ေစ်းက်ၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင့္လာေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းအင္တာနက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ တူညီသြားေသာ ဆင္းမ္ကတ္အေရအတြက္

ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္

တယ္လီေနာ၊ အူရီဒူးစသည့္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈစတင္ျခင္း သံုးႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္လာၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးက႑မွာ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ တည္ၿငိမ္စျပဳလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလူတိုင္း မိုဘိုင္းဖုန္းကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ သံုးစြဲေနေသာ စုစုေပါင္းဆင္းမ္ကတ္အေရအတြက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရႏွင့္ တူညီေသာပမာဏသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈအတြက္ ဖုန္းအင္တာနက္ကိုသာ အားထားေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအင္တာနက္မွာ ေစ်းက်ၿပီး ျမန္ႏႈန္းပိုမိုျမင့္မားလာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားက႑တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

တယ္လီေနာ၏ စုဘူးအင္တာနက္ အစီအစဥ္မွာ တစ္လတာအင္တာနက္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 500 MB မွာ ၇၉၉ က်ပ္၊ 2 GB အင္တာနက္အစီအစဥ္မွာ ၂၉၉၉ က်ပ္၊ 5 GB အင္တာနက္အစီအစဥ္မွာ ၆၉၉၉ က်ပ္၊ 9 GB အစီအစဥ္မွာ ၁၁၉၉၉ က်ပ္၊ 14 GB အင္တာနက္အစီအစဥ္မွာ ၁၇၉၉၉ က်ပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အူရီဒူး၏ အင္တာနက္အစီအစဥ္သစ္မွာ 350 MB ကို ၆၉၉ က်ပ္၊ 650 MB ကို ၉၉၉ က်ပ္၊ 2 GB ကို ၂၉၉၉ က်ပ္၊ 3 . 5 GB ကို ၄၉၉၉ က်ပ္၊ 6. 5 GB ကို ၈၉၉၉ က်ပ္၊ 10 GB ကို ၁၃၄၉၉ က်ပ္၊ 15 GB ကို ၁၉၉၉ က်ပ္ႏွင့္ 20 GB ကို ၂၅၉၉၉ က်ပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

MPT ၏ အင္တာနက္အစီအစဥ္မွာလည္း 350 MB ကို ၆၉၉ က်ပ္၊ 650 MB ကို ၉၉၉ က်ပ္၊ 2 GB ကို ၂၉၉၉ က်ပ္၊ 3 . 5 GB ကို ၄၉၉၉ က်ပ္၊ 7 GB ကို ၉၉၉၉ က်ပ္ႏွင့္ 15 GB ကို ၁၉၉၉၉ က်ပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ သံုးခုစလံုးအေနျဖင့္ 4G ကြန္ရက္ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳလာႏိုင္ၿပီး ယခင္ကထက္ပိုမိုေကာင္း မြန္ေသာအင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကို ရရွိလာခဲ့သည္။ ကနဦးတြင္ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၌စတင္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားၿမိဳ႕အသီးသီး၌လည္း 4 G ကြန္ရက္ကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းအင္တာနက္မွာ ေစ်းက်လာသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ေဒတာအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ လစဥ္ေၾကးျဖင့္ေဒတာ အကန္႔အသတ္မဲ့သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ေနအိမ္သံုး Broad band အင္တာနက္မွာ က်ယ္ျပန္႔လာရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းမ္ကတ္ အလ်င္အျမန္တိုးပြားေနေသာ ထိပ္ဆံုးငါးႏိုင္ငံတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ လံုေလာက္သြားေသာ အေျခအေနတစ္ခုကိုေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ဆင္းမ္ကတ္အလ်င္အျမန္ တိုးပြားေနေသာ ထိပ္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း Ericsson ၏ အစီရင္ခံစာအရ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာမွ ျပန္လည္အသက္၀င္လာသည့္ RC-2 ႏွင့္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ (အင္းစိန္)

