ကုန္စည္တြင္ ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသား ေဖာ္ျပရာ၌ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္  တစ္ခုထက္ပုိ၍ တြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေရးသားမေဖာ္ျပပါက ႏွစ္ႏွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု စားသုံးသူကာကြယ္ေရး  ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထား

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စံျပေစ်းျမင္ကြင္းအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပုံ-႐ႈိင္းလင္းေအာင္

ကုန္စည္တြင္ ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသား ေဖာ္ျပရာ၌ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိ၍ တြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေရးသားမေဖာ္ျပပါက ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ထက္ မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

စားသုံးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိ အခန္း ၂၆ ခန္းျဖင့္ ေရးဆြဲထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၎ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ အတြက္လည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၎ဥပေဒၾကမ္းကုိ စားသုံးသူ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိႏုိင္ေစရန္၊ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွန္ကန္ရွင္းလင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀အသိေပးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ စားသုံးသူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစေရးတုိ႔အတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေစရန္၊ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ဘက္မွလည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ လာႏုိင္ေစရန္၊ စားသုံးသူတုိ႔ကုိ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ မရွိေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္တုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္ကာ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၁၇ ပုဒ္မ ၃၆ တြင္ စားသုံးသူသည္ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက (က) ကုန္စည္ထုတ္လုပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ (ခ) ကုန္စည္ေပၚတြင္ လူပုဂၢိဳလ္အမည္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားထင္ရွားေသာ အမွတ္အသားမ်ားကုိ အသုံးျပဳခြင့္ရွိသူ၊ (ဂ) ျပည္ပမွ ကုန္စည္မ်ား တင္သြင္းလာၿပီး ျပည္တြင္းရွိ စားသုံးသူမ်ားအား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးသူ၊ (ဃ) တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးသူတုိ႔တြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေရးဆြဲထားသည္။

စားသုံးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၁၈ ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသား ေဖာ္ျပျခင္းတြင္ ပုဒ္မ ၄၂ ၌ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္သည္ ကုန္စည္တြင္ ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသား ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (က) ကုန္စည္၏ တံဆိပ္အမွတ္အသား၊  (ခ) ကုန္စည္၏ အမ်ဳိးအမည္၊ အရြယ္အစား၊ အေရအတြက္ႏွင့္ အသားတင္ ပမာဏ၊ ထားသုိသိမ္းဆည္းမႈအညႊန္း၊ သုံးစြဲပုံနည္းလမ္း၊ ထုတ္လုပ္သည့္ ရက္စြဲႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ ရက္စြဲ၊ ထုတ္လုပ္မႈအမွတ္စဥ္၊ (ဂ) ျပည္တြင္းသုိ႔ တင္သြင္းလာေသာ ကုန္စည္ျဖစ္ပါက တင္သြင္းသူ၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာ၊ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းအမည္ႏွင့္ လိပ္စာ၊ (ဃ) ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ပမွ ကုန္စည္မ်ား တင္သြင္းၿပီး ျပန္လည္ထုပ္ပုိးသည့္ေနရာ၊ (င) ကုန္စည္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း အမ်ဳိးအမည္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၏ ပမာဏ၊ (စ) က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္မတည့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္၊ (ဆ) သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာနမ်ားမွ ေဖာ္ျပရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပရမည္ဟု ေရးဆြဲထားသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၄၄ ၌ မည္သည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မဆုိ ပုဒ္မ ၄၂ ၏ ပုဒ္မ ခြဲ (က) မွတစ္ပါး က်န္ပုဒ္မခြဲမ်ားကုိ ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသား ေဖာ္ျပရာတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိ၍ တြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေရးသားေဖာ္ျပရမည္ဟု ထည့္သြင္းထားသည္။

ထုိ႔အတူ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၂၄ တားျမစ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၇၀ ၌ မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မွ် ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ (က) အသုံးမျပဳႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မရရွိႏုိင္ေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ျခင္း၊ (ခ) အျပစ္အနာအဆာ၊ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ထားသည့္ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ျခင္း၊ (ဂ) အျခားေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ တုိက္႐ုိက္ သုိ႔မဟုတ္ သြယ္၀ုိက္၍ ခ်ဳိးႏွိမ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ (ဃ) ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ပါ၀င္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည့္စုံခုိင္မာမႈ မရွိဘဲ ခ်ဲ႕ကားေဖာ္ျပမႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း၊ (င) ကမ္းလွမ္းထားေသာ ကုန္စည္မဟုတ္ဘဲ အျခားကုန္စည္ကုိ အစားထုိး ေရာင္းခ်ျခင္း၊ (စ) အေရာင္းျမႇင့္တင္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳမီ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္း၊ (ဆ) အသုံးျပဳလုိေသာ ကုန္စည္တစ္ခုကုိ ၀ယ္ယူရာတြင္ ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ စားသုံးသူ မလုိအပ္ေသာ အျခားကုန္စည္ တစ္ခုႏွင့္ တြဲဖက္ေရာင္းခ်ျခင္း အေျခအေန တစ္ခုခုျဖင့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ မျပဳရဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္။

ဆက္လက္၍ ပုဒ္မ ၇၁ တြင္ မည္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မွ် (က) ပုဒ္မ ၄၂ အရ ကုန္စည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ (ခ) ေၾကာ္ျငာႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ (ဂ) သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈတုိ႔ကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၇၂ တြင္ မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မွ် ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသားမ်ား ေဖာ္ျပရာတြင္ ပုဒ္မ ၄၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိသည့္ ကုန္စည္ကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရဟု ေရးဆြဲထားသည္။

စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၂၅ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၇၈ ၌ မည္သည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မဆုိ ပုဒ္မ ၇၁ ႏွင့္  ၇၂ ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

ထုိ႔အတူ ပုဒ္မ ၇၇ ၊ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ မည္သည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မဆုိ ပုဒ္မ ၇၀ ပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ထက္ မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တြင္ အဆုိပါ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရသူသည္ ပုဒ္မ ၇၀ ပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ထပ္မံက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ ထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္။

 

စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသား စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး စီမံကိန္း ေရးဆြဲမည္

စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္

စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ႏွင့္ အာဆီယံႏွင့္ တစ္ေျပးညီ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳ အေလ့အထမ်ားကို ေလ့လာၿပီး အမ်ဳိးသား စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ အားလံုးတြင္ စားသံုးသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေအာင္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္ကုန္လံုျခံဳ စိတ္ခ်ရမႈလုပ္ငန္း၊ အေရးယူ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္လုပ္ငန္း၊ စားသံုးသူ ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိက အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ စားသံုးသူကာကြယ္ေပးေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အာဆီယံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီအပါအ၀င္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေလ့အထမ်ားကို ေလ့လာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View ဟိုတယ္တြင္ အမ်ိဳးသား စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး စီမံကိန္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ EUGIZ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းကာ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းေတြကို INGO ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာေတြ သင္တန္းေတြ ေထာက္ပံ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားစားသံုးသူ ကာကြယ္ေပးေရး စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲဖို႔ လိုအပ္လာတဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေရးဆြဲဖို႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စားသံုးသူေရးရာဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားစားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တြင္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေပးခဲ့သည့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မွလည္း အကူအညီေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရလဒ္မ်ားက စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ အက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနက စားသံုးသူအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးေရးကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ စားသံုးသူ အက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ စားသံုးသူ သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားေရးဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ၄၇ ဌာနဖြင့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စားသံုးသူ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားမွာလည္း ယမန္ႏွစ္ကထက္ ပိုမ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္။