လက္ရွိတြင္ ဘတ္ဂ်က္အေနအထားေပၚ မူတည္၍ စီမံကိန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ရန္ ပို၍အဓိကက်ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဘတ္ဂ်က္အေနအထားေပၚ မူတည္၍ စီမံကိန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ စီမံကိန္း မ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ပို၍အဓိကက်သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးအမ်ားဆံုး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မည့္ စီမံကိန္း မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ ဘ၀ျမႇင့္တင္ေရးကို ေရွး႐ႈေဖာ္ေဆာင္ထား သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားအဆင့္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို အထူးအေလးထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရာ၌ မဟာဗ်ဴဟာက်က် စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က႑အလိုက္ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအလုိက္ စသည္ျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုေအာက္၌ သဟဇာတ ျဖစ္ေစရန္ ေပါင္းစည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာ တိုင္းျပည္အတြက္ စစ္မွန္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟိုအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး သာယာ၀ေျပာသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ေဖာ္ ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development Plan – MSDP) မွ ဘက္စံုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးသည္ ယခုစီမံကိန္း၏ မ႑ိဳင္သံုးခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ ၎တို႔မရွိလွ်င္ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး မွ်တသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကသာ တုိင္းျပည္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ MSDP ၏ လမ္းျပမႈျဖင့္ ဘက္စံုေထာင့္စံု ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ အေနႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အားလံုးထံမွ အဆိုျပဳ စီမံကိန္းမ်ားသည္ MSDP ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိ ဆိုသည္ကို စိစစ္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ စိစစ္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမ်ားကို MSDP ၏ လႊမ္းျခံဳမႈေအာက္တြင္ ျပည္သူ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ စီမံခ်က္ဘဏ္ (Project Bank) အျဖစ္ တစ္စုတစ္ေ၀းတည္းထားရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမရိပ္ညိဳစီမံကိန္းမွာ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုကၠိဳင္းေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိေစရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေဇကမၻာတာ၀န္ရွိသူဆုိ

ျမရိပ္ညိဳစီမံကိန္း အတြင္းပိုင္းတစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေန၀န္းထက္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမရိပ္ညိဳ အထပ္ျမင့္စီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုကၠိဳင္းေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အဆိုပါစီမံကိန္းအား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဇကမၻာကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးထြန္း၀င္းဟန္က ေျပာၾကားသည္။

ျမရိပ္ညိဳ အထပ္ျမင့္စီမံကိန္း၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး The Daily Eleven သတင္းစာ၏ ေမးျမန္းမႈအား ဦးထြန္း၀င္းဟန္က စီမံကိန္းအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

“စီမံကိန္းကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းၿပီး ဆက္လုပ္ေနတယ္ေပ့ါ။ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ Retaining Wall ကို အရင္လုပ္ေနတယ္။ သေဘာတူညီမႈကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကေန ၂၀၁၇ ဇြန္ေလာက္မွာ တင္ၿပီးေတာ့ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းနဲ႔ ေတြ႕တယ္။ ဇြန္၊ ဇူလိုင္မွာ Timeline Time Schedule နဲ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္တယ္” ဟု ဦးထြန္း၀င္းဟန္က ေျပာၾကားသည္။

ျမရိပ္ညိဳ အထပ္ျမင့္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧၿပီ ၂၈ ရက္မွ ေမ ၂၈ ရက္အထိ တစ္လအတြင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအား ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဇကမၻာ ဦးခင္ေရႊကို ငွားရမ္းထားသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ စည္ပင္က အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းထြဋ္ က ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ဌာနမွဴး ဦးေအာင္ဆန္း၀င္းက စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ဘက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိရိွျခင္းမရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ကုကၠိဳင္း ေရေလွာင္ကန္မွာ ၁၃ ဒသမ ၇၉၄ ဧကရွိသည့္ ျမရိပ္ညိဳ အထပ္ျမင့္စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း တည္ရွိေနၿပီး ကုကၠိဳင္းေရေလွာင္ကန္ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ ရွိေစရန္အတြက္ စီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရးပိုင္းကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တ႐ုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ညႊန္ၾကားထားသည့္ CBP ၊ CSP စနစ္မ်ားအတိုင္း Retaining Wall ကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Third Party အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ညိႇႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ ေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ စိုးရိမ္ရန္မလိုေၾကာင္း ဦးထြန္း၀င္းဟန္၏ ေျပာၾကားမႈအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ားျပည္သူ စိုးရိမ္ေနသကဲ့သို႔ ကုကၠိဳင္းေရေလွာင္ကန္၏ ေရထိန္းနံရံ အက္ကြဲေနျခင္းမ်ိဳး၊ အပိုေရစိမ့္အိုင္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမ်ဳိး မရွိေၾကာင္း ၊ ေရစိမ့္ထြက္မႈ မရွိေစရန္အတြက္ CSP Wall ႏွစ္လႊာျဖင့္ ေဆာက္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္နဲ႔ Third Party အေနနဲ႔ေပါ့။ ညိႇၿပီးေတာ့ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ Retaining Wall ေတြကို အရင္လုပ္ေနတယ္။ Two Role က်န္ေသးတယ္။ အမ်ားျပည္သူ စိုးထိတ္စရာ မလိုဘူး။ CBP ေတြဆို အလ်ားက ၃၅ မီတာေလာက္ ရွိတယ္။ CSP ေတြလည္း ပါပါတယ္။ ေရစိမ့္မႈ မရွိေအာင္လည္း လုပ္ထားပါတယ္။ အပိုေရစိမ့္အိုင္ေတြလည္း မရွိပါဘူး။ ေရကန္ႀကီးကို လံုး၀ ေရြ႕လ်ားမႈ မရွိေအာင္ Retaining Wall ကို ၁၁၅ ေပအနက္၊ သံုးလႊာ၊ ေပ ၂၃၀ အရွည္ နဲ႔ လုပ္ထားေပးတယ္။ ေျမလည္း ထိန္းၿပီးေတာ့ ေရစိမ့္ထြက္ မရွိေအာင္ CSP Wall ကို Two Role လုပ္ထားတယ္” ဟု ဦးထြန္း၀င္းဟန္က ေျပာၾကားသည္။

ေရထိန္းနံရံလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေနရာမွာလည္း အမ်ားျပည္သူ စိုးရိမ္သကဲ့သို႔ ေတာင္ကိုၿဖိဳခ်ၿပီး ျပဳလုပ္ေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မူလရွိၿပီး ျဖစ္သည့္ ေခ်ာက္အတြင္းမွ မလိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီဘက္မွ ကုကၠိဳင္းေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေရေလွာင္ကန္ ထိခိုက္မႈ မရွိေစရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အဆင့္မီ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ဦးထြန္း၀င္းဟန္၏ ဆက္လက္ေျပာၾကားမႈအရ သိရသည္။