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ပိတ္ထားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ကစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ ေမဂ်ာစုံပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား စတင္တက္ေရာက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ခြင့္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ ျပန္လည္အသက္၀င္လာခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးအင္ဂ်င္နီယာသိပၸံျဖစ္သည့္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ (အင္းစိန္) ႏွင့္ လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမတို႔မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ပညာေရးက႑၏ ထူးျခားေသာ အထင္ကရ မွတ္တိုင္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပေရးသားအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးအင္ဂ်င္နီယာသိပၸံျဖစ္သည့္ Government Technical Institute (GTI) ကို ၁၈၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ပိတ္ခဲ့ကာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္လက္ေအာက္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေသာ ျမန္မာ့လူငယ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာ၀င္ေငြရရွိမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးအတြက္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားတြင္လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္း စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ားအား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ီတီအိုင္ပညာေရးႏွစ္ ၁၂၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ကတည္ေဆာက္ကာ သက္တမ္း ၁၀၈ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ပင္မေက်ာင္းေဆာင္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေဆာက္အအံု အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားကိုလည္း အဆိုပါေန႔တြင္ တပ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ (အင္းစိန္) သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၆၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၂၇၀ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး အီလက္ထရြန္နစ္ အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း (EC)၊ စက္မႈလုပ္ငန္း အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း (IE)၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း (ME)၊ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း (Civil)၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း (EP) စသည့္သင္တန္းငါးခုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေနၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ (အင္းစိန္) မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာေလ့က်င့္ေရးဌာနအတြက္ အေျခခံက်သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးပါသည့္အေဆာက္အအံုတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ အလားတူ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ ပိတ္ထားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ လႈိင္နယ္ေျမ (ယခင္ RC-2) ၌လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္မွစၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့သည္။ လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ TTC ကမာရြတ္၏ KG တန္းမွ ပဥၥမတန္းအထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ျပည္လမ္းရွိ TTC သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ပထမႏွစ္သင္တန္းသားဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို လက္ခံသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကိုလည္း လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ထပ္မံျဖည့္ဆည္းမႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ လႈိင္နယ္ေျမ၌ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ၀ိဇၨာသိပၸံေက်ာင္းသားမ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားလာသည့္နည္းတူ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ သံလြင္လမ္း၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ကိုလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ကို ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေစေရးအတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္မွစ၍ ပထမႏွစ္အပါအ၀င္ မဟာတန္းအထိတက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ လႈိင္နယ္ေျမအတြင္း အသစ္ဖြင့္လွစ္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေဆာင္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားရန္လည္း စီစဥ္ထားၿပီး ဆရာ ဆရာမဦးေရ ၁၂၀ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရ ၁၀၀၀ ခန္႔သင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိေစႏိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေခတ္ပညာတတ္ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း ယခင္ကကဲ့သို႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ လႈိင္နယ္ေျမမွ ျပန္လည္ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

MMA ကစားသမားဘ၀ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္တြင္ မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းကမၻာ့ခ်န္ပီယံျဖစ္လာသူ ေအာင္လအန္ဆန္

ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆုရရွိအၿပီး ေအာင္လအန္ဆန္ ေအာင္ပြဲခံေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ညီညီစိုးညြန္႔)

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ကာ MMA ဘက္စံုကိုယ္ခံပညာသံုး အားကစားနည္းျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာသည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေအာင္လအန္ဆန္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ထူးျခားသည့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကစားသမားဘ၀ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္း ကမၻာ့ခ်န္ပီယံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ထိုးသတ္သည့္ပြဲတြင္ ႐ံႈးပြဲၾကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ္လည္း စိတ္မေက်ပြဲ ျပန္လည္ထိုးသတ္သည့္ရာတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသား ဗစ္တာလီဘစ္ဒက္ရွ္ကို အမွတ္ျဖင့္အႏိုင္ယူကာ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ကစားသမားဘ၀ ပထမဆံုးကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆုကို မိမိႏိုင္ငံ၌ ရယူႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ေအာင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား က႑တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား လာေရာက္ထိုးသတ္ခဲ့ၿပီး မိခင္ႏုိင္ငံတြင္ ထိုးသတ္တိုင္းအႏိုင္ရသည့္ အစဥ္အလာေကာင္းကို ယခုႏွစ္တြင္လည္း ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီဒုတိယပတ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၌ ဗစ္တာလီဘစ္ဒက္ရွ္ႏွင့္ ထိုးသတ္ခဲ့ရသည့္ ပထမအႀကိမ္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံလုပြဲမွာ ေအာင္လအန္ဆန္အတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစမည့္ ႐ံႈးပြဲ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ထိုးသတ္ရာတြင္ အႏိုင္ရရန္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္ စိန္ေခၚပြဲမွာ ေအာင္လအန္ဆန္ ထိုးသတ္ရမည့္ၿပိဳင္ပြဲမဟုတ္ဘဲ ဗစ္တာလီဘစ္ဒက္ရွ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ၿပိဳင္ဘက္ကစားသမား ထိုးသတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အစားထိုးယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္  နည္းပါးေသာေၾကာင့္ လက္ရည္ကြာၿပီး အလဲအကြဲခံခဲ့ရေသာ္လည္း အမွတ္ျဖင့္ ႐ံႈးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စိန္ေခၚပြဲ ထိုးသတ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ဇြန္လကုန္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသားအားကစား ၿပိဳင္ပြဲ႐ံု-၁ သု၀ဏၰ၌ ေအာင္လအန္ဆန္ႏွင့္ ဗစ္တာလီဘစ္ဒက္ရွ္တို႔၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆုစိန္ေခၚပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေအာင္လအန္ဆန္က အမွတ္ျဖင့္ အႏိုင္ယူကာ ျမန္မာပရိသတ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ခဲ့သည္။  ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ပထမပြဲမွ အမွားမ်ားကို အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အႏိုင္ယူကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးအေနျဖင့္ MMA ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆံုး ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆု ရရွိသူျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ အထူးစိန္ေခၚပြဲတစ္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ထိုးသတ္ခဲ့ၿပီး ၀ိတ္တန္းႀကီးသည့္ ကင္မရြန္းႏုိင္ငံဖြား အန္ဂယ္လာနီကို ပထမအခ်ီမွာပင္ ၎၏နာမည္ေက်ာ္ ခ်ဳပ္ကြက္ျဖင့္ အႏိုင္ယူခဲ့သည္။

