တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ စပါး၊ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ေျပာင္းအပါအ၀င္ သီးႏွံမ်ားကို GAP စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ျပည္ပတင္ပို႔ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ပဲခင္းအခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေမာင္ေအး)

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ စပါး၊ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ေျပာင္း အပါအ၀င္ သီးႏွံမ်ားကို GAP (Good Agricultural Pratice) စိုက္နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးကာ ျပည္ပတင္ပို႔ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း  စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ GAP (Good Agricultural Pratice) စနစ္ျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးထားေသာ ေကာ္ဖီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အရည္ေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈစြမ္းအား (Productivity) ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ ႏွမ္းမ်ားကို GAP နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ကာ ျပည္ပေစ်းကြက္သို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ားဆံုးစားသံုးသီးႏွံႏွင့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ အမ်ားဆံုး သီးႏွံ ၁၅ မ်ဳိးအား စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားက်င့္စဥ္ (GAP) ႏွင့္အညီ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သြားရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

​စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားျဖင့္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး အရည္အေသြး ျပည့္၀ေကာင္းမြန္ေသာ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ၿပီး ေစ်းကြက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ GAP နည္းပညာလက္စြဲ (GAP Protocol) အား အစားအစာမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးက႑၊ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြး ျပည့္၀ေကာင္းမြန္ေရးက႑၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေရးက႑ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဘ၀ သာယာ၀ေျပာေရးက႑ စသည့္ က႑ႀကီးေလးရပ္ေပၚ မူတည္၍ ျပဳစုေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ားဆုံး စားသုံးသီးႏွံႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ အမ်ားဆုံးသီးႏွံမ်ား ျဖစ္သည့္ သရက္၊ ကြၽဲေကာ၊ သခြားေမႊး၊ ဖရဲ၊ ေထာပတ္သီး၊ င႐ုတ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၊ ပဲမ်ဳိးစုံ (ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲ၊ ပဲလြမ္း)၊ ႏွမ္း၊ ေျမပဲ၊ စပါးႏွင့္ ေကာ္ဖီစသည့္ သီးႏွံ ၁၅ မ်ဳိးတို႔၏ GAP က်င့္စဥ္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ားျပည္သူ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး အာဟာရျပည့္၀ေသာ သီးႏွံမ်ား စားသုံးႏုိင္ရန္ႏွွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အပါအ၀င္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား က်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သြားရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းလံုးရွိ ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ဖူလံုစြာ ရရွိေရးအတြက္ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အသိပညာ၊ နည္းပညာမ်ား အေထာက္အပံ့ အကူအညီေပးၿပီး GAP (Good Agricultural Pratice) နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး အဆိုကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေမလအတြင္းက အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ငါးႏွစ္အတြင္း စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြပိုမို ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၂- ၂၀၂၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြပိုမိုျမင့္လာျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုႏွစ္အထိ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လယ္ယာက႑ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အဓိက အေရးပါသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ (ADS) ကို ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာကို အစိုးရ-ေတာင္သူလယ္သမား-ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံအုတ္ျမစ္အေပၚ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ၏ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္တို႔ကို အေျခခံ၍ စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ကို (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုႏွစ္အထိ) အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရး မ,တည္ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ေအာက္ရွိ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပုံေသသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိဘဲ လာမည့္ အနာဂတ္ ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ စီမံကိန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အာဟာရ ဖူလုံမႈ တိုးတက္ျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား ၀င္ေငြပိုမို ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈ ရွိလာျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာမႈႏွင့္ လယ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာလာမႈစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာသည္ အဓိက ထပ္ဆင့္ရလဒ္သံုးခု၊ ခ်က္ခ်င္းရလဒ္ ၂၇ ခု၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၂၇၀ တို႔ကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခု အပါအ၀င္ ဦးစီးဌာန ၁၂ ခု မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။

ေဒၚလာ ၂၂၂ သန္း တန္ဖိုးရိွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမွာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မျပည့္စံုသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ တင္ျပ

က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁) အား မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၇ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပသည္။

ထိုသို႔ တင္ျပျခင္းမျပဳမီ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ ေျမေနရာမ်ားရိွ လယ္ေျမမ်ားမွာ ပုံစံ (၇) ရရိွထားေသာ္လည္း လယ္ေျမမ်ားအား အျခားနည္းျဖင့္ သံုးစြဲခြင့္ မရွိေသးသည့္ေျမမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနေၾကာင္း၊ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျဖည့္စြက္ၿပီးမွသာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္တင္ျပသင့္ေၾကာင္း ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ လယ္ယာေျမပုိင္ဆုိင္ခြင္ႏွင့္ ၎လယ္ယာေျမမ်ားကုိ အျခားနည္းသံုးစဲြခြင့္ ရရွိေစရန္ ပထမအဆင့္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိမွတစ္ဆင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စက္မႈစီးပြားဂရန္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစရန္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္မႈရရွိေစရန္ အျခားလုိအပ္ေသာ Infrastructure မ်ားအား အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊  လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး စီမံကိန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မွာသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္တင္ျပ ေပးသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တုိးတက္ေရး စီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁) တတိယမူၾကမ္းအား  လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိသင့္ပါသည္” ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းစီမံကိန္းအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ခုတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ တံြေတး၊ သံုးခြ၊ သန္လ်င္၊ ေရႊျပည္သာ၊ လိႈင္သာယာ၊ ဒလ၊ ေမွာ္ဘီ၊ လွည္းကူး၊ မဂၤလာဒံု၊ တုိက္ႀကီး၊ ထန္းတပင္၊ ကြမ္းျခံကုန္း၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိႏွင့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာ္မတီက စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား တင္ျပရာတြင္ တံြေတးၿမိဳ႕ နယ္တြင္ Myanmar Agribusiness Service Company Limited မွေဆာင္ရြက္မည့္ ASC Project အား MAPCO မွ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍ တံြးေတြး၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္း အဓိက လုပ္ေဆာင္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ တံြေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၁၇ ဒသမ ၄၉ ဧကမွာပံုစံ (၇) ရရွိၿပီးသား အေျခအေနသာရွိၿပီး လယ္ယာေျမ အျခားနည္း သံုးစဲြခြင့္ အေျခအေန မရွိေသးသည့္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ အေျခအေန မျဖစ္ႏုိင္ေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကုမၸဏီပုိင္ (၂၅) ဧကေပၚတြင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ေနသည့္ အေျခအေနသာရွိၿပီး လယ္ယာေျမအား အျခားနည္းသံုးစဲြခြင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ အေျခအေန ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေျမေနရာတြင္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ မရရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တြံေတးၿမိဳ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမန္မာ့ၾသဘာကုမၸဏီမွ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံုသည္ ေျမဧက ၆၀ မွာ ပုံစံ (၇) ရရွိထားၿပီး လယ္ယာေျမ အျခားနည္း သံုးစဲြခြင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ အေျခအေနတြင္သာရွိေၾကာင္း၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမတ္မင္းကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္ အသားတုိး၀က္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မည့္ ေျမဧက ၆၇ ဒသမ ၃၅ မွာ ပံုစံ (၇) ရရွိၿပီး လယ္ယာေျမ အျခားနည္း သံုးစဲြခြင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္ကာ စက္မႈစီးပြားဂရန္ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ Myanmar Belle Company မွ ေဆာင္ရြက္မည့္္ အေအးခန္း ကြန္တိန္နာ ေဘာက္စ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေသာ UPS Panel ထုတ္လုပ္မည့္စက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေျမ၀ယ္ယူရန္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္ အေျခအေနသာ ရွိေသးေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