ေမ ၃၁ ရက္တြင္ မိုးမ်ားစြာ ရြာသြန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုကၠဳိင္းေရေလွာင္ကန္ ေျမအေနအထား ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ အနီးရွိ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီး ေရေလွာင္ကန္ ၿပိဳက်မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ကုကၠိဳင္း ရိပ္သာလမ္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦး၀င္းဗိုလ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အနီးရွိ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား စုေပါင္း၍ ကုကၠိဳင္းေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုလအတြင္းတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုကၠိဳင္းေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းပြဲ တစ္ခုေလာက္ကို ေနာက္တစ္ပတ္ေလာက္မွာ လုပ္ဖို႔အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းဗိုလ္က ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ JICA ၊ World Bank ၊ ADB စသည္တုိ႔မွ ေခ်းေငြ ၁၄ ခု ရယူ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ JICA ၊ World Bank ၊ ADB စသည္တုိ႔မွ ေခ်းေငြ ၁၄ ခု ရယူကာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရယူထားသည့္ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေခ်းေငြ ၁၄ ခုတြင္ JICA ေခ်းေငြ ခုနစ္ခု ဂ်ပန္ယန္း ၁၀၈ ဒသမ ၈၅၀ ဘီလ်ံ၊ World Bank ေခ်းေငြ ႏွစ္ခု အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၀ သန္း၊ ADB ေခ်းေငြ ႏွစ္ခု အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀၊ China Development Bank ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဒသမ ၄၀၈ သန္း၊ Exam Bank of Korea ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၊ ဂ်ာမနီေခ်းေငြ ယူ႐ို ၂၃ ဒသမ ၈၈၃ သန္းတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေခ်းေငြမ်ားတြင္ JICA ေခ်းေငြ ခုနစ္ခုအနက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ သာေကတ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို Marubeni Co, Ltd ႏွင့္ Pre-Engineering လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အျပင္ 230 KV ခြဲ႐ံု ေလး႐ံု အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရးကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း အဆင့္ (၁)အား JICA ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 500 KV မိတၳီလာခြဲ႐ံုႏွင့္ ေတာင္ငူခြဲ႐ံု ဓာတ္အားလိုင္း စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ ဂ်ပန္ယန္း ၂၄ ဒသမ ၆၇၈ ဘီလ်ံမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ ဂ်ပန္ယန္း ၀ ဒသမ ၄၀၃ ဘီလ်ံသာ ထုတ္ယူထားၿပီး Consultant လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ကာ လုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားက ေခၚယူကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ အဆင့္ (၂) ျဖစ္သည့္ 500 KV ဘုရားႀကီး-လႈိင္သာယာ ဓာတ္အားလိုင္း၊ 500 KV ဘုရားႀကီးခြဲ႐ံုႏွင့္ လႈိင္သာယာခြဲ႐ံုအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၄၁ ဒသမ ၁၁၅ မွ ဂ်ပန္ယန္း ၀ ဒသမ ၀၄၆ ဘီလ်ံသာ ထုတ္ယူထားေၾကာင္း၊ က်န္စီမံကိန္း ေလးခုအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ယူထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ Consultant တင္ဒါမ်ား စိစစ္ေနၿပီး လုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ား ေခၚယူရန္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

China Development Bank ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 230 KV အသုတ္-ပုသိမ္ ဓာတ္အားလိုင္း (၃၀ ဒသမ ၂၅ မိုင္)၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ံု ႏွစ္႐ံုမွာ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဒသမ ၄၀၈ သန္းအနက္ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၃၃၉ သန္း ရွိေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းအားလံုး ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွ စတင္ကာ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ေခ်းေငြမ်ားကို ေစ့ရက္ ေရာက္သည့္အတိုင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၁၁၈ ဒသမ ၉ မဂၢါ၀ပ္ သထံု သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စြန္႔ပစ္အပူသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂ ဒသမ ၇၄၁ သန္း ထုတ္ယူ သံုးစြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမႈ တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ရရွိခဲ့သည့္အနက္ ၃၈ ဒသမ ၅၈၆ သန္း ထုတ္ယူ သံုးစြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ 66 KV ၊ 33 KV ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ သစ္သားတိုင္မ်ားအား ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ားျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ျခင္း၊ ACSR ႀကိဳးလဲလွယ္ျခင္း၊ ABC ႀကိဳးလဲျခင္း၊ Switch Bay လဲလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ Exam Bank of Korea ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 500 KV ေတာင္ငူ – ကမာနက္ (ဘုရားႀကီး) ဓာတ္အားလိုင္း ၁၁၇ မိုင္ တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွ ၀ ဒသမ ၅၉၄ သန္း ထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့ကာ Consultant လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ပကုမၸဏီ သုံးခုႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ဒါေခၚယူၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ာမနီေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ လိြဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ လင္းေခးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံခ်က္အတြက္ ေခ်းေငြယူ႐ို၂၃ ဒသမ ၈၈၃ သန္းကို စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ္လည္း ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္က႑ အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေခ်းေငြ စီမံကိန္း ၁၄ ခု၊ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေခ်းေငြရယူ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္း ႏွစ္ခု၊ ယင္းစီမံကိန္း ၁၆ ခုအား ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

က်န္ရွိေနသည့္ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပသြားမည္ဟုဆုိ

က်န္ရွိေနသည့္ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရမွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေျခအေန ရွိပါတယ္။ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္ရွိပါတယ္။ ကိုကိုးကြၽန္းကုိ ဖယ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စက္မူဇုန္ေတြ ေပၚေပါက္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လုိ႔ရွိရင္ ရန္ကုန္ကုိ က်ဴးေက်ာ္၀င္စရာ မလုိေတာ့ဘဲနဲ႔ သူ႔ၿမိဳ႕နယ္ ေျမအလုိက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဒါကုိလည္း ေလ့လာစမ္းစစ္ေနပါတယ္။ ေလ့လာစမ္းစစ္ၿပီးရင္ အစုိးရသစ္ရဲ႕ တာ၀န္ယူရမဲ့ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေျခအေနေတြကုိ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုကပဲလုပ္မယ့္ကိစၥျဖစ္ျဖစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးက လုပ္ရမဲ့ကိစၥျဖစ္ျဖစ္ သုံးႏွစ္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပမဲ့ အစည္းအေ၀းပြဲကုိလည္း သံတမန္ေတြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိလည္း ဖိတ္ၾကားပါမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ လုပ္ငန္းရွင္အားလုံးသိထားဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆုိသည္။