ေအာင္လအန္ဆန္သည္ MMA ၿပိဳင္ပြဲမ်ား တာ၀န္ယူက်င္းပေနသည့္ ONE Championships အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သံုးႏွစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ထိုးသတ္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာင္လအန္ဆန္သည္ လာမည့္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆု ကာကြယ္ပြဲ ထိုးသတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း

ေမ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (၂) တြင္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း(၁)ကို ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အစုအဖြဲ႕ငါးခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးက သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ခ်မ္းေ၀စိုး)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကုိ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ NLD ပါတီဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံဟု အမည္ေျပာင္း၍ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ က်င္းပခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္း ၃၇ ခ်က္ ထြက္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ ယခင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

NCA ေရးထုိးခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕မွာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU)၊ DKBA၊ KNU/KNLA (PC)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) တုိ႔ျဖစ္သည္။ NCA စာခ်ဳပ္ပါ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံမွာ (၁) NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊ (၂) အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက “ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္” ကုိ ေရးဆြဲ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း၊ (၃) ထုိမူေဘာင္ကုိ အေျခခံ၍ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီေသာ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ (၄) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက်င္းပျခင္း၊ (၅) ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ (၆) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း၊ (၇) “ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Pyidaungsu Accord)” ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ NCA ေရးထုိးၿပီးေနာက္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံအတုိင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ က်င္းပျခင္းမရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ မရွိခဲ့ေပ။

NLD ပါတီဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္တြင္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ၌ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ ရာစုပင္လုံဟု အမည္ျပင္ဆင္ကာ NCA မေရးထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကုိပါ တက္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ စာတမ္းဖတ္ၾကား ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါပြဲတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိခဲ့ေပ။

ထုိ႔ေနာက္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံပထမအစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လမ္းျပေျမပုံပါအဆင့္ (၃) ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သုံးပြဲ၊ ေဒသအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုံးပြဲအား က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆုိပါပြဲမ်ားမွ ရရွိသည့္ သေဘာထားမ်ားကုိ စုစည္းကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံဒုတိယအစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပခဲ့သည္။

အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္ကုိ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ညီလာခံသုိ႔ စာတမ္းတင္သြင္းႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းသုိ႔ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ၇၀၀ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အျခားႏုိင္ငံေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေလ့လာသူ ၁၂၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းကုိ ေမ ၂၄ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (MICC-2) တြင္ ေျခာက္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ညီလာခံသုိ႔ လူမ်ဳိးအလုိက္၊ ေဒသအလုိက္ က်င္းပထားသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ စုစည္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑ေလးခုမွ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္ ၄၁ ခ်က္အား တင္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လုံျခံဳေရးက႑အား ေဆြးေႏြးမႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မရွိခဲ့ေပ။

