ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေနျဖင့္ NCA ကုိ ေရွာင္လႊဲ၍မရဟု အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ ေရွာင္လႊဲ၍မရဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အာရွေရးရာအထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္ေကာရွန္က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake Hotel ဟုိတယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားရာ၌ ၎ကထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“NCA ကို ေရွာင္လုိ႔မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒါဆုိရင္ အဖက္ဖက္က NCA စာခ်ဳပ္ကို အျမန္ဆုံး ခ်ဳပ္ဆုိဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တုိက္တြန္းေနပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ အဖက္ဖက္ေတြက NCA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔က တက္ၾကြတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ရွိတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္” ဟု မစၥတာဆြန္ေကာရွန္က ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ အဖက္ဖက္က တိုက္တြန္းေနၿပီး ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားမရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလမ္းေၾကာင္း ဆက္လက္ တုိးတက္ႏုိင္ပါတယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သူတုိ႔က ျမန္မာသူ ျမန္မာသားေတြပါပဲ။ သူတုိ႔က တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိပါက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအေပၚ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု မစၥတာဆြန္ေကာရွန္က သတိေပး ေျပာၾကားသည္။