ကိုရီးယား AIC ႏွင့္ စင္ကာပူ R & R Pte တို႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ MAC ကုမၸဏီက ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္ ေျမဧက ၁၃၃၆၀၀ ေက်ာ္ ရယူထားေသာ္လည္း ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ၃၃၁၅ ဧကခန္႔သာ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ သစ္တန္ခ်ိန္ ၁၉၀၀၀၀ ခန္႔ ထုတ္ယူမႈ ေတြ႕ရွိရၿပီး ျပည္ပသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔ျခင္းရွိပါက ႏိုင္ငံမွ အခြန္ဘ႑ာ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး MAC ဧရိယာအတြင္းရွိ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားအား လမ္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္၌သာ စိုက္ပ်ဳိးထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (မူရင္း -စိမ္းလန္းအမိေျမ (၂၀၁၈))

ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ေအာ္တိုစက္မႈလုပ္ငန္းစု (AIC-Auto Industrial Corporation) ႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Resource & Resource Pte, Ltd တို႔ ပူးေပါင္း တည္ေထာင္ထားသည့္ Myanmar Auto Corporation ကုမၸဏီက ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေျမ ၁၃၃၆၀၀ ဧကအထိ ရယူခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ဳိးမႈမွာ ေျခာက္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဆီအုန္း ၃၃၁၅ ဧကသာ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနႏွင့္ အဆိုပါကာလတြင္ သစ္ေတာမ်ား ခုတ္ထြင္ကာ သစ္တန္ခ်ိန္ ၁၉၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ထုတ္ယူခဲ့သည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ထုတ္ယူခဲ့သည့္ သစ္မ်ားကို ျပည္ပသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔ျခင္းရွိပါက ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခအေနအေပၚ ေလ့လာထားသည့္ “ဆီအုန္းေနာက္ကြယ္၊ ဆြယ္ေယာင္ျပစိုက္ပ်ဳိးေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္” အစီရင္ခံစာကို မတ္ ၁၇ ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Park Royal တြင္ ထုတ္ျပန္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို စိမ္းလန္းအမိေျမအသင္း၊ ေတာင္ပိုင္းလူငယ္အသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္၊ အနာဂတ္အလင္းေကာ္မတီ (မႏိုး႐ံုး)၊ အစိမ္းေရာက္ကြန္ရက္ (ၿမိတ္ကြၽန္းစု) ႏွင့္ ပနဲတာကေပါ စသည့္ အဖြဲ႕ေျခာက္ခုက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစ၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ေရးသားျပဳစုခဲ့ၿပီး ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ဆီအုန္းစိုက္ဧက ၁ ဒသမ ၈ သိန္းခန္႔ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ လမ္းေဘး ၀ဲယာသာ ေယာင္ျပစိုက္ပ်ဳိးေနမႈကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ အစိမ္းေရာင္ကႏၲာရ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈ မေတြ႕ရွိရသျဖင့္ “ဆီအုန္းေနာက္ကြယ္၊ ဆြယ္ေယာင္ျပစိုက္ပ်ဳိးေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္” အစီရင္ခံစာကို ဆက္လက္ျပဳစု ထုတ္ေ၀ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ေတာင္ပိုင္းလူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးစံေငြက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“ဆီအုန္း စိုက္ပ်ဳိးဖို႔ ေျမဧက ၁ ဒသမ ၈ သန္းေလာက္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာမွာ ေဒသခံေတြ ရဲ႕ေျမေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါသြားတာ ေတြ႕ရတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁ ဒသမ ၈ သန္းေလာက္မွာ သံုးသိန္းေလာက္ပဲ စိုက္ႏုိင္တာ ေတြ႕ရေတာ့ ဆုံး႐ံႈးမႈေတြ ရွိတယ္။ သံုးသိန္းေက်ာ္ စိုက္ႏိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုရင္ေတာင္မွ ဒီဆီအုန္းစိုက္တာေတြက ေယာင္ျပအေနနဲ႔ပဲ ေတြ႕ရတယ္။ ေယာင္ျပဆိုတာက လမ္းေဘး ၀ဲယာ ေပ ၁၀၀ ၀န္းက်င္ပဲ စိုက္ထားတာေတြ႕ ရတယ္။ ဒီစီမံကိန္းေတြကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ မွာ ေျမသိမ္းတဲ့အထဲမွာ MAC က အႀကီးဆံုး ျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ သူတို႔ ၀င္လာတဲ့အခါမွာ ေဒသခံေတြကို ရွင္းလင္း အသိေပးတာလည္း မရွိဘဲ ဒီေျမသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားၿပီးတဲ့ေျမ ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ ၀င္လာတာ ေတြ႕ရတယ္”ဟု ဦးစံေငြက ဆုိသည္။

