ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔႔၀င္ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းထုတ္ျပန္

ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔႔၀င္ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က မတ္ ၁၃ ရက္ညေနပုိင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အခ်က္ေလးခ်က္ပါရွိၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ ၃ ႏွင္႔ ၄ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၇ အရ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိက အက်ဆံုးေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ စည္းကမ္းတက်ရွိရန္ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေသာ စည္းလံုးမႈ၊ ညီၫြတ္မႈရွိရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ တပ္အလုိက္ “တပ္တည္ၿမဲအမိန္႔” (Unit Standing Order) မ်ားထုတ္ျပန္ၿပီး အရာရွိ၊ စစ္သည္ အဆင့္အတန္းအားလံုး၊ တပ္တြင္းေနမွီခိုသူ မိသားစု၀င္အားလံုး ေန၊ ထိုင္၊ သြားလာမႈ စည္းကမ္းစနစ္တ က် ရွိေရး၊ တပ္တြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ တပ္တည္ၿမဲအမိန္႔တြင္ စစ္သည္အဆင့္ အတန္းအားလံုးအား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မလိုလားေသာ သေဘာျဖင့္ ဆန္႔က်င္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ လႈံ႕ေဆာ္၀ါဒျဖန္႔ျခင္း၊ ၀ိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆူပူမႈအတြက္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္ႏွင့္ တပ္သားတို႔အား လုိက္နာရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းဟူသမွ်သည္ သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ေထာင္သည္၊ မွီခိုသူမ်ားႏွင့္လည္း အက်ဴံး၀င္ေၾကာင္း သိရွိထားရမည္ဟု စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ အဆုိပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုး အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ သိရွိလုိက္နာႏုိင္မွသာ တပ္တြင္းလိုက္ပါ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည္ကို တပ္မေတာ္သား အားလံုးႏွင့္ မွီခိုသူမ်ားအားလံုး သိရွိၾကၿပီးျဖစ္သျဖင္႔ အထက္ပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင္႔အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းမ်ားအား ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာအခ်ိဳ႕၌ ေဖာ္ျပေရးသား၍ တပ္မေတာ္အေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္အေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္၏ ဖခင္ထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္၏ ဖခင္ျဖစ္သူကလည္း သေဘာတူသည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္သည္ အမွတ္ (၂၅၆) ေျခလ်င္တပ္ရင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ စစ္သည္တစ္ဦး၏ သားျဖစ္ၿပီး ပခုကၠဴတကၠသိုလ္၊ ရူပေဗဒဌာနတြင္ ဒုတိယႏွစ္ ပညာသင္ၾကားေနကာ ပခုကၠဴေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၏ အတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္ကုိ တပ္တြင္းလံုးဝ ဝင္ခြင့္မျပဳေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ မွီခိုသူ သား၊ သမီးမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ မ႐ွိေစေရး ေၾကာ္ျငာခ်က္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ထုိစာသည္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး (သို႔) တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ရပိုင္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္အျပင္ သမဂၢ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကိုပါ ထိပါးေနေသာေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ရႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္႔အျပင္ အျခားေက်ာင္းသားသမဂၢ အသီးသီးကလည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထားမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ၾကသည္။

 

 

 

ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ကေပးအပ္မည့္ “The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order Of the White Elephant” အား လက္ခံရယူရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ထိုင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား ႀကိဳဆိုစဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္မွေပးအပ္မည့္ ‘The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order Of the White Elephant’ အား လက္ခံရယူရန္ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္မွ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ထုိင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Tarnchaiyan Srisuwan ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ရန္ႏွင့္ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္မွ ေပးအပ္မည့္  ‘The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order Of the White Elephant’ အပ္ႏွင္းျခင္းအခမ္းအနား တက္ေရာက္ရန္ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၊ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံသံ႐ုံးမွ  သံ႐ုံးယာယီတာ၀န္ခံ Mr.Narong Boonsatheanwong ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ေလတပ္စစ္သံမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေလဆိပ္တြင္ ပုိ႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ဇနီးေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးတုိ႔ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ လုိက္ပါသြားၾကၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္မွ ေပးအပ္မည့္  ‘The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order Of the White Elephant’ အား လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ အထင္ကရေနရာမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီး ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဒြန္ေမာင္း တပ္မေတာ္ေလဆိပ္ (Wing-6) သုိ႔ ေရာက္ရွိရာ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Tarnchaiyan Srisuwan  ႏွင့္ဇနီး၊ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္သန္း၊ ျမန္မာစစ္သံ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေလဆိပ္၌ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order Of the White Elephant ဘြဲ႕တံဆိပ္သည္ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္မွ ႏုိင္ငံ့အက်ိဳးသယ္ပိုးသည့္ မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္၊ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္၊ အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္၊ ျပည္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဘြဲ႕တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး the Most Exalted Order Of the White Elephant ဘြဲ႕တံဆိပ္အတန္းအစားရွစ္မ်ဳိးအနက္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ ယခုရရွိမည့္ဘြဲ႕တံဆိပ္သည္ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဒုတိယေျမာက္ဘဲြ႕တံဆိပ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကလည္း The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand ေတာ္၀င္ဘြဲ႕တံဆိပ္ကို လက္ခံရရွိထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ကလည္း ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Tarnchaiyan Srisuwan သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ေရွ႕၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံု၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပုိမုိတုိးတက္ခုိင္မာေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ားေစလႊတ္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ အားကစား အဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ေရး၊ စစ္သေဘၤာမ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္ေရး၊ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား အဆင့္အလုိက္  အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေန မ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။