စီမံကိန္းမ်ားကုိ စိတ္ကူးမွစၿပီးေရးဆြဲေနစဥ္ အခ်ိန္အထိ အားလုံးကုိ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကဲ့သုိ႔ ထုတ္ျပန္ထားမႈေၾကာင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္မည္ကုိ ျပည္သူလူထုမွ သိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ သန္လ်င္ဘက္မွေနၿပီး သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဘက္စၿပီး စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခု ထူေထာင္ဖုိ႔ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ မပုိ႔ႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဗဟုိအဖြဲ႕မွ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး လုပ္ႏုိင္ေျခရွိၿပီဆုိမွသာ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေမးခြန္းထုတ္

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေမးခြန္းထုတ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေမးခြန္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔) ၌ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္း၊ ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား သြက္လက္လ်င္ျမန္ေစရန္အတြက္ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားရွိသည္ကို သိရွိလုိပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

“က႑ေပါင္းစံုေတာ့ ရွိတာေပါ့။ အဓိက စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပထမ ေျခာက္လပတ္မွာ ေနျပည္ေတာ္ အပါအ၀င္ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္း ၁၄ ခု ေနျပည္ေတာ္ အပါအ၀င္ ၁၅ ခုမွာ ပဲခူးတုိင္းက နံပါတ္ ၁၅။ အဲဒီလိုျဖစ္တယ္။ စာရင္းဇယား ထြက္လာေတာ့ အဲဒီလိုျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က တင္ဒါ ထြက္လာေတာ့ သူမ်ားတိုင္းေတြက ေဆာက္လုပ္ၿပီးေနလို႔ စစ္ေဆးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ တင္ဒါပစ္တုန္းပဲ။ အဲဒီအက်ဳိးဆက္ ရလဒ္အေနနဲ႔ ဘာျဖစ္တုန္းဆုိေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ကုန္ခါနီးမွ စုျပံဳလုပ္တဲ့အတြက္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈျပႆနာေတြ။ ေနာက္တစ္ခု ေဒသထြက္ အုတ္သဲေက်ာက္ မလံုေလာက္တဲ့ ျပႆနာေတြ၊ ၀ယ္မရတဲ့ ျပႆနာ၊ အရည္အေသြးမမီတဲ့ ျပႆနာေတြ တတ္တယ္ ။ အစိုးရပို္င္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈအတြက္ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲေတြ”ဟု တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ခြင့္ျပဳမႈ နည္းပါးေနေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အေသးအမႊားေလးမ်ားတြင္လည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွွံမႈ သံုးခုႏွင့္ ဖက္စပ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုအား အတည္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးခဲ့ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၅၅၄ သန္း ပဲခူးတုိင္းေသႀကီးအတြင္း စီး၀င္လာၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၇၁၆၄ ေနရာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၀ ခု အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ ဒသမ ၇၂ သန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေလးခုအတြက္ က်ပ္ ၂၅၂၄၂၅ ဒသမ ၇ သန္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါေၾကာင္း အပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း စိစစ္ေပးရာတြင္ အခ်ိန္မီျပန္ၾကားေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ျမန္ဆန္သြက္လက္စြာ ခြင့္ျပဳေရးတုိ႔ကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါက ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္၀င္ေရာက္လာၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးညြန္႔ေရႊက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အမ်ားဆုံး ေခ်းယူထားေၾကာင္း သိရ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ေခ်းေငြအမ်ားဆုံး ေခ်းယူထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕မွ ေပးပုိ႔ ေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အစုိးရ၏ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေခ်းေငြ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ စီမံကိန္း ၁၃ ခုရွိၿပီးေတာ့ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္းမွာ ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ျပည္ပေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့အပုိင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၀ ဒသမ ၇၁၂ သန္းခန္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ပမာဏကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေခ်းေငြအမ်ားဆုံးေပးတဲ့ ႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေၾကြးၿမီလက္က်န္ အေျခအေနကေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေခ်းေငြက အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ေခ်းေငြခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ ပမာဏအရ ေခ်းေငြအမ်ားဆုံး ရယူတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိမႈမွာလည္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (ဂ်ဳိက္ကာ) မွ စီမံကိန္း ေျခာက္ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၁၅ ဒသမ ၇၈၁ သန္း ေခ်းေငြထုတ္ယူမႈသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရန္ပုံေငြအဖဲြ႕မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ယူမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ေခ်းေငြထုတ္ယူမႈတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ေခ်းေငြအမ်ားဆုံး ထုတ္ယူသုံးစဲြခဲ့ၿပီး စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ေခ်းေငြထုတ္ယူမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ရွိသည့္ ျပည္တြင္း ေၾကြးၿမီလက္က်န္ အေျခအေနသည္ အစုိးရေငြတုိက္ စာခ်ဳပ္တြင္ က်ပ္ ၃၃၈၆ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံ (ကိုးရာခုိင္ႏႈန္း)၊ အစုိးရေငြတုိက္ လက္မွတ္တြင္ က်ပ္ ၉၇၅ ဒသမ ၇ ဘီ လ်ံ (ငါးရာခုိင္ႏႈန္း)ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္သုိ႔ အစုိးရေငြတုိက္ လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်၍ ေငြေခ်းယူျခင္းသည္ က်ပ္ ၁၃၆၅၈ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ (၇၆ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၈၀၂၀ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၅၇၁၇၁၃၄၀၄ ဒသမ ၂၈ ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလိုက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပေၾကြးၿမီ အေျခအေနမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၉၃၈ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၆၃၃၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း ေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၀၈၂၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ  က်ပ္ ၇၃၀၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၀၁၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပ ေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၅၆၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၄၈၇ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၅၄၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၅၇၂၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၂၄၆ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၈၀၂၀၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၀၈၄၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၉၃၆၀၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၃၁၁၃ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

လႊတ္ေတာ္ကို မတင္ဘဲ စီမံကိန္းေတြ လုပ္ေဆာင္လို႔ ရသလား

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယခု တည္ေဆာက္မည့္ Eco Green City အိမ္ရာစီမံကိန္းေျမေနရာသည္ ယခင္က က်ဴးေက်ာ္ဟုဆုိကာ ေနအိမ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာက ဇြန္ ၁၂ ရက္ ၿဖိဳဖ်က္စဥ္က ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အျမန္လမ္းမႀကီး သံုးမိုင္ တစ္ဖာလံု လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဧက ၁၄၀၀ ေက်ာ္တြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခု လုပ္ေဆာင္မည္ဟုဆိုကာ အုတ္ျမစ္ခ် အခမ္းအနားတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းမွာ Eco Green City ဟု အမည္ေပးထားၿပီး Alliancestar Group of Company က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။
ယင္းစီမံကိန္းအား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တန္ဖိုးကို အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွသည့္ ယင္းစီမံကိန္းအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု သိရိွခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ယင္းစီမံကိန္းအား မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရသာ သိရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္တင္ျပ ရွင္းလင္းျခင္း မရိွေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“လွည္းကူးက စီမံကိန္းဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တစ္ေယာက္မွ မသိလိုက္ဘူး။ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တင္ မကဘူး။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာလည္း မသိရဘူး။ အဲဒီက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို ေမးၾကည့္ေတာ့။ လႊတ္ေတာ္က အဲဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ဖြင့္ပြဲပါမွ သိရတယ္” ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ဦးေနဘုန္းလတ္ကလည္း ယင္းစီမံကိန္းမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ ေျပာဆုိ ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည့္ စီမံကိန္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ပႏၷက္ခ်အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမွသာ သိရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းမွာ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ လက္ေအာက္ရိွ Alliance star ကုမၸဏီက တာ၀န္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း အေသးစိတ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရိွေပ။

ယင္းစီမံကိန္းမွာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းႏိုင္က ေျပာၾကားထားၿပီး စီမံကိန္း အေသးစိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က် မသိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီစီမံကိန္းက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အေသးစိတ္ မသိရဘူး။ အခမ္းအနားတုန္းက ရွင္းျပတာေလာက္ပဲ သိတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ မသိေသးဘူး။ ဒါက တိုင္းေဒသႀကီးက လုပ္တဲ့ စီမံကိန္းပါ။ သူတို႔ဟာနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့လဲ မသိရဘူး” ဟု လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ လွည္းကူးအိမ္ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေျဖၾကားမႈအေပၚ မူတည္၍ အဆိုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသင့္ပါက အဆိုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

“အန္ကယ္တို႔အေနနဲ႔ေတာ့ ျပန္စမယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေမးမယ္။ အဲဒီေပၚမွာ ျပန္ေျဖတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ အဆိုအျဖစ္ ေျပာင္းရင္ေျပာင္းမယ္။ ၾကားျဖတ္ေမးခြန္းအေပၚမွာ အစိုးရအဖြဲ႕က ဘယ္လိုတံု႔ျပန္မလဲ ဆိုတာ မသိေသးဘူး။ အဲဒီအေပၚမွာ အဆိုအေနနဲ႔ တင္သင့္ရင္ တင္မယ္လို႔ စီစဥ္ထားတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သီးျခားစီမံကိန္းအျဖစ္ တင္ျပရန္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း မရိွဘဲ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ရန္ကုန္တိုင္းပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ စီမံကိန္းမွန္သမွ် လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရိွ လုပ္ကိုင္မည့္ လွည္းကူးစီမံကိန္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သိရိွခဲ့ျခင္းမရိွေပ။

“အန္ကယ္တို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးက ေျပာထားတာ ရိွတယ္။ အဲဒါ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာပဲ ပါတီ၀င္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ရန္ကုန္အစိုးရအဖြဲ႕လည္း ပါတယ္။ စီမံကိန္းေတြက လႊတ္ေတာ္ကို မျဖတ္ဘဲနဲ႔ေတာ့ မိုးေပၚကေတာင္ ပ်ံလို႔မရဘူးဆိုၿပီး ေျပာထားတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒထဲမွာလည္း ရိွၿပီးသား။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက စီမံကိန္းေတြကို လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပရမယ္ဆိုတာ ျပ႒ာန္းထားၿပီးသား” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ရွင္းျပကာ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္အျဖစ္ မွတ္ယူရမည့္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအား စီမံကိန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္၊ မည္သည့္ လုပ္ငန္းအား လုပ္ငန္းအေသးအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရိွေၾကာင္း၊ လွည္းကူးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းမွာ စီမံကိန္းအမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သဃၤန္းကြၽန္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဥပေဒထဲမွာေတာ့ စီမံကိန္း လုပ္မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ကို ယူရမယ္လို႔ကို ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာက ဘာလဲဆိုေတာ့ စီမံကိန္းဆုိတာက ဘာကိုေျပာတာလဲ။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြဆိုရင္ အစိုးရလုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လုပ္တာေတြ ရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ နည္းနည္းႀကီးသြားၿပီဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမွာေပါ့။ အဲဒီမွာ ျပႆနာက စီမံကိန္းက ဘာကိုေျပာတာလဲ။ လုပ္ငန္းေသးေလးေတြက ဘာကိုေျပာတာလဲ။ ဥပေဒမွာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ထားတာ မရိွဘူး။ အဲဒါက ဥပေဒရဲ႕ဟာကြက္။ လွည္းကူးကိစၥဆိုရင္ စီမံကိန္းႀကီးဗ်ာ။ အမွန္မွာ စလို႔ကို မရဘူး။ ဘာမွ လုပ္လို႔မရဘူး။ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရိွဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္၊ သေဘာတူရင္လုပ္ေပါ့။ ဒါက ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္တဲ့ သေဘာမွာရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပန္ညႊန္းလို႔ရတာက ဒါႀကီးက စီမံကိန္းမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဒါက ဥပေဒရဲ႕ ဟာကြက္ျဖစ္တာေလ” ဟု ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ားဟု သတ္မွတ္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေနဘုန္းလတ္က သူ၏အျမင္ကို ေျပာၾကားသည္။

လွည္းကူးအိမ္ရာစီမံကိန္း ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စီမံကိန္းအမ်ဳိးအစားျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

“လွည္းကူးလို စီမံကိန္းေတြ၊ YBS လို စီမံကိန္းေတြက လႊတ္ေတာ္ကို ျဖတ္ကိုျဖတ္ရမယ္။ အန္ကယ္တို႔ အေနနဲ႔ကလည္း ကိုယ့္အစိုးရဆိုေတာ့ သိပ္မေျပာၾကတာ။ သူတို႔ကလည္း အထက္ကပဲ ခိုင္းတယ္။ လာေျပာတာေတြက ရိွတယ္။ အန္ကယ္တုိ႔ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ကေတာ့ အဲဒီလိုမ်ဳိးကို သေဘာမတူဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွစြာ ခ်ျပရမယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

■ လွည္းကူးစီမံကိန္းက အရင္အစိုးရ သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းလား

လွည္းကူးစီမံကိန္းမွာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ေမးခြန္းအား တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမးျမန္းရာတြင္ တိက်ေသာ အေျဖအား မရရိွခဲ့ေပ။ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အဆိုပါ လွည္းကူးစီမံကိန္းမွာ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္သာ တင္သြင္းခဲ့သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ အေသးစိတ္တင္ျပရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ တင္ျပႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“စီမံကိန္းဥပေဒ အၾကံျပဳတုန္းကေတာ့ လုပ္မယ္ဆိုတာကို တစ္ခါ ရွင္းျပဖူးတယ္။ အျပင္မွာ တစ္ေခါက္ေပါ့။ ရန္ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းကို ရွင္းျပတာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေသးစိတ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ လာရွင္းျပတယ္။ စတုတၳအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုၿပီး ထည့္တယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက စီမံကိန္းအေနနဲ႔ တင္ျပပါဆိုၿပီး ေျပာခဲ့တာ” ဟု လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ တင္ျပမႈအား လႊတ္ေတာ္က လက္မခံျခင္းေၾကာင့္ အေသးစိတ္တင္ျပရန္ ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ပဥၥမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိ လာေရာက္တင္ျပျခင္း မရိွခဲ့ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

