ကုန္စည္ေပၚတြင္ သံုးစြဲပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတ္မွတ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေစမည့္ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာကို လုိက္နာမႈမရွိက စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ အရ အေရးယူမည္

စူပါမားကတ္တစ္ခုအတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပထုတ္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – အိသဥၨာေက်ာ္)

ကုန္စည္မ်ားေပၚတြင္ သံုးစြဲပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ (သို႔မဟုတ္) ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေစမည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟိုေကာ္မတီက ယခုလအတြင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ရာ လိုက္နာမႈမရွိပါက စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ အရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆြတင့္ၾကဴးက ေျပာၾကားသည္။

“အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ပါမယ္။ ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ၿပီးေန႔ကစလို႔ ေျခာက္လျပည့္ခ်ိန္မွာ စတင္ အာဏာသက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေစ်းကြက္ထဲကို တင္သြင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းက ထုတ္လုပ္ၿပီးေတာ့ ျပည္ပကို တင္ပို႔တာပဲျဖစ္ျဖစ္ စားသံုးသူေတြဆီ ေရာင္းခ်တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဟာကေတာ့ ျခြင္းခ်က္မရွိ လိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လိုက္နာမႈ မရွိရင္ေတာ့ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒအရ မလြဲမေသြ အေရးယူခံရမွာပါ” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆြတင့္ၾကဴးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒအရ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) အရ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ကုန္စည္မ်ားေပၚတြင္ သံုးစြဲပံုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း၊ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏွင့္ အျခားဘာသာ တြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပ၍ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာကုိ မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေျခာက္လျပည့္ေျမာက္သည့္ ေန႔မွစ၍ အာဏာသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္၍ လိုက္နာျခင္း မရွိပါက စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ႀကိဳတင္ အသိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕သို႔ တိုင္ၾကားမႈ အေျခအေနအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တိုင္ၾကားမႈ စုစုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း တိုင္ၾကားမႈေပါင္း ၄၆ မႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခင္က တိုင္ၾကားလာသည့္ အမႈမ်ားအနက္ အမ်ားစုမွာ စားေသာက္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စားသံုးသူမ်ား၏ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ကို ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ကို ေခၚယူ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျငင္းပြားမႈကို သိရွိ၊ ေတြ႕ျမင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သက္ေသမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္း စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ အျခား သက္ေသခံမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆး အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး စားသံုးသူမ်ားဘက္မွ ဆံုး႐ံႈးမႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆး ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ထံ ေပးပို႔အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕သို႔ တိုင္ၾကားလာသည့္ အမႈမ်ားအနက္ စားေသာက္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမႈမ်ားသာမက အျခား၀န္ေဆာင္မႈ အပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားပါ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ ၀ယ္ယူ စားေသာက္သံုးစြဲၾကသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ေန႔ႏွင့္ သက္တမ္း ကုန္လြန္သည့္ေန႔တို႔အား မသကၤာဖြယ္ရာ ျပဳျပင္ထားျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိပါက တုိင္ၾကားရန္ႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို စားသံုးသူ သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေရးစင္တာမ်ား (CICC) မ်ားအျပင္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာရွိ CICC – Nay Pyi Taw က တစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ၀၆၇၃-၄၃၀၄၆၈၊ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး႐ံုး ၀၁-၂၄၅၀၈၆ သို႔ ဆက္သြယ္ တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနသို႔ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားသည့္ အမႈေပါင္း ၆၄ ခုရွိလာၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္

စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနသို ့အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားလာသည့္ အမႈေပါင္း ၆၄ မႈရွိၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားမႈမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ရာ ၎တို႔ထဲမွ တယ္လီကြန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္တိုင္ၾကားမႈသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းေတြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားရွိေၾကာင္း စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္) ၏ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇယ်ာေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အေရးယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆြတင့္ၾကဴက “အစ္ကိုတို႔ဆီလာတိုင္ရင္ အစ္ကိုတို႔က သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း၊ ျပည္နယ္ေတြမွာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ဆိုတာ ရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕မွာ ဥကၠ႒က သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း၊ ျပည္နယ္ရဲ႕၀န္ႀကီးတစ္ပါးက ဦးေဆာင္တယ္။ အတြင္းေရးမွဴးက စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာေဒသရဲ႕ အႀကီးအကဲက တာ၀န္ယူတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ကေနၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္တယ္။ တိုင္ၾကားခံရတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္နဲ ့ ေခၚေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ပထမအဆင့္ ညႇိႏႈိင္းေပးတယ္။ အဲဒီအဆင့္မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပလည္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေငြေၾကးျပန္ေလ်ာ္ေပးတာေတြရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က ပစၥည္းလဲေပးတာေတြ ရွိတယ္။ အကယ္၍ အဲတာမွ လုပ္လို႔မရရင္ သူတို႔ (အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕) မွာ အေရးယူပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီလို အဆင့္လိုက္ ေျဖရွင္းေပးတယ္။ အဲဒီလိုမွ မလိုက္ေလ်ာဘူးဆိုရင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လို႔ရတယ္။ ဥပမာ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးတာရယ္။ ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴးခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ေတြကို ကာလသတ္မွတ္ၿပီး ရပ္နားခိုင္းတာမ်ဳိး၊ သူ႔လုပ္ငန္းကို ယာယီပိတ္သိမ္းတာမ်ဳိး အဲဒီလိုလုပ္လို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ညႇိႏိႈင္းတဲ့ အဆင့္ေတြမွာပဲ ေျပလည္သြားတာ မ်ားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

စားသံုးသူမ်ား စိတ္မေက်နပ္မႈရွိျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားရွိပါက အြန္လိုင္း၀က္ဘ္ဆိုက္မွ အလြယ္တကူ တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လမွစ၍ www.doca.gov.mm/complaint အား အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အြန္လိုင္းမွ တိုင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းမွ ၅၁ မႈ၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွငါးမႈ၊ မႏၲေလးတိုင္းမွႏွစ္မႈ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ ႏွစ္မႈ၊ မြန္ျပည္နယ္မွႏွစ္မႈ၊ ေနျပည္ေတာ္မွတစ္မႈႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းမွတစ္မႈတို႔ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသား ၄၃ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၂၁ ဦးတို႔ တိုင္ၾကားခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္က ဖုန္းျဖင့္တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္တိုင္ၾကားမႈမွာ ရာဂဏန္းနီးပါးသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ဧၿပီမွ လက္ရွိအထိ ဖုန္းျဖင့္တိုင္ၾကားျခင္း၊ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားျခင္း စုစုေပါင္း တိုင္ၾကားသည့္အမႈေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆြတင့္ၾကဴက ေျပာၾကားသည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ေန႔ႏွင့္ သက္တမ္း ကုန္လြန္သည့္ေန႔အား ျပဳျပင္ထားျခင္း ေတြ႕ရွိပါက တိုင္ၾကားရန္ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန အသိေပး

၀ယ္ယူ စားေသာက္သံုးစြဲၾကသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ေန႔ႏွင့္ သက္တမ္း ကုန္လြန္သည့္ေန႔တို႔အား မသကၤာဖြယ္ရာ ျပဳျပင္ထားျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိပါက တုိင္ၾကားရန္ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနက အသိေပး ႏိိႈးေဆာ္ထားသည္။

တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ စားသံုးသူ သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာမ်ား (CICC) မ်ားအျပင္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရွိ CICC- Nay Pyi Taw က တစ္ဆင့္လည္း တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ၀၆၇၃-၄၃၀၄၆၈၊ ၀၆၇၃-၀၄၃၀၁၄၉၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး႐ံုး ၀၁-၂၄၅၀၈၆ သို႔ ဆက္သြယ္ တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒတြင္ စားသံုးသူမ်ား နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအေပၚ ျပည့္၀စြာ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ မညီေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စစ္ေဆးအေရးယူႏုိင္ေရးအတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည့္အတြက္ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးဥပေဒသစ္ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ဥပေဒတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲ၍ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီအတြင္းက က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္၊ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒသစ္အား သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ အသစ္ျပင္ဆင္ေရး ဆြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ဥပေဒသစ္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ တင္ျပမႈအေပၚ အစိုးရအဖြဲ႕၊ အစည္းအေ၀းမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး လက္ရွိ ဥပေဒႏွင့္ ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒသစ္တြင္ ကြာျခားခ်က္မ်ားအနက္ ယခင္ ဥပေဒတြင္ အခန္း ၁၂ ခန္းသာ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ယခုဥပေဒတြင္ အခန္း ၂၆ ခန္း ပါ၀င္ျခင္း၊ လက္ရွိ ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၃၁ ခုသာ ပါ၀င္ေသာ္လည္း အသစ္ျပ႒ာန္းမည့္ ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၈၇ ခု ပါ၀င္ျခင္း၊ ယခင္က ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပစ္ဒဏ္အမ်ဳိးအစား တစ္မ်ဳိးတည္းသာ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျပ႒ာန္းမည့္ ဥပေဒသစ္တြင္ ျပစ္မႈအႀကီးအေသးေပၚ မူတည္၍ ျပစ္ဒဏ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေရြးခ်ယ္ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ စားသံုးသူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ အသက္ရွင္ ေနထိုင္သံုးစြဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ အေသးစိတ္ ညီညြတ္မွ်တမႈရွိေစရန္ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း ႏွင့္ စားသံုးသူ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒသစ္အား လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ အျမန္ေဆြးေႏြးျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း) မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းရွိ မုန္႔ေစ်းတန္းသို႔ စစ္ေဆးရာ စားသံုးရန္မသင့္ မုန္႔မ်ား ေတြ႕ရွိ

စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးအသင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို အစားအစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးစဥ္

ဒဂံုၿမိဳ ့သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ရွိ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းအား ၾသဂုတ္၂၁ တြင္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးရာ စားသံုးရန္ မသင့္ေသာမုန္႔မ်ား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းမွ သိရသည္။

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ တိုင္ၾကားခ်က္အရ အ.မ.က (၅) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ရွိ ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ျ့ခင္းျဖစ္ၿပီး စားသံုးရန္ မသင့္ေတာ္ေသာ အာျဖန္းအခ်ဳိဗူး၊ လွ်ာနီအခ်ဳိဗူး၊ ႏို႔မႈန္႔မ်ားႏွင့္ ေသြးပီေက အစရွိသည့္ တ႐ုတ္မုန္႔ ၁၅ မ်ဳိး ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

အႏၲရာယ္ရွိ အစားေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်မႈကို ေတြ႕ရွိရပါက ပထမအႀကိမ္အေနျဖင့္ ပစၥည္းမ်ား သိမ္းကာ ခံ၀န္ကတိ ထိုးခိုင္းျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ ့ရွိပါက ေစ်းေရာင္းခ်မႈအား ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ေရာင္းခ်မႈအား ေတြ႕ရွိရပါက အမ်ဳိးသား စားေသာက္ဥပေဒျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေက်ာင္းသား မိဘေတြရဲ႕ တိုင္ၾကားစာေတြရလို ့အစ္ကိုတို႔က လိုက္စစ္တာပါ။ စစ္တဲ့အပိုင္းလည္း ရွိသလို အေရးယူတဲ့အပိုင္းလည္း ရွိတယ္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူလူထုကို အစားအေသာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါ့။ အေရးယူတဲ့ ေနရာမွာ သူတို႔က ဒီလို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ေရာင္းခ်တာေတြ႕ရင္ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ ့ပစၥည္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ခံ၀န္ လက္မွတ္ ထိုးခိုင္းတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရာင္းခ်ေနတာ ေတြ႕ရင္ ေက်ာင္းက ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ေစ်းေရာင္းခ်မႈကို ပိတ္သိမ္းခိုင္းမယ္။ အသိပညာေပးမႈ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေဟာေျပာပြဲေတြ အစ္ကိုတို ့လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ အခု ဒီေက်ာင္းမွာ ေတြ႕ရွိတာကေတာ့ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့ အစားေသာက္ ၁၄/၁၅ မ်ဳိးေလာက္ ေတြ႕တယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ကေလးမ်ားအား သန္႔ရွင္း လတ္ဆတ္ေသာ ဗမာမုန္႔မ်ား စားရန္ႏွင့္ ရယ္ဒီမိတ္မုန္႔မ်ား စားမည္ဆိုပါက ထုတ္လုပ္သည့္ ရက္စြဲပါသည့္ မုန္႔မ်ားကိုသာ စားသံုးသင့္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသာမက မိဘမ်ားကိုပါ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္သင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

ဆိုးေဆးပါေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊ ရက္လြန္ အစားအေသာက္မ်ား၊ အေအးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ အသင့္စား မုန္႔ထုတ္အခ်ဳိ႕ကို ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား မစားမမိေစရန္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လတ္ဆတ္ေသာ ျမန္မာမုန္႔ (အစားအစာ) ကို ေရာင္းခ်ရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ျမန္မာမုန္႔မ်ားကို ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားက ပံုမွန္စားသံုးေလ့ မရွိသျဖင့္ အစားအေသာက္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနနဲ ့ ၀ယ္လိုအား မရွိေသာေၾကာင့္ အျမတ္မရရွိဘဲ ထိုျမန္မာမုန္႔မ်ားသည္ ၾကာရွည္မခံသျဖင့္ အ႐ႈံးေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မတို႔ကလည္း ဒီလို ကေလးေတြ စားလို႔မသင့္တဲ့ မုန္႔ေတြ မေရာင္းခိုင္းပါဘူး။ မၾကာခဏေတာ့ စစ္ေဆးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပင္က ၀ယ္လာတာေတြ ရွိတယ္။ ကြၽန္မတို႔ကလည္း ပညာေပးေတြ ေဟာေျပာပြဲေတြ လုပ္ပါတယ္။ ကေလးေတြက ဒီဇိုင္းအသစ္ေလးေတြဆို သေဘာက်က်တယ္။ ဆရာမတို ့ေက်ာင္းကို ဒီလို၀င္စစ္တာေတာ့ အခုက ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ပါ။ ကြၽန္မတို႔ ေက်ာင္း၀န္းထဲမွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ သူေတြကိုလည္း ဒါမ်ဳိးေတြ မေရာင္းခ်ဖို ့သတိေပးမယ္။ ၿပီးေတာ ့ေက်ာင္း၀န္းအျပင္မွာ ရွိတဲ့ေစ်းသည္ေတြလည္း ဒါမ်ဳိးမေရာင္းဖို႔ လူႀကီးေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သတိေပးမယ္။ အခုေရာင္းခ်ေနတာ ေတြ႕ရွိတဲ့သူေတြကို ေနာက္ေနာင္ ဒါမ်ဳိး မေရာင္းခ်ဖို႔ လက္မွတ္ ထိုးခိုင္းပါမယ္”ဟု အ.မ.က (၅) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) မွ တာ၀န္ခံ ဆရာမ ေဒၚတင္ေလးေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ အမ်ားစုမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ သန္႔ရွင္းမႈမရွိသည့္ အစားအေသာက္မ်ား စားသံုးေနရေၾကာင္း စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္း သုေတသနစာတမ္းမွ သိရသည္။

Sky Net အခေပး ႐ုပ္သံလိုင္း ၾကည့္႐ႈသူမ်ားအနက္ မေက်နပ္သူမ်ား စုေပါင္း၍ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားမည္ဟု သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြင္း ေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ Sky Net အခေပး ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ထားသည္ကို ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-႐ိႈင္းလင္းေအာင္)

Sky Net အခေပး ႐ုပ္သံလိုင္း ၾကည့္႐ႈသူမ်ားအနက္ မေက်နပ္သူမ်ားက စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က စုံစမ္းသိရွိရသည္။

Sky Net အခေပး ႐ုပ္သံလိုင္းသည္ လက္ရွိတြင္ ျပည္သူမ်ားကို အ၀ါေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ အနီေရာင္ စသည္ျဖင့္ Package သုံးခုခြဲ၍ ေရာင္းခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Sky Net အခေပး ႐ုပ္သံသည္ လစဥ္ေၾကးမ်ားကို ယခင္ကထက္ ေလွ်ာ့ခ်ကာ အနီေရာင္ Package တြင္ ႐ုပ္သံလိုင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္သည္ဟု ေၾကညာထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ လိုင္းအားလုံးကို ျပသျခင္း မရွိေပ။

ထို႔ျပင္ ျပင္သစ္လီဂူးေဘာလုံးပြဲစဥ္၊ အီတလီ စီးရီးေအ ေဘာလုံးပြဲစဥ္ႏွင့္ FA ေဘာလုံးပြဲစဥ္မ်ားကို ျပသျခင္းမရွိဟု ဆိုသျဖင့္ Sky Net အခေပး ႐ုပ္သံလိုင္းၾကည့္႐ႈသူမ်ား စုေပါင္း၍ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားရန္ လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ယူေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ Sky Net ကို စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနကို တိုင္ၾကားဖုိ႔အတြက္ Facebook မွာ Group ေလးတစ္ခု ဖြဲ႕ထားတာေပါ့။ အဓိက ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္မွာက ႏွစ္ခ်က္ေပါ့။ သူတို႔အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လိုင္းေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္လို႔ ေျပာထားတာက တစ္ခ်က္။ အဲဒီ လိုင္းေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ကလည္း အားလုံး ၾကည့္လုိ႔မရဘူး။ တခ်ဳိ႕လိုင္းေတြဆို မလႊင့္ေတာ့ဘူး။ Future ဆိုၿပီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိလာတယ္။ တကယ္က လိုင္းေပါင္းက ၁၁၀ ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ က ေဘာလုံးပြဲေတြ အကုန္လႊင့္ေပးမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေဘာလုံးပြဲေတြ အစုံမလႊင့္ေတာ့တာနဲ႔ လိုင္းေတြ ေလ်ာ့တာေတြကို ေငြသြင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျပာတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ၿပီးမွ ျပန္ေၾကညာတာ။ ဒါေဘာလုံးပြဲကိုဘဲ ေၾကညာတာေနာ္။ Future ဆိုၿပီး မလႊင့္ေတာ့တာေတြကို လုံး၀မေၾကညာဘူး။ ဒါေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္႐ႈသူေတြကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ဆိုေတာ့ ဒါက စားသုံးသူအခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ခံစားရတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္တဲ့သူေတြ အကုန္လုံးစုၿပီး စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနကို တိုင္ၾကားဖုိ႔ လုပ္ထားတာပါ” ဟု Sky Net အခေပး ႐ုပ္သံလိုင္းၾကည့္႐ႈသူ ကိုသီဟ၀င္းတင္က ေျပာၾကားသည္။

“Sky Net မွာၾကည့္မရေတာ့တဲ့ လိုင္းေတြရွိတယ္။ ေဘာလုံးပြဲဆိုလည္း ပရီးမီးယားလိဂ္ တစ္ခုပဲ ျပေတာ့မယ္ေျပာတယ္။ က်န္တာေတြ မျပေတာ့ဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ ဦးေလးက ၃၆ လစာေတာင္ ၀ယ္ထားတာ။ အခုလို လိုင္းေတြ ေလ်ာ့တာနဲ႔ ေဘာလုံးပြဲလိုင္းေတြ မစုံေတာ့တာကို မေက်နပ္ဘူး”ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ Sky Net အခေပး ႐ုပ္သံလိုင္း ၾကည့္႐ႈသူ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

Sky Net အခေပး ႐ုပ္သံလိုင္းကို ၾကည့္႐ႈသူ ျပည္သူမ်ားက စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားရန္ လက္မွတ္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Sky Net ၏ Customer Service ဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္ မိမိတို႔ေျဖၾကားရန္ အဆင္မေျပေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကိစၥအား ဌာနရွိ လူႀကီးကို ျပန္လည္တင္ျပေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

Sky Net အခေပး ႐ုပ္သံအား စားသုံးသူကာကြယ္ေရး ဦးစီးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားရန္ လူမႈကြန္ရက္ Facebook ၌ လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ယူလ်က္ရွိရာ လက္ရွိတြင္ လက္မွတ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တိုင္ခ်င္ရင္၊ တိုင္ဖုိ႔ရွိရင္ တိုင္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွင္းေပးပါ့မယ္။ တရား၀င္ တိုင္လာရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က Sky Net နဲ႔ တရား၀င္ ေမးၿပီး ျပန္ရွင္းေပးမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္စဥ္က စားသုံးသူကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တယ္။ Service နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သူတို႔ရဲ႕ ကတိက၀တ္ ပ်က္ကြက္တယ္လုိ႔ ေခၚတာေပါ့။ အဲဒီက်ရင္ ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူတယ္။ အေရးမယူခင္ နစ္နာသူနဲ႔ အတုိင္ခံရသူကို ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ လုပ္တယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က မေျပလည္ဘူး။ တင္းမာေနတယ္ဆိုရင္ စားသုံးသူအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ဆိုတာ ရွိတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း၊ ခ႐ိုင္ေတြမွာေရာ ရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ကို တင္ၿပီး အဆုံးအျဖတ္ ခံရတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး တစ္ပါးစီ ဦးေဆာင္တာေပါ့။ အဲဒီအဖြဲ႕က ဥပေဒနဲ႔အညီ ဘယ္သူ လြန္တယ္။ မလြန္ဘူးဆိုတာ ဆုံးျဖတ္ေပးတယ္။ ဒါမွ မရဘူးဆိုရင္ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ တရားစြဲဖုိ႔ ဆက္တင္တယ္”ဟု စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

Sky Net အခေပး ႐ုပ္သံသည္ လက္ရွိတြင္ ကလပ္အသင္းမ်ား၏ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ICC ေဘာလုံးပြဲစဥ္မ်ားကို ျပသျခင္း မရွိျခင္း၊ ကြန္ျမဴနတီဒိုင္း ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကိုလည္း ျပသျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားက မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။

အလားတူ ယခင္ကလည္း Forever Group Co.,Ltd မွ 4TV ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကို Canak + ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပသျခင္း ကိစၥေၾကာင့္ ၾကည့္႐ႈသူျပည္သူမ်ား မေက်နပ္သျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီက စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

လူသုံးႏွင့္ အိမ္သုံးကုန္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ သုံးစဲြပုံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏွင့္ အျခားဘာသာ တဲြလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပရန္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္မည္

လူသုံးႏွင့္ အိမ္သုံးကုန္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ သုံးစဲြပုံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏွင့္ အျခားဘာသာ တဲြလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပန္ရန္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ႐ုံးမွ သိရသည္။

“ကုန္စည္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုန္စည္မ်ားဆုိတာ လူသုံးနဲ႔ အိမ္သုံးကုန္ပစၥည္းေတြကို ဒီအမိန္႔နဲ႔ ေၾကာ္ျငာၿပီး ထုတ္ျပန္သြားမွာပါ။ မၾကာခင္ အခ်ိန္အတြင္းမွာ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဓိကက တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ကုန္စည္မ်ားနဲ႔ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္စည္ေတြ ေစ်းကြက္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ရာမွာ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္သူေတြ ပုိမုိအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အရည္အေသြးပုိင္းကုိ ပုိမုိဂ႐ုစုိက္လာၿပီး တန္ဖုိးျမင့္ ထုတ္ကုန္ေတြ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွာ ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံက တျခားဘာသာ နဲ႔ ႐ိုက္ႏွိက္တဲ့ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာတဲ့ ကုန္စည္ေတြကုိ ဖမ္းဆီး အေရးယူရာမွာ ပုိမုိ ထိေရာက္ေစတဲ့အျပင္ သုံးစဲြပုံေတြကုိ ျမန္မာလုိ သိရေတာ့ အႏၲရာယ္ကင္းေစႏုိင္တယ္” ဟု စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ႐ုံး အဖဲြ႕တာ၀န္ခံ၊ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစုိးေအာင္က ဆိုသည္။

စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ၏ အခန္း(၇) စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အတြက္ တားျမစ္ခ်က္ အခန္းမွ ပုဒ္မ ၈ (ဃ) တြင္ သုံးစဲြပုံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ သုိ႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ဗဟုိေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔ရက္မွစ၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏွင့္ အျခားဘာသာ တဲြလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ ကုန္စည္ဟု ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ လူသုံးႏွင့္ အိမ္သုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ သုံးစဲြပုံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏွင့္ အျခားဘာသာ တဲြလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပန္ရန္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ၿပီးခ်ိန္တြင္ လုိက္နာျခင္းမရွိပါက ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ စားသုံးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖဲြ႕သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္က ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္ကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက သတိေပးျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ အျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ ကုန္စည္ကုိ ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအား ကာလ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ တားျမစ္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္အတြင္းမွ ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းေစျခင္း၊ စားသုံးသူတုိ႔အား ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ကုန္စည္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေစျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ယာယီ ပိတ္သိမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျမဲပိတ္သိမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူသံုးစြဲသည့္အခါ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈၾကံဳပါက တိုင္ၾကားႏုိင္ရန္ ေငြေပးေခ်မႈေျပစာ အေထာက္အထားမ်ား ရယူသိမ္းဆည္းထားရန္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန အသိေပး

ေစ်း၀ယ္စင္တာတစ္ခုရွိ အေရာင္းေကာင္တာမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အိသဥၨာေက်ာ္)

ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူသံုးစြဲသည့္အခါ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားၾကံဳပါက တိုင္ၾကားႏုိင္ရန္ ေငြေပးေခ်မႈ ေျပစာအေထာက္အထားမ်ား ရယူသိမ္းဆည္းထားရန္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနက အသိေပးႏႈိးေဆာ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕သို႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ုပ္သံလိုင္း၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်ၿပီးပစၥည္းအေပၚ အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈ ယခင္ထက္ပိုမ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕သို႔ တိုင္ၾကားသည့္အမႈမ်ားအနက္ စားေသာက္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမႈမ်ား သာမက အျခား၀န္ေဆာင္မႈအပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားပါ ျမင့္တက္လာေၾကာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕သို႔ တိုင္ၾကားမႈအေျခအေနအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာအထိ တိုင္ၾကားမႈ ၄၅ မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း တိုင္ၾကားမႈ ၄၆ မႈရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္က တိုင္ၾကားလာသည့္အမႈမ်ားအနက္ အမ်ားစုမွာ စားေသာက္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တိုင္ၾကားစာေတြအရ အရင္ကေတာ့ အစားအေသာက္ေတြပဲ မ်ားတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဆိုေတာ့လည္း အစားအေသာက္ကိုပဲ ေျပးျမင္ၾကလို႔ပါ။ တကယ္က ကုန္စည္ေတြေရာ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြေရာ ပါပါတယ္။ အဓိကက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑မွာ လစ္ဟာေနတဲ့အတြက္ စားသံုးသူေရးရာဌာနက ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စားသံုးသူေတြ စိတ္ေက်နပ္မႈမျဖစ္ရင္၊ နစ္နာတယ္ထင္ရင္ တိုင္ၾကားတာေတြ ေျဖရွင္းေပးတယ္။ ဥပမာ ပစၥည္းတစ္ခုကို အာမခံေပးတာမ်ဳိးေပါ့။ ေရာင္းတုန္းကေတာ့ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးမယ္၊ ဘာညာေျပာၿပီး တကယ္ လက္ေတြ႕မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ တိုင္ၾကားလို႔ရတယ္။ ဥပေဒအရ အေရးယူလို႔ရပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ၀န္ေဆာင္မႈအပိုင္းေတြကို မေက်နပ္လို႔ တိုင္တာေတြ မ်ားလာပါတယ္” ဟု စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆြတင့္ၾကဴးက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စားသံုးသူ သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေရးစင္တာမ်ား (CICC) မ်ားအျပင္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာရွိ CICC-Nay Pyi Taw မွတစ္ဆင့္လည္း တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ၀၆၇၃-၄၃၀၄၆၈၊ ၀၆၇၃-၀၄၃၀၁၄၉၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး႐ံုး ၀၁-၂၄၅၀၈၆ သို႔ ဆက္သြယ္ တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ အမႈမ်ားအနက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ ၂၃ မႈႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ ၁၄ မႈ၊ စုစုေပါင္း ၃၇ ခု လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ အရည္အေသြး ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ စားေသာက္ကုန္၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး အဖြဲ႕သို႔ သတင္းေပး တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

စားသံုးသူမ်ား၏ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ကို ေခၚယူစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျငင္းပြားမႈကို သိရွိေတြ႕ျမင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သက္ေသမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္း စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ အျခားသက္ေသခံမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး စားသံုးသူမ်ားဘက္မွ ဆံုး႐ံႈးမႈ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ထံ ေပးပို႔အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။