ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အရ ေရးသားမႈမ်ားကို တရားစြဲဆိုမႈ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈအဖြဲဲ႕အသံ (Athan) ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အရ ေရးသားမႈမ်ားအား တရားစြဲဆိုမႈ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕အသံ (Athan) ၏ ‘ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ အစီရင္ခံစာ’ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ ဥပေဒျပင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တရားစြဲခံရတဲ့ အမႈ ၄၈ မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ဆန္းစစ္ထားတာပါ။ အဲဒီအထဲမွာဆို အစီ ရင္ခံစာထဲမွာ ပါတဲ့အတိုင္း ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ဟာ လံုး၀ တရားမဆိုသင့္ဟာေတြလို႔ ေျပာ လို႔ရတယ္။ အဲဒါေတြက လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အရ ေရးသားတာေတြလို႔ပဲ ေျပာလို႔ရပါတယ္” ဟု အသံအဖြဲ႕မွ ကိုေဆာင္းခက The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲမႈ ၄၈ မႈကို က႑မ်ားခြဲ၍ ေလ့လာရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အရ ေရးသားမႈမ်ားကို တရားစြဲဆိုမႈ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဆိုက္ဘာရာဇ၀တ္ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ရမည့္ အျပဳအမူမ်ား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခား (မသိရ) ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ၿပီး တရားစြဲဆိုျခင္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ထင္ရွားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အျဖစ္ ယင္းဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ၏ ျပစ္မႈေျမာက္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ယင္းပုဒ္မပါ ျပစ္မႈ၏ ျပစ္ဒဏ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ၾကားလူက တရားစြဲဆိုမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္း စသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္သံုးရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒသက္တမ္း ငါးႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈေပါင္း ၁၅၀ ရွိလာၿပီး ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တရားစြဲဆိုမႈ ၁၁ မႈရွိကာ လက္ရိွအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဥပေဒ မျပင္ဆင္ခင္ကာလ၌ အမႈ ၉၁ မႈႏွင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီး ေနာက္တြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၄၈ မႈ ရွိခဲ့သည္။

ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကို အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္မႈမ်ားမွာ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းကို ေ၀ဖန္ျခင္းမွာ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အစီရင္ခံတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)၊ ၆၈ (က)၊ ပုဒ္မ ၇၇ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇၈ တို႔ကို အၿပီးတိုင္ ဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၇၅ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇၆ တို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ဆိုက္ဘာဥပေဒ ေပၚေပါက္လာရန္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔အေပၚ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း ေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ‘ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ’ အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တရားစြဲဆိုမႈ ၄၈ မႈ၏ အေျခအေနမ်ားအား ေလ့လာ၍ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို အၾကံျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ ဖ်က္သိမ္းေရးဘက္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးႏွင့္ အျခားစိတ္၀င္စားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ေပးပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေဆာင္းခထံမွ သိရသည္။

 

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆုိမႈ စုစုေပါင္း ၁၅၀ အထိရွိလာၿပီး ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ၄၈ မႈရွိ

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရား စြဲဆုိထားေသာ အမႈေပါင္း  ၁၅၀ အထိရွိလာ ျပီး အဆုိပါဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ၄၈ မႈထိရွိလာေၾကာင္း အသံ(လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕)ထံမွ သိရသည္။

