တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးျခင္းျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ တည္ေဆာက္၍မရေၾကာင္း KNU ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးျခင္းျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ တည္ေဆာက္၍မရေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (၂) တြင္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က စတင္ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း၌ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားေျပာၾကားေသာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကားတြင္ ၎က ထိုသုိ႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ျပည္ေထာင္စုသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ကမၻာ့အလယ္မွာ လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟူ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို သမုိင္းမွာ ထင္ရွားစြာ တည္ရွိခဲ့ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးသည္သာ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးျခင္းျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ တည္ေဆာက္လို႔ မရပါ။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ အေျခခံတရားမ်ားျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအားျဖင့္သာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕က လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို တစ္ႀကိမ္က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ NCA စာခ်ဳပ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ရွိၿပီျဖစ္သည္။

“ယခုလို အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္လာႏိုင္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အတူတကြ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာၿပီး မိမိတို႔အၾကားမွာ နားလည္မႈမ်ား ရယူတည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ အထူးသျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မတူမႈ၊ အခြင့္အေရးရရွိမႈမညီမွ်မႈ၊ ခံယူမႈမတူညီမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ႏွစ္ရွည္လမ်ား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ယခုလုိ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ျခင္းသည္ တိုးတက္ေသာ အေနအထားတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေနေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

“ယေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚမွာ အေျခခံသည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ အလြန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ဆိုသည္။

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းရွည္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို ေရွး႐ႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္ဟူ၍ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး သေဘာတူညီထားေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။