တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ

တရားစီရင္ေရးဟူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဟု အမည္ခံလ်က္ တရားဥပေဒမ်ားကို ဖြင့္ဆိုက်င့္သံုးသည့္ တရား႐ံုးမ်ား၏ စနစ္ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အတြက္လည္း ယႏၲရားတစ္ရပ္ကို ေထာက္ပံ့သည္။ အာဏာမ်ားခြဲေ၀မႈ သေဘာတရားအရ တရားစီရင္ေရးသည္ အေထြေထြ သေဘာအားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးတာ၀န္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္မရွိဘဲ တရားဥပေဒမ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ားအတုိင္း ဖြင့္ဆိုက်င့္သံုးသည့္ တာ၀န္သာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တရားစီရင္ေရးသည္ အျခားတရား႐ံုးမ်ား လိုက္နာရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္သည့္ က်င့္ထံုုးဥပေဒမ်ားကို ျပဳႏုိင္သည္။ တရားစီရင္ေရး၏ တာ၀န္သည္ ဥပေဒမ်ားေအာက္၌ တရားမွ်တမႈကို တန္းတူညီမွ် ရရွိေရးျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရးမ်ားစြာတို႔တြင္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ခြဲတစ္ရပ္သည္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ဥပေဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ အာဏာရွိသည္။ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး အာဏာရွိသည့္ တရား႐ံုးမ်ားသည္ မူရင္းဥပေဒျပဳမႈ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းထားမႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေၾကာင္း ေတြ႕ရိွိသည့္အခါ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ခြင့္ ရွိတတ္သည္။ တရားသူူႀကီးမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကို ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အင္အားစုမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္သည္။ လူထုတစ္ရပ္အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ တရား႐ံုး၏ က်မ္းသစၥာအေပၚ သစၥာေစာင့္သိေသာ ဘက္မလုိက္ဘဲ အသိဥာဏ္ ၾကြယ္၀သည့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ခန္႔ထားျခင္းကို သတိႀကီးမားစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ အမ်ားလက္ခံရန္ျဖစ္ပါက တရား႐ံုးမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈအေပၚ သစၥာရွိျခင္းကို က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရးဟူသည့္ စကားရပ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ထဲမွ တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကၿပီး တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈေပးသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ျခံဳငံုေခၚဆိုသည္။ ယင္းတရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၌ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအား ထိန္းသိမ္းသည့္ အျခား၀န္ထမ္းအားလံုးလည္း ပါ၀င္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ထားၿပီး တရားစြဲဆိုေရးအရာရွိ၊ အစိုးရေရွ႕ေန၊ အစိုးရဌာနမ်ားအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ အစိုးရက ခန္႔ထားေသာအရာရွိ၊ ျပည္သူ႔စာခ်ဳပ္စာတမ္း သက္ေသခံေရွ႕ေန၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ရဲဌာနႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးေရး အရာရွိကဲ့သို႔ေသာ ျဖည့္စြက္ဥပေဒေရးရာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ယင္းအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား တစ္ခါတစ္ရံ တရား႐ံုးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ တူညီေသာ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကပင္ ႀကီးၾကပ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ခြဲ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕က ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢလိကဥပေဒေရးရာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ တရားစီရင္ေရး၏ တာ၀န္သည္ ဥပေဒမ်ားေအာက္၌ တရားမွ်တမႈကို တန္းတူညီမွ် ရရွိေရးသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈအေပၚ သစၥာရွိျခင္းကို က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

အစုိးရက ျပည္သူကုိ တရားစြဲဆုိခြင့္ ရွိသကဲ့သုိ႔ ျပည္သူကလည္း အစုိးရအား တရားစြဲဆုိပုိင္ခြင့္ ရွိသည္ကုိ လမ္းဖြင့္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

အစုိးရက ျပည္သူကုိ တရားစြဲဆုိခြင့္ ရွိသကဲ့သုိ႔ ျပည္သူကလည္း အစုိးရ၏ လုပ္ပုံလုပ္နည္း မွားယြင္းေနပါက တရားစြဲဆုိပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူလူထု နားလည္ရန္ႏွင့္ ယုံၾကည္လာရန္ လမ္းဖြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္ရွိ Kafe in Town ၌ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္၏ ႏွစ္ပတ္လည္စုံညီ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ကာလေတြမွာ စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရကုိ တရားစြဲခဲ့တယ္။ ဒီေန႔ ကုိယ့္အစုိးရ ျပည္သူလူထုကေန ေရြးေကာက္တဲ့ ကုိယ့္အစုိးရလုပ္တာ မတရားဘူးမွန္ရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တရားခံဘက္က လုိက္ရမွာပဲ။ ရွင္းရွင္းေလးပဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး။ ဟုိ ဘက္အစုိးရတုန္းက ခင္ဗ်ားတုိ႔စြဲတယ္။ ဒီ ဘက္အစုိးရက်ေတာ့ လုပ္ပုံလုပ္နည္းမမွန္ရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မစြဲဘူးလားဆုိရင္ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စြဲတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးနဲ႔ အဖြဲ႕တစ္ခုကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စြဲတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးနဲ႔ အဖြဲ႕တစ္ခုကုိ တရားစြဲဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စာခြၽန္ေတာ္က လက္ခံထားတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း ရွိေနမွာပဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဘယ္ပါတီ ဘယ္အစုိးရပဲျဖစ္ျဖစ္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဘက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရွိေနစဥ္မွာ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ရပ္တည္ေနမယ္။ အစုိးရကုိ တရားမစြဲရဲဘူးဆုိတဲ့ ေရွ႕ေနမ်ားရွိရင္ လက္ညႇဳိးေထာင္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီေရွ႕ေနမ်ဳိးကုိ ကြၽန္ေတာ္ ပယ္ခ်ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးသက္သက္ ရပ္တည္သည့္ အမ်ဳိးအစားထဲမွ ခြဲထြက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ျပည္သူဘက္က ရပ္တည္ရန္လုိေၾကာင္း၊ အစုိးရယႏၲရားအဖြဲ႕၏ လြဲမွားမႈမ်ား ေတြ႕ပါက ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ လက္မေႏွးဘဲ တရားစြဲၾကရန္ ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က စီးပြားေရးသက္သက္ ရပ္တည္တဲ့ ေရွ႕ေနအမ်ဳိးအစားထဲက ခြဲထြက္ဖုိ႔ေတာ့လုိၿပီ။ ျပည္သူေတြျမင္ေအာင္ ျပည္သူေတြကေနၿပီး အေလးထားတဲ့ ငါတုိ႔မတရားခံခဲ့ရတာပါလား ဆုိတဲ့ဘက္က ရပ္တည္ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိအမႈမ်ဳိးေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ အေနနဲ႔လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကုိေမးတယ္။ ခင္ဗ်ားက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနၿပီး ကုိယ့္အစုိးရကုိ ဘာလုိ႔ တရားစြဲမွာလဲတဲ့။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ ေရွ႕ေနကေနၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ပင္မဓာတ္ခံက ေရွ႕ေနလုပ္ငန္း တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးပဲ။ အဲဒါေၾကာင္႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လြဲေခ်ာ္တဲ့ အစုိးရ ယႏၲရားအဖြဲ႕ရဲ႕ လြဲမွားတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္မေႏွးၾကပါနဲ႔။ တုိင္ပင္ပါ။ အၾကံဥာဏ္ေပးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရွိတယ္ဆုိတာ ေျပာၾကားလုိပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံသား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခံဳမႈကုိ ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒကုိ ျပည္သူလူထု က်င့္သုံးသည္ကုိ သိပ္မေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ရဲစခန္းတြင္ တုိင္ခ်က္ဖြင့္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔တုိင္ခ်က္ဖြင့္ရာတြင္ ရဲစခန္းက အူေၾကာင္ေၾကာင္ လုပ္ေနပါက ထုိစခန္းမွ စခန္းမွဴး (သုိ႔မဟုတ္) အမႈဖြင့္ မေပးသူကုိ တုိင္ခ်က္ျပန္ဖြင့္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွ႕ေနမ်ားမွာ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး အသက္သြင္းရမည့္ တာ၀န္ရွိသျဖင့္ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ဦးေအာင္သိန္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 

လတ္တေလာျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ေက်ေအးခဲ့သည့္အမႈသည္ လက္ခံႏုိင္စရာမရွိဘဲ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို တိမ္းေစာင္းေစႏိုင္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစစ္ေဆးမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေျပာၾကား

ဓာတ္ပုံ – Yangon Region Gorernment

လတ္တေလာျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ေက်ေအးခဲ့သည့္အမႈသည္ လက္ခံႏုိင္စရာမရွိဘဲ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို တိမ္းေစာင္းသြားေစႏိုင္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ယင္းကိစၥကို စစ္ေဆးသြားမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္သည္ ဇူလိုင္၂၉ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုး ရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“တရားေရးမ႑ိဳင္ကို ေထာက္ျပတာကေတာ့ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ေက်ေအးတဲ့အမႈကို ေထာက္ျပသြားတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒီလူေသမႈဟာ ျပည္သူေတြ ဥပေဒစိုးမိုးဖို႔အတြက္ တရားလိုဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရျဖစ္တယ္။ ဒီအမႈမ်ဳိးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တရားလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအမႈကို ျပည္သူလူထုအခ်င္းခ်င္း ေက်ေအးမယ္ဆိုလည္း သူ႔အေနနဲ႔ လက္ခံဖြယ္ရာမရွိဘူးလို႔လည္း တင္ျပသြားတယ္” ဟု ဒဂံုမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီး မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆံုပြဲ၌ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေနသည့္ ျပည္သူခ်င္းေက်ေအးခဲ့သည့္ အမႈကိစၥကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ အေလးေပးေျပာၾကားသြားခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို တိမ္းေစာင္း သြားေစႏုိင္သည့္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာတာ ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ စစ္ေဆးသြားမည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ပန္းဘဲတန္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းမွာဆုိရင္ အားလံုးပဲသိတဲ့အတုိင္းပဲ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အရင္တုန္းကေတာင္မွ မၾကားဖူးတဲ့ အရာေတြကုိ ၾကားရတယ္ဆုိတာမ်ဳိးေတြ ေျပာသြားပါတယ္။ သူကေတာ့ ဘယ္အမႈကို ရည္ညႊန္းၿပီးေတာ့ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ အခု မီဒီယာေတြမွာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့အမႈေတြပါ။ ျပည္သူ၊ ျပည္သူခ်င္းကေနၿပီးေတာ့ ျပန္ေက်ေအးတယ္ဆုိတဲ့ကိစၥမ်ဳိးကိုပါ  သမၼတႀကီးက အေလးေပးေျပာသြားတယ္။တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက ျပည္သူျပည္သူခ်င္း ေက်ေအးလုိ႔မရပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူဆုိတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေတြရွိပါတယ္။ ဒါဟာ တရားစီရင္ေရးမ႑ဳိင္ကို တိမ္းေစာင္းသြားေစႏုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကိုလည္း သူဒီကေနျပန္သြားရင္ ေနျပည္ေတာ္မွာ သက္ဆုိင္ရာက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥ ေတြကို စစ္ေဆးမယ္လုိ႔လည္း ေျပာသြားပါတယ္” ဟု ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာတြင္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ေက်ေအးခဲ့သည့္ အမႈအေနျဖင့္ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးကို သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူသံုးဦးမွာ ကာယကံရွင္မိသားစု၀င္မ်ား၏ အမႈပိတ္သိမ္းေပးမႈေၾကာင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးက႑အေပၚ ျပည္သူမ်ား အၾကား ေ၀ဖန္မႈျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူလူထုအၾကား အာ႐ံုစိုက္မႈ မ်ားျပားသည့္ အမႈမ်ားအေပၚ အခ်ိန္ၾကန္႕ ၾကာေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ျပည္သူလူထုေသြးေအးၿပီး အာ႐ံုမစိုက္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မည္လားဆိုၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္ကို ေမးခြန္းထုတ္သြားေၾကာင္းလည္း ဦးေက်ာ္ေဇယ်၏ေျပာၾကားမႈအရ သိရသည္။

ဆက္လက္၍ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း မၾကန္႔ၾကာေစဘဲ ေလလံအျမန္ဆံုးတင္ႏုိင္ေရး၊ သက္ေသခံစရိတ္မ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး ကိစၥမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တုိက္တြန္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္သည္ ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သံုးခုႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားမွ်တလြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔မေသြ (၉)

Photo: Asian Development Bank

■ နိဂံုး၏နိဒါန္း

ဆိုရွယ္လစ္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ျပည္သူစီရင္ေသာ ျပည္သူ႔တရားစီရင္ေရးဟု ဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားမွာ တရားစီရင္ႏိုင္သည့္ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အေျခအေန၊ ဘ၀အဆင့္အတန္းမရွိ။ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ မဆလပါတီ၏ ေကဒါမ်ားက တရားစီရင္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဂ်ဴရီစနစ္ျဖင့္ တရားစီရင္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပံုစံမတူ။ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အဆင့္ေနရာတိုင္းတြင္ မဆလပါတီက လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး တစ္စထက္တစ္စ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားက အစားထိုး၀င္ေရာက္ ေနရာယူလာခဲ့ၾကသည္။ ဥပေဒ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမရွိ၊ ပညာအရည္အခ်င္း ျပည့္၀ျခင္းမရွိသူမ်ားကို ပါတီ၀င္စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ တရားခြင္သို႔ တင္ေပးလုိက္သည့္ ကေမာက္ကမ တရားစီရင္ေရး ေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။

ဗဟိုတရား႐ံုးမွအပ က်န္တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ပါတီ၏စြက္ဖက္မႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ စာရိတၱအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမွာ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုလိုပင္ ျဖစ္တည္လာသည္။ ၁၉၇၄ မွ ၁၉၈၈  ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရး စနစ္ ၿပိဳလဲပ်က္စီးလာၿပီး ‘ေမ်ာက္အုန္းသီးရ’ တရားေရးစနစ္ျဖစ္လာသည္။ လက္ဖက္ရည္ဖိုး ယဥ္ေက်းမႈလည္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထင္ရွားသည့္ ေရွ႕မီေနာက္မီ ေရွ႕ေနႀကီးတစ္ ဦးက ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ တရားစီရင္ေရးမွာ ေျမရွင္အရွင္းရွင္ တရားစီရင္ေရး စနစ္ျဖစ္၍ ‘ေငြမ်ားတရားႏိုင္’ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ျပည္သူ႔တရား ျပည္သူစီရင္သည့္ ဆိုရွယ္ လစ္ေခတ္တြင္မူ ‘ေဆာင္ပုဒ္’ ေျပာင္းသြားေၾကာင္း ‘ေငြမ်ား တရားႏိုင္’ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ‘ေငြနည္း တရား႐ႈံး’ ဟု ေလွာင္ေျပာင္မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒ႀကီး ဦးေန၀င္းက တုိင္းျပည္သို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ရာတြင္ မေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ၀န္ခံခဲ့သည္။ သူ႔မိန္႔ခြန္းတြင္ မဆလပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ပါတီကလပ္စည္းမ်ား အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနကို အမွန္အတိုင္း က႑အလိုက္ အစီရင္ခံရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔အစီရင္ခံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ သူ႔တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအာင္ဟိန္း တစ္ဦးတည္းကသာ ျပည္သူ႔တရားစီ ရင္ေရးစနစ္ လံုး၀ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္အေျခအေန၊ စီးပြားေရးအပါအ၀င္ ဘက္ေပါင္းစံု ယိုယြင္းပ်က္စီးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့သည္။ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း မဆလလက္ထက္ ျပည္သူ႔တရားသူႀကီးမ်ားအဖြဲ႕အနက္  ဦးတင္ေအာင္ဟိန္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ျပည္သူ႔ တရားသူႀကီးအဖြဲ႕မွာ ဂုဏ္သိကၡာအရွိဆံုး ျဖစ္သည္။ ဗဟိုတရား႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိလာလွ်င္ ေပၚလစီအမႈမ်ားမွအပ အမွန္တရားႏွင့္ နီးစပ္ေအာင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ အဆုိပါ တရားသူႀကီးအဖြဲ႕မွာ

ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျပည္သူ႔တရားသူႀကီးအဖြဲ႕

(၁-၁-၈၈ ေန႔မွ ၁၈-၉-၈၈) ေန႔အထိ

၁။ ဦးတင္ေအာင္ဟိန္း            ဥကၠ႒

၂။ ဦးကိုႀကီး                  အဖြဲ႕၀င္

၃။ ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္       အဖြဲ႕၀င္

၄။ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးတြမ္းမႈန္               အဖြဲ႕၀င္

၅။ ဦးထြန္းတင္            အဖြဲ႕၀င္

၆။ ဦးဘေမာ္                အဖြဲ႕၀င္

၇။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေအး      အဖြဲ႕၀င္

၈။ ဦး၀င္းေမာင္ (၁)                  အဖြဲ႕၀င္

၉။ ဦးေအးစန္း                      အဖြဲ႕၀င္

၁၀။ ေဒါက္တာမန္းသက္စံ          အဖြဲ႕၀င္

၁၁။ ဦးမ်ဳိးျမင့္               အဖြဲ႕၀င္

၁၂။ ဦး၀င္းေမာင္ (၂)      အဖြဲ႕၀င္

တို႔ျဖစ္ပါသည္။

■ သမိုင္းတင္ မဆလတရားစီရင္ေရးဇာတ္၀င္ခန္း

ေရႊဘိုခ႐ိုင္အတြင္း သမုိင္း၀င္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေဟာင္းမွာ ေျပာစမွတ္တြင္ေလာက္ေအာင္ ထင္ရွားသည္။ တစ္ရက္တြင္ အမႈ႐ံုးခ်ိန္းယူၾကရာ တရားသူႀကီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃၁ ရက္ေန႔ကို ခ်ိန္းဆိုသည္။ ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ားက ‘‘ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ ၃၁ ရက္ မရွိပါဟု’’ မရဲတရဲတင္ျပရာ ဥကၠ႒ က ေဒါသတႀကီးျဖင့္ ‘‘ေဟ့ေကာင္ ေရွ႕ေနေတြ ငါ ဥကၠ႒၊ ငါခ်ိန္းတဲ့ရက္ မင္းတို႔လာခဲ့ လွ်ာမရွည္နဲ႔ ဒါပဲ’’ ဟု ျပန္ေျဖသည္ဟူသတတ္။

တစ္ခါသားတြင္လည္း အမႈတစ္ခုတြင္ တရားခံေရွ႕ေနက မိမိတရားခံ အျပစ္မရွိေၾကာင္း စီရင္ထံုးအကိုးအကားမ်ားျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္ ေလွ်ာက္လဲေနရာ ဥကၠ႒ႀကီးက နားၾကားျပင္းကတ္လာၿပီး ႐ုတ္တရက္၀င္ျဖတ္ ကာ ‘‘ေဟ့ေကာင္ ေရွ႕ေန မင္း စကားတတ္တိုင္း ေလွ်ာက္ေျပာမေနနဲ႔ မင္းေကာင္ကို ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္ခ်ဖို႔ မေန႔ညကတည္းက ငါ စဥ္းစားၿပီးၿပီ’’ ဟု ေျပာသည္ဟူသတတ္။

တစ္ခါေသာ္ အႏွီဥကၠ႒ႀကီး၏႐ံုးသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ နာမည္ႀကီးေရွ႕ေနတစ္ဦးက တရားခံမ်ားအတြက္ လာေရာက္လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္သည္။ ဥကၠ႒ႀကီးက ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္ ငွားသည့္အတြက္ တရားခံမ်ားကို မေက်နပ္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေရွ႕ေနႀကီးကိုလည္း ဂိုက္မ်ားသည္ဟုထင္ကာ အျမင္ကတ္ေနသည္။ သို႔ျဖင့္ ေရွ႕ေနႀကီးကို ဥကၠ႒႐ံုးခန္းအတြင္းေခၚကာ လက္ဖက္ရည္ျဖင့္ ဧည့္ခံသည္။ အမႈမွာ ေနာက္ရက္အမိန္႔ခ်မည္ျဖစ္၍ ဥကၠ႒ႀကီးက ‘‘ကဲ ေရွ႕ေနႀကီး ဒီအမႈ မနက္ျဖန္ အမိန္႔ခ်မွာ ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုထင္သလဲ’’ ဟု ေမးသည္။ ‘‘ကံဆိုး ကံေကာင္းပါပဲခင္ဗ်ား’’ ဟု ေရွ႕ေနႀကီးက ျပန္ေျဖသည္။ ‘‘ခင္ဗ်ားဟာက ကံဆိုးကံေကာင္း ဆိုတာ ဘာလဲဗ်’’ ဟု ဥကၠ႒ႀကီးက ေမးသည္။ ေရွ႕ေနႀကီးက ကံဆိုးကံေကာင္းဆိုတာ ဒီလို ပါဟု ေရွ႕ေနႀကီးက ရွင္းျပသည္။ ‘‘သူတို႔ ကံဆိုးၿပီး ကြၽန္ေတာ္ ကံေကာင္းရင္ မနက္ျဖန္ သူတို႔ ေထာင္က်မယ္ေလ။ ဒါဆို ကြၽန္ေတာ္ အယူခံ မႈထပ္လိုက္ရလို႔ ပိုက္ဆံရမွာ ကြၽန္ေတာ္ ကံေကာင္းတာေပါ့။ တကယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ကံဆိုးၿပီး သူတို႔ ကံေကာင္းရင္ေတာ့ မနက္ျဖန္ သူတို႔ လြတ္သြားၿပီး ကြၽန္ေတာ္ ပိုက္ဆံ ထပ္မရေတာ့ဘူး’’ ဟု ေျဖခဲ့သည္ဆို၏။ ဥကၠ႒ႀကီး က ေရွ႕ေနႀကီးကို အေတာ္ခ်စ္ခင္ပံုရသည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ တရားခံမ်ားအားလံုး ကြင္းလံုး ကြၽတ္ လြတ္သြားသည္ဟူ၏။ ဤအျဖစ္အပ်က္သံုးခုမွာ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း ၿမိဳ႕နယ္ေလးတစ္ခုတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါဥကၠ႒ႀကီးမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ အသက္ရွင္ေနေသးသည္ဆိုပါသည္။

■ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္

ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး မဆလပါတီ၏ မ႐ႈမလွဇာတ္သိမ္းခန္းတြင္ မဆလ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ သမၼတျဖစ္ခဲ့ေသာ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ တပ္ ရင္း (၄) တြင္ တပ္ေရးဗိုလ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း တရားမွ်တလြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔မေသြ (၈) တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မွာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္မဟုတ္ဘဲ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္တြင္ သိမီသူတစ္ဦးက ေဖာ္ျပလာပါသည္။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတၱမေျမာက္သမၼတအျဖစ္ (၁၉. ၈. ၁၉၉၈) ရက္မွ (၁၈.၉.၁၉၉၈) ထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သူျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ေဖာင္းကားစားေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခံရသူျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ အခါေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ယံုၾကည္ျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ (၁၁.၁.၁၉၂၅) တြင္ဖြားျမင္ၿပီး (၂.၇.၁၉၉၄) တြင္ ကြယ္လြန္သည္။ ၁၉၆၄ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ႏွင့္ ၁၉၄၉ တြင္ ဥပေဒ ဘြဲ႕မ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ တြင္ Utrecht  (University ) မွ (LL.D)  1962 တြင္ ေယးလ္ တကၠသိုလ္မွ JSD ဘြဲ႕မ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ဆိုရွယ္လစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ထင္ရွားေသာ တပ္မွဴးႀကီးျဖစ္သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ၀တ္စံုျပည့္ အာဏာသိမ္းေလ့က်င့္ပြဲတြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္အတူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ သြားေရာက္ေျပာဆိုခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ တပ္မွဴးမ်ား အနက္ သေဘာတရားဆရာအျဖစ္ ထင္ရွားသူ ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒပညာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိသည္ဟု မၾကားဖူးပါ။

■ ဒုတိယစစ္အာဏာရွင္ေခတ္

တရားစီရင္ေရး (၁၉၈၈-၂၀၁၀) (သို႔မဟုတ္)ေနာက္လာတဲ့ေမာင္ပုလဲ

၁၈.၉.၁၉၈၈ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (န.၀.တ) က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းသည္။ (၂၇-၉-၁၉၈၈)ရက္ တြင္ တည္ေထာင္လုိက္သည့္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

၁။ ဦးေအာင္တိုး – တရားသူႀကီးခ်ဳပ္

၂။ ဦးေအးအုန္း  – တရားသူႀကီး

၃။ ဦးေက်ာ္တင့္  – တရားသူႀကီး

၄။ ဦးမ်ဳိးထြန္းလင္း  – တရားသူႀကီး

၅။ ဦးေက်ာ္၀င္း  – တရားသူႀကီး

ဤဥပေဒကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တရားစီရင္ေရးဥပေဒျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ (န.၀.တ)အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး အတုိက္အခံမ်ား ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို စစ္ခုံ႐ုံးမ်ား ထူေထာင္ကာ ဖိႏွိပ္သည္။ စစ္ခံု႐ုံးျဖစ္၍ မည္သည့္ဥပေဒကိုမွ် လုိက္နာရန္ မလိုဘူးဆိုကာ တစ္ခ်က္လႊတ္ တရားစီရင္ခဲ့သည္။

■ စစ္ခုံ႐ုံးႏွင့္ ၀ါးလံုးကြဲဟာသမ်ား

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရပ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခု က်႐ႈံးေခ်မႈန္းခံရေသာ္လည္း ထိုေတာ္လွန္ေရး၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုမူ လုိက္ေလ်ာရစျမဲရွိသည္ဟု ဆို႐ိုးရွိသည္။

လက္၀ဲ၊ လက္ယာ၊ ေျမေပၚ၊ ေျမ ေအာက္၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖ်က္သမားမ်ားဟု စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ကင္ပြန္းတပ္ခံရသည္အထိ ၎တို႔ႏွင့္ လက္တစ္ဆုပ္စာ အလိုေတာ္ရိမ်ားမွအပ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ကမၻာတြင္မရွိဖူးသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အံုၾကြမႈႀကီးကို ေသြးေခ်ာင္းစီး သတ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္း အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ပါတီ စံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိုသည္ကို မလႊဲမေရွာင္ သာ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲ၀င္ ရဟန္းရွင္၊ ျပည္သူမ်ားကို စစ္ခုံ႐ုံးတင္၍ ေသဒဏ္၊  ကြၽန္းဒဏ္၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ သည္။ စစ္ခံု႐ုံးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဥကၠ႒ႏွင့္ အ ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ခုခံေခ်ပခြင့္မရွိ၊ ေရွ႕ေနငွားခြင့္မရွိ ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ားကိုပင္ အက်ဥ္းနည္းျဖင့္ စစ္ေဆးသည္။

ကြၽန္ေတာ့္အား မႏၲေလးတုိင္း၊ စစ္ခံု႐ုံး အမွတ္(၄)က ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚ စီမံမႈအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ၅(ည)၏ အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္မွာ (၇)ႏွစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္(၁၄)ႏွစ္ ခ်မွတ္သည္။  အမႈလုိက္အရာရွိ တရားလိုမွာ SB မွ ရဲအုပ္သန္းစိန္ျဖစ္သည္။ အမႈလုိက္ဥပေဒအရာရွိမွာ ဦးဂ်ီသန္းေဖ(ကြယ္လြန္)ျဖစ္သည္။

အမႈစစ္သည့္အခါ တရားလိုက မစိုးရိမ္တိုက္မွ ပိုင္ရွင္မဲ့သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့သည့္  သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ႐ုံးသုိ႔  သက္ေသခံတင္သည္။ ထိုအခါ စစ္ခံု႐ုံးဥကၠ႒ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးက ‘‘ပိုင္ရွင္မဲ့လို႔ မလုပ္နဲ႔ေလ၊  သိန္းသန္းဦးဆီက မိတာလို႔ ေရးလိုက္’’ ဟု  ေျပာသည္။ ထိုအခါ ဥပေဒအရာရွိက ‘‘ဗုိလ္မွဴးႀကီးခင္ဗ်ား ရွာေဖြပံုစံမွာ ပိုင္ရွင္မဲ့သိမ္းလာၿပီး ေပးအပ္သူအျဖစ္ ေကာင္စီက လက္ မွတ္ ေရးထိုးထားတာ။ သိန္းသန္းဦးဆီက မဟုတ္ဘူးခင္ဗ်’’ဟု ျပန္ေျပာပါသည္။ ခုံဥကၠ႒ က ‘‘ဒါ စစ္ခုံ႐ုံးပဲ။ အကုန္လုပ္လို႔ရတယ္။ သိန္းသန္းဦးဆီက မိတယ္လို႔သာ မွတ္တမ္းတင္လုိက္’’ဟု ခပ္ျပတ္ျပတ္ အမိန္႔ေပးပါ သည္။  ကြၽန္ေတာ္တို႔ တရားခံ ၂၂ ဦးက တုိင္ပင္မထားဘဲ ၀ါးကနဲ ရယ္လုိက္ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ခံုဥကၠ႒မွာ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္၀င္းဟု  ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဦးမွာ လက္ေမာင္းတြင္ ဆီမီးခြက္တံဆိပ္ျဖင့္ ဗိုလ္မွဴး ခင္ေမာင္တင့္ဟု ကြၽန္ေတာ္မွတ္သားမိ  ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေပၚ အရည္ မရ အဖတ္မရ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ရဲႏွင့္ေထာက္ လွမ္းေရးမ်ား တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္  လာေရာက္ထြက္ဆိုေနၾကရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ လံုး၀ စိတ္မ၀င္စား ကြၽန္ေတာ္စိတ္၀င္စားေနသည္မွာ ခံု႐ုံးစားပြဲေပၚတြင္ ခင္းက်င္းထားေသာ စမူဆာမ်ား၊ ေကာက္ညႇင္းေပါင္းႏွင့္ အေၾကာ္မ်ား၊ လက္ဖက္ရည္ခြက္မ်ား ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က တုိက္ထဲတြင္ ငတ္ေန၍ျဖစ္သည္။

စဥ္းစားခန္း၀င္ရန္ စစ္ခံု႐ုံးနားသည္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မုန္႔ပန္းကန္မ်ား ဆြဲယူၿပီး လက္ဖက္ရည္မ်ား ၀ိုင္းတီးလိုက္ၾကသည္။  ဤကဲ့သို႔ေသာ စစ္ခံု႐ုံးမ်ားစြာျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ လိုလားသူ၊ အျပစ္မဲ့ႏုိင္ငံသားမ်ား ေသ  ဒဏ္၊ ကြၽန္းဒဏ္၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္အသီးသီး ခ်မွတ္လက္စားေခ်ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

တရားမွ်တ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔မေသြ (၇)

ဦးသိန္းသန္းဦး (ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္)

(၁၉၄၈-၁၉၆၂) ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ တရားစီရင္ေရး

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ (Constituent Assembly)  က လြတ္လပ္ေသာ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ  (Union of Burma) ဟု ေခၚဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံဥပေဒတြင္ပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါ၀င္မည့္ ျပည္နယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ တရားစီရင္မႈမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဆက္ဆံေရး စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ပါ၀င္ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရးအက္ဥပေဒ (Union Judiciary Act 1948) ျပ႒ာန္းခဲ့ရာ လြတ္လပ္ေရးေန႔ (၄-၁-၁၉၄၈) တြင္ စတင္အသက္၀င္အာဏာ တည္ခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒအရ တရားလႊတ္ေတာ္ (High Court) ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ (Supreme Court) ကို တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ (Superme court)  ကို ႏုိင္ငံေတာ္တရား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ လိုအပ္ေသာ တရားေရး၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ ပါလီမန္၏ ေထာက္ခံခ်က္မရပါက တရားေရး၀န္ႀကီး ေလးဦးထက္ပို၍ မခန္႔အပ္ရဟု ကန္႔သတ္ထားသည္။ အပိုင္း ေလးပိုင္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း ၃၇ ခု ပါ၀င္သည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထိလည္းေကာင္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အသက္ ၆၀ ႏွစ္အထိလည္းေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ တရားမခ႐ိုင္ တရားသူႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခားအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုသည္။

၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၅၅ ျဖင့္ ၁.၄.၁၉၅၁ ရက္စြဲပါ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ တရား႐ံုးမ်ား အက္ဥပေဒထပ္မံျပ႒ာန္းသည္။

ဤ အက္ဥပေဒအရ

(က) ခ႐ိုင္တရားမ႐ုံး

(ခ) ရာဘက္ခ႐ိုင္ တရားမ႐ံုး

(ဂ) နယ္ပိုင္ တရားမ႐ံုးႏွင့္

(ဃ) ၿမိဳ႕နယ္ တရားမ႐ံုးတို႔ကို ထူေထာင္သည္။

တရား႐ံုးမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုလည္း အတိအက်သတ္မွတ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၁၅-၁-၁၉၅၂ ရက္တြင္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၂၃ အျဖစ္ အထူးတရားမ႐ံုး အက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းသည္။

အဂၤလိပ္ပံုစံ တရားစီရင္ေရးစနစ္ အေျခက်လာျခင္း

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ တရား႐ံုးမ်ားက ကိုလိုနီေခတ္တြင္ အေျခစိုက္ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္႐ိုးရာတရားစီရင္ ေရးစနစ္ကို ျမန္မာမႈျပဳကာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္တို႔၏႐ိုးရာ ဥပေဒစနစ္ (Common Law System) ဆိုသည္မွာ အဂၤလန္တြင္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၀၆၆ က တည္းက အေျခစိုက္ခဲ့ေသာ (Stare decisis)  ဟုေခၚေသာ ေရွ႕ကတရားစီရင္ထံုးမ်ားက လမ္းညႊန္အျဖစ္ ေနာက္ပိုင္းအမႈျဖစ္ရပ္မ်ား အေပၚတြင္ ကိုးကားဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (Judicial Precedent) ဟုလည္းေကာင္း၊ (Judge made law) သို႔မဟုတ္ (Case law) ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။

ျမန္မာတရားသူႀကီးမ်ားက ယင္းဓေလ့ ထံုးစံကိုဆက္ခံ၍ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ စီရင္ထံုးမ်ားထုတ္ေ၀ျခင္းျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရား႐ုံးမ်ားက အာဏာသံုးရပ္တြင္ အေထာက္အကူျပဳရာ ပြင့္သစ္စ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျဖစ္ထြန္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။

ဦးသက္ေဖ၊ ဦးဘိုးသာ စသည့္ ထင္ရွားေသာ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ဦးသန္းေအာင္၊ ဦးဘစိန္၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ေဒါက္တာဘေမာ္၊ ေဒါက္တာဘဟန္၊ ပန္တေနာ္ဦးေအးေမာင္ စသည့္ဥပေဒပညာရွင္ေရွ႕ေနမ်ား၊ ၀တ္လံုေတာ္ရမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့သည္။

ဤေခတ္ကို ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရး၏ ေရႊေခတ္ဟု ေခၚဆိုႏုိင္မည္ထင္သည္။

စိန္မွန္ကင္းအစစ္ ထင္းျဖစ္ခဲ့ျခင္း (သို႔မဟုတ္)

ပထမအာဏာရွင္ေခတ္ တရားစီရင္ေရး

(၁၉၆၂-၁၉၈၈)

၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔ရန္ ျပႆနာႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပဗလီ မီး႐ိႈ႕မႈကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အတြင္းရွိ ဆိုရွယ္လစ္တပ္မွဴးႀကီးမ်ားက ေပးစာႏွစ္ေစာင္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ယာယီသိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကသည္။

သမိုင္းတြင္သည့္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကို သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာႀကီးကြယ္လြန္သူ (ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္) က နန္းတြင္းလုပ္ၾကံမႈႀကီးဟု ကမၸည္းထိုးခဲ့သည္။

ဆိုရွယ္လစ္တပ္မွဴးႀကီးမ်ား တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသခင္ဗစိန္ ဂိုဏ္းသားမ်ားက ၁၉၅၈ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းပိုက္ရန္ ၀တ္စံုျပည့္ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္တြင္ ဖက္ဒရယ္မူကို ခြဲထြက္မႈဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုကာ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို အၿပီးအပိုင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကသည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး၊ ေျမရွင္ အရင္းရွင္ဆန္႔က်င္ေရးဟူသည့္ ေရႊရည္စိမ္စကားလံုးမ်ားႏွင့္အတူ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ပညာေရးကိုပါ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္လာခဲ့ၾကေတာ့သည္။

အဦးအစ ေျခလွမ္းမ်ား

အာဏာသိမ္းဆိုရွယ္လစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက လုပ္သားျပည္သူအေပါင္းအား အက်ဳိးျပဳေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္တည္ ေဆာက္ရန္ဟုဆိုကာ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေအာက္ပါဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၄၄ ျဖင့္ ေအာက္ပါ ရာဇ၀တ္တရား႐ံုးမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ သည္။

(က) စက္ရွင္တရား႐ံုးမ်ား၊

(ခ) ခ႐ိုင္ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီး႐ုံးမ်ား၊

(ဂ) တြဲဖက္ခ႐ိုင္ ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီး ႐ုံးမ်ား၊

(ဃ)ပထမတန္း ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီး ႐ုံးမ်ား၊

(င) ဒုတိယတန္း ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီး ႐ုံးမ်ားႏွင့္

(စ) တတိယတန္း ရာဇ၀တ္တရားသူ ႀကီး႐ံုးမ်ားျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္ကို စစ္တပ္က

အာဏာသိမ္းၿပီ

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးတြင္ သခင္ဗစိန္ ဂိုဏ္သားျဖစ္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီတပ္မွဴးႀကီးမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အက္ဥပေဒအမွတ္-၁၅ အျဖစ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အထူးရာဇ၀တ္႐ုံး ဥပေဒဆိုသည္ကို ခ်က္ခ်င္းအာဏာတည္ရန္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။ ဤသည္မွာ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီက တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ေျဗာင္က်က် သိမ္းပိုက္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အထူးရာဇ၀တ္႐ံုးဥပေဒ

ဤဥပေဒတြင္ ပုဒ္မေပါင္း ၂၁ ခုႏွင့္ ဇယားတစ္ခုပါရွိသည္။ နာယကတစ္ဦးႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕၀င္ပါရွိေသာ အထူးရာဇ၀တ္႐ံုးကို ပုဒ္မ -၃ အရ မိမိႀကိဳက္သေလာက္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းရန္ မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္လည္အာဏာအပ္ႏွင္းသည္။ အထူးရာဇ၀တ္႐ံုးသည္ ေသဒဏ္၊ ႏွစ္အကန္႔ အသတ္မရွိ တစ္ကြၽန္းဒဏ္၊ ခုနစ္ႏွစ္ေအာက္ မေလ်ာ့ေသာ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္။ ဤျပစ္ဒဏ္ကို ေငြဒဏ္ႏွင့္ပါ ပူးတြဲခ်ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယား၀င္ျပစ္မႈမ်ားကို အထူးရာဇ၀တ္ ႐ုံးကသာ စစ္ေဆးစီရင္ခြင့္ရွိသည္။ ရာဇ၀တ္ က်င့္ထံုးဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ အထူးရာဇ၀တ္႐ံုး၏ အမိန္႔ကို ျပင္ဆင္မႈတင္သြင္းခြင့္မရွိ။

အထူးရာဇ၀တ္႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္ ‘အတည္ျပဳ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ’ ျဖင့္ ဖြဲ႕ခြင့္ျပဳသည္။ အတည္ျပဳအာဏာပိုင္တြင္ အယူခံ႐ံုး၏ အခြင့္အာဏာရွိသည္။ အတည္ျပဳအာဏာပိုင္ထံ ေရာက္ရွိသည့္အမႈတြင္ အမႈသည္ ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕ေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္လဲတင္ျပခြင့္မရွိ၊ အတည္ျပဳအာဏာပိုင္အဖြဲ႕က လိုအပ္သည္ထင္ျမင္မွသာ ထိုသို႔ ၾကားနာျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။

အယူခံ အခြင့္အေရး

အထူးရာဇ၀တ္႐ံုးက စီရင္သည့္အမႈမ်ားတြင္ အတည္ျပဳအာဏာပိုင္က အတည္ျပဳၿပီးေသာ ခုနစ္ႏွစ္ႏွင့္ ခုနစ္ႏွစ္ထက္ပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ေသဒဏ္ကိုသာ ႏုိင္ငံေတာ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ အယူခံတင္သြင္းႏုိင္သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုတရား စီရင္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ (၆) အရ အထူးအယူခံခြင့္ အခြင့္အေရးကိုလည္းမေပး၊ အျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ အယူခံခြင့္မရွိ။

ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းျခင္း

အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အမႈသည္မ်ားသည္ ျပင္ဆင္ခြင့္ အခြင့္အေရး (Revision right) ႏွင့္ အယူခံအခြင့္အေရး (Right of Appeal) တို႔ကို ဖ်က္သိမ္းကန္႔ သတ္မႈသာမက ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ – ၄၉၈၊ ၅၂၆၊ ၅၂၈ တို႔ကို အထူးရာဇ၀တ္႐ံုးက စီရင္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားသံုး စြဲခြင့္မရွိ။

ထို႔ျပင္ ယဥ္ေက်းသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လိုက္နာသည့္ သက္ေသခံဥပေဒပါ သက္ေသထင္ရွားျပရန္ တာ၀န္ (Burden of proff) ကို ဖ်က္သိမ္းသည္။ ဤဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ (၁) တိုက္ပြဲျဖစ္ရာ တြင္ လက္နက္ခဲယမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္မဲ့ျဖစ္ေစ ဖမ္းဆီးရမိသူ မည္သူကိုမဆို ႏုိင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မတရားအသင္း၌ ပါ၀င္သူမဟုတ္ေၾကာင္း တရားခံက သက္ေသထင္ရွားမျပႏိုင္သမွ် ထုိသူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္သူဟု မွတ္ယူရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

အပိုဒ္ (၂) တြင္ သက္ေသခံဥပေဒႏွင့္ အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ မည္သို႔ပင္ပါ ရွိေစကာမူ ရဲအခ်ဳပ္၌ရွိသူ တရားခံ၏ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္အရ လက္နက္ (သို႔) စာ ရြက္စာတမ္း တစ္ခုရရွိပါက ထိုသူ၏ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္သည္ ေျဖာင့္ခ်က္သေဘာ သက္ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မသက္ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ သက္ေသထင္ရွားျပသႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

သက္ေသဥပေဒပုဒ္မ-၂၇ တြင္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မွာအခ်ဳပ္၌ရွိသူ၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္အရ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ ေတြ႕ရွိပါက ၎၏ ညႊန္ျပခ်က္အရ ပစၥည္းေတြ႕ရွိေၾကာင္းသာ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ေျဖာင့္ခ်က္သေဘာ သက္ေရာက္ပါကလည္း လက္ခံႏုိင္သည္ဟူ၍ ဥပေဒတိုးခ်ဲ႕၊ ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဥပေဒသိပၸံပညာ၏ အေျခခံတရားကိုယ္ (Doctrine) မူ (Principle) ျဖစ္ေသာ ‘အျပစ္ရွိသူ ၁၀ ေယာက္ လြတ္ေျမာက္သြားႏိုင္ေစကာမူ အျပစ္မရွိသူတစ္ေယာက္အား မွားယြင္းအျပစ္ မေပးမိေစရ’ ဟူေသာ အခ်က္ကို အာဏာရွင္တို႔က ေျပာင္းျပန္က်င့္သံုးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒသေဘာအရ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရသူ ၁၀ ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ သက္ေသအ ေထာက္အထားမရွိ၍ ၁၀ ဦးလံုး လႊတ္ပစ္ပါက အျပစ္မဲ့သူ ကိုးဦးအား မွားယြင္းအျပစ္ေပးျခင္း မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဟူသည့္ အေျခခံပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔ကမူ ဖမ္းခံရသူ ၁၀ ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူျဖစ္ ႏိုင္ရာ ၁၀ စဦးလံုးကို အျပစ္ေပးလိုက္ပါက အမွန္အျပစ္ရွိသူတစ္ေယာက္ လႊတ္မေပးႏိုင္ဟူသည့္ အေတြးအေခၚ ေဖာ္ျပခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

အထူးရာဇ၀တ္႐ံုးအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ျပစ္မႈေၾကာင္း၊ တရားမေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆို ခြင့္မရွိေစရန္ ကာကြယ္ေပးထားသည့္အျပင္ ယင္းတုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မခိုင္လံုဟုျငင္းပယ္ခြင့္မရွိေစရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ တရားစြဲႏွင့္ အမႈလုိက္လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး နစ္နာသူႏွင့္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ တရားစြဲႏွင့္ အမႈလိုက္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး နစ္နာသူႏွင့္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေမ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ မွ်တေသာတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားစာအုပ္ မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးဟာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးက႑ သံုးရပ္စလံုးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ ဥပေဒအရာရွိေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ တရားစြဲနဲ႔ အမႈလိုက္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားနဲ႔အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး နစ္နာသူနဲ႔ စြပ္စြဲသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းမွာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္အတြက္ အုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဆိုသည္။

၎က “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရးဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိုင္ႏုိင္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး နဲ႔ တရားမွ်တမႈရရွိေရးဟာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရးညီလာခံမွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Fair Trials စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ျပဳစုထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဥပေဒအရာရွိမ်ားအေနနဲ႔ မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ တရားစြဲနဲ႔ အမႈလိုက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ အမ်ားျပည္သူ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈရွိလာျခင္းတို႔အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ နစ္နာသူမ်ားနဲ႔ စြပ္စဲြခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပး ႏုိင္မွာျဖစ္သလို မွ်တတဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေရးကိုလည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္မႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈ၊ သမာသမတ္က်မႈႏွင့္ တရား မွ်တမႈတို႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဆိုသည္။

မွ်တေသာတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္း တြင္ ဥပေဒ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ ညီမွ်စြာဆက္ဆံျခင္း၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္မႈ မရွိေစေရး၊ အျပစ္မရွိဟုမွတ္ယူျခင္းႏွင့္ သံသယအက်ဳိးခံစားခြင့္၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာညႇိဳးႏြမ္းေစသည့္ ဆက္ဆံမႈ မ်ားမွကာကြယ္ျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ မႈမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ ၀န္ခံထြက္ဆိုျခင္းမျပဳဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခြင့္၊ ဥပေဒအၾကံÓဏ္ရယူခြင့္ ႏွင့္ စကားျပန္ႏွင့္ ဘာသာျပန္အကူအညီရယူ ခြင့္ စသည့္အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရ သည္။

တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ားထက္ အမႈသြား အမႈလာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေန

တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ားထက္ အမႈသြား အမႈလာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရဌာနမ်ား၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက အထက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက “ဒါကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ပံုမွန္စစ္ေဆးစီရင္မႈထက္ အမႈသြားအမႈလာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္တာဟာ ပိုမိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ေတြ ရတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး ဒီစနစ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုအခါမွာ အစီအမံေတြ ခ်ၿပီးေတာ့ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ မႈခင္းၿပီးျပတ္မႈႏႈန္းသည္ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမႈသြားအမႈလာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေဆာင္ရြက္သည့္ ေရွ႕ေျပးတရား႐ံုး အေနျဖင့္ ကနဦး တရား႐ံုးသံုး႐ံုး၏ ၿပီးျပတ္မႈသည္ ၉၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သည့္ ေရွ႕ေျပးတရား႐ံုးမ်ား၏ ၿပီးျပတ္မႈႏႈန္းသည္ ၉၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိကအားျဖင့္ တရား႐ံုးမွာ အမႈစစ္ေဆးတဲ့အခါ သက္ေသ မလာေရာက္တာေတြ၊ ႏွစ္ဖက္က ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ေတြ ႐ံုးခ်ိန္းေတာင္းခံတဲ့ ကိစၥေတြ၊ စစ္ေဆးစီရင္မႈ မျပဳႏိုင္ဘဲ အမႈ႐ံုးခ်ိန္းေတြ ခ်ိန္းဆိုရတဲ့ ကိစၥေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အမႈေတြ မစစ္ေဆးခင္ကတည္းက ႏွစ္ဖက္အမႈသည္ေတြရဲ႕ၾကားမွာ ဒီအမႈကို ဘယ္လိုစစ္ေဆးသြားမယ္။ သက္ေသစစ္ေဆးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ အမႈေတြ မၾကန္႔ၾကာဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို သတ္မွတ္တဲ့ အမႈသြား အမႈလာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ တစ္ခုကို ကြၽန္မတို႔ စမ္းသပ္ၾကည့္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ေရွ႕ေျပးတရား႐ံုး အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လိႈင္သာယာ၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ တရားရုံးတို႔တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မ္းေအးသာစံ၊ မေကြး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ မံုရြာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက ဆိုသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တရား႐ံုး အဆင့္ဆင့္တြင္ရွိသည့္ မႈခင္းစစ္ေဆးႏိုင္မႈသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ျပန္လည္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက စစ္ေဆးၿပီးျပတ္သည့္ အမႈအေရအတြက္ ပိုမ်ားေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ စြဲဆိုသည့္ အမႈအေရအတြက္လည္း မ်ားေနေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

စီရင္ႏုိင္ပိုင္ခြင့္အား ေျပာင္းလဲစီရင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တရား႐ံုးႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ တရား႐ံုးႏွစ္႐ံုးသည္ ယခင္ေလာက္ကိုင္ခ႐ိုင္ တရား႐ံုးကို ကိုးကန္႔ေဒသ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တရား႐ံုးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တရား႐ံုးအား စက္တင္ဘာတြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ တရား႐ံုးအသစ္ အေနျဖင့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေရး၊ ယုံၾကည္ကုိးစားသည့္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ေရး အားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေရး၊ ယုံၾကည္ကုိးစားသည့္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ေရး အားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အထူးလုပ္ငန္း ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုတရား႐ုံးမ်ား အပါအ၀င္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရား႐ုံးမ်ားအား ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းထားၿပီး မိမိတို႔တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားေရးအရာရွိမ်ားသည္ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရား႐ုံးစီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ျပည္သူအမ်ား ယံုၾကည္ကိုးစားသည့္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ မိမိတို႔အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရး ျပျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ၍ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ သံုးႏွစ္တာ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၅-၂၀၁၇) ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေနာက္ငါးႏွစ္တာ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရား႐ုံးစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမႈမ်ားကုိ ဥပေဒ၊ က်င့္ထံုး၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေရး၊ အဂတိတရားကင္းစင္ေရး၊ တရား႐ုံး သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ မွန္ကန္မွ်တေသာ ၀န္ထမ္းေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ကို အထူးဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တို႔က အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈတို႔ျဖင့္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာ၀န္မ်ား သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ တရာစီရင္ေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ လူတုိင္းသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ တရားမွ်တမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးေရးႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ နုိင္ငံေတာ္၏ အထူးဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အမႈမ်ားကုိ ဥပေဒ၊ က်င့္ထုံး၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးျပတ္ရန္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေရးႏွင့္ အဂတိတရား ကင္းစင္ေရးတုိ႔ကုိ အထူးဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

အမႈမ်ားကုိ ဥပေဒ၊ က်င့္ထုံး၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးျပတ္ရန္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေရးႏွင့္ အဂတိတရား ကင္းစင္ေရးတုိ႔ကုိ အထူးဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခုိင္မာေရးအတြက္ အထူးလုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အထူးလုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကုိ ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀း၌ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရား႐ံုးစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမႈမ်ားကို ဥပေဒ၊ က်င့္ထံုး၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေရး၊ အဂတိတရားကင္းစင္ေရး၊ တရား႐ံုးသက္ေသခံပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ မွန္ကန္မွ်တေသာ ၀န္ထမ္းေရးရာစီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ကို အထူးဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တို႔က အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈတို႔ျဖင့္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာ၀န္မ်ား သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ တရားစီရင္ေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ လူတိုင္းသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ တရားမွ်တမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးေရးႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထူးဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုတရား႐ံုးမ်ားအပါအ၀င္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရား႐ံုးမ်ားအား ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းထားၿပီး မိမိတို႔တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားေရးအရာရွိမ်ားသည္ တရား႐ံုးအဆင့္ဆင့္၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရား႐ံုးစီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ျပည္သူအမ်ား ယံုၾကည္ကိုးစားသည့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ မိမိတုိ႔အားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ၍ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ သံုးႏွစ္တာတရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၅-၂၀၁၇) ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ငါးႏွစ္တာတရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

အထူးလုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရးႀကီးၾကပ္မႈ႐ံုးတို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တရားေရးဦးစီးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀းကို ဧၿပီ ၂၂ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခုိင္မာေစေရးအတြက္ မည္သုိ႔ၾကပ္မတ္သြားမည္ကုိ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သြားေစလုိေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားအထိ အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈစနစ္မ်ားျဖင့္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာကုိ ဆုံး႐ႈံးေစသည့္ သက္ေသခံပစၥည္း ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ျပဳျပင္ၾကပ္မတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားခြင္မ်ားတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တိက်ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ယွဥ္၍ ဆုံးျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂတိလုိက္စားမႈ ကင္းရွင္းၿပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိမွသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိ၀င္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ကာ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးလည္း ပိုမိုတုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္က မွာၾကားခဲ့သည္။

တရား႐ုံးက အထူးမႈခင္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မႈခင္းမ်ားတြင္ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား အသုံးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ စမ္းသပ္အစီအစဥ္မ်ား စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္

တရား႐ုံးက အထူးမႈခင္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မႈခင္းမ်ားတြင္ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ား က်င့္သုံးျခင္းစသည့္ နည္လမ္းသစ္မ်ား အသုံးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ စမ္းသပ္အစီအစဥ္မ်ား စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ျမန္မာတရားစီရင္ေရး စနစ္တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ငါးႏွစ္တာတရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) တစ္ရပ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ယခုစီမံကိန္းသည္ ဒုတိယေျမာက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းသည္ တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားစီရင္ေရး၏ လူတုိင္းသုိ႔ အရည္အေသြးျမင့္တရားမွ်တမႈ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ တရား႐ုံးမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ စီမံကိန္း၏ ပန္းတုိင္အျဖစ္ထားရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါပန္းတုိင္သုိ႔ရည္မွန္း၍ တရား႐ုံး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အမ်ားျပည္သူလက္လွမ္းမီႏုိင္မႈ၊ အမ်ားျပည္သူ၏ အသိအျမင္ျမႇင့္တင္မႈ၊ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္၊ တရားစီရင္ေရး၏ ပညာရပ္ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ တာ၀န္ခံႏုိင္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ၊ ထိေရာက္ေသာ မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ တရား႐ုံးက ေဆာင္ရြက္ေသာ အထူးမႈခင္းကိစၥစသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္း၏ ပထမႏွစ္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္တြင္ တရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒျဖင့္ အကူအညီလုိအပ္ေနေသာသူမ်ားသုိ႔ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ဥပေဒေရးရာ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားေပးႏုိင္ေရး၊ တရား႐ုံးအသုံးျပဳသူမ်ားအေပၚ အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေရး၊ ျပည္သူမ်ား တရား႐ုံးသတင္းအခ်က္အလက္ပုိမုိရရွိေရး၊ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား ျမင့္မားလာေစေရး၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတုိ႔ကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ တရား႐ုံးက အထူးမႈခင္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္မႈခင္းမ်ားတြင္ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းမ်ား က်င့္သုံးျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားအသုံးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ စမ္းသပ္အစီအစဥ္မ်ား စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကုိ ယခင္သုံးႏွစ္တာ ဗဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈရလဒ္မ်ား၊ တရားမွ်တမႈက႑မွ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ား၊ အစုိးရဌာနမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၏ နည္းပညာဆုိင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ တရား႐ုံးအသုံးျပဳသူမ်ား၏ တရား႐ုံး ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ေျဖၾကားသည့္စစ္တမ္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ဌာနမ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။