အဆုိပါ တရား႐ုံးတင္ၿပီး တရားစြဲဆုိထားေသာ အမႈမ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္အထိ ေကာက္ခံရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကားလူမ်ားက တရားစြဲဆုိေသာ အမႈမ်ား မေတြ႕ရွိရေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအမႈမ်ားအနက္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားမႈ ၁၉ မႈရွိၿပီး တရားရင္ ဆုိင္ေနရေသာ သတင္းမီဒီယာသမား ၂၇ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ယင္းဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲခံရမႈ ၁၁ မႈရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္တြင္ ဥပေဒမျပင္ဆင္ရ ေသးခ်ိန္၌ ၉၁ မႈရွိကာ ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ တရားစြဲခံရမႈ ၄၈ မႈရွိေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီး တရားစြဲသည့္ အမႈမ်ားအနက္မွ ၁၇ မႈသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားက တရားစြဲဆုိထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း ခုနစ္ခ်က္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ေလးခ်က္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ကာ  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ထုိးအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းအခ်က္ေလးခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ဖယ္ရွားလိုက္သည့္အခ်က္ သံုးခုျဖစ္ေသာ အႏိုင့္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တိုင္ၾကားေသာ အမႈဟူ၍ တစ္ခုမွ် ယခင္က မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖယ္ရွားလိုက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္သံုးခုႏွင့္ တိုင္ၾကားေသာအမႈဟူ၍ တစ္ခုမွ်မရွိခဲ့ဘဲ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အသံုးျပဳမႈအေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ သက္ေရာက္ျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္  ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမႈမ်ား တိုင္ၾကားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း Free Expression Myanmar (လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ျမန္မာ) မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၊ မီဒီယာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေရး အထူးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တစ္ခုပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္း၍ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူး အေျပာင္းႏွင့္အေျခခံက်က်ႀကီး ဆန္႔က်င္ ကြဲလြဲေနသည့္အတြက္ ယင္းပုဒ္မကို အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေရး NLD အစိုးရကို တိုက္ တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရက ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို ဖ်က္သိမ္းမည့္အစား ယင္းပုဒ္မပါအခ်က္ အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အာမခံေပးႏိုင္ေခ်ကို တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ တတိယပုဂၢိဳလ္ (သို႔) ၾကားလူမွတရား စြဲဆိုျခင္းကို ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္း စသည္တို႔ အပါအ၀င္အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း Free Expression Myanmar အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈ ၁၄၄ မႈရွိလာၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားမႈ ၁၉ မႈရွိကာ တရားရင္ဆိုင္ေနသည့္ သတင္းသမား ၂၇ ဦးရွိ

လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆုိမႈ ၁၄၄ မႈအထိရွိလာၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားမႈ ၁၉ မႈရွိကာ တရားရင္ဆုိင္ေနရသည့္ သတင္းသမား ၂၇ ဦးအထိရွိေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕ (လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္လႈပ္ရွားမႈ) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆုိမႈစာရင္းမွာ ယခု (ၾသဂုတ္) ၇ ရက္အထိ ေကာက္ခံရရွိေသာ စာရင္းမ်ားျဖစ္ကာ တရား႐ုံးတင္ စစ္ေဆးမႈ အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ မျပင္ဆင္ရေသးခ်ိန္၌ ယင္းပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံခဲ့ရေသာ အမႈအေရအတြက္မွာ ၉၀ မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ၿပီး တရားစြဲဆုိခံရေသာ အမႈအေရအတြက္မွာ ၄၃ မႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိအနက္ ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ တရားစြဲဆုိခံရေသာ အမႈမ်ားထဲမွာ ၁၆ မႈမွာ  လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားမွ တရားစြဲဆုိထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕ (လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ လႈပ္ရွားမႈ) က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ဒီဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒက ျပင္ထားတာ မၾကာေသးဘူး။ အဲဒီျပင္ဆင္ခ်က္ေတြက မလုံေလာက္ဘူးဆုိတာ အခုတရားစြဲဆုိေနတဲ့ အမႈစာရင္းေတြက လက္ရွိအေျခအေနကုိ သက္ေသျပေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း မကုန္ဆုံးမီကာလမွာ ဒီဥပေဒေတြ အျမန္ဆုံး သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနတယ္။ မဟုတ္ရင္ အမႈေတြက ဒီထက္ပုိၿပီး မ်ားလာဖုိ႔ရွိတယ္။ ဒီတစ္လတည္းမွာတင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ အမႈက ကိုးမႈအထိ ရွိေနတယ္” ဟု အသံအဖြဲ႕မွ ကုိေဆာင္းခက ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က “အဓိက,က အသေရဖ်က္မႈဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာ ျပႆနာျဖစ္ေနတယ္။ အခုက အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္တာ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေ၀ဖန္တာေတြကုိ အသေရဖ်က္မႈအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားလုိ႔ေတာ့ မရဘူး” ဟု ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားလူမ်ားက တရားစြဲဆုိထားေသာ အမႈမ်ား မေတြ႕ရွိရေတာ့ေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕၏ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပါရွိခဲ့သည္။

ယင္းပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားမွာ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ထက္ မ်ားျပားလာကာ ယင္းပုဒ္မမွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားကုိ ထိပါးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား နယ္ေျမကြင္းဆင္းရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေစာင့္ဆိုင္းႀကိဳဆိုေနသည့္ ျဖစ္စဥ္နွင့္ပတ္သက္၍ Facebook ၌ ေ၀ဖန္ခဲ့သည့္ ျပည္သူတစ္ဦးအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ုံးအဖြဲ႕၀င္က ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား နယ္ေျမကြင္းဆင္းရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေစာင့္ဆိုင္းႀကိဳဆိုေနသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အခုထိ အသံုးခ်ခံေနရပဲလား၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ လူႀကီးေတြ လာတိုင္းလက္ေလးပိုက္ၿပီး ဦးခိုက္ေနရတုန္းပဲလား ေျပာင္းလဲျခင္းလား မေျပာင္းလဲျခင္းလားဟု စာသားမ်ားပါ၀င္သည့္ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခ်က္တစ္ခုအား Facebook ေပၚတြင္ ေရးသားခဲ့သည့္ ျပည္သူတစ္ဦးအား ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႐ုံးအဖြဲ႕၀င္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အၾကည္ညိဳပ်က္ေစရန္ ေရးသားခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္တြင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၾကသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမန္းထြန္းႀကိဳင္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္ဇင္ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ႐ုံးအဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ကိုလတ္တို႔မွာမဲ ဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ငါးျမင္းေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု ကြင္းကေလးေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔သြားေရာက္ခဲ့ရာတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက ေစာင့္ဆိုင္းႀကိဳဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ႀကိဳဆိုေနသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ုံးအဖြဲ႕၀င္ ဦးျပံဳး (ခ) ဦးျပဴးက ၎၏ Facebook အေကာင့္ျဖစ္သည့္ Sat Ka ဆိုသည့္အေကာင့္မွ Post တင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ပံုမ်ားတင္ၿပီး တစ္နာရီခန္႔အၾကာတြင္ ကိုေကာင္းထက္ဇင္ဆိုသူက ၎၏ Facebook အေကာင့္ျဖစ္သည့္ Kaung Htet Linn အမည္ရွိ အေကာင့္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႀကိဳဆိုေနသည့္ပံုအား ကူးယူ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႐ုံးအဖြဲ႕မ်က္ႏွာမ်ားအား စတစ္ကာျဖင့္အုပ္ကာ “ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြက အခုထိအသံုးခ်ခံေနရပဲလား..ေခတ္အဆက္ဆက္ လူႀကီးေတြလာတိုင္း လက္ကေလးပိုက္ၿပီး ဦးခိုက္ေနရတုန္းပဲလား…ေျပာင္းလဲျခင္းလား..မေျပာင္းလဲျခင္းလား ကိုယ္မ်က္ႏွာလို အားရလုပ္ခ်င္တာနဲ႔ ကေလးေတြ စိတ္ဓာတ္ကို႐ိုက္ခ်ဳိးၿပီး စာသင္ခ်ိန္ေတြကို လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္လို႔ရသတဲ့လား၊ အေျခခံႏိုင္ေရးအသိေတြ ဘယ္မွာတုံး၊ ဘယ္ေရာက္ကုန္တုံး ဘယ္မလဲသိမႈ၊ ဘယ္မလဲတတ္မႈ၊ ဘယ္မလဲ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္ႏိုင္မႈ။ ဘယ္မလဲ..ဘယ္မလဲဘယ္မလဲ.. ျပံဳးျပံဳး ျပံဳးျပံဳးနဲ႔ ေနရင္ေတာ့ ျပံဳးျပံဳး ျပံဳးျပံဳးနဲ႔ပဲ ဇာတ္သိမ္းရမွာပဲ..။ Lower Creature ေတြေလာက္ အသိဥာဏ္ထည့္မေပါ့။ အငိုနဲ႔စၿပီး အငိုနဲ႔ဆံုးတဲ့ ဘ၀မ်ားအတြက္ စဥ္းစားေပးၾကပါဦး။ မေျပာဘူး မေျပာဘူးေနတာကေလးေတြကို လုပ္ရင္ေတာ့ ေျပာရေတာ့မွာပဲ။ သူမ်ားလုပ္လို႔ ကိုယ္လုပ္ေပးရတာဆိုရင္ သူမ်ား ခ-ီးစားဆို စားမလား” ဟု ေရးသားကာ Post တင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေရးသားခဲ့မႈမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အထင္အျမင္လြဲမွားေအာင္ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္ဇင္ဦးက ကိုေကာင္းထက္ဇင္အား Facebook Mesenger မွတစ္ဆင့္ တင္ထားသည့္ Post အား ဖ်က္ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ကိုေကာင္းထက္ဇင္ကလည္း ဖ်က္ေပးမည္ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ ညေနပိုင္းအထိ Post အား ဖ်က္ေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ကိုေကာင္းထက္ဇင္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ျပည္သူမ်ားက အထင္အျမင္ လြဲမွားေစရန္ ေရးသားခဲ့သည္ဟုဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႐ုံးအဖြဲ႕၀င္ ဦးျပံဳး(ခ) ဦးျပဴးက အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တင္ထားတဲ့ပံုကို ယူၿပီးေတာ့ သူကတင္တာမို႔ သူဖ်က္ေပးဖို႔ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းပါတယ္။ အခုအမႈဖြင့္တာဟာ ကြၽန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းကေန ဖြင့္တာမဟုတ္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ုံးအဖြဲ႕ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ပါ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားတာပါ” ဟု အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့သူ ဦးျပံဳး (ခ) ဦးျပဴးက ေျပာၾကားသည္။

စြပ္စြဲခံရသူ ကိုေကာင္းထက္ဇင္၏ ဖခင္မွာ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မိခင္ျဖစ္သူမွာ ဧရာ၀တီေဒသႀကီး ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုေကာင္းထက္ဇင္မွာ ေအာင္ႏိုင္ေရးကာလမ်ားတြင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ႏိုင္ေရး႐ုံးတြင္ ေနထိုင္ကာ ေအာင္ႏိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမႈဖြင့္လွစ္ တိုင္ၾကားခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုေကာင္းထက္ဇင္အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ “အခုျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ဘက္က လိပ္ျပာသန္႔ပါတယ္။ ဟိုအရင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက လူႀကီးေတြ ရြာေတြကိုလာရင္ ကေလးေတြ ေခါင္းငံု႔လက္ပိုက္ၿပီး ႀကိဳဆိုၾကတာဟာ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကို ႐ိုက္ခ်ဳိးသလိုခံစားရတယ္။ ကေလးေတြဟာ စာသင္ခ်ိန္မွာ စာသင္ေက်ာင္းထဲမွာပဲ ရွိသင့္တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးေတြကို မႀကိဳက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အခုအစိုးရကို ပခံုးထမ္းတင္ေပးခဲ့တာ။ အခုျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္က စိတ္သန္႔ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မရဲစခန္းက (ပ) ၁၀၂၀/၂၀၁၈ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ တရားစဲြဆိုမႈ ၃၃ မႈရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားလူက တရားစဲြဆိုမႈ မေတြ႕ရွိေသးေၾကာင္း သိရ

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ တရားစဲြဆိုမႈ ၃၃ မႈရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားလူက တရားစဲြဆိုမႈ မေတြ႕ရွိေသးေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ လႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႕ (အသံ) ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ လႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႕ (အသံ) မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၄ ရက္အထိ ေကာက္ခံရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရား႐ံုးတင္ၿပီး တရားစဲြဆုိမႈ စုစုေပါင္း ၁၃၄ မႈအထိ ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ၁၃၄ မႈထဲတြင္ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစဲြဆုိမႈ ၁၁ မႈသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာကေနၿပီးေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၄ ရက္အထိ စုစုေပါင္း ၁၃၄ မႈရွိတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အရင္အစုိးရတုန္းက ၁၁ မႈပဲရွိတယ္။ လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္မွာေတာ့ ႏွစ္ပုိင္း ခဲြလုိက္တယ္။ ဥပေဒမျပင္မီ နဲ႔ ျပင္ၿပီး ဆုိၿပီးေတာ့။ ဥပေဒမျပင္ခင္ အမႈ ၉၀ ရွိတယ္။ ဥပေဒျပင္ၿပီးမွ ၃၃ မႈ ရွိတယ္။ အဲဒီ ၃၃ မႈထဲမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တရားစဲြဆုိတာေတြ မေတြ႕ရေသးပါဘူး”ဟု လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ လႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႕ (အသံ)မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာၾကားသည္။

NLD အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ဥပေဒ မျပင္ဆင္ေသးမီအခ်ိန္တြင္ တရားစဲြဆုိေသာ အမႈအေရအတြက္မွာ ၉၀ ရွိၿပီး အဆုိပါ အမႈမ်ားထဲတြင္ တပ္မေတာ္က တရားစဲြဆုိခဲ့ေသာအမႈ ခုနစ္မႈ၊ NLD ပါတီက တရားစဲြဆုိခဲ့ေသာအမႈ ရွစ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားလူမ်ားက တရားစဲြဆုိခဲ့ေသာအမႈ ၁၀ မႈရွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ တရားစဲြဆုိေသာ အမႈေပါင္း ၃၃ မႈရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားလူက တရားစဲြဆိုမႈ မေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အလားတူ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ တရားစဲြဆုိထားမႈ ၁၈ မႈရွိၿပီး သတင္းသမား ၂၆ ဦး တရားရင္ဆုိင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း အခ်က္ေလးခ်က္အား ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

 

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ DVB အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ ကို၀ဏၰထြန္းအား လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက အမႈမွကြင္းလံုးကြၽတ္လႊတ္ေပး

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ DVB အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္ ကို၀ဏၰထြန္းအား ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက အမႈမွ ကြင္းလံုးကြၽတ္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကြင္းလံုးကြၽတ္လႊတ္ေၾကာင္း အမိန္႔ကို လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ဦးခ်စ္ခ်စ္လြင္က ဧၿပီ ၉ ရက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားလိုျဖစ္သူက အမႈအား ေက်ေအးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သတင္းသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔  က်င့္၀တ္စည္းကမ္းအတုိင္း ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အမႈဖြင့္ခံရတုန္းကလည္း ေသခ်ာေလ့လာစံုစမ္းၿပီး အမႈဖြင့္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ကလည္း သတင္းေထာက္ေတြဆိုရင္  ဘာျဖစ္ျဖစ္ အမႈဖြင့္ ေထာင္ထဲထည့္ဖုိ႔ပဲ လုပ္ေနတာ။ အခုကေတာ့ တရားလိုကိုယ္တုိင္က အမႈကို ေက်ေအးေပးတယ္။ တရား႐ံုးကလည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒနဲ႔အညီ ကြင္းလံုးကြၽတ္ လႊတ္ေပးလိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ အလုပ္႐ႈပ္သြားတယ္။ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ အမႈဖြင့္ခံရတယ္ဆိုေတာ့ သတင္းေလာက အတြက္လည္း သိကၡာက် နစ္နာတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ မွန္ကန္တဲ့သတင္းေတြကို ဆက္ၿပီးက်င့္၀တ္နဲ႔အညီ ေရးေနဦးမွာပါ” ဟု တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသူ ကို၀ဏၰထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ဘဏ္ေခ်းေငြကိစၥျဖင့္ သတင္းေရးသားခဲ့သူ ကို၀ဏၰထြန္းႏွင့္ Facebook ေပၚတင္ခဲ့သူ ရဲႏိုင္တို႔အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကို၀ဏၰထြန္းအား ေက်ေအးေပးခဲ့ကာ ရဲႏိုင္အား ဆက္လက္တရားစြဲဆိုထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခင္းျဖစ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားလိုက ႐ုပ္သိမ္းေပးတဲ့အတြက္ တရား႐ံုးကေန ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၄ အရ လႊတ္ေပးလိုက္တာပါ” ဟု ကို၀ဏၰထြန္း၏ အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးရဲျမတ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက အဆိုပါ DVB သတင္းေထာက္ႏွင့္ ရဲႏိုင္ဟု ဆုိသူတို႔အား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ စတင္အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကို၀ဏၰထြန္းအား ၆၈ (က) ျဖင့္ ေျပာင္းလဲအမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။