ပူးတဲြစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ထရန္႔ ရပ္ဆိုင္းလိုက္မႈက ကိုရီးယားတြင္ မဟာမိတ္ကာကြယ္ေရးကို အားနည္းသြားေစႏိုင္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၆ ရက္က ပိုဟန္ၿမိဳ႕တြင္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၌ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုိ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AP)

ေတာင္ကုိရီးယားတြင္ အေမရိကန္၏ ပူးတဲြစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းရန္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈသည္ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္မႈႏွင့္ အတုိင္းအတာကို မူတည္၍ မဟာမိတ္မ်ား၏ ကာကြယ္ေရးကို အားနည္းသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သံတမန္ေရးရာ ထိခိုက္မႈ အလားအလာမွာ ပိုမိုႀကီးမားႏုိင္ေၾကာင္း ၎တုိ႔က သတိေပးခဲ့ၾကသည္။

ထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တုိ႔အၾကား သမိုင္း၀င္ ထိပ္သီးရလဒ္အတြက္  စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို အေမရိကန္၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔က ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ျပသခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထရန္႔က ထိုရပ္ဆိုင္းမည့္ကိစၥအား အာရွမဟာမိတ္မ်ားအျပင္ ပင္တဂြန္ကိုပါ ႀကိဳတင္အသိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈကို တုန္လႈပ္မိခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္-အာရ ွမူ၀ါဒေရးရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိေသာ တာ၀န္ရွိသူေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အလြန္အမင္း အေရးပါေၾကာင္း၊ ကင္ႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ ထရန္႔၏ ဆႏၵရွိမႈကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ပင္တဂြန္အတြက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ျဖစ္ေပၚေစမႈကို သမၼတက ေလွ်ာ့တြက္ခဲ့မႈအတြက္ စုိးရိမ္မိေၾကာင္း သမၼတေဟာင္း ဘာရက္အိုဘားမား အစိုးရလက္ထက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ခ်က္ေဟဂယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအား အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ႀကီးမားေသာ ပူးတဲြစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ မဟာမိတ္မ်ားအၾကား စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ျပသျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္သူ၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအား ဟန္႔တားရန္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ စစ္ဆင္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုခဲ့သည္။

၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည့္ ကိုရီးယားစစ္ပဲြအၿပီးတြင္ အေမရိကန္က ေတာင္ကိုရီးယား၌ တုိက္ခုိက္ေရး တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ခ်ထားခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ပူးတဲြျပဳလုပ္သည့္ ေနာက္ထပ္ ထင္ရွားေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈျဖစ္ေသာ Ulchi Freedom Guardian ကို ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၁ ရက္ၾကာ ျပလုပ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ တပ္ဖဲြ႕၀င္ ၁၇၀၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ မည္သည့္ ရန္စမႈကိုမဆို တန္ျပန္ရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈကို ျပသသည့္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္က အခုိင္အမာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထရန္႔က ထိုစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔က သံုးႏႈန္းေလ့ရွိသည့္ “ရန္စေသာ” ႏွင့္ “စစ္ပဲြသ႐ုပ္ေဖာ္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား” ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားမႈက အဓိက ပူးတဲြစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ အားလံုးတြင္ အေမရိကန္ ပါ၀င္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္က်ခံသည့္ ပင္တဂြန္က မည္မွ်ကုန္က်ေၾကာင္း မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။

အေသးစား စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ တစ္ခုအတြက္ ေဒၚလာႏွစ္သန္းခန္႔ ကုန္က်ၿပီး အႀကီးစား စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ အတြက္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းခန္႔ ကုန္က်ေၾကာင္း ယခင္က ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အသံုးစရိတ္ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၇၀၀ ေက်ာ္ေနေသာ ပင္တဂြန္အတြက္ ထိုကုန္က်စရိတ္သည္ မဆိုစေလာက္ ပမာဏသာ ျဖစ္ေနသည္။

စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းမည့္ အေၾကာင္းကို မဟာမိတ္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔အား ႀကိဳတင္အသိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ကို အာ႐ံုစိုက္မႈတုိ႔က ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခအား သံုးဆႀကီးမားေစႏိုင္ေၾကာင္း သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္ အစုိးရလက္ထက္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး ေကာင္စီမွ အာရွဒါ႐ိုက္တာ မိုက္ကယ္ဂရင္းက သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ႏ်ဴကလီးယား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ထရန္႔က Twitter တြင္ ထုတ္ျပန္မႈကိုလည္း အၿငိမ္းစား အေမရိကန္ေရတပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဟာရီဟားရစ္က လက္မခံခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းျခင္းသည္ ကင္ဂ်ဳံအြန္အစိုးရႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တုိးတက္ေစရန္အတြက္ အသက္႐ွဴေပါက္ ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယားဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္အျဖစ္ အတည္ျပဳရန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ၾကားနာမႈ၌ ဟားရစ္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းျခင္းကုိ တစ္ဖက္သတ္ မဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း ၎ကဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ လက္နက္ကိုင္ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂြၽန္မက္ကိန္းကလည္း ပူးတဲြစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းမႈသည္ မွားယြင္းမႈ၊ ဆုိးရြားေသာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ အေမရိကန္လံုျခံဳေရးကို အားေလ်ာ့ေစမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆိုးလ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးတဲြသတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မုိက္ပြန္ပီယိုက ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး ေအာင္ျမင္ရန္မွာ မဟာမိတ္မ်ားအၾကား အနီးကပ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈက အလြန္အမင္း အေရးပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေနသေရြ႕ ယံုၾကည္မႈျပသမႈအျဖစ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနက် အသင့္ျဖစ္ေစရန္ ေလ့က်င့္မႈ၊ ဖလွယ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ပင္တဂြန္ကမူ Ulchi Freedom Guardian စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအား ဖ်က္သိမ္း သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ဆိုင္းမႈ လုပ္၊ မလုပ္ကိုမူ အတည္မျပဳေသးေပ။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားရွိ အေမရိကန္တပ္ဖဲြ႕၀င္ အားလံုးကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ထရန္႔၏ ေျပာၾကားထားမႈကလည္း အေမရိကန္၏ တည္ၾကည္ခုိင္မာမႈကို ဆိုးလ္ႏွင့္ တုိက်ဳိတုိ႔က သံသယ ၀င္ေစမည္ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ပင္တဂြန္၏ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ Christine Wormuth က သံုးသပ္ခဲ့သည္။

Ref : AFP

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္အား ျမန္မာႏိုင္ငံက ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ကိုရီးယား ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တို႔အၾကား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းမွ ရရွိလာသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္အတြင္း ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ လုံး၀ ကင္းစင္ေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးအၾကား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာတစ္၀န္းလုံး၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳေစမည္ဟု ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယား ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သမိုင္း၀င္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို လက္ခံ က်င္းပေပးခဲ့သည့္ လက္ရွိ အာဆီယံဥကၠ႒၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔အား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထရန္႔ႏွင့္ ကင္တုိ႔၏ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအတြက္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား

ဇြန္ ၁၂ ရက္က သမုိင္း၀င္ ထိပ္သီးတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထုိးသည့္ အခမ္းအနား၌ အေမရိကန္သမၼတ ထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တုိ႔ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AP)

စင္ကာပူ သေဘာတူညီခ်က္က ပထမေျခလွမ္းဟု အာေဘး ေျပာၾကား

စင္ကာပူတြင္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တုိ႔၏ သမုိင္း၀င္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ပထမအဆင့္ ေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ျပန္ေပးဆြဲ ခံခဲ့ရေသာ ဂ်ပန္တုိ႔၏ အေရးကုိလည္း ထရန္႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်နပ္ေၾကာင္း အာေဘးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔ႏွင့္ ကင္တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ စစ္ပြဲအတြင္း ေသဆုံးခဲ့သူမ်ားႏွင့္ စစ္အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးေရးကုိ ရည္ညႊန္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားက ျပန္ေပးဆြဲခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးရည္ညႊန္းမႈ မပါ၀င္ခဲ့ေပ။ ျပန္ေပးဆြဲခံ ဓားစာခံမ်ားအေရးကုိ ျပံဳယမ္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ဂ်ပန္က အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆုိထားသည္။ ယင္းအေရးကုိ ကင္ဂ်ဳံအြန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းဟု ဥေရာပသမဂၢ ခ်ီးက်ဴး

ထရန္႔ႏွင့္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တုိ႔အၾကား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ အေရးႀကီးၿပီး လုိအပ္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢက ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။ ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယား ကင္းစင္ေရးႏွင့္ ကုိရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ရန္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ တည္ေဆာက္ရန္ ယခုထိပ္သီးက အေရးႀကီးဟု ဥေရာပသမဂၢ၏ ႏုိင္ငံျခားေရး တာ၀န္ခံ ဖက္ဒရီဂါမုိဂီရီနီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏ်ဴထရန္႔-ကင္ ထိပ္သီးသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျခလွမ္းဟု ႐ုရွားေျပာၾကား

ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တို႔၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆာေဂးလက္ေရာ့ဗ္က ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ “(ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့) အခ်က္အလက္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုထက္ထိ မေတြ႕ရေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္အထင္ သူတို႔ထုတ္ျပန္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႔တင္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေနပါၿပီ” ဟု လက္ေရာ့ဗ္က ေျပာခဲ့သည္။

ႏ်ဴလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး အျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္ရန္ တ႐ုတ္တုိက္တြန္း

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအြန္ အၾကား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို သမိုင္း၀င္ ေဆြးေႏြးပြဲအျဖစ္ တ႐ုတ္က  ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေျပလည္ေစရန္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အျပည့္အ၀ ဖ်က္သိမ္းရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေျမာက္ကိုရီးယားက ၎၏၀တၱရားမ်ားကို အျပည့္အ၀ လိုက္နာမည္ ဆိုပါက အေမရိကန္က အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးေရးအတြက္ စဥ္းစားရန္လည္း ေပက်င္းက အဆိုျပဳခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ အတူတကြ ယွဥ္တြဲထိုင္ႏိုင္ၿပီး တန္းတူေဆြးေႏြးမႈ ရွိျခင္းသည္ အေရးပါၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ သမိုင္းသစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးမႈျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

သမုိင္း၀င္ထိပ္သီးအၿပီး ထရန္႔က ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကုိ ရပ္ဆုိင္းမည္ဟု ေၾကညာ

ဇြန္ ၁၂ ရက္က သမုိင္း၀င္ထိပ္သီးအၿပီး အေမရိကန္သမၼတထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တုိ႔ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္ (Photo : AFP)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တုိ႔သည္ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ စင္ကာပူ၌ သမုိင္း၀င္ထိပ္သီး က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ထရန္႔က အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားအၾကား ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ၀ါရွင္တန္က ၎၏ ရန္ဘက္ ေျမာက္ကုိရီးယားအား လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္ ေပးသြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ခ်ိန္တြင္ ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္၌ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးက ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အလြန္႔အလြန္ လ်င္ျမန္စြာ စတင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မုိက္ပြန္ပီယုိႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္အား စိစစ္အတည္ျပဳ ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး စိစစ္အတည္ျပဳမႈတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားမွ လူအမ်ားအျပား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကင္ဂ်ဳံအြန္က ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ သမုိင္း၀င္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီး အတိတ္ကုိ ခ်န္ထားရစ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကမၻာႀကီးက ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေစာပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒုံးပစ္လႊတ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳေသာ အင္ဂ်င္စမ္းသပ္သည့္ အဓိကေနရာ တစ္ခုကုိ ေျမာက္ကုိရီးယားက ဖ်က္ဆီးပစ္ေနသည္ဟု ကင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ျပံဳယမ္းကုိ ခ်မွတ္ထားေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းျခင္းျဖင့္ ၀ါရွင္တန္သည္ ကုန္က်မႈ အလြန္အမင္း သက္သာေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္၌ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ယခုပုံစံကဲ့သုိ႔ မျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္ထိ ထုိရပ္ဆုိင္းမႈကုိ ျပင္ဆင္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထရန္႔က ကတိျပဳခဲ့သည္။

ထုိပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ စစ္ပြဲကာလက အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္း အၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ရန္လည္း သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထရန္႔က ကင္ႏွင့္ အလြန္ထူးျခားေသာ ဆက္ႏႊယ္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ အနာဂတ္တြင္ အလြန္အမင္း ကြဲျပားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကင္သည္ အလြန္စမတ္က်ၿပီး အရည္အခ်င္းရွိကာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ အလြန္ခက္ခဲသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္႔က ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။

ကင္အား အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ထိပ္သီး၌ ကင္ဂ်ဳံအြန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သမၼတမ်ားႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအခ်ဳိ႕

ေရဂင္ႏွင့္ ေဂၚဘာခ်က္( ၁၉၈၆ ) – အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံတို႔ကို ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူး ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ စုေဆာင္းမိေစခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ စစ္ေအးေခတ္ လက္နက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈၿပီးေနာက္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ အေမရိကန္သမၼတ ေရာ္နယ္ေရဂင္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ မီေခးေဂၚဘာခ်က္တို႔ အိုက္စ္လန္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္က ၎တို႔၏ ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရး စနစ္အား ႐ုပ္သိမ္းေရးကို လက္မခံေသာေၾကာင့္ ထိုေဆြးေႏြးမႈမွာ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသည္ အင္အားစု ႏွစ္ခုၾကား၌ တင္းမာမႈမ်ားအား သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်လာေစျခင္း၏ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ဟု ႐ႈျမင္ခံခဲ့ရသည္။

နစ္ဆင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ (၁၉၇၂) – အေမရိကန္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ တ႐ုတ္မ်ားႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုနီးပါးၾကာေအာင္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတရစ္ခ်က္နစ္ဆင္ လက္ထက္သို႔ အေရာက္တြင္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ျပန္ဆက္သြယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ အဆက္အသြယ္မ်ားျဖင့္ အစပ်ဳိးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ နစ္ဆင္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေမာ္စီတုန္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က်ဳိးအင္းလိုင္ အပါအ၀င္ တ႐ုတ္ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား၌ အျပည့္အ၀ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ဦးတည္ေစခဲ့သည့္ ယင္းေတြ႕ဆံုမႈသည္ ၂၀ ရာစု၏ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္ အေရးႀကီးဆံုး တစ္ခုဟု ယူဆခံခဲ့ရသည္။

Ref : AFP

ကင္ဂ်ံဳအြန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈအတြင္း တိုးတက္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္ဟု ထရန္႔ ေျပာၾကား

Photo: AFP

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ဇြန္ ၁၂ ရက္က ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအြန္ႏွင့္ သံုးနာရီေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာစဥ္ တိုးတက္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည့္အေၾကာင္းႏွင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔သည္ ကင္ႏွင့္ Capella ဟုိတယ္ထဲမွ ေဘးခ်င္းယွဥ္ေလွ်ာက္၍ ထြက္လာစဥ္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ အမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ထရန္႔ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ မထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေပ။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ လက္ဖ်ားခါေလာက္ေသာ ဆက္ဆံေရး ရိွလာလိမ့္မည္ဟု ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြ အစပိုင္းတြင္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္ ့ေျပာၾကား

Photo: AFP

၂၀၁၈ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ဆန္တိုဆာကၽြန္းေပၚရွိ ကာပယ္လာဟိုတယ္၌ သမိုင္း၀င္ အေမရိကန္-ေျမာက္ကိုရီးယား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြ၏ ပထမဦးဆုံးမိနစ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္ ့က
“ေဆြးေႏြးပဲြဟာ အမွန္တကယ္ ေအာင္ျမင္ေတာ့မယ္လို ့ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လက္ဖ်ားခါရတဲ့ ဆက္ဆံေရး ရိွလာၾကလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သံသယ မရိွပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ကင္ဂ်ဳံအြန္သည္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ၾကာျမင့္ေသာ အဏုျမဴလက္နက္အေရးကို အဆုံးသတ္ရန္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္း၊ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ ေတြ ့ဆံုၾကသည့္ ပထမဦးဆုံး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ
အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္တို ့ျဖစ္လာၾကသည္။ Ref:AFP

ကင္ႏွင့္ ထိပ္သီးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအား အၿပီးသတ္ေနခ်ိန္ ထရန္႔က အေကာင္းျမင္မႈရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား

ဇြန္ ၁၁ ရက္က ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရိွ ဘူတာ႐ံုတစ္႐ုံတြင္ ထရန္႔ႏွင့္ ကင္တို႔၏ သတင္းထုတ္လႊင့္ေနစဥ္ (Photo: AFP)

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ၾကား သမိုင္း၀င္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအား က်င္းပရန္ အလြန္အမင္း နီးကပ္လာခ်ိန္၌ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေကာင္းမြန္သည့္ရလဒ္ ထြက္လာလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ထရန္႔က ဇြန္ ၁၂ ရက္ အစည္းအေ၀းသည္ အလြန္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလိမ့္မည္ ဟုလည္းဆိုသည္။ ထိုစဥ္ ကင္ဂ်ဳံအြန္မွာမူ ဇြန္ ၁၁ ရက္ တစ္ေန႔လံုး လူျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ေနခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စတင္မည့္ ထိပ္သီးေတြ႕ဆံုမႈ၏ အစီအစဥ္အရ ထရန္႔ ႏွင့္ ကင္တို႔သည္ စကားျပန္မ်ားႏွင့္အတူ ႏွစ္ဦးတည္း ႏွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္မွ ၎တို႔၏ အၾကံေပးမ်ားအား ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ၀င္လာခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ ထရန္႔သည္ ဇြန္ ၁၁ ရက္က စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းႏွင့္ Istana (အစိုးရ႐ံုး) တြင္ ေန႔လယ္စာ စားရင္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာ့ မနက္ျဖန္က်ရင္ အရမ္း စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ အစည္းအေ၀းတစ္ခုနဲ႔ ၾကံဳရေတာ့မယ္။ ကိစၥေတြဟာ အလြန္ကို ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ထရန္႔က လီကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေစာပိုင္းကလည္း ထရန္႔သည္ “ေလထုထဲ၌ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပည့္ေနသည္”ဟု ေရးသားခဲ့ေသးသည္။

ထိုစဥ္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ Ritz-Carlton ဟိုတယ္တြင္ ေခါင္းခ်င္း႐ိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ထရန္႔ႏွင့္ကင္တို႔ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆြးေႏြးသင့္သည့္ အထူးအခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကၿပီး အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားအား မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဇာတ္ညႊန္းမ်ားစြာကိုလည္း ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုမႈမ်ားသည္ ဆက္ဆံေရး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာသည့္ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္လည္း တင္းမာမႈတို႔၏ အရိပ္အေယာင္အျဖစ္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ မည္သည့္ အေမရိကန္-ေျမာက္ကိုရီးယား အစည္းအေ၀းတြင္မဆို ပါ၀င္မည့္ အေမရိကန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို အလြန္ေစ့စပ္စြာ စစ္ေဆးၿပီး သူလွ်ဳိ ဟုတ္ မဟုတ္ မည္ကဲ့သို႔ ေသခ်ာေစႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထရန္႔ႏွင့္ ကင္ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ဇြန္ ၁၀ ရက္က စင္ကာပူသို႔ ေရာက္လာၾကၿပီး လံုျခံဳေရး ထူထပ္စြာခ်ထားေသာ ဇိမ္ခံဟိုတယ္ႀကီးမ်ား (အခ်င္းခ်င္း တစ္မိုင္ခန္႔ေ၀းကြာ) တြင္ တည္းခိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထရန္႔မွာမူ ရွန္ဂရီလာဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုၿပီး ကင္က St.Regis ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုသည္။ “ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုၾကားက သမိုင္း၀င္ အစည္းအေ၀းကို ကမၻာတစ္၀န္းလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္” ဟု ထရန္႔ က လီရွန္လြန္းကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးမွ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္းအထိ စင္ကာပူထိပ္သီး၌ ပါ၀င္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

■ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး – ယင္းသည္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိက အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္က ေျမာက္ကိုရီးယားအား အလံုးစံုယံုၾကည္ရၿပီး ေနာက္ျပန္ မလွည့္ႏိုင္သည့္ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းမႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားကမူ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယား ကင္းစင္ေစရမည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာေနေသာ္လည္း ကင္ဂ်ံဳအြန္ဘက္က လိုက္ေလ်ာမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသည္မွာ မည္သည့္ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယခုတိုင္ ေရေရရာရာ မသိရေသးေပ။

■ ကိုရီးယားစစ္ပြဲ အဆံုးသတ္ေရး – ဇြန္ ၁၂ ရက္ ထိပ္သီးတြင္ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုမွာ ကိုရီးယားစစ္ပြဲ အဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုကို ေသခ်ာေပါက္ ရရွိမွာပါ။ ထူးေတာ့ ထူးဆန္းေပမယ့္ ဒါဟာ လြယ္ကူတဲ့ အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ထရန္႔က ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကိုရီးယားစစ္ပြဲ အဆံုးသတ္ရန္ အျပည့္အ၀ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေရးမွာမူ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္မွ ၀င္တိုက္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ၀င္ေရာက္ လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပါ ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္။

■ ဆက္ဆံေရး ပံုမွန္ျဖစ္လာေစေရး- ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ရန္ဘက္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတြင္ ဆက္ဆံေရး ပံုမွန္ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ကင္အား အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ဖိတ္ေခၚေရးအတြက္ပါ ထရန္႔က ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း မတုိင္မီ မက္လံုးေပးထားခဲ့သည္။

■ လူ႕အခြင့္အေရး – ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာမူ ထရန္႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥကို ယခုထိပ္သီးတြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း ရွိ မရွိ ျဖစ္သည္။ “ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ လာတာဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ခုပါ။ ဒါေပမဲ့ ကင္ဂ်ဳံအြန္ဟာ ကမၻာေပၚမွာ ဖိႏွိပ္မႈအႀကီးဆံုး စနစ္တစ္ခုကို ဦးေဆာင္ေနတယ္ ဆိုတာလည္း ကမၻာက သတိရဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ႕၏ အာရွဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ဘရတ္အဒမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

■ လံုျခံဳေရး – ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္မွ အဓိက စိုးရိမ္မႈမွာမူ ၎တို႔အစိုးရ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ ျဖစ္သည္။ ကနဦးက ထရန္႔၏ ရန္လိုေသာ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး အၾကံေပး ဂြၽန္ဘိုတန္က ေျမာက္ကိုရီးယားကို လစ္ဗ်ားႏွင့္ ခိုင္းႏႈိင္းေျပာခဲ့သျဖင့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာ လမ္းလြဲလုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ရေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ထရန္႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ မလုပ္ဟု ကတိေပးထားၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိုက္ပြန္ပီယိုမွာမူ ေျမာက္ကိုရီးယားကို လံုျခံဳေရး အာမခံမ်ားပင္ ေပးႏိုင္မည္ဟု ပိုပိုသာသာ ကတိေပးထားသည္။ Ref:AFP/AP

ထရန္႔-ကင္ ပထမဆုံးထိပ္သီး အစည္းအေ၀းကို ဇြန္ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္မည္

ဇြန္ ၁ ရက္က စင္ကာပူတြင္ ရွန္ဂရီလာေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနသည့္ ဟုိတယ္၌ ေစာင့္ၾကပ္ေနသည့္ ေဂၚရခါးစစ္သားမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – Reuters)

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္တို႔၏ ပထမဆံုး ေတြ႕ဆံုမႈကို စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ဇြန္ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ဇြန္ ၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“သမၼတနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္တို႔ရဲ႕ ဇြန္ ၁၂ ရက္ထိပ္သီးအတြက္ ကြၽန္မတို႔တေတြ အားသြန္ခြန္စိုက္ ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္” ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဆာရာဆန္းဒါးက အစည္းအေ၀းက်င္းပခ်ိန္ကို ေၾကညာစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ “အေျခအေနေတြဟာ ေရွ႕ဆက္သြားေနၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ တိုးတက္မႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ ခံစားရပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္ေသာ အိမ္ျဖဴေတာ္မွ အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႕သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ စင္ကာပူတြင္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ဆန္းဒါးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ျပင္ဆင္မႈေတြကို အၿပီးသတ္ေနတဲ့ သူတို႔ဟာ ထိပ္သီးစတင္တဲ့အခ်ိန္အထိ အသင့္ရွိၾကေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆန္းဒါးက ဆိုသည္။

သမိုင္း၀င္ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအား က်င္းပရန္ နီးကပ္လာစဥ္ ထရန္႔သည္ ၎၏ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ထံမွ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ရွင္းလင္း ေျပာျပခ်က္မ်ားကိုလည္း ရရွိေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထရန္႔က ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသူဟု ဆိုေနေသာ္လည္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ထရန္႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေၾကာင္း၊ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သံတမန္ေရးအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္သာ သိရွိနားလည္ထား သည္ဟုဆိုကာ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

မၾကာခဏ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနခဲ့သည့္ ယခုထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ၎၏ ႏ်ဴကလီးယားစီမံကိန္းအား စြန္႔လႊတ္ရန္ အေမရိကန္၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈက အဓိကက်လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။

ရွန္ဂရီလာဟိုတယ္တြင္ က်င္းပဖြယ္ရွိ

စင္ကာပူအစိုးရ၏ ဇြန္ ၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စင္ကာပူၿမိဳ႕လယ္မွ ရပ္ကြက္တစ္ခုကို ဇြန္ ၁၀ ရက္မွ ၁၄ ရက္ကာလအတြင္း အထူးအခမ္းအနားက်င္းပမည့္ ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း၏အဓိပၸာယ္မွာ ထိပ္သီးအစည္း အေ၀းကို ထိုဇုန္ထဲရွိေနရာတစ္ခုတြင္ က်င္းပဖြယ္ရွိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဇုန္ေနရာတြင္ Grand Hyatt ၊ St Regis အစရွိေသာ အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္မ်ားစြာ တည္ရွိေသာ္လည္း လံုျခံဳေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သမိုင္း၀င္ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ရွန္ဂရီလာတြင္သာ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရွန္ဂရီလာတြင္ လံုျခံဳေရးအားသာခ်က္ ရွိသည့္အတြက္ အခမ္းအနားအမ်ားအျပားက ယင္းေနရာတြင္ က်င္းပရန္ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသည္ ဟုိတယ္တစ္ခု၌ ျပဳလုပ္ျဖစ္မည္ဆိုပါက ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုေနရာတြင္ ညအိပ္မည္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္တစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမည္ဆိုသည္မွာမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။

ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရအရာရွိမွာမူ Fullerton ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုေနသျဖင့္ ကင္ဂ်ံဳအြန္သည္ ထိုဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုဖြယ္ရွိသည္ဆိုသည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

Ref ; AFP