စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းထားျခင္းမရွိသည့္ ဌာနဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ား ပါရွိေနဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းထားျခင္းမရွိသည့္ ဌာနဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ား ပါရွိေနဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းခဲ႔တဲ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဌာနဆုိင္ရာတခ်ိဳ႕က ညႇိႏိႈင္းထားျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ား ပါရွိေနပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း စတုတၳေျမာက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုးဦးက လႊတ္ေတာ္သို႔  တင္သြင္းရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္း၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းထားျခင္း မရွိသည့္ ဌာနဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ား ပါရွိေနသည္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသူကတစ္ဦး၊ လုပ္ငန္းအား ျပန္လည္စီမံသူက တစ္ဦးျဖစ္ေနမည္ဆုိပါက  အဆင္မေျပမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား စနစ္တက်ႀကီးၾကပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးလိုက္သည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအား မိမိတုိ႔ လႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားပါ၀င္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအေနျဖင္႔ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တက္ေရာက္ေစလိုေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ဌာနဆိုင္ရာေတြအေနနဲ႔ ေသခ်ာမွတ္သားထားဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္ေနာင္မွာလည္း စီမံလ်ာထားေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းလာတက္တာက တစ္ေယာက္။ လုပ္ငန္းကို ျပန္လည္စီမံတာက တစ္ေယာက္ဆုိေတာ႔ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြဟာ ထပ္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ပြားေနဦးမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္ဒီလိုမ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ေပၚဖို႔အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားက မိမိတို႔နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြကို စနစ္တက်ႀကီးၾကပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

ေနာင္တြင္က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးရွိမည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ အဆုိမ်ားကို လႊတ္ေတာ္႐ုံးသုိ႔ ႀကိဳတင္ေပးပို႔ထားေစလိုေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈမ်ားကို ေျဖၾကားခ်က္ျပည့္စုံမႈမရွိျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ေက်လာ ေရာက္ေျဖဆိုျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ေစလိုေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင္႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ေလးစားေသာအားျဖင္႔ မိမိတုိ႔၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ လုိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ မိမိတုိ႔ဌာနဆိုင္ရာမ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ေမးခြန္းေျဖၾကားမႈေတြျဖစ္ေစ၊ တျခားေသာ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေမးခြန္းကို ကိုယ္စားေျဖဆုိေပးရတာျဖစ္ေစ၊ ေျဖၾကားခ်က္မျပည့္စုံျခင္း၊ တာ၀န္ေက်လာေရာက္ ေျဖဆုိျခင္း မလုပ္ၾကပါနဲ႔။ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေလးစားတဲ့အေနနဲ႔ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ အေလးထားၿပီးေတာ့ ေျဖၾကားေစလိုပါတယ္။ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိလည္း စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ထားဖို႔လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက ဆိုသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကြၽန္းလွၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး တံတားပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား ျပတ္ေတာက္

ေကာလင္းႏွင့္ ပင္လည္ဘူးၾကား ေျမလင္းရြာရွိ တံတားက်ဳိးမႈျဖစ္ပြားစဥ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ကသာခ႐ိုင္ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ကြၽန္းလွၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေျမလင္းေက်းရြာအနီးရွိ တံတားတစ္စင္း ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား ျပတ္ေတာက္လ်က္ ရွိေနသည္ဟု ေဒသခံ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပင္လည္ဘူး-ေကာလင္း သြား ကားလမ္းအနီးရွိ ေျမလင္းေက်းရြာတြင္ တိုင္ ေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ရန္ပုံေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ တံတားသည္ ေရေမ်ာသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၁)တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းလိႈင္က ဆိုသည္။

