျပာတ့ဲ ကရင္မွာ KNU ပါမယ္။ DKBA တုိ႔ဘာတုိ႔ PC တုိ႔ သူတုိ႔လည္းပါခြင့္ရေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ပါခ်င္တာေပါ့” ဟု ႏုိင္၀င္းလွက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ NCA ေရးထုိးၿပီးေသာ္လည္း ကရင္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ရွိသည့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမ်ားတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပါ၀င္ခြင့္မရသည္ကုိ ေမးျမန္းျခင္းခံေနရေၾကာင္း ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ႏိုင္၀င္းလွက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း တကယ္လုိ႔ မပါဘူးဆုိရင္ ေျဖရွင္းခ်က္ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ ေျပာဖို႔ခက္ေနတယ္” ဟု ႏုိင္၀င္းလွက ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီတြင္လည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သူမ်ားရွိေနသည့္ အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီတြင္လည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္၀င္းလွက ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ေမလဆန္းပိုင္းကလည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းကာ မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲအား မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕တြင္ သုံးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။