ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္အား နစ္နာေၾကး က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၀၀၀၀ ရလိုမႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားမႈ မႏၲေလးတုိင္းတရားလႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္  အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုကုိႏုိင္အား နစ္နာေၾကး က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၀၀၀၀ ရလုိမႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားမႈကို မႏၲေလးတုိင္း တရားလႊတ္ေတာ္က ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ ဦးျမင့္ေဌး (အၿငိမ္းစား) က တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးကုိကုိႏုိင္အား က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၀၀၀၀ ရလိုမႈျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္က မႏၲေလးတုိင္း တရားလႊတ္ေတာ္၌ တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ တရားစြဲဆုိမႈကုိ မႏၲေလးတုိင္း တရားလႊတ္ေတာ္က တရားမႀကီးအမႈအမွတ္ ၃၈/၂၀၁၈ ျဖင့္ လက္ခံၿပီးေနာက္ အဆိုလႊာကို စိစစ္ရန္အတြက္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္သို႔ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ တရားမ က်င့္ထံုးဥပေဒအမိန္႔ ၇၊ နည္းဥပေဒ ၁ (က ႏွင့္ ဃ) တုိ႔အရ အဆိုလႊာကုိ ပယ္သည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စြဲဆုိတဲ့အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ တရားလုိ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ညိႇဳးႏြမ္းေအာင္ေျပာဆုိတဲ့ အတြက္ပါ။ တရားစြဲဆုိမႈကုိ ၃၀ ရက္ေန႔မွာပဲ လက္ခံၿပီး အဆုိလႊာကုိစိစစ္ဖို႔ ၃၁ ရက္ေန႔ကုိ ခ်ိန္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒအမိန္႔ ၇၊ ၁ (က ႏွင့္ ဃ) တုိ႔အရ အဆိုလႊာကို ပယ္တဲ့အမိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု တုိင္းေဒသႀကီး တရားေရးဦးစီးမွဴး ေဒၚခင္ခင္ခ်ဳိက အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာၾကားသည္။

တရားလိုျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေဌးသည္ ၀န္ထမ္းဘ၀က လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆံုစားေသာက္စဥ္က အ၀တ္အစားမပါဘဲ ကခုန္ခဲ့သည္ဟု ဦးကုိကုိႏုိင္က ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ေျပာဆုိျခင္းသည္ ဦးျမင့္ေဌး၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ က်ဆင္းေစရန္ တမင္ရည္ရြယ္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ တရားမေၾကာင္းအရ စြဲဆုိမႈမွာ ပလပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရပါ တရားစြဲဆုိမည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။