“သို႔ေသာ္လည္းပဲ လႊတ္ေတာ္မွာ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနနဲ႔ တင္ျပတာ လက္မခံပါဘူးဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ထကန္႔ကြက္ၾကေတာ့ လႊတ္ေတာ္သာ ၿပီးသြားတယ္။ အဲဒီဟာက ျပန္မတက္လာေတာ့ဘူး။ အန္ကယ္တို႔ကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ။ ဘာထပ္လာဦးမလဲ ဆိုၿပီးေတာ့။ ဒါေပမဲ့ ျပန္မလာေတာ့ဘူး” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္အစုိးရက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုသည့္ ေနရာမ်ားမွာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ လယ္ေျမ ၁၅၄၅ ဧက၊ ဆိပ္ႀကီး ခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ရိွ လယ္ေျမ ၈၇ ဧက၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရိွ လယ္ေျမ ၁၆၇၈၉ ဧကတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ၊ Business Capital City Development Ltd ၊ ေရႊပုပၸားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတို႔ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ Consortium အား Developer အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ မူလစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ကုမၸဏီသံုးခုကို ေခၚယူညိႇႏိႈင္းခဲ့သည္။ ညိႇႏိႈင္းခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းပမာဏ ႀကီးမားျခင္း၊ ျပည္သူလူထူ၏ ဘ၀လူေနမႈ ျမင့္မားေစမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ျခင္း၊ မဟာရန္ကုန္၏ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်လ်က္ရိွေသာ ေဒသမ်ားကို တစ္ေျပးညီ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္လာေစေရး၊ ကုမၸဏီအနည္းငယ္မွ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္မည့္အစား ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရိွေစေရးတို႔ကို ေရွး႐ႈၿပီး ေခၚယူညိႇႏိႈင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေတြ႕ဆံု ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားအရ ယခင္အစုိးရႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္အား ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုလုပ္ကိုင္မည့္ လွည္းကူးစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ အၾကမ္းဖ်င္း တင္သြင္းမႈသာရိွခဲ့ၿပီး တိက်ေရရာေသာ အေျဖမ်ားမရိွျခင္းေၾကာင့္ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ မ်ားစြာက်န္ရိွေနေသးေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကမူ အဆိုပါ လွည္းကူးတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ Eco Green City အိမ္ရာစီမံကိန္း ပႏၷက္တင္မဂၤလာႏွင့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယခုစီမံကိန္းမွာ လွည္းကူးၿမိဳ႕၏ အလားအလာေကာင္းေပါင္း မ်ားစြာရိွေနသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕သစ္၏ ပထမဆံုးဦးဆံုး တည္ေဆာက္မည့္ အႀကီးမားဆံုး စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ၿမိဳ႕၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္လည္း မ်ားစြာအေရးပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအား တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

■ လႊတ္ေတာ္ကို မတင္ျပဘဲ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြ ရွိသလား

လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပျခင္းမရိွဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားလည္း ရိွၿပီး အထင္သာဆံုး ဥပမာအျဖစ္ အဆိုပါ လွည္းကူးစီမံကိန္းမွာ လတ္တေလာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ က တညီတညြတ္တည္း ေျပာၾကားသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အခြင့္အာဏာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရိွေသာ္လည္း စီးပြားေရးအရ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ပါက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္တံတား မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

“စီမံကိန္းေတြ အားလုံးကေတာ့ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကို တင္စရာမလုိတာေတြ ရိွတယ္။ သို႔ေပမဲ့ ရန္ကုန္တစ္တိုင္းလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ဟာမ်ဳိးေတြ ဆိုရင္ေတာ့ တင္ရတယ္။ ဥပမာ စတုတၳအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္တုန္းကဆိုရင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းဆိုၿပီး တင္တယ္။ အဲဒါမ်ဳိးက ေသခ်ာတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုျဖတ္ဖို႔ လိုတယ္။ ဆုိေတာ့ အဲဒီတုန္းက လႊတ္ေတာ္က ေသေသခ်ာခ်ာ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလး တင္ျပေပးပါဆိုၿပီး ေျပာလိုက္တယ္ေလ။ အဲဒီတုန္းက စီမံကိန္းကို လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳလုိက္ဘူး။ အဲဒီလိုေလးေတြ ရိွတယ္။ ဆိုေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ အခုလည္း စီမံကိန္းေတြ ၾကားရတယ္။ တိုင္းအစိုးရက လုပ္တယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ မသိတာေတြ မ်ားတယ္။ ကိစၥတိုင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ကိုျဖတ္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုျဖတ္ဖို႔ လိုကိုလိုအပ္တယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြကေတာ့ တိုင္းအစိုးရ အာဏာနဲ႔ပဲ သြားလို႔ရတာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းလို ဟာမ်ဳိးေတြဆိုရင္ ျဖတ္ကို ျဖတ္ရမယ့္ ဟာေတြ။ ဒါေတြက စီးပြားေရးအရလည္း အရမ္းကို ႀကီးထြားတဲ့လုပ္ငန္းေတြ။ ဒါဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကို ျဖတ္ရမယ္”ဟု ေဒၚ ၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပစရာမလိုသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရိွေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမခံလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အား အသိေပး အေၾကာင္းၾကားသင့္ေၾကာင္း ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

“ကိုယ့္အစိုးရ ကိုယ့္လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ တခ်ဳိ႕ကိစၥေလးေတြက လႊတ္ေတာ္ကို ျဖတ္စရာမလိုေပမယ့္ သူ႔ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဟာမ်ဳိ းေလးေတြဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေပးသိထားရင္ ေကာင္းတာေပါ့။ ၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အနည္းဆံုးေတာ့ သိထားရင္ စီမံေဆာင္ရြက္ရတာ အဆင္ေျပမယ္။ တခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆိုရင္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္ကို ၀န္ႀကီးလာသြားတယ္ ဆိုတာေတာင္ မသိလိုက္ဘူး။ ေထြအုပ္ပဲသိတဲ့ အျဖစ္ေတြရိွတယ္။ ဘက္ညီညီနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ အစုိးရအဖြဲ႕က မေျပာမဆိုဘဲနဲ႔ လုပ္ေနတာေတြေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေလးေတြမွာ ဟေနတာေတြေတာ့ ရိွတယ္”ဟု ေဒၚၾကည္ျပာက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တက္သုတ္႐ိုက္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ တက္သုတ္႐ိုက္ တင္သြင္းခဲ့သျဖင့္ လုပ္ငန္း၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္း တင္သြင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈ မရိွေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တိက်ေသခ်ာေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က အၾကံျပဳေျပာၾကားသည္။

“တခ်ဳိ႕စီမံကိန္းေတြဆိုရင္ ကပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္တယ္။ အထင္သာဆံုးကေတာ့ YBS ေပါ့။ အဲဒါကိုထားလိုက္ဦး။ အန္ကယ္တို႔လည္း ေမးခဲ့တယ္။ ကားေတြကို G to G ၀ယ္တာေတြ ဘာေတြကိုေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္ ေက်ာင္းကားဆိုၿပီး ေပၚလာတယ္။ ဘယ္သူမွ မသိၾကဘူး။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးေတြဆိုရင္ ေက်ာင္းဖြင့္ခါနီးမွ သိခဲ့တယ္။ အဲဒါက အစပိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို လႈပ္ခတ္သြားတယ္။ အဲဒါေက်ာင္းအုပ္ေတြကို ေခၚေျပာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ သူတို႔ အခက္အခဲကို ေျပာတယ္။ အဲဒီလိုေျပာေတာ့ ကိုယ္ေတြမွာလည္း အေျဖမရိွဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ေဒၚနီလာေက်ာ္နဲ႔ ေတြ႕တယ္။ အစ္မ အဲဒီကိစၥ ဒီလိုလားဆိုၿပီး ေမးရတယ္။ အဲဒါနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးရတယ္။ အဲဒီလုိမ်ဳိးေတြခ်ည္းပဲ။ အဲဒီမွာ အခက္အခဲေတြကို ေဆြးေႏြးေျပာျပေတာ့မွ အခုေက်ာင္းဖြင့္ရာသီမွာေတာ့ သိပ္မလုပ္ပါဘူး။ သူတို႔မွာထားတဲ့ ကားေတြကလည္း မေရာက္ေသးေတာ့ ေနာက္ပြင့္ကားေတြကိစၥက ျပန္ၿငိမ္သြားတယ္။ ကားေတြ ေရာက္လာေတာ့ ေနာက္ပြင့္ကားေတြနဲ႔ ေက်ာင္းကား မလုပ္ရဘူး ျဖစ္ျပန္ေရာ။ အဲဒီမွာ ကားေတြက ေစ်းမ်ားေတာ့ ဘယ္ေက်ာင္းမွ မ၀ယ္ႏိုင္ဘူး။ ကားပိုင္ရွင္ေတြကလည္း မ၀ယ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒါ နဲ႔ ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းကို ပိုင္းေလာ့အေနနဲ႔ စမ္းမယ္ျဖစ္ျပန္ေရာ။ အခုေတာ့ ေနာက္ပြင့္ကားေတြနဲ႔ေတာ့ မေျပးေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ကားေတြကလည္း ေစ်းကို မတတ္ႏိုင္ေတာ့ ဘယ္သူမွလည္း မ၀ယ္ႏိုင္ေသးဘူး။ အခုလည္း ေျပးေနတဲ့ ေက်ာင္းကားေတြကို YRTA သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္မကိုက္ စစ္ေဆးဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ စဥ္းစားစရာက ဘယ္လိုစစ္မွာလဲ။ YRTA က ဥပေဒေတာင္ မထြက္ေသးဘူး။ အဲဒါကလည္း ျပႆနာေတြ လာဦးမယ္။ အန္ကယ္တို႔က ကန္႔လန္႔တိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။ စနစ္တက် လုပ္ေစခ်င္တာ။ ဥပမာ တစ္ခုဆိုရင္ ေက်ာင္းကားကို အရစ္က်နဲ႔ ေရာင္းေပးမယ္တဲ့ဆိုၿပီး ေျပာထားတာ ရိွတယ္။ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေမးတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ေမးတာေပါ့။ အစ္မႀကီး ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔လဲ။ အရစ္က်က ဘယ္ႏွႏွစ္လဲ။ ဘယ္လို ေငြသြင္းရမလဲ ဆိုတာကိုေမးေတာ့ အဲဒါကိုလည္း ေရေရရာရာ မေျပာႏိုင္ဘူး။ မူ၀ါဒမရိွဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္သာလုပ္တယ္ ေအာက္ေျခမသိမ္းဘူး။ အေ၀းႀကီး ၾကည့္စရာမလိုဘူး။ YBS ဆို တစ္ေန႔ေတာ့ ေအာင္ျမင္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားမ်ားနဲ႔ ေပးဆပ္မႈမ်ားမ်ားနဲ႔ ေအာင္ျမင္တာေတာ့ သိပ္သဘာ၀မက်ဘူး။ အန္ကယ္တို႔က ေျပာင္းတာကို ကန္႔ကြက္တာ မဟုတ္ဘူး။ စနစ္တက် ေလးလုပ္ဖို႔ပဲ ေျပာတာ”ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ေနျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အပိုင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ဆိုပါက လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ရန္ အခြင့္မရိွေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ တာ၀န္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရမည့္တာ၀န္ ရိွေၾကာင္း ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာၾကားသည္။

“စီမံခန္႔ခြဲမႈကေတာ့ အစိုးရက လုပ္လို႔ရတယ္။ စီမံကိန္း ျဖစ္သြားရင္ေတာ့ အစိုးရက လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္လို႔မရဘူး။ တံတားတစ္စင္း ေဆာက္ရင္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းရတယ္။ YBS တုန္းကဆိုရင္ ဘတ္ဂ်က္ေတာ့ ေတာင္းလုိက္တယ္။ အဲဒါကို ဘယ္မွာသံုးမလဲ ဆိုတာကို ေသခ်ာရွင္းျပထားျခင္း မရိွေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ လုပ္ရကိုင္ရတာ နည္းနည္းခက္တယ္”ဟု ဦးေနဘုန္းလတ္ က ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေျပာၾကားထားျခင္း မရိွျခင္း၊ တိက် ေသခ်ာေသာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ မ်ားစြာအခက္အခဲ ရိွေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ေစ်း ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ကိစၥကို ဥပမာေပးကာ ဦးေက်ာ္ေဇယ် က ေျပာၾကားသည္။

“ဘုရင့္ေနာင္ေစ်းကိစၥဆိုရင္ မေန႔က (ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္) မွ သြားေလ့လာ ေမးျမန္းတာ။ အဲဒီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္း ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ဆိုင္ခန္းကို ငွားခ်င္တယ္။ ျပင္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က မက်ေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက မလုပ္ရဲဘူး။ အန္ကယ္တို႔ သြားစစ္ေတာ့ မျပတ္မသားေျပာထားေတာ့ သူတုိ႔မွာ ဘာဆက္လုပ္ရမွန္း မသိဘူး။ အဲဒါေတြကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာသင့္တယ္။ အဲဒီကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ကလည္း မသိ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း ျပတ္ျပတ္သားသား မသိေတာ့ သူတို႔က ဘယ္သူ႔ အားကိုးရမလဲ မသိဘူး။ ဒါကလည္း စီမံကိန္းတစ္ခုပဲ။ ျပတ္ျပတ္သားသား ရွိရမယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာကို လုပ္ငန္းရွင္ေတြကသိမွ သူတုိ႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုတာသိမွာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကားေတြကိုလည္း ဒီအတုိင္းပဲ။ အဲဒီမွာရိွတဲ့ ကုန္ကားေတြကိုလည္း အာဆီယံပံုစံ လုပ္မယ္ေျပာထားတယ္။ အဲဒါမွ မဆံုးေသးဘူး။ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းလို႔ မင္းတို႔ကားေတြ မသံုးေတာ့ဘူး။ တစ္ခါ ေရလမ္းေၾကာင္းကေန ကုန္ေတြ ပို႔ရမယ္ဆိုၿပီး လုပ္ျပန္ေရာ။ ကုန္းလမ္းေၾကာင္းေတာင္မွ မၿပီးေသးဘူး။ အေကာင္အထည္လည္း မေပၚေသးဘူး။ ေရလမ္းေၾကာင္းက လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေျပာထားေသးတယ္။ ေရလမ္းေၾကာက လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေျပာထားတဲ့ စီမံကိန္းကလည္း ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ ဘာလဲဆိုတာလည္း မသိရေသးဘူး။ အဲဒါေတြက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသြားေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆိုတာကလည္း ႐ိုး႐ိုးကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ မတူဘူးေလ။ ႐ိုး႐ိုးကိုယ္စားလွယ္က ေျပာတာနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာတဲ့ဟာ ပိုေလးနက္တယ္။ သူေျပာတဲ့စကားေပၚမွာ အေျချပဳၿပီး စီးပြားေရးသမားေတြက ေစာင့္ၿပီး နားစြင့္မွာပဲ။ အန္ကယ္လည္း စီးပြားေရးသမားဆို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာတဲ့ စကားကို နားစြင့္မွာပဲ။ သူက ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ကားေတြ ဘယ္ေန႔ေနာက္ဆံုး သယ္စရာမလိုေတာ့ဘူး။ ေရလမ္းေၾကာင္းကေန အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္။ အဲဒီလိုလည္း မဟုတ္ဘူး။ အလုပ္လုပ္မယ့္ သူေတြက ဘာလုပ္လုိ႔ ဘာကိုင္ရမလဲ မသိဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆီကို လာတယ္။ ေမးတယ္။ အန္ကယ္တို႔မွာလည္း သူတို႔ကို ျပန္ေျဖရမယ့္ အေျဖမရိွဘူး။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြက သူတို႔ ( အစိုးရအဖြဲ႕) ေျပာထားၿပီး အေကာင္အထည္ မေဖာ္တာေတြ ရိွတယ္။အဲဒါေတြဆိုရင္ ဘယ္သူမွလည္း မသိလိုက္ဘူး။ ၾကည့္ျမင္တိုင္မွာဆိုရင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေျပာထားတာ ရိွတယ္။ မိုးကုန္ရင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုၿပီး ေျပာထားတာ။ အဲဒါက လႊတ္ေတာ္မွာလည္း လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနတုန္း။ ၿမိဳ႕သစ္က ဒလဘက္ကို ေျပာင္းသြားတယ္။ အဲဒီမွာ တခ်ဳိ႕ ေဒသခံေတြကလည္း သေဘာက်တာ ရိွသလို သေဘာမက်တာလည္း ရိွတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အစိုးရအဖြဲ႕က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ လုပ္ရမယ့္အဆင့္ မဟုတ္ေသးဘူး။ သူ ဒီစီမံကိန္းေတြ လုပ္ခ်င္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုေျပာမယ္။ ေဒသခံ ကိုယ္စားလွယ္ကလည္း ေဆြးေႏြးမယ္။ အန္ကယ္တို႔ စီမံကိန္းေကာ္မတီကလည္း ၾကည့္မယ္။ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းေတြ ေခ်ာေမြ႕တာေပါ့” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

■ လႊတ္ေတာ္က အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားနည္းေနၿပီလား

သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီ ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္း တည့္မတ္ႏိုင္ၿပီလား ဆိုသည့္ ေမးျမန္းမႈအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က “လႊတ္ေတာ္က အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ၿပီလို႔ မယူဆဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္က ေမးခြန္းေတြ ေမးတယ္။ အဆိုေတြ တင္တယ္။ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္တာ ရိွတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေမးခြန္းေတြလည္း ေမးေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအေပၚမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မႈေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ေလးစားမႈေပါ့။ အဲဒါကေတာ့ အခုထိေတာ့ အားရစရာမရိွဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေထာက္ျပခ်င္တာက လႊတ္ေတာ္က အဆုိတစ္ခုကို အတည္ျပဳလုိက္တယ္ေပါ့။ တကယ္တမ္း လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတစ္ခု အတည္ျပဳလိုက္ၿပီဆိုရင္ အစိုးရအေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အေလးအနက္ထားၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုိက္ရမွာ။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ အဲဒီလိုလိုက္တာ မရိွဘူး။ အဆိုတင္တယ္။ အတည္ျပဳတာပဲ အဖတ္တင္တယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ မရိွဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္က အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္တယ္ ဆိုတာထက္ လႊတ္ ေတာ္ရဲ႕ေမးခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းတယ္” ဟု ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာၾကားသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း အဆင္မေျပမႈမ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

“ညေစ်းလို ဟာမ်ဳိးဆိုရင္ အစ္မကလည္း အဆိုတင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ညေစ်း ဖြင့္ဖို႔ လုပ္ဖို႔ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ၿမိဳ႕ထဲမွာက လမ္းေဘးေစ်းသည္ကိစၥေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္အဆင္မေျပဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စီမံေပးပါဆိုၿပီး တင္လိုက္တာ။ သူတို႔ကလည္း ညေစ်းလုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ကလည္း ရိွေနေတာ့ ညေစ်းဆိုၿပီး ျဖစ္သြားတာ။ အဲဒီအထိက အဆင္ေျပေသးတယ္။ ျပႆနာက ဘာရိွလဲဆိုေတာ့ ညေစ်းလုပ္မယ္ဆိုေတာ့ အစ္မတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လုိက္ကူညီၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ တကယ္စီမံတာက စည္ပင္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဆင္မေျပတာေလးေတြ ေတြ႕လာတယ္။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္လည္း ညေစ်းက မေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ ေျပာရမယ္” ဟု ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ကတိက၀တ္ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အဆိုပါေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ပုဇြန္ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက အစိုးရအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ယခုထက္ပိုမို လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လ်င္ျမန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“အခုလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ကတိက၀တ္ေတြ။ အာမခံခ်က္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္က အဆိုေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တယ္။ ဒီထက္ပို လက္တြဲလုပ္ကိုင္ရင္ ပိုျမန္တာေပါ့။ အခုလည္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟု ပုဇြန္ေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ အေနျဖင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားေကာင္းရန္ လိုအပ္ၿပီး ယင္းသို႔ အားေကာင္းမွသာ ဒီမုိကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ား ရွင္သန္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တညီတညြတ္တည္း ေျပာၾကားသည္။

“ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ေရာ၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ေရာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားေကာင္းဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ကိုယ့္အစိုးရ ကိုယ့္လႊတ္ေတာ္ ထိန္းေက်ာင္းစရာက သိပ္မလိုဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွစြာ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေျမျပင္ အေျခအေနေတြကို အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ သူေတြျဖစ္ေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တုိက္တြန္းတာေတြ၊ ေတာင္းဆိုတာေတြ ရိွတယ္ေပါ့။ အဲဒီလိုအခါမ်ဳိးမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကလည္း ေျမျပင္မွာ တကယ္ထိေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနဆိုေတာ့ သူတို႔ေတာင္းဆိုတာကိုလည္း အစိုးရက လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္။ သူတို႔မွာက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ မက္ဂနက္ဇင္ႀကီး ရိွတယ္။ လုပ္ေပးႏိုင္တာေတြ ရိွတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးေလး ျဖစ္ေစခ်င္တာ။ အခုကေတာ့ နည္းနည္း လိုအပ္ေနတယ္။ အခုကက်ေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း လုပ္ေဆာင္ရတာေတြ မ်ားတာက မွန္ပါတယ္။ အဲဒါကိုလည္း နားလည္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ေျမျပင္မွာ တကယ္ထိ ေတြ႕ေနရတဲ့ သူေတြျဖစ္ေနေတာ့ လုပ္ေပးေစခ်င္တဲ့ အေနအထားေလးေတြကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ေစခ်င္တယ္။ အဆုိေတြ၊ ေမးခြန္းေတြကိုေပါ့” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ ရပ္တည္၍ ေျပာေနုျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ မူအရသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈမရိွပါက ဒီမိုကေရစီ ပံုဖ်က္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ခိုင္မာေစခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို ဒီထက္ပို အေလးထားသင့္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို ေပးလိုက္တယ္ဆိုတာ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ဖို႔ ေပးလိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။ အားလံုးနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို လုပ္ဖို႔ လူထုုက ေပးအပ္လိုက္တာ။ မ႑ိဳင္သံုးရပ္က အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈတစ္ခုနဲ႔ ျဖတ္သန္းသင့္တယ္။ ႏို႔မို႔ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီကို ပံုဖ်က္တဲ့ သေဘာပဲ။ လိုတဲ့ ပိုက္ဆံေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ လာလာေတာင္းတယ္။ ဘာေတြလုပ္မယ္ ဆိုတာေတာ့ ဘာေတြလဲဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မို႔လို႔ လႊတ္ေတာ္ဘက္က ေျပာေနတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္အားေကာင္းဖို႔ဆိုရင္ မ႑ိဳင္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ေလးစားမႈရိွဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဒါေတြက ဒီမိုကေရစီရဲ႕ မူပဲ” ဟု ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာၾကားသည္။

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စာသင္ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္းၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ကုမၸဏီအား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်မေပးေတာ့ဘဲ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ အေရးယူရန္ စီစဥ္ေန

ဟိန္းေမာ္ကြန္းကုမၸဏီက တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းအၿပီးမသတ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ၄၆၈ သိန္း ခ်ထားေပးသည့္ ဗလဗေက်းရြာ စာသင္ေဆာင္အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စာသင္ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းအား သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ဟိန္းေမာ္ကြန္း ကုမၸဏီအား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်ထားမေပးေတာ့ဘဲ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဗလဗ၊ ေလွခုပ္ႏွင့္ မအူေအာက္ဆိပ္ေက်းရြာမ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ဟိန္းေမာ္ကြန္းကုမၸဏီက ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တင္ဒါယူ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေက်းရြာမ်ားမွ အေဆာက္အအံုမ်ားအား အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ရပ္နားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ဗလဗ၊ ေလွခုပ္ရြာတို႔ရွိ တစ္ထပ္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မအူေအာက္ဆိပ္ေက်းရြာရွိ ႏွစ္ထပ္ စာသင္ေက်ာင္းအား ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္မွ က်ခံ သံုးစြဲ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္သည့္ ဟိန္းေမာ္ကြန္းကုမၸဏီက သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္း မၿပီးစီးသည့္အတြက္ ထပ္တိုးအခ်ိန္မ်ား ထပ္မံခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ အၿပီးသတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔ယူထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္ထဲမွာ ၿပီးေအာင္ေဆာက္ရမယ္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စစ္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေျခ အေနေတြ တစ္မ်ဳိး။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ သူ႔ဘက္ က ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္နဲ႔မၿပီးခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုမၸဏီဘက္က သြင္းထားတဲ့ေငြကို ေကာ္မတီ နဲ႔ ထုတ္သံုးမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ  ေဆာက္လုပ္မႈေတြမွာ ေနာက္ဆံုးရပ္သြားတဲ့ ရက္ကေန ဒီေန႔အထိ တစ္ရက္ကို ငါးေသာင္း ႏႈန္းနဲ႔ ဒဏ္တပ္ရမယ္လို႔ ပါပါတယ္။ အဲဒါကို တိုင္းတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သြားမလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိပါတယ္ ” ဟု ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဦးတင္ေဌးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဟိန္းေမာ္ကြန္းကုမၸဏီက အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္ရွိေနသည့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံု အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ေက်းရြာရွိ ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီက ဆက္ လက္တည္ေဆာက္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“၁၉ ရက္၊ ၁၁ လ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ဟိန္းေမာ္ကြန္းကုမၸဏီက တာ၀န္ယူေဆာက္ပါတယ္။ ေက်ာင္းကေတာ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲၿပီး သြားတယ္။ အဲဒီၿပီးသြားတဲ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေငြကို သူတို႔ကုမၸဏီက ထုတ္ယူသြားတယ္လို႔ သိရတယ္။ က်န္တဲ့ေငြနဲ႔ ေက်ာင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီက ဆက္ေဆာက္ေနရတယ္” ဟု ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဗလဗ ေက်းရြာ ဦးလွေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စာသင္ေက်ာင္း သံုးေက်ာင္းအား သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ဟိန္းေမာ္ကြန္းကုမၸဏီအား ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ မေကြးတိုင္းအတြင္းရွိ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ မေပးေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ အာမခံေၾကး ငါးရာခုိင္ႏႈန္းအား ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရစီမံကိန္း အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ စီမံကိန္း အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ အရည္အေသြးျပည့္မီျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္း၍ လုပ္ငန္းမ်ားအား စိစစ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။