ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ကာရံရန္ က်န္ရွိသည့္ ကုန္းတြင္းမုိင္ ၂၉ ဒသမ ၅ မုိင္အနက္ တုိေခ်ာင္း၀မွ အငူေမာ္အထိ ပင္လယ္ျပင္မုိင္ ၄၀ ကာရံျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြေတာင္းခံ၍ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အစီအမံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ ျခံစည္း႐ုိးအျပင္ဘက္တြင္ တရားမ၀င္ေနထုိင္ေနသည့္ ဘဂၤါလီ ေနအိမ္မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံရန္ က်န္ရွိသည့္ ကုန္းတြင္းမိုင္ ၂၉ ဒသမ ၅ မိုင္အနက္ တိုေခ်ာင္း၀မွ အငူေမာ္အထိ ပင္လယ္ျပင္မိုင္ ၄၀ ကာရံျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြေတာင္းခံ၍ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အစီအမံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံဖို႔က်န္ရွိတဲ့ ကုန္းတြင္းမိုင္ ၂၉ ဒသမ ၅ မိုင္အနက္ တိုေခ်ာင္း၀မွ အငူေမာ္ေက်းရြာအထိ ပင္လယ္ျပင္ မိုင္ ၄၀ ကာရံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံ၍ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အစီအမံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ကင္းစခန္းေတြ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္ သံဆန္ခါေတြ ျပန္လည္တပ္ဆင္ျခင္း၊ ျခံစည္း႐ိုး ကင္းလွည့္လမ္းေတြ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေဖာက္လုပ္ျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး တည္ေဆာက္မႈ၊ ပ်က္စီးမႈ၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ေရရွည္ခိုင္ခံ့ ေကာင္းမြန္ၿပီး စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ေျမျပင္အေနအထားအရ လိုအပ္သည့္ ေရထြက္ေပါက္မ်ား၊ ေရေက်ာ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ ၁၈၁ ဒသမ ၆၈ မိုင္ ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းကို ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၁၅၃ ဒသမ ၁၈ မိုင္ကာရံထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ BP – 68 အနီး ၃ ဒသမ ၅ မိုင္ ျခံစည္း႐ုိး ကာရံျခင္း လုပ္ငန္းမွစကာ ေရရွည္တည္တံ့ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေစရန္၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ လူေက်ာ္တက္ ၀င္ေရာက္မႈ မရွိေစရန္အတြက္ Y ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ သြပ္ဆူးႀကိဳးအ၀ိုင္း ႏွစ္ေပထပ္တိုးပံုစံကို စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေရထြက္ေပါက္ သံဆန္ခါ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပ်က္စီးမႈကို စစ္ေဆး၍ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေျမျပင္အေနအထားအရ လိုအပ္သည့္ ေရထြက္ေပါက္မ်ားကို ေနရာသတ္မွတ္ၿပီး ထပ္မံထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားခဲ့ရာ BP-24 မွ BP-66 အထိ ေရထြက္ေပါက္ ၇၀ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ-ထိုင္း ပူးတြဲနယ္နိမိတ္ ေကာ္မတီႏွင့္ ကုန္းနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ေရနယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူအဆင့္ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံအၾကား နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ မူ၀ါဒ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

 

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ျမန္မာပိုင္နက္အတြင္း တရားမ၀င္ တဲထိုးေနထိုင္သည့္ ဘဂၤါလီမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ CCTV မ်ား တပ္ဆင္ကာ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား လႈပ္ရွားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနဟုဆို

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး အျပင္ဘက္ ျမန္မာပိုင္နက္အတြင္း တရားမ၀င္ တဲထိုးေနထိုင္သည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး တဲထိုးေနထိုင္ရာေနရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ CCTV မ်ား တပ္ဆင္ကာ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား လႈပ္ရွားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္း နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးအၾကားတြင္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ၾကသည့္ ဘဂၤါလီစခန္းအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ CCTV ေနာက္ထပ္တစ္တိုင္ တိုးခ်ဲ႕ေထာင္လာေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ သံုးတိုင္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႕ျပင္ အဆိုပါ ဘဂၤါလီမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ရိကၡာမ်ားေထာက္ပံ့ေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

မတ္ ၂ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ အမွတ္ (၃၄) BGB တပ္ရင္း စစ္ဦးစီးအရာရွိဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမြန္ဇူ႐ူးက ၎တို႔သည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ လူသူမေနေသာကမ္းေျမာင္၌ ေသာင္တင္ေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ား၏ အေနအထားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ တမ္ဘ႐ူနယ္ျခားေဒသတြင္ CCTV သံုးလံုးကိုလည္း တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း DHAKA TRIBUNE သတင္းစာက ေရးသားခဲ့သည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္နိမိတ္ ေက်ာက္တိုင္အမွတ္ (၃၄) ႏွင့္ (၃၅) အၾကားရွိ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းႏွင့္ ျခံစည္း႐ိုးအၾကား အေဆာက္အအုံ မေဆာက္လုပ္ရတားျမစ္ဇုန္ None Construction Zone အတြင္း လူ ၆၀၀၀ ေက်ာ္အထိ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ား ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ခ႐ိုင္အဆင့္ နယ္စပ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းႏွင့္ ျခံစည္း႐ိုးအၾကား အေဆာက္အအုံ မေဆာက္လုပ္ရ တားျမစ္ဇုန္ None Construction Zone အတြင္း ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ လက္ခံ၍မရေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ ကာလရွည္ၾကာ ေနထိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕က ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေထာက္ပံ့ေနျခင္းကို တားျမစ္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားအၾကား ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ေရာေႏွာပါ၀င္ေနဖြယ္ရာရွိသည့္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္လုံျခံဳေရးအတြက္ အထူးစိုးရိမ္စရာေကာင္းေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေစႏိုင္ေၾကာင္းတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ အဆိုပါေနရာသို႔ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားမွ အမ်ားစုမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကူတူပါေလာင္ေက်းရြာႏွင့္ ဘာလူခါလီေက်းရြာမ်ားရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္မႈမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ လူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔မွာ ဆက္လက္ေနထိုင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္းခ်ရာအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္၌ တပ္စြဲရျခင္းမွာ ARSA လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက မတ္ ၂ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း စတုတၳအဆင့္ကို လာမည့္ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရ

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးအနီး သုညမ်ဥ္းတြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္ေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီ တတိယပတ္က ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း စတုတၳအဆင့္ က်န္ရွိသည့္ ၃၉ မိုင္ေက်ာ္အား လာမည့္ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ထိစပ္နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးပ်က္စီးမႈမ်ားအား ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ျခံစည္း႐ိုးတည္ေဆာက္ရန္ ၃၉ ဒသမ ၂၁၇ မိုင္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါအပိုင္းကို လုပ္ငန္းစတုတၳအဆင့္အျဖစ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး စီမံကိန္း (က်ီးကန္းျပင္) ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊ တင္သြင္းထားသည့္ “ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္၊ ထာ၀ရ လုံျခံဳမႈရွိေသာ လူမႈဘ၀ကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေရတိုေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မွတ္၍ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ယင္းသို႔ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ တုံးေခ်ာင္း၀မွ BP 66 ထိ ျခံစည္း႐ိုး ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခံရမႈမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစ၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျခံစည္း႐ိုးမ်ား ပိုမိုလုံျခံဳ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ျခံစည္း႐ိုးႏွစ္ထပ္ ကာရံမႈမ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းကို ရဲေအာင္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းမွ BP 36 ထိ ၆ ဒသမ ၃ မိုင္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ စတင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ လုံျခံဳေရးအတြက္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ေရး၊ ေရပိုင္နက္ နယ္နိမိတ္လုံျခံဳေရးတို႔သည္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရားမ၀င္ ၀င္ထြက္သြားလာမႈ မရွိေစေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွ လုံျခံဳေရးတို႔အတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ထိစပ္နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးပ်က္စီးမႈမ်ားအား ျပဳျပင္ျခင္း၊ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကင္းလွည့္ လမ္းျပဳျပင္ျခင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားႏွင့္ ကင္းစခန္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး တည္ေဆာက္ျခင္းကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ သဲေသာင္ျပင္ပိုင္း၊ တာေပါင္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ေပၚပိုင္းဟူ၍ ျခံ စည္း႐ိုးအမ်ဳိးအစား သုံးမ်ဳိးျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕အနီး ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ မွတ္တိုင္ ၃၄ ႏွင့္ ၃၅ ၾကား သုညမ်ဥ္းတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္က အမွတ္ (၁) ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းမွ တပ္မေတာ္သားမ်ား ဦးေဆာင္၍ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ခလရ (၂၀) မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ လုံျခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲရွိ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကုိ ယခင္ထက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ အျမင့္ျပဳလုပ္ကာရံေနျခင္းျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးမ်ားအား အသစ္ကာရံျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ယခင္ ကာရံထားသည့္ ျခံစည္း႐ုိးထက္တြင္ သံဆူးျခဴေခြမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ ကာရံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္အၿပီး ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္မွ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိးကို ဖ်က္ဆီးထြက္ေျပးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ပ်က္စီးေနသည့္ ျခံစည္း႐ုိးကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္ကာ ယခင္ကာရံထားသည့္ ျခံစည္း႐ုိးကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ကာ ယခင္ထက္ အျမင့္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေနႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ ညပိုင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္စဥ္ မူလခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြစုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၉၀ ေက်ာ္ကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးသို႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေငြအပ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ကို ထပ္မံသံုးစြဲႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုကာလအတြင္း ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၂၀ ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လက္ငင္း ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းအား ယခင္ ေဆာင္ရြက္သည့္အတိုင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ရန္ပံုေငြ တင္ျပေတာင္းခံ၍ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္သြားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိခဲ့သည္။ ျခံစည္း႐ုိးတည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈမွာ ၁၄၁ ဒသမ ၃၇၈ မိုင္ျဖစ္ၿပီး ျခံစည္း႐ုိးကာရံရန္ က်န္ရွိေနသည္မွာ ၃၉ ဒသမ ၂၁၇ မိုင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္မႈမွာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္သည္ ကုန္းေျမထိစပ္မႈ မိုင္ေပါင္း ၁၂၆ ဒသမ ၆၈ မိုင္ရွိၿပီး ေရေျမထိစပ္မႈ မိုင္ ၃၉ ဒသမ ၈၂ မိုင္ရွိသည္။