ထုိသုိ႔ညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားမွာ က႑အလုိက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တြင္ စိစစ္ညိႇႏႈိင္းထားသည့္ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ညီလာခံ၌ က႑အလုိက္ခြဲကာ အုပ္စုဖြဲ႕၍ စတင္ေဆြးေႏြးသည့္ ညီလာခံ ပထမေန႔၌ပင္ ႏုိင္ငံေရးက႑ေအာက္ရွိ အေျခခံရမည့္မူမ်ားမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ (ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္အာဏာခြဲေ၀မႈ) တြင္ နယ္ေျမ အပုိင္းအျခား ဟူသမွ်သည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရဟု ေဖာ္ျပထားရာ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္။

အဆုိပါ အခ်က္ကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားက တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းအၾကား စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု ယူဆသည့္အတြက္ မထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး က႑အလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ ၿပီးဆုံးသည္အထိ ေျပလည္သည့္ သေဘာတူညီမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မရရွိခဲ့ဘဲ လာမည့္ညီလာခံတြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ အခ်က္အျဖစ္ က်န္ရွိခဲ့သည္။

ထို႔အတူ လုံျခံဳေရးက႑တြင္လည္း အနာဂတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းရွိေရးဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္း ထားရွိေရးမူကုိ လက္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း စကားလုံး အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားသုံးရပ္ ကြဲလြဲမႈ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

လုံျခံဳေရးက႑ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ အခ်ဳိ႕မွာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိရမည့္ တပ္မေတာ္၊ အခ်ဳိ႕မွာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အာမခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဟူ၍ နာမ၀ိေသသနတပ္ကာ သုံးႏႈန္းလုိၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ဟုသာ သုံးႏႈန္းထားရွိရန္ စသျဖင့္ ကြဲလြဲမႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေရးက႑မွ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္ အခ်က္ ၂၀ ရွိသည့္အနက္ သေဘာတူခ်က္ ၁၂ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑မွ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑မွ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္ ေလးခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑မွ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္ စုစုေပါင္း မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကုိ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္း (၁) အျဖစ္ ညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕ငါးခုမွ ကုိယ္စားလွယ္ငါးဦးက သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး အသိသက္ေသမ်ားအျဖစ္ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္ သုံးဦးႏွင့္ ပါ၀င္ပါ၀င္ထုိက္သူသုံးဦးတုိ႔က ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံဒုတိယအစည္းအေ၀းမွ ရရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ အစိတ္အပုိင္း (၁) အျဖစ္ ရရွိခဲ့ေသာ ၃၇ ခ်က္သည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ မလုပ္ထားႏုိင္ေသးျခင္း၊ ညီလာခံတြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူသည့္အခါ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္အဖြဲ႕ အခ်ဳိ႕ၾကားတြင္ နားလည္မႈလြဲခဲ့သည့္ အေျခအေနရွိခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးခ်ိန္၊ NCA ေရးထုိးရန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား က်န္ရွိေသးခ်ိန္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀းမွ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ထုိသုိ႔ေ၀ဖန္မႈမ်ားအေပၚ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းက ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈမ်ား၊ အေျခအေနမ်ား မတူၾကသည့္အခါ စဥ္းစားမႈမ်ားသည္ ကြာႏုိင္သျဖင့္ အျမင္အယူအဆမ်ားအေပၚ မည္သည့္ဘက္က မွန္သည္ကုိ မွတ္ခ်က္ျပဳရန္မရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ အေျခခံမူမ်ား ရရွိခဲ့ျခင္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မတူညီေၾကာင္း၊ အလားတူ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံအား က်င္းပခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မတူညီေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားညီလာခံအား ထုိစဥ္အခ်ိန္က တပ္မေတာ္အစုိးရက ဦးေဆာင္ ေခၚယူက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုက်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံမွာမူ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕တည္းက ေခၚယူက်င္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ NCA သေဘာတူညီခ်က္အရ အစုအဖြဲ႕အားလုံး ပူးတြဲက်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာအရင္းခံ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္သည္ အစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားရရွိသည့္ အျမင့္ဆုံး စာခ်ဳပ္တစ္ခုအျဖစ္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားဘက္က ယူဆထားၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡအတြင္း ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမွ ရလဒ္စတင္ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ပထမဆုံး ထြက္ေပၚလာသည့္ အေျခခံမူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံးႏွစ္ႀကိမ္က်င္း ပရန္ဆုံးျဖတ္ထားသျဖင့္ ထပ္မံက်င္းပမည့္ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းအား ဒီဇင္ဘာလအတြင္း က်င္းပရန္ အစုိးရဘက္က ဆႏၵရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထပ္မံမက်င္းပႏုိင္မႈ အပါအ၀င္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဟု တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားဘက္က ယူဆကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းတြင္ က်င္းပရန္ အဆုိျပဳခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ JICM တြင္လည္း ၂၁ ရာစု တတိယ အစည္းအေ၀းအား လာမည့္ဇန္န၀ါရီလကုန္ပုိင္းတြင္ က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