MAC ကုမၸဏီမွာ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းအမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ဳိးရန္ ေျမဧကအမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ား၊ ေတာင္ယာ စသည့္ ေျမဧက ၂၀၀၀ ေက်ာ္ အပါအ၀င္ ဧက ၁၃၃၆၀၀ တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေျခာက္ႏွစ္တာ ၾကာျမင့္ခ်ိန္အထိ ရယူထားသည့္ ေျမမ်ား၏ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း (၃၃၁၅ ဧက) ခန္႔တြင္သာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး တစ္ဖက္တြင္မူ ကုမၸဏီ ၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း သစ္ေတာဧက ၁၆၀၀၀ ခန္႔ ျပဳန္းတီးသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ အဆိုအရ သစ္တန္ေပါင္း ၁၃၀၀၀ ထက္မနည္း ထုတ္ယူခဲ့သည္ဆိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ သုေတသနစာတမ္းမ်ားအရ အလားတူ အပူပိုင္း မုတ္သုန္သစ္ေတာမ်ားတြင္ ေရာင္းတန္း၀င္ ကညင္သစ္မ်ဳိးမ်ား ေပါက္ေရာက္မႈမွာ သစ္ေတာဧရိယာ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထက္ ရွိႏိုင္ၿပီး ထုတ္လုပ္ရရွိေသာ သစ္တန္ခ်ိန္မွာလည္း တစ္ဧကတြင္ ပ်မ္းမွ် ၁၂ တန္ခန္႔ ရွိေနေသာေၾကာင့္ MAC စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း ဆံုး႐ံႈးသြားေသာ သစ္ေတာ ေျမဧကအေပၚ မူတည္၍ ခုတ္ယူ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ သစ္တန္ပမာဏ တန္ခ်ိန္ ၁၉၀၀၀၀ အထိ ရွိႏိုင္သျဖင့္ MAC ၏ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ေဒသခံမ်ား ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္ထက္ မ်ားစြာ သာလြန္ေနသည္ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမ မွ ဦးလြင္ေမာင္ေမာင္ေဆြက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“ေတာေကာင္းက ဧက ၁၆၀၀၀ ေလာက္ ေလ်ာ့သြားတာကို ျမင္ရတယ္။ တစ္ဖက္မွာ ဆီအုန္းက ဧက ၁၆၀၀၀ စိုက္ထားမယ္ဆို ျပႆနာမရွိဘူး။ ဆီအုန္းစိုက္ဖို႔ သစ္ခုတ္တယ္ ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္မွာ ဆီအုန္းစိုက္တဲ့ ေျမက ဧက ၃၀၀၀ ေက်ာ္ပဲ တက္သြားတာ ရွိတယ္။ ၾကားထဲမွာ ဟေနတဲ့ ဧက ၁၃၀၀၀ က ဆီအုန္းစိုက္ဖို႔ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သစ္ထုတ္ခဲ့တာလို႔ တစ္ဖက္က ျပန္သံုးသပ္လို႔ ရတယ္”ဟု ဦးလြင္ေမာင္ေမာင္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ထုတ္ယူခဲ့ေသာ သစ္မ်ားမွာ ေျမအသံုးခ်မႈ ပံုစံေျပာင္းသစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အဆုိပါသစ္မ်ား၏ တရား၀င္မႈမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအရ ေဒသတြင္း ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ခုတ္ယူသစ္မ်ားအား ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ MAC အေနျဖင့္ Alibaba ကဲ့သို႔ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဆီအုန္းစီမံကိန္းမွ တရားမ၀င္သစ္မ်ားအား တရား၀င္သကဲ့သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်လိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပမႈမ်ဳိး ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ MAC အေနျဖင့္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈမွ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ဟု ဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပပို႔ခြင့္ ျပဳခဲ့လွ်င္ပင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို မည္မွ်အထိ တိတိက်က် လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ဆိုသည့္ အေျခအေနမွာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည့္ အေနအထားအျဖစ္ သံုးသပ္ေတြ႕ရွိေၾကာင္းႏွင့္ သစ္တန္ သိန္းႏွင့္ခ်ီ ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး ျပည္ပသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါက ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲ သတင္းျပန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုမွ်မက MAC အေနျဖင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားသာမက ျမန္မာ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုပါ အခ်က္မ်ားစြာ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ေဒသခံမ်ားအဆိုအရ ေျခာက္ႏွစ္အတြြင္း ဧက ၆၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တုေျမပံုမ်ားအရ ဧက ၃၀၀၀ (သံုးရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔) ခန္႔သာ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တည္ဆဲ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ႏွစ္အလိုက္ လ်ာထားစိုက္ပ်ဳိးရမည့္ စိုက္ဧက ကို ျပည့္မီေအာင္ လုိက္ပါစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္းမွာ သိသာေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ဧက ၅၀၀ ခန္႔သာ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ရယူထားသည့္ ဧက ၁၃၃၆၀၀ အတြက္ ႏွစ္ ေပါင္း ၂၆၇ ႏွစ္ၾကာေအာင္ စိုက္ပ်ဳိးရမည့္အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း စိမ္းလန္းအမိေျမအသင္း ဥကၠ႒ ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

“သစ္ထုတ္ခ်င္လို႔ အေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့ ထုတ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြက တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားတုိးတက္ေရးကို အေထာက္အကူမျပဳဘဲနဲ႔ ပိုၿပီးေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးတာကို ျမင္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းက လက္ခံႏုိင္ျခင္း မရွိပါဘူး”ဟု ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက ဆိုသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး MAC ကုမၸဏီသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ က်င္းပသည့္ အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲသို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ရာ ကုမၸဏီဘက္မွ အဂၤလိပ္လို ရွင္းလင္းမႈျပဳ မျပဳ ေမးျမန္းသျဖင့္ အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေပးပို႔ထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီဘက္မွ တုံ႔ျပန္မႈမရွိေသးေၾကာင္း ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက ေျပာၾကားၿပီး MAC ကုမၸဏီအေပၚ သစ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရား၀င္ႏွစ္ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ကာ ပထမအႀကိမ္ တန္ခ်ိန္ ၆၆၇၀ ခန္႔ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္အေပၚ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ စီ ခံစားခြင့္ျဖင့္ ထုတ္ယူေစခဲ့ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ MAC ကို ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းနဲ႔ တရား၀ င္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး သစ္ထုတ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ သစ္ထုတ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီႏွစ္မွာ သစ္မထြက္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ မွာ သက္တမ္းတိုး ထုတ္ခြင့္ျပဳတဲ့အတြက္ သစ္မာ ၆၆၇၇ တန္ ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ၆၆၇၇ တန္ကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အက်ဳိးခံစားခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မွာ တန္ ၅၀၀၀ အေျပာင္ရွင္းခြင့္ ထပ္ေပးခဲ့ၿပီး အဲဒီအေပၚမွာ ၁၀၁၅၄ တန္ ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ သူတို႔ကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္”ဟု ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ တရား၀င္ ထုတ္ယူခြင့္ ရရွိခဲ့သည့္ သစ္ပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္ ၁၇၀၀၀ ခန္႔သာ ရွိေနေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည့္ သစ္ထုတ္ယူမႈပမာဏမွာ တန္ ၁၉၀၀၀၀ ခန္႔ ျဖစ္ေနသျဖင့္ မ်ားစြာ ကြာဟေနသည္ဟု ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက ေျပာၾကားသည္။ ၿဖိဳးေ၀

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းကုမၸဏီေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိေနကာ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္မွာ ဆီအုန္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမသိမ္းခံထားရမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတာင္သူ/လယ္သမားမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေျပာၾကား

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းတစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းကုမၸဏီေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိေနကာ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္မွာ ဆီအုန္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမသိမ္းခံထားရမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတာင္သူ/လယ္သမားမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရွိ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧက ၁၀ သိန္းအထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားပင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္ အေၾကာင္းျပၿပီး သစ္ေတာမ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ဥယ်ာဥ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲ လာေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆီအုန္းစီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံလိုက္ရတဲ့ ေျမေတြက အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္မွာ အမ်ားဆံုး သိမ္းခံထားရပါတယ္။ ဆီအုန္းစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ကုမၸဏီေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သိထားရသေလာက္ကေတာ့ ယုဇနကုမၸဏီတစ္ခုတည္း နဲ႔တင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားတာက ဧက ၁၀ သိန္းေက်ာ္ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ကုမၸဏီေတြကိုပါ ေပါင္းလိုက္ရင္ ဘယ္ေလာက္အထိ ရွိေနသလဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခန္႔မွန္းလို႔ မရႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါက ခြင့္ျပဳထားတဲ့အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းေတြပဲသိမွာပါ။ သိမ္းဆည္းခံထားရတဲ့ ေျမယာေတြေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာရွိေနတဲ့ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ဆက္လက္ရပ္တည္ ဖို႔ရာမွာ အေတာ္ေလး အခက္အခဲ ျဖစ္လာေနပါတယ္” ၿမိတ္ခ႐ိုင္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမယာလုပ္သားမ်ားသမဂၢဥကၠ႒ ဦးမိုးသူေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရထားသည္ထက္ ပိုမိုခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနကာ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ဳိးထားႏိုင္သည့္ဧရိယာမွာ လြန္စြာနည္းပါးေနေၾကာင္းသိရသည္။ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ ေသခ်ာစြာ စိစစ္ႏိုင္မႈအား နည္းသည့္အတြက္အခြန္အခမ်ားလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဆံုး႐ႈံးေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“သိမ္းတဲ့ပံုစံကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ေလွ်ာက္ထားရင္ ဧကငါးေထာင္ တကယ့္ေျမျပင္မွာက ဧကတစ္ေသာင္းေလာက္အထိ လုပ္ထားတယ္။ ဒီေျမျပင္ကို ဌာနဆိုင္ရာကလည္း စိစစ္မႈမရွိဘူး။ အခြန္ကုိလည္း အျပည့္အ၀ မေဆာင္ထားဘူး။ ပထမအမ်ားဆံုးက ဆီအုန္းေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံရတာျဖစ္တယ္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုးက တပ္ျဖစ္တယ္။ တတိယအမ်ားဆံုးက ကုမၸဏီေတြ (ပုဂၢလိက) လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တယ္” ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေန သူက ေျပာၾကားသည္။

ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားမွာ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္အထိ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သိမ္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ လြန္စြာနည္းပါးလာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးေဒၚရီရီေထြးက ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆီအိုးႀကီးျဖစ္ရမည္ဟု ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားကို ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးခြင့္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း တကယ္တန္းေျမျပင္ အေျခအေနတြင္ သစ္ေတာမ်ားအေျပာင္ရွင္း ခံလိုက္ရျခင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာ/ဥယ်ာဥ္မ်ား အသိမ္းခံရျခင္းသာ အဖတ္တင္ခဲ့ေၾကာင္း လက္ရွိအေနအထားတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ က်ပန္းအလုပ္မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ အသက္ေမြးရသည့္ အေနအထား ျဖစ္လာၾကေၾကာင္း သိရသည္။