အလားတူ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပုိင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း လီမိတက္မွ ေဆာင္ရြက္မည့္ Agro-based food Park Project ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္သမားမ်ားအား နစ္နာေၾကး ေပးေဆာင္ရန္ အစုိးရမွ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံဳျပဳ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းစီမံကိန္း တတိယမူၾကမ္းအား ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၀ ရက္ေျမာက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးဟန္ထြန္းကုိယ္စား ရခုိင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ၂၂၂  သန္းတန္ဖိုးရိွ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ယခင္ႏွစ္ေပါက္ေစ်းထက္ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈမရွိဘဲ စပါးအမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္၍ ေႏြစပါး တင္းတစ္ရာလွ်င္ က်ပ္ေျခာက္သိန္းခြဲ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး စပါးေစ်းထက္ ဆန္ၾကမ္းေစ်း က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒု/ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ယခင္ႏွစ္ေပါက္ေစ်းထက္ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈမရွိဘဲ စပါးအမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္၍ ေႏြစပါး တင္းတစ္ရာလွ်င္ က်ပ္ေျခာက္သိန္းခြဲ ၀န္းက်င္ရွိကာ စပါးေစ်းထက္ ဆန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္မွ ဒု/ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပတင္ပို႔မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ စားသံုးမႈျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ဆန္ၾကမ္း အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည့္ ရတနာတိုး၊ ဇီယာ၊ မေနာသုခႏွင့္ ဆင္းသြယ္လတ္ အမည္ရွိ ေႏြစပါး တင္းတစ္ရာလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းခြဲမွ ေျခာက္သိန္းခြဲၾကား ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆန္ၾကမ္းအမ်ဳိးအစား ေႏြစပါးက တင္းတစ္ရာကို က်ပ္ငါးသိန္းခြဲကေန ေျခာက္သိန္းခြဲၾကားထိ ေပါက္ေစ်းရွိတယ္။ မႏွစ္က ေစ်းနဲ႔ဆိုရင္ ထူးထူးျခားျခား ကြာျခားမႈမရွိပါဘူး။ ပံုမွန္ေစ်းအတိုင္းပါပဲ။ အခုႏွစ္က စပါးေစ်းထက္ ဆန္ၾကမ္းေစ်းက ပိုက်တယ္။ တစ္အိတ္ကို အမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ပ်မ္းမွ် က်ပ္ ၂၀၀၀ ကေန ၃၀၀၀ ၾကားထိ ေစ်းက်တယ္။ အခု ခ်ိန္စပါး၀ယ္ပီး ဆန္က်ိတ္ ေရာင္းရင္႐ံႈးတယ္။ ေႏြစပါးက အခုေလာေလာဆယ္ ေစ်းအမ်ားႀကီး မက်န္ေတာ့ပါဘူး။ ေတာင္သူေတြ လက္ထဲမွာလည္း သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ လာမယ့္မိုးစပါးကလည္း ေစ်းအမ်ားႀကီးက်ဖို႔ မရွိဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒု/ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနရာေဒသႏွင့္ စပါးအမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္ကာ ေႏြစပါးေစ်းႏႈန္း ကြဲျပားမႈမ်ားရွိၿပီး ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ႀကိဳက္မ်ဳိးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးသင့္ေၾကာင္း စပါးေစ်းအေနျဖင့္လည္း တင္းတစ္ရာလွ်င္ က်ပ္ ေလးသိန္းခြဲအထက္ ရရွိႏိုင္မွသာ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“စပါးေစ်းေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး ဆိုတာက အမ်ဳိးအစားေပၚလည္း မူတည္တယ္။ ေတာင္သူေတြ အေနနဲ႔ကလည္း ေစ်းကြက္ႀကိဳက္မ်ဳိးေတြကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးသင့္တယ္။ စပါးအရည္အေသြးေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေစ်းေတြကလည္း ကြဲသြားတာပါ။ ေတာင္သူေတြကလည္း ကိုယ့္စပါးမ်ဳိးကို သန္႔ေအာင္လုပ္သင့္တယ္။ ဒါမွလည္း ေစ်းေကာင္းရမွာပါ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေစ်းကြက္၌ စပါးေစ်းႏႈန္း ေကာင္းမြန္ေစရန္ အဓိက စပါးေစ်းႏႈန္းေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ  အခ်က္မ်ားမွာ (၁) ေစ်းကြက္မွ လိုအပ္သည့္ စပါးမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးရန္ (၂) ေတာင္ သူမ်ားအတြက္ တြက္ေျခကိုက္သည့္ စပါးမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္သင့္ရန္ (၃) ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေစ်းကြက္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေပၚလာပါက ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ အစိုးရအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ညိႇႏိႈင္းေပးရန္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံစပါးေစ်းႏႈန္းအား မတ္လအတြင္းက သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အေျခခံေစ်းႏႈန္းအား တင္းတစ္ရာလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္း သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆန္ၾကမ္းအမ်ဳိးအစားမ်ားကို ျပည္ပႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေနၿပီး အာဖရိက၊ ဘယ္ဂ်ီယံ၊ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ အိႏိၵယ၊ စပိန္ အပါအ၀င္ ျပင္သစ္၊ မေလးရွားႏွင့္ ကေနဒါ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၄ သန္းတင္ပို႔ထားၿပီး လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းတင္ပို႔ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ဦးစိုးထြန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆန္မ်ားကို ပံုမွန္၀ယ္ယူလ်က္ရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ အနည္းငယ္ က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကာလလတ္ သံုးႏွစ္စီမံကိန္းအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ပဲစိုက္ခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

စုိက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကာလလတ္သံုးႏွစ္စီမံကိန္းအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးဟံထြန္းကုိယ္စား ရခုိင္တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က မတ္ ၃၀ က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း (၂၀ ရက္ေျမာက္) တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ယခုစီမံကိန္းအဓိက ရည္မွန္းခ်က္သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အပါအ၀င္ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ပါ၀င္ေသာ Stakeholder မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား တုိးတက္ေစေရးအတြက္ ဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ၿပီး စားသံုးသူျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဘးဥပါဒ္ကင္းေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ားကုိ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူစားသံုးႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၈ ကေန ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ ဘ႑ာေရးအရ သံုးႏွစ္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အရဆုိရင္ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္တယ္။ ဒါ့အျပင္ စီမံကိန္းကာလအတြင္း ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက        အစုိးရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ (PPP) စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း ေရးဆဲြထားပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ယခုျပဳစုထားေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းသည္ ထည့္သြင္းသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားေရးဆဲြထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လုိအပ္ ခ်က္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ Stakeholder မ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားသံုးသပ္ထားေၾကာင္း၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္လည္း စုိက္ပ်ိဳးေရး က႑တစ္ရပ္လံုး ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ ေရတုိေရရွည္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း တင္ျပထားေၾကာင္း၊လက္တေလာကာလအတြင္း အေလးေပး လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ျပထားေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ရမည့္အျပင္ အားလံုးပါ၀င္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိလည္း ဖန္တီးႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္ေအးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။