FIFA ဥကၠ႒ အင္ဖန္တီႏိုႏွင့္ ေဘာလံုးသမားေဟာင္းမ်ား၏ ခရီးစဥ္

FIFA ဥကၠ႒ အင္ဖန္တီႏို (ဓာတ္ပံု-ညီညီစိုးညြန္႔)

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(MFF) သည္ ႏိုင္ငံတကာ ေဘာလံုးအသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ေကာင္းမြန္လာျခင္း ႏွင့္အတူ ကမၻာ့ေဘာလံုးအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ကမၻာေက်ာ္ေဘာလံုးသမားေဟာင္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ ေဘာလံုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

မိုရီယန္ေတးစ္ ျခင္းလံုးသ႐ုပ္ျပကစားစဥ္

လက္ရွိ ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (FIFA) ဥကၠ႒ အင္ဖန္တီႏိုသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ အမ်ဳိးသားေဘာလံုး အကယ္ဒမီ (ရန္ကုန္) ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အကယ္ဒမီ ေက်ာင္းအား ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ FIFA ဥကၠ႒ အင္ဖန္တီႏိုႏွင့္ MFF ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ ေဇာ္သည္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေဘာလံုးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး FIFA ၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အမ်ဳိးသားေဘာလံုးအကယ္ဒမီ (ရန္ကုန္) ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ျမန္မာေဘာလံုးအကယ္ဒမီ (မႏၲေလး) ဖြင့္ပြဲကိုလည္း FIFA ဥကၠ႒ေဟာင္း ဆပ္ဘလတၱာ တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဖန္တီႏိုကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ကမၻာေက်ာ္ ေဘာလံုးသမားေဟာင္းမ်ားမွာ မန္ယူေနာက္ခံလူေဟာင္း ရြန္နီဂြၽန္ဆင္ႏွင့္ ရီးရဲယ္မက္ဒရစ္တိုက္စစ္မွဴးေဟာင္း မိုရီယန္ေတးစ္တို႔ျဖစ္သည္။ မိုရီယန္ေတးစ္သည္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗုိလ္လုပြဲ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဘာလံုး ႏွင့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ျခင္းလံုး အားကစားနည္းအား သ႐ုပ္ျပကစားခဲ့သည္။ ဂြၽန္ဆင္မွာမူ Football Clinic အစီအစဥ္အရ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

အာဆီယံၿပိဳင္ပြဲ၌ ေအာင္ျမင္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚ တက္လွမ္းလာႏုိင္ၿပီး အာရွေျခစစ္ပြဲ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာဖူဆယ္အသင္း

ဓာတ္ပုံ – MFF

ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ ေ၀းကြာေနသည့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ဖူဆယ္အသင္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး အာဆီယံ ဖူဆယ္ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။

အာဆီယံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFF) သည္ ၂၀၁၆  အာဆီယံဖူဆယ္ၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းသို႔ ေျပာင္းလဲက်င္းပခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ ဖူဆယ္ခ်န္ပီယံရွစ္ ၿပိဳင္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္စလံုး ဆုရရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာဖူဆယ္အသင္းသည္ ၂၀၁၆ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒုတိယ၊ ၂၀၁၇ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယရခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့သလို  ႏွစ္ႀကိမ္စလံုးကို ျပည္တြင္းနည္းျပျဖစ္သည့္ ဦးေဌးျမင့္က ကိုင္တြယ္ခဲ့ရာ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ဦးေဌးျမင့္သည္ ႏွစ္ႀကိမ္စလံုး ယာယီ နည္းျပအျဖစ္သာ ကိုင္တြယ္ခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာဖူဆယ္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည့္ ဒုတိယေနရာရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ၿပိဳင္ပြဲတြင္မူ တတိယဆု ႏွင့္အတူ ၂၀၁၈ အာရွဖူဆယ္ခ်န္ပီယံရွစ္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ခြင့္ကိုပါ ရယူေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ အမ်ဳိးသား လက္ေရြးစင္ ဖူဆယ္အသင္းသည္ ယင္းၿပိဳင္ပြဲ ႏွစ္ခုၾကားတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ (၂၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္မူ ေအာင္ျမင္မႈမရဘဲ အုပ္စုအဆင့္မွ ထြက္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အသင္းအား အီရန္ႏိုင္ငံသားနည္းျပကို တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲအၿပီးတြင္ အီရန္နည္းျပႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့ၿပီး ဦးေဌးျမင့္ကို ျပန္လည္တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ အာဆီယံဖူဆယ္ခ်န္ပီယံရွစ္ ၿပိဳင္ပြဲ၌ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းနည္းျပ ဦးေဌးျမင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသားဖူဆယ္အသင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ျမန္မာအားကစား ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားက႑တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အာရွၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊဆုရယူခဲ့သည့္ ကာယဗလ ကစားသမား ထြန္းထြန္းေအာင္

ျမန္မာ ကာယဗလ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ထြန္းထြန္းေအာင္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ အာရွႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္မ်ားရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ အားကစားသမားမ်ားအေနျဖင့္ အာရွအဆင့္၊ ကမၻာ့အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ႐ုန္းကန္လာရခ်ိန္တြင္ ထြန္းထြန္းေအာင္၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ျမန္မာ့အားကစားေလာကအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ျမန္မာ့အားကစား ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားက႑တြင္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထြန္းထြန္းေအာင္သည္ ၾသဂုတ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ အာရွ ကာယဗလၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္တစ္ခုႏွင့္ ေငြတံဆိပ္တစ္ခု၊ ေအာက္တိုဘာတြင္ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံ၌က်င္းပသည့္ ကမၻာ့ကာယဗလ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္တစ္ခု ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထြန္းထြန္းေအာင္သည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ကာယဗလအားကစားနည္းကို စိတ္ပါ၀င္စားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ အာရွအငယ္တန္း ကာယဗလၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ေရႊ တံဆိပ္ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထြန္းထြန္းေအာင္သည္ ေနာက္ပိုင္းယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး  အဆင့္ျမင့္ဆံုးၿပိဳင္ပြဲႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ အာရွႏွင့္ ကမၻာ့ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေရႊတံဆိပ္ရယူႏုိင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ထူးျခားသည့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ ခဲ့သည္။ ျမန္မာကာယဗလ ကစားသမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ရယူလာႏိုင္ၿပီး ထြန္းထြန္းေအာင္အတြက္ ေအာင္ျမင္သည့္ ႏွစ္ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကာယဗလႏွင့္ ကာယ ၾကံ့ခိုင္မႈအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ကူကယ္ရာမဲ့ေနဆဲ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပုဂၢလိကက႑မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ပင္ျဖစ္သည္။တုိင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္ေစရန္ SMEs မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားစြာ အေရးပါေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ SMEs အမ်ားစု ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည့္ အေျခအေနကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခ်ိန္အထိ အေသးစားအလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs ) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ၀န္ခံေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တုိင္းျပည္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းအားလံုး၏ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ အစိုးရက SME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာသည့္အခ်ိန္အတြင္း ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဟု အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္သည့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ၀န္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတုိင္းႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ SME က႑မွာ စီးပြားေရးတြင္ အဓိကအခန္းက႑ ပါ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ SME က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည့္အခါတြင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းလာသည္ကို မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ဆိုသည္။

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ SME National Strategy ကို ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလိုအပ္ေနေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ SME မ်ားအား အသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္း၍ ကိုယ္စားျပဳကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရး၊ ျမန္မာ့ SME မ်ား ေစ်းကြက္အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ SME Information Center လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ One – stop Center ႏွင့္ SME Research Center မ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ SME ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ထား ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာင္အနာဂတ္ ႏွစ္ ၃၀၊ ႏွစ္ ၄၀ စသည္ျဖင့္ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ SME National Strategy ကို ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လိုအပ္ေနသည္ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္သိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ စတင္တည္ေထာင္သည့္ SME လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး အခြန္သက္ညႇာခြင့္ ရရွိေစေရး၊ SME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တည္ေထာင္ကာ သီးသန္႔ေခ်းေငြ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေရး၊ သြင္းကုန္အစားထိုး ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အသံုးျပဳေနသည့္ စက္မ်ား၊ ယႏၲရားတင္သြင္းျခင္းအေပၚ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေစေရးႏွင့္ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား (Social Enterprises ) အခြန္သက္ညႇာခြင့္ ရရွိေစေရးႏွင့္ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းအျဖစ္ သီးသန္႔မွတ္ပံု တင္စနစ္ခ်မွတ္ကာ အားေပးေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရက ထူေထာင္မည့္ SME Working ႏွင့္ SME Agency ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ SME မ်ားအတြက္ အဖြဲ႕၀င္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးကိုကိုလြင္က ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈအခန္းက႑တြင္ အလားအလာမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ ျပန္ၿပီးတိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈက႑ တိုးတက္လိုပါက သြင္းအားစုမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေရ၊ မီး၊ လွ်ပ္စစ္ ပံုမွန္ရရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား အျမန္ဆံုးတင္သြင္းႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုလြင္က ဆိုသည္။

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက  အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္သြားရန္အတြက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးတတ္မႈ၊ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေစ်းကြက္ရရွိေရး၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္သာကိုင္သာရွိသည့္ စီးပြားေရး ၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ားရရွိေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလ ုပ္ငန္းေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ASEAN SME Policy Index အရ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ထုိင္းႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားတို႔သည္ Policy Index အေနျဖင့္ အျမင့္ဆံုး တြင္ရပ္တည္ေနၿပီး ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔မွာ အနိမ့္ဆံုးအေျခအေနတြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ SME Development Policy Index ျမင့္မားေစေရး အဘက္ဘက္က ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ SMEs မ်ားျဖစ္ၿပီး SMEs မ်ားေအာင္ျမင္မွသာ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မည္ဆိုျခင္းကို ထူးထူးေထြေထြ ရွင္းျပစရာမလိုေၾကာင္း အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ တြဲဖက္ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ဆံုးလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုေၾကးစားသြားေရာက္ကစားခြင့္ရခဲ့သည့္ ေအာင္သူႏွင့္ ေက်ာ္ကိုကို

Police Tero အသင္းတြင္ တစ္ရာသီအငွားစာခ်ဳပ္ျဖင့္ သြားေရာက္ကစားမည့္ ေအာင္သူ (၀ဲပုံ)ႏွင့္ ခ်င္း႐ိုင္အသင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ ေက်ာ္ကိုကို (ဓာတ္ပံု-ညီညီစိုးညြန္႔)

ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာေဘာလံုးသမားမ်ားအတြက္ အာဆီယံေဒသတြင္း၌ အဆင့္ျမင့္ဆံုးလိဂ္ျဖစ္သည့္ ထိုင္းလိဂ္-၁  တြင္ ကစားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပၚလာခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာ့အေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးသမားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ ေအာင္သူႏွင့္ ေက်ာ္ကိုကိုတို႔မွာ ဆုေၾကးစား သြားေရာက္ကစားခြင့္ရခဲ့သည္။ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ တိုက္စစ္မွဴးမ်ားျဖစ္သည့္ ရတနာပံုတိုက္စစ္မွဴး ေအာင္သူမွာ Police Tero အသင္း၊ ရန္ကုန္တိုက္စစ္မွဴး ေက်ာ္ကိုကိုမွာ ခ်င္း႐ိုင္ယူႏိုက္တက္အသင္းသို႔ တစ္ရာသီ အငွားစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ကစားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းကလပ္အသင္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ကစားမည့္ လက္ေရြးစင္ တိုက္စစ္မွဴး ေအာင္သူႏွင့္ ေက်ာ္ကိုကိုအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့အားကစား ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားက႑တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေဘာလံုး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္စနစ္ ကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာေဘာလံုးသမားအခ်ဳိ႕ ထိုင္းေအာက္တန္းလိဂ္ကလပ္မ်ား၊ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူကလပ္အသင္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ကစားခဲ့ၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ထိုင္းလိဂ္-၁ (ယခင္ ထိုင္းပရီးမီးယားလိဂ္)  ပထမဆံုး သြားေရာက္ကစားခြင့္ရသည့္ ျမန္မာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေဘာလံုးသမားမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ေဘာလံုးေလာက၌ နာမည္ႀကီးခဲ့သည့္ ေအာင္ထြန္းထြန္း၊ မ်ဳိးလိႈင္၀င္း၊ သန္းတိုးေအာင္၊ ၾကည္လြင္၊ ၀င္းေအာင္၊ စိုးႏိုင္၊ ေအာင္ႏိုင္ စသည့္ကစားသမားမ်ားသည္ ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားကလပ္အသင္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ကစားခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္စနစ္ ကူးေျပာင္းအၿပီးတြင္ ေအာင္သူႏွင့္ ေက်ာ္ကိုကိုမွာ ထိုင္းလိဂ္-၁ ၌ ပထမဆံုး ကစားခြင့္ရမည့္ ျမန္မာကစားသမားမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေအာင္သူသည္ ျမန္မာေဘာလံုးအကယ္ဒမီ (မႏၲေလး) မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ယူ-၁၉ အသင္း ၂၀၁၅ ယူ-၂၀ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲ ၀င္ခြင့္ရခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ပိုမိုနာမည္ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သူျဖစ္သည္။  ေအာင္သူသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံ လူငယ္အေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးသမားဆုရခဲ့ၿပီး ျမန္မာကစားသမားမ်ားတြင္ ပထမဆံုး ရရွိသူလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေအာင္သူသည္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ အေကာင္းဆံုးေဘာလံုးသမားဆုကို ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ သံုးရာသီဆက္တိုက္ ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။

အား/ကာသိပၸံ (မႏၲေလး) မွ ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ တိုက္စစ္မွဴး ေက်ာ္ကိုကိုသည္ ေဇယ်ာေရႊေျမအသင္းတြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကစားသမားဘ၀ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ရာသီတြင္ ရန္ကုန္အသင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ကစားသမားဘ၀တြင္ ျပည္ပကလပ္အသင္းမ်ား၏ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုမွသာ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကစားသမားႏွစ္ဦးသည္ သက္ဆိုင္ရာကလပ္အသင္းမ်ားတြင္ လစာအျဖစ္ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၇၀၀၀ (ျမန္မာေငြ က်ပ္သိန္း ၉၀ ေက်ာ္) ရရွိ မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာကစားသမားမ်ားအနက္ လစာေငြ အမ်ားဆံုးရရွိသူမ်ား ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

အသင္းဖ်က္သိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျမန္မာ့ေဘာလံုးအနာဂတ္

လစာေၾကြးက်န္ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အသင္းဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည့္ ေနျပည္ေတာ္အသင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက အသင္းဖ်က္သိမ္းမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ လိဂ္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္လည္း အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကလပ္အသင္း ေလးသင္းအထိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ရာသီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ခ်င္း ယူႏိုက္တက္၊ သန္လ်င္ယူႏိုက္တက္ႏွင့္ စီးတီး ရန္ကုန္အသင္းတို႔ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၊ သန္လ်င္ယူႏိုက္တက္ႏွင့္ ခ်င္းယူႏုိက္တက္အသင္းတို႔မွာ ေငြေၾကးပိုင္း အခက္အခဲေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ရာသီအတြင္း ကလပ္အသင္းေျခာက္သင္းအထိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းမွာ ျမန္မာ့ေဘာလံုးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ လကၡဏာမဟုတ္ဘဲ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္လာၿပီး ျပည္တြင္းလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ MNL တြင္ အသင္းမ်ား ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ MNL-2 (ပထမတန္း) အမွတ္ေပးၿပိဳင္ပြဲမွ အသင္းမ်ားကို တန္းတင္ကာ ၂၀၁၈ ရာသီတြင္ ၁၂ သင္းျပည့္ေအာင္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ေအာက္တန္းျဖစ္သည့္ ပထမတန္းၿပိဳင္ပြဲမွာ အသင္းအေရအတြက္ ပိုမိုနည္းပါးလာခဲ့သည္။ ပထမတန္းကလပ္ သန္လ်င္ယူႏိုက္တက္အသင္းသည္ ေငြေၾကး အေျခအေနေၾကာင့္ ပထမအေက်ာ့မၿပီးဆံုးမီ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး လစာေၾကြးက်န္မ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ MNL ကလပ္ ေနျပည္ေတာ္အသင္းကိုလည္း ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးခါနီးတြင္ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။ ခ်င္းယူႏိုက္တက္အသင္းသည္ ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးသည္အထိ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ လာမည့္ ရာသီတြင္ မယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမတန္းခ်န္ပီယံ စီးတီးရန္ကုန္အသင္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းမွာ ေငြေၾကးေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အသင္းဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တူရကီႏုိင္ငံမွ Black List သြင္းၿပီး ဗီဇာသက္တမ္း မတိုးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ အသင္းပ်က္သြားရျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အေျဖရွာရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။