ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အနိမ့္က်ဆံုးျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ Mobile Team ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပင္ဆင္ေန

ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အနိမ့္က်ဆံုးျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ Mobile Team ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း အပါအ၀င္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ရွာေဖြသြားရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး႐ံုးခန္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္၌ ျပည္နယ္တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား တားဆီး အေရးယူႏုိင္ေရး အထူးအဖြဲ႕ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဌာနဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္တန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၄၆ သန္း ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၈၃ သန္း၊ ၂၀၁၆-၁၇ တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၄ဒသမ ၄၈ သန္း ျဖစ္ကာ၊ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉ သန္းသာ ရရွိေတာ့သျဖင့္ မ်ားစြာက်ဆင္းခဲ့ရသျဖင့္ ေသခ်ာစိစစ္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရမွ ထိုသုိ႔ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ေျမျပင္မွာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို သိခ်င္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ အေျခအေနဆုိးဆုိး တင္ျပေပးပါ။ ဘယ္လို ဆက္လက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆိုတာ နည္းလမ္းရွာမယ္။ သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးက ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြ ရွာရမလဲ၊ ျပည္သူေတြကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုဆဲြတင္ရမလဲဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္ေလးေတြ စဥ္းစားေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ကုန္သည္ေတြမွာ ဘာအခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေနလဲ။ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရက ဘာေတြေျဖေလွ်ာ့ေပးဖုိ႔ လိုအပ္ေနလဲဆုိတာ ဒီေန႔ ပြင့္လင္းစြာ တင္ျပေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိင္းရွဲန္တစ္လံုက ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး ကုန္သြယ္မႈပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ခန္႔ ရွိသျဖင့္ အႀကီးဆံုး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ရရွိေသာ အခြန္ေငြကိန္းဂဏန္းအရ မွားယြင္းမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးရျခင္းမွာ (၁) ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္အခမ်ားမရရွိျခင္း၊ (၂) ကုန္သြယ္မႈပမာဏ မွန္ကန္ေသာ ကိန္းဂဏန္း မရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္းႏုိင္ျခင္း၊ (၃) အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ရွင္သန္ေနျခင္း၊ (၄) ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ စားသံုးသူေရးရာ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ပစၥည္းအတုမ်ား ကုန္သြယ္၀င္ေရာက္လာသျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မ်ားစြာထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိးညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တိုက္႐ုိက္ကုိင္တြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရေၾကာင္း၊ ေအာက္ေျချပႆနာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း၊ ယခင္ အစုိးရလက္ထက္တြင္လည္း တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ မိုဘိုင္းအဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘဲ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ေရွ႕ဆက္၍ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား တားဆီးအေရးယူေရးအထူးအဖြဲ႕ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစုိးညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

“အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း သတ္မွတ္လိုက္မယ္။ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွာ တရားမ၀င္ျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြရွိတယ္။ ဒီ တရားမ၀င္ျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ရသင့္ရထုိက္တာရဖုိ႔။ အက်င့္ပ်က္ျခစားတာ အဂတိလုိက္စားတာ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔က အပုိင္း (၁) လို႔ သတ္မွတ္မယ္။ ဥပမာ နမူနာ တစ္ခုေပးမယ္။ တာခ်ီလိတ္ မယ္ယန္းဂိတ္ကို သြားစစ္ေတာ့ ထိုင္းဘက္မွာလည္း ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္စာရင္းေတြ ရွိတယ္။ ထိုင္းဘက္ စာရင္းေတာင္းလိုက္တယ္။ ထုိင္းဘက္စာရင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က စာရင္းကြာေနတယ္။ ဘယ္ေလာက္ကြာေနလဲဆုိရင္ ကာလတူငါးလအတြင္းမွာ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ကြာတယ္။ ဒါအေျဖပဲ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ။ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းကေတာင္ ဘာလို႔ကိန္းဂဏန္းေတြ ဒီေလာက္ မွားေနလဲဆုိရင္ ဒါအေျဖပဲ။ ဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရမယ္။ မူဆယ္ဘက္မွာလည္း ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ေနၿပီလဲ။ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းကိုပဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ တိတိက်က် မျဖစ္ေသးတဲ့ ျပႆနာ။ အပုိင္း(၁)အေနနဲ႔ စီမံခ်က္ဆြဲမယ္။ အပိုင္း (၂) အေနနဲ႔ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈအေပါက္ေတြကို နည္းပညာလံုျခံဳေရးအင္အား ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္မလဲ။ တရားမ၀င္ကေန တရား၀င္ျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လိုဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမလဲ စဥ္းစားတာ အပုိင္း(၂) ျဖစ္သြားၿပီ” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိးညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

တက္ေရာက္လာေသာ အေကာက္ခြန္ဌာနႏွင့္ စီးပြားကူးသန္းဌာနမွ ျပည္နယ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔က ဂ်ာမနီႏုိင္ငံလုပ္ ေခတ္မီ X-Ray စက္သစ္ႀကီးမ်ား တပ္ဆင္သံုးစဲြရန္၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္ ၾကာျမင့္ေနျခင္းတုိ႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊ ဖမ္းဆီးရမိေသာ တရားမ၀င္ကုန္စည္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ ဒဏ္ေၾကးႏွစ္ဆတပ္၍ အေရးယူျခင္းအားျဖင့္ တရား၀င္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ ေရာက္လာေစရန္ႏွင့္ စာရင္းျပထားသည့္ ကုန္စည္ထက္ပိုမိုတင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေစျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အၾကံျပဳတင္ျပၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကုန္သည္ အမ်ားစု ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္မွတင္ပို႔သည့္ ဆန္၀ယ္ယူမႈကို ရပ္တန္႔ထားဟုဆို

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ထြန္းေနလႈိင္)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္မွတင္ပို႔သည့္ ဆန္၀ယ္ယူမႈကို ရပ္တန္႔ထားေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုက တ႐ုတ္လည္းမ၀ယ္ဘူး။ တ႐ုတ္မ၀ယ္လို႔ ေစ်းက ဒီအေျခအေနျဖစ္တာ။ တ႐ုတ္၀ယ္ရင္ တအားျမင့္သြားမယ္။ တ႐ုတ္ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္က ဟိုဘက္ျခမ္းမွာ ဘဏ္အေကာင့္ေတြ ျပႆနာရွာတယ္။ ေမွာင္ခိုလုပ္ေနတဲ့ ဟုိဘက္ျခမ္းကလူေတြကို သူ ျပႆနာရွာေတာ့ နည္းနည္းေလး အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ မေကာင္းဘူး။ ရပ္ေနတာေပါ့။ သၾကားတို႔ ဘာတို႔ပဲ လုပ္တယ္။ ဆန္သိပ္ မလုပ္ၾကဘူး” ဟု ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ တ႐ုတ္ဘက္မွ ဘဏ္အေကာင့္ပိတ္မႈ မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနၿပီး နယ္စပ္အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနသူမ်ား ေငြေပးေငြယူျပဳလုပ္ရာ၌ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ဇြန္ ၁၂ ရက္မွစ၍ ေငြေပးေငြယူ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱရပ္ နားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူဆယ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္၊ သၾကား၊ ေျပာင္းႏွင့္ အျခားလယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား တရား၀င္တင္ပို႔ႏုိင္ရန္ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔  ဇြန္လအတြင္း နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ဆန္၊ သၾကား၊ ေျပာင္းႏွင့္ အျခားလယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကုိ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ တင္ပုိ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အဆုိပါပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးႏွင့္ညီမွ် ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး သံုးပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သံႏွင့္ သံမဏိပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္တင္သြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

“ဒီလက္မွတ္ထိုးမႈက အဓိက,က ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဒါမ်ဳိးလက္မွတ္ထိုးတယ္ဆိုရင္ Quota ဆိုတာကို ေက်ာ္လႊားသြားတာေပါ့။ လက္ရွိဆိုရင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ေနတယ္၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကေန ပံုမွန္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ေနတယ္။ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ေရးက ႏုိင္ငံအစံုကို တင္ပို႔တာေပါ့။ အခုကက်ေတာ့ Bi Lateral Trade  ေပါ့။ ႏွစ္ႏုိင္ငံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တာေပါ့။ အဲဒါက ကိုတာသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ အက်ဳံး မ၀င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တရား၀င္ျဖစ္သြားတာေပါ့” ဟု ၎က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ MSP (Minimum Suport Prize  ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ ေသာေၾကာင့္ ဧၿပီႏွင့္ ေမႏွစ္လအတြင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ဆန္တင္ပို႔မႈ က်ဆင္းခဲ့ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ စုစုေပါင္းတင္ပို႔မႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္အထိ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔သာ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ တ႐ုတ္ဘက္မွ ဘဏ္အေကာင့္ပိတ္မႈ မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ား ေငြေပးေငြယူျပဳလုပ္ရာ၌ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ဇြန္ ၁၂ ရက္မွစ၍ ေငြေပးေငြယူေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱရပ္နားမည္

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ မႏၲေလး-မူဆယ္လမ္းမႀကီးတစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ထြန္းေနလႈိင္)

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ တ႐ုတ္ဘက္မွ ဘဏ္အေကာင့္ပိတ္မႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနၿပီး နယ္စပ္အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ား ေငြေပးေငြယူျပဳလုပ္ရာ၌ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ဇြန္ ၁၂ ရက္မွစ၍ ေငြေပးေငြယူေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱရပ္နားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူဆယ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း တ႐ုတ္အစိုးရဘက္မွ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားကို မၾကာခဏ ပိတ္ေနျခင္းမွာ ယင္းႏုိင္ငံဥပေဒအရ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားက ဆိုသည္။

“နယ္စပ္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္တဲ့သူမ်ားအေနနဲ႔ ေငြေပးေငြယူလုပ္ၾကတဲ့အခါ အေကာင့္ပိတ္မူမ်ား ရွိေနပါသျဖင့္စာရင္းမ်ား ရွင္းရာတြင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရပါတယ္။ ေပးရန္ ရွိေငြလႊဲေပးလိုက္ေသာအခါ ရရန္ရွိ ေငြလႊဲေပးလိုက္တဲ့အခါ အေကာင့္ပိတ္ခံလိုက္ရေသာေၾကာင့္ ေငြလႊဲသူနဲ႔ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကားမွာ ျပႆနာ ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္” ဟု မူဆယ္နယ္စပ္မွ ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ေငြေပးေငြယူ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၂ ရက္မွစ၍ ေခတၱရပ္နားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသို႔ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက အသိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆန္ကို နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ဘက္မွ စီမံခ်က္ျဖင့္ အဖမ္းအဆီးမ်ား ရွိလာပါက ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ ရပ္ဆုိင္းလုနီးပါးျဖစ္ကာ ဆန္ေစ်းက်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွဆန္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရာ၌ ျမန္မာဘက္မွ တရား၀င္ တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ဘက္မွမူ တရား၀င္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိသျဖင့္ မၾကာခဏဆိုသလို ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္၊ သၾကား၊ ေျပာင္းႏွင့္ အျခားလယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား တရား၀င္တင္ပို႔ႏုိင္ရန္ ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ဇြန္လအတြင္း နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က “အခုကက်ေတာ့ Bilateral Trade ေပါ့။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တာေပါ့။ အဲဒါက ကိုတာသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ အက်ဳံးမ၀င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တရား၀င္ ျဖစ္သြားတာေပါ့” ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ရက္ ၄၀ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ႏိုင္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၇၇၆ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ခဲ့

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာဘက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ ကုန္တင္ကားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားအနက္ ဒုတိယကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမွာ ဘ႑ာႏွစ္သစ္ တစ္လဆယ္ရက္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၁ ဒသမ ၉၃၈ သန္း ကုန္သြယ္ထားကာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၇၇၆ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္သစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစတြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တက္လာၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၁၁ ရက္အထိ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ ထိုင္းကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄ ဒသမ၂၇၉ သန္းဖိုး တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူကထက္လည္း ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစၾကၤန္မွာ တည္ရွိသည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ျပည္တြင္းသို႔ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ သြပ္၊ သံ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ စားေသာက္ကုန္မ်ဳိးစံု၊ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္သီးပ်ဳိးပင္မ်ားလည္း တင္သြင္းခဲ့သည္။ စက္သံုးဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား၊ စားသံုးဆီမ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အတူ သစ္ပင္ပ်ဳိးပင္မ်ဳိးစံုႏွင့္ ၾကက္ေမာက္သီး၊ ဒူးရင္းသီး၊ ပိႏၷဲသီး၊ သခြားသီး၊ ခရမ္းသီး၊ ကန္စြန္းရြက္၊ ခ်ည္ေပါင္ စေသာအသီးမ်ဳိးစံု၊ အရြက္မ်ဳိးစံုတို႔ကိုလည္း တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲ၊ အခြန္ဒဏ္ေၾကးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနေသာ္လည္း ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ Without Car မ်ား၊ ဘီယာမ်ဳိးစံု၊ ေအးခဲအသားႏွင့္ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္အသည္း၊ ႏွလံုးပါကင္ထုပ္မ်ားကို ဇုန္ေရွာင္ကြင္းကာ နားလည္မႈလမ္းေၾကာင္းမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈမွာ ေမ ၁၁ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆၅၉ သန္းတင္ပို႔ခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၅၅ သန္း ပိုမိုတင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းကုန္စည္တင္သြင္းမႈထက္ ၁၀ ဆေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္ထြက္ကုန္ျဖစ္သည့္ ေရထြက္ပစၥည္း ငါးပုစြန္၊ ကဏန္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ႏွမ္းနႏြင္း၊ ၾကက္သြန္၊ င႐ုတ္၊ ပဲႏွင့္ၾကံမ်ား တရား၀င္တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသား အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေျပာင္းဖူးကို အဖူးထြက္ခ်ိန္တြင္ တင္ပို႔ခြင့္မရွိဘဲ ႏွစ္လၾကာခ်ိန္မွ တင္ပို႔ရသည့္အတြက္ ျမန္မာေတာင္သူမ်ား မ်ားစြာနစ္နာသလို ျမန္မာ့ဆန္းႏွင့္ ကြၽဲ၊ ႏြား အပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ားစုမွာ တရား၀င္တင္ပို႔ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ေသာင္ရင္းျမစ္ ျဖတ္ေက်ာ္ဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ မတ္လအတြင္း ပို႔ကုန္တစ္ခုတည္း အေမရိကန္ေဒၚလာသိန္း ၂၀ ေက်ာ္ဖိုး တင္ပို႔ခဲ့

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ မတ္လအတြင္းပို႔ကုန္တစ္ခုတည္း အေမရိကန္ေဒၚလာသိန္း ၂၀ ေက်ာ္ဖိုး တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းကလည္း ပို႔ကုန္တစ္ခုတည္း အေမရိကန္ေဒၚလာသိန္း ၂၀ ေက်ာ္ဖိုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ဆန္တစ္ေန႔ကို စက္ေလွငါးစီးခန္႔ တင္ပို႔ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပို႔ကုန္ႏွစ္ဆခန္႔ထိ တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ပို႔ကုန္တစ္ခုတည္း တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆန္တင္ပို႔မႈပမာဏ တိုးတက္လာသျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလမွစတင္၍ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏတိုးတက္လာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္ပမာဏအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ သန္းေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တစ္လေက်ာ္ၾကာကုန္သြယ္မႈ ရပ္နားခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္မွစ၍ ျပန္လည္ကုန္သြယ္မႈျပဳေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ဆန္၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ကုန္မ်ိဳးစံုကို တင္ပို႔လ်က္ရွိေသာ္လည္း သြင္းကုန္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလ်ာထားခ်က္မွာ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာငါးသန္းႏွင့္ သြင္းကုန္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္သန္း စုစုေပါင္းသြယ္မႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္သန္း လ်ာထားေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားအနက္ ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈေလ်ာ့က်ေနေသာ္လည္း ဆန္အဓိကတင္ပို႔ေနသျဖင့္ မူဆယ္နယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တက္ေနဟု ဆို

မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ-ထြန္းေနလႈိင္)

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားအနက္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားအနက္ ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့က်ေနေသာ္လည္း ဆန္ကို အဓိကတင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သျဖင့္ မူဆယ္နယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တက္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိမွာ ခ်င္းေရႊေဟာ္ဆိုရင္ ကာလတူထက္ ၅၂ သန္းေလာက္နည္းတယ္။ လြယ္ဂ်ယ္ကေတာ့ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၆ သန္းေလာက္ ကာလတူထက္ပိုလာတယ္။ မူဆယ္မွာေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ ၂၀၆ သန္းေလာက္ေပါ့။ ကာလတူထက္ပိုၿပီး ကုန္သြယ္မႈ ျပဳထားတာေပါ့” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဆိုေတာ့ နယ္စပ္စခန္းအားလံုးကိုၾကည့္ရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ကာလတူထက္စာရင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈက သန္း ၂၄၀ ေလာက္ပိုၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာေတြ႕ရတယ္။ အဓိက,က မူဆယ္က ပိုလာတယ္။ မူဆယ္တင္ပို႔တာကလည္း ဆန္ကလည္း အဓိကတင္ပို႔ေနတယ္။ ဆန္က ကာလတူထက္ နယ္စပ္က တန္ခ်ိန္ခုနစ္သိန္းေလာက္ ပိုၿပီးတင္ပို႔ႏုိင္တယ္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကေတာ့ တန္ခ်ိန္ ကိုးသိန္းေက်ာ္ေလာက္ ပိုၿပီးတင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့တယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ပထမပတ္အထိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း မ်ားမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာေျခာက္ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ပို႔ကုန္က႑မွ ေဒၚ လာ ၃ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ သြင္းကုန္က႑မွ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိထားသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီပထမပတ္ အထိ မူဆယ္နယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄ဒသမ၂ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ပို႔ကုန္က႑မွ ေဒၚလာ ၂ဒသမ၉ဘီလ်ံေက်ာ္ ႏွင့္ သြင္းကုန္က႑မွ ေဒၚလာ၁ဒသမ၂ဘီ လ်ံေက်ာ္ ရရွိထားသည္။

ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္တြင္မူ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၀၄သန္းသာ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ထားၿပီး ပို႔ကုန္က႑မွ ေဒၚလာ ၃၆၆ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ သြင္းကုန္က႑မွ ေဒၚလာ ၃၇ သန္းသာ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ပို႔ကုန္ေရာ သြင္းကုန္ပါ ယခင္အပတ္ထက္ ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၆၅၄ ဒသမ ၁၂၂ သန္းကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့၍ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၄၅၈ သန္းေလ်ာ့နည္း

ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္အား ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာထိုင္းနယ္စပ္ျဖစ္ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ ပို႔ကုန္ေရာ သြင္းကုန္ပါ ယခင္အပတ္ထက္ ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ ဘ႑ာႏွစ္သစ္ျဖစ္ေသာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅၄ ဒသမ ၁၂၂ သန္းကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့၍ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူ ကုန္သြယ္မႈ (ေဒၚလာ ၆၆၁ ဒသမ ၅၈၀ သန္း) ထက္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၄၅၈ သန္းသာ ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ခု ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈ ဒသမ ၃၈၂ သန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူက တင္ပို႔ခဲ့သည့္ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁ ဒသမ ၃၆၈ သန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၀၁၄ သန္း ပိုမိုတင္ပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ တင္သြင္းမႈမွာ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၉၅ ဒသမ ၇၄၀သန္းဖိုး တင္သြင္းလာၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူက တင္သြင္းခဲ့သည့္ သြင္းကုန္ပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၂၀ ဒသမ ၂၁၁ သန္းထက္ ၂၄ ဒသမ ၄၇၂ သန္း ေလ်ာ့က်ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၂ ဒသမ ၂၅၅ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ ကာလတူကထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၆၈၁ သန္း ကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့က်မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုအပတ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၄၅၈ သန္းသာ ေလ်ာ့က်ေတာ့၍ ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြက ထုတ္တဲ့ကုန္ပစၥည္းေတြရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈမွာ အေကာက္ခြန္ Zero ျဖစ္လာမယ္ဆိုေတာ့ ကုန္သြယ္မႈ ပိုမုိျမင့္တက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ခု ေႏြရာသီမွာ ဇုန္ေရွာင္ကြင္းလမ္းက သြားေနၾကတယ္။ အေကာက္ခြန္ ဌာနကလည္း တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းက သြားတာကို ဖမ္းဆီးမႈေတြ လုပ္ေနတယ္ဆိုေပမဲ့ ကြင္းလမ္းေတြက သြားေနၾကတုန္းပါပဲ။ ႏိုင္ငံတကာမွာလို အခြန္ေဆာင္ၿပီးသြင္းတယ္။ အခြန္ေဆာင္ၿပီး ေရာင္းခ်တယ္လို႔ ဂုဏ္ယူတတ္လာၿပီဆိုရင္ တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းေတြ ပေပ်က္သြားမွာပါ” ဟု ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

နယ္စပ္မွ တရား၀င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈ ရပ္ဆိုင္လာျခင္းႏွင့္ ေႏြရာသီဇုန္ ေရွာင္ကြင္းလမ္းႏွစ္သြယ္မွ ကုန္သြယ္မႈ မ်ားျပားလာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု နယ္စပ္ကုန္သည္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ယခု ထိုင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈထက္ ၁၀ ဒသမ ၂ ဆေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ လံုး၀ရပ္ဆိုင္း လာႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိေသာ္လည္း စက္ယႏၲရားမ်ား၊ လယ္ယာသံုး ပစၥည္းမ်ားကို ပံုမွန္တင္သြင္းလ်က္ ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ စားေသာက္ကုန္၊ အလွကုန္၊ လူသံုးကုန္ႏွင့္၊ စက္သံုးဆီမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ တင္သြင္းလ်က္ရွိသလို လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သံုး ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ သံ၊ သြပ္၊ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ သၾကားမ်ားကို Re export အျဖစ္ ျမ၀တီနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္မ်ားမွာ ေရထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ငါး၊ ပုစြန္၊ ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ ၾကက္သြန္၊ ႏွမ္း၊ နႏြင္းႏွင့္ ပရေဆးမ်ား တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာသစ္မ်ားကို တရား၀င္တင္ပို႔ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း တရားမ၀င္တင္ပို႔မႈအျဖစ္ ေသာင္ရင္းျမစ္ျဖတ္ေက်ာ္ဂိတ္မ်ားမွ ကူးလူးလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ နယ္စပ္ဂိတ္စခန္း ၁၆ ခုမွ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ သြင္းကုန္ထက္မ်ားျပားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၇၆ ဒသမ ၈၀၂ သန္းဖိုး တင္ပို႔ခဲ့သလို သြင္းကုန္မွာ ကန္ေဒၚလာ ၂၀၂၇ ဒသမ ၉၆၄ သန္းဖိုး တင္သြင္းခဲ့သည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၀၄ ဒသမ ၇၆၆ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သလို ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၇၀ ဒသမ ၁၁၁ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးစခန္း အပါအ၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ေျခာက္ခုမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၈၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ကိုေရႊသိန္း)

ထုိင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆုံး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း အပါအ၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ေျခာက္ခုမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း အားလုံး၏ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၅၆၀၄ ဒသမ ၇၆၆ သန္း ရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ သန္း ၁၇၀ ေက်ာ္ ပုိမုိရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ပုိမုိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ က်ဳိင္းတုံစခန္းမ်ားမွ ကုန္သြယ္မႈေလ်ာ့နည္း ေနကာ ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆုံး ေဆာင္ရြက္သည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း အပါအ၀င္ တာခ်ီလိတ္၊ နဘုလယ္/ထီးခီးစခန္းမ်ားမွလည္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ တမူးကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွာလည္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္စခန္း၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏထက္ ေဒၚလာ ၃၉ သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ က်ဳိင္းတုံနယ္စပ္စခန္းမွ ေဒၚလာႏွစ္သန္းေက်ာ္၊ ျမ၀တီမွ ေဒၚလာခုနစ္သန္းေက်ာ္၊ ထီးခီးစခန္းမွ ေဒၚလာေျခာက္သန္းေက်ာ္၊ တာခ်ီလိတ္စခန္းမွ ေဒၚလာ ေျခာက္သန္းေက်ာ္ႏွင့္ တမူးနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ ေဒၚလာ ၁၇ သန္းေက်ာ္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူ ကုန္သြယ္မႈပမာဏႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အသီးသီး ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္း သန္း ၈၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ား တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းသုံး ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ပင္မထုတ္ကုန္ အနည္းငယ္ အေပၚ၌သာ မွီခုိအားထားေနရၿပီး ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားမွာ သယံဇာတမ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရထြက္ကုန္ စသည္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ-အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ-ထုိင္း၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထုိင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈျပဳရန္အတြက္ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ကန္ပုိက္တီး၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ တမူး၊ ရိဒ္၊ ျမ၀တီ၊ တာခ်ီလိတ္၊ က်ဳိင္းတုံ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ၿမိတ္၊ နဘုလယ္/ထီးခီး၊ ေမာေတာင္၊ စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာ၊ မယ္စဲ့စသည့္ နယ္စပ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး စခန္း ၁၆ ခုကုိ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈအရ အခ်က္အျခာက်သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ နယ္စပ္ဂိတ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးသို႔ တင္ျပၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ နန္းေတာ္စစ္ေဆးေရးစခန္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-နီလာ)

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ နယ္စပ္ဂိတ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္၀င္ေပါက္ဂိတ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ သမၼတ႐ံုးသို႔ တင္ျပ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီခ်င္းေရႊေဟာ္ နယ္စပ္ကို ဂိတ္ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္ဖို႔ မရွိပါဘူး။ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အသင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာင္ ကိုးေယာက္ တာ၀န္ခ်ထားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေဒသကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၀င္ထြက္ေပါက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္၊ တုိင္းကေနမွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တင္ျပဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကမွ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားေပါ့။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ရွိမယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ရွိမယ္။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ရွိမယ္။ တျခားေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားနဲ႔ သေဘာထားဆႏၵမ်ား ေတာင္းခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးက ကန္႔ကြက္ရန္ မရွိဘူး။ လံုျခံဳေရးအရလည္း အဆင္ေျပတယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ လံုျခံဳေရးနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီကို တင္ျပၿပီးေတာ့ အဲဒီကေန သမၼတ႐ံုးကို တင္ျပမယ္။ ၿပီးရင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ ဒါကို ဒါကိုခြင့္ျပဳေပးလို႔ရမယ့္ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္” ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသရွိ နယ္စပ္၀င္ေပါက္ ဂိတ္မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဂိတ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္သံုးခ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အခ်က္သံုးခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမွသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီမႈျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ အ၀င္အထြက္ဂိတ္ေပါက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဂိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ Criteria သံုးခု ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားမွာ တိက်တဲ့ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိရပါမယ္။ နယ္ေျမအလိုက္ လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္ ရွိပါမယ္။ ေဒသတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ မူဆယ္နယ္စပ္ဂိတ္ အပါအ၀င္ နယ္စပ္ဂိတ္ စုစုေပါင္းရွစ္ခုရွိၿပီး အဆိုပါ နယ္စပ္ဂိတ္အားလံုးကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၀င္ထြက္ေပါက္ဂိတ္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွ BP စနစ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ျပဳထားၿပီး တစ္လလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ခ်င္းေရႊေဟာ္စခန္းမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၄၀၀၀ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အ၀င္အထြက္ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“အဲဒီမွာေတာ့ ေလာေလာဆယ္ BP နဲ႔ ပဲ ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳေနပါေသးတယ္။ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္စခန္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား တစ္လမွာ ၄၀၀၀ ေလာက္ ၀င္ထြက္မႈရွိတယ္လို႔ စာရင္းဇယားအရ သိရပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသား အ၀င္အထြက္ကေတာ့ တစ္လကို ၁၀၀၀၀ ေလာက္ ရွိပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ဆိုသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၂ ဒသမ ၂၅၅ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၆၈၁ သန္း ကုန္သြယ္မႈေလ်ာ့က်

စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားကို ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ပံုမွန္တင္သြင္းလ်က္ရွိစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားအနက္ ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ယခုဘ႑ာႏွစ္သစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၂ ဒသမ ၂၅၅ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၆၈၁ သန္း ကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ယခုႏွစ္ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေလ်ာ့က်ေနေသာ္လည္း လာမည့္ အမွတ္ (၂) ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုန္သြယ္မႈတံတား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ယခုထက္သံုးဆ ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ ျပည္တြင္းသို႔ ထိုင္းကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ၆၀၁ ဒသမ ၁၁၀ သန္းရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပည္တြင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉ ဒသမ ၈၂၆ သန္းရွိခ့ဲၿပီး စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၄၀ ဒသမ ၉၃၆ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ တရား၀င္တင္သြင္းသည့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူကထက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၆ ဒသမ ၁၁၀ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆ ဒသမ ၁၄၅ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့၍ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၂ ဒသမ ၂၅၅ သန္းသာ ကုန္သြယ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ အာရွလမ္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္မႈ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း  ယခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္သစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ထိုင္းကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ေလ်ာ့က်လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့ က်ေနျခင္းမွာ နယ္စပ္မွ တရား၀င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ ရပ္ဆိုင္လာျခင္းႏွင့္ ေႏြရာသီ ဇုန္ေရွာင္ကြင္းလမ္းႏွစ္သြယ္မွ ကုန္သြယ္မႈ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ဟု နယ္စပ္ကုန္သည္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္  ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ထိုင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈထက္ ၉ ဒသမ ၉ ဆေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ လံုး၀ရပ္ဆိုင္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိေသာ္လည္း စက္ယႏၲရားမ်ား၊ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ားကို ပံုမွန္တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ စားေသာက္ကုန္၊ အလွကုန္၊ လူသံုးကုန္ႏွင့္ စက္သံုးဆီမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိသလို လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သံုး ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ သံ၊ သြပ္၊ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ သၾကားမ်ားကို Re Export အျဖစ္ ျမ၀တီနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္မ်ားမွာ ေရထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ငါး၊ ပုစြန္၊ ကဏန္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ ၾကက္သြန္၊ ႏွမ္း၊ နႏြင္းႏွင့္ ပရေဆးမ်ား တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာသစ္မ်ားကို တရား၀င္တင္ပို႔ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း တရားမ၀င္ တင္ပို႔မႈအျဖစ္ ေသာင္ရင္းျမစ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဂိတ္မ်ားမွ ကူးလူးလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ နယ္စပ္ဂိတ္စခန္း ၁၆ ခုမွ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ သြင္းကုန္ထက္ မ်ားျပားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၄၅ ဒသမ ၂၈၂ သန္းဖိုး တင္ပို႔ခဲ့သလို သြင္းကုန္မွာ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၉၄၄ ဒသမ ၉၇၅ သန္းဖိုး တင္သြင္းခဲ့သည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃၉၀ ဒသမ ၂၅၇ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သလို ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄ ဒသမ ၅၁၁ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။