“မိုးရြာတာ အရမ္းမ်ားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ ေျမလင္းေက်းရြာမွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ တံတားအေသးေလးကေတာ့ ဒီေန႔မနက္ပိုင္းေလာက္ကပဲ ေရေမ်ာသြားၿပီ။ အျခားေနရာေတြနဲ႔ အျခားေက်းရြာေတြရဲ႕ အေျခအေနကေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာ ဘာမွမေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ မိုးကလည္း အခုထိ ရြာေနတုန္းပဲ” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေျမလင္းေက်းရြာသည္ ပင္လည္ဘူး- ေကာလင္းလမ္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ျမစ္ႀကီးနားကားလမ္းမွ ေက်ာက္တန္း၊ ေက်ာက္တန္းမွ ေကာလင္း၊ ေကာလင္းမွ ပင္လည္ဘူးလမ္းျဖစ္ၿပီး ေဖာင္းျပင္၊ ဟုမၼလင္း၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ သြားေသာလမ္းျဖစ္ကာ အဆုိပါေနရာတြင္ ခရီးသြားယာဥ္မ်ား သြားလာ၍မရဘဲ ရပ္တန္႔ထားရေၾကာင္း သိရသည္။

“ေကာလင္းနဲ႔ ပင္လည္ဘူးၾကား အလယ္ေလာက္မွာရွိတဲ့ ေျမလင္းရြာမွာ တံတားက်ိဳးေနလုိ႔ ကားေတြ ေစာင့္ေနရတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ေရေက်ာ္ပုံစံ တံတားလုပ္ထားတာ။ အဲဒါက ေခ်ာင္းေရမ်ားတယ္။ ေခ်ာင္းေရက ေမ်ာလာေတာ့ အပင္ႀကီးေတြ ပါလာတယ္။ ပိတ္ၿပီး က်ဳိးသြားတာ။ ေခ်ာင္းေရနဲ႔ ပါေတာ့ မပါဘူး။ က်ဳိးက်သြားတာ ကားသြားလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ မုိးက ေတာက္ေလွ်ာက္ရြာေနတာ။ အခုေတာ့ မုိးစဲသြားပါၿပီ။ ကားအစီးေရ ဟုိဘက္ဒီဘက္ဆုိရင္ ေလာေလာဆယ္ အစီး ၃ ေလာက္ေတာ့ရွိမယ္။ တံတားက်ဳိးၿပီး ပိတ္သြားတာ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ေက်ာ္ေလာက္က ပိတ္သြားတာပါ။ အခုေတာ့ ဘက္ဟုိးစက္ႀကီးေတြနဲ႔ သြားလာလုိ႔ရေအာင္ လုပ္ေပးေနတယ္” ဟု ေျမလင္းရြာတြင္ ေရာက္ရွိေနသူ ကုိေက်ာ္သူရက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ကြၽန္းလွၿမိဳ႕တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္ႀကီး ေလးရပ္ကြက္အနက္ ရပ္ကြက္ႀကီးသုံးခုမွာ ေရႀကီးေရလွ်ံေနေၾကာင္း၊ ယင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ မိုးရြာသြန္းမႈမွာ အလြန္မ်ားျပားေၾကာင္း ကြၽန္းလွၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွၿဖိဳးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြၽန္းလွၿမိဳ႕မွာေတာ့မိုးက အရင္မိုးရြာတာထက္ကို မ်ားသြားတယ္။ အခုလည္း မိုးရြာေနတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးေတြလည္း ပ်က္ေနတယ္။ ကြၽန္းလွၿမိဳ႕ေပၚရွိ သစ္ယာၿမိဳင္ရပ္ကြက္ရယ္၊ ပိေတာက္ၿပိဳင္ရပ္ကြက္ရယ္၊ ပ်ဥ္းမၿမိဳင္ရပ္ကြက္ ဒီရပ္ကြက္ႀကီးသုံးခု အတြင္းမွာရွိတဲ့ လူေနအိမ္ေတြကေတာ့ ေရနစ္ေနၿပီ။ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ လူနဲ႔ တိရစၦာန္ေတြ ေသဆုံးတာ ေပ်ာက္ဆုံးတာေတာ့ ဘာမွမၾကားမိေသးပါဘူး” ဟု ဦးလွၿဖိဳးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္အနီး သင္ေတာေက်းရြာႏွင့္ ကံကုန္းေက်းရြာျခားရွိ ကားလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ေရစတင္ ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ စပါးခင္းမ်ားတြင္လည္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း တရားမ၀င္သစ္ေဖာင္ လိုက္လံဖမ္းဆီးသည့္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္အဖြဲ႕ တိုက္ခိုက္ခံရ

ကနီၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဝင္းအား ဝိုင္းဝန္းတိုက္ခိုက္ခဲ႔သည့္ အင္ေဖာ္မာ အုပ္စုအထဲမွ လူအခိ်ဳ႕အား ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ခံဝန္ကတိ ထိုးခိုင္းကာ ျပန္လည္လႊတ္ေပးေနစဥ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမ၀င္သစ္ေဖာင္ လိုက္လံဖမ္းဆီးသည့္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အား လူအုပ္စုက ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ကနီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ကနီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အထက္မွ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေအာက္သို႔ တရားမ၀င္သစ္မ်ား သယ္ေဆာင္လာသည့္ စက္ေလွမ်ားကို လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ လူတစ္စုက ၎တို႔ဖမ္းဆီးေနသည့္ သစ္ေဖာင္ေနရာသို႔ ေရာက္လာၿပီး တရားမ၀င္သစ္ သယ္ေဆာင္လာသူမ်ားထံမွ က်ပ္တစ္သိန္းေတာင္းရာ သစ္ပိုင္ရွင္က က်ပ္သုံးေသာင္းသာ ေပးလုိက္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ၎တို႔အား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းက ၎တို႔ကို မည္သူက ခိုင္းသလဲဟု ေမးျမန္းရာ ၎တို႔လူစုသည္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ သတင္းရလို႔ ကနီၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ထဲမွာ သစ္ေဖာင္ေတြကို လိုက္ဖမ္းေနတာ။ ကနီၿမိဳ႕ရဲ႕ အထက္နား အေရာက္မွာ သစ္ေဖာင္ကို စေတြ႕တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဖမ္းမလို႔ လုပ္ေနတုန္း သစ္ေတာအင္ေဖာ္မာေတြနဲ႔ စရဖအင္ေဖာ္မာေတြ ေရာက္လာတယ္။ သစ္ပိုင္ရွင္ဆီကို ပိုက္ဆံတစ္သိန္း ေတာင္းတယ္။ သစ္ပိုင္ရွင္ကလည္း တစ္သိန္းမေပးႏုိင္ဘူး။ သုံးေသာင္းပဲ ေပးမယ္ေျပာေတာ့ သစ္ေတာအင္ေဖာ္မာေတြနဲ႔ စရဖအင္ေဖာ္မာေတြက သူတို႔ေတာင္းတဲ႔ ပိုက္ဆံတစ္သိန္းမေပးရင္ ကမ္းကိုကပ္ခိုင္းတယ္။ ဒါနဲ႔သူတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ကို ေမးတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔အဖြဲ႕က အဆင္ေျပၿပီလားတဲ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ကလည္း အဆင္ေျပတယ္လုိ႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က စရဖအင္ေဖာ္မာေတြနဲ႔ သစ္ေတာအင္ေဖာ္မာေတြကို သြားၿပီးေမးလိုက္တယ္။ ဒီကိစၥကို ခင္ဗ်ားတို႔ကို ဘယ္သူက လုပ္ခိုင္းတာလဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔မွာ ဘာတာ၀န္ရွိလဲလို႔ေမးေတာ့ ေမးတာမေျဖဘဲ သူတို႔စီးလာတဲ့ စက္ေလွကို ျပန္ေမာင္းသြားတယ္” ဟု ကနီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါလူစုသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္အဖြဲ႕ ျပန္သြားၿပီး ခဏအၾကာတြင္ စက္ေလွႏွစ္စင္းျဖင့္ လူအျပည့္ လက္နက္အျပည့္ျဖင့္ ထပ္မံေရာက္ရွိလာၿပီး ကနီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းႏွင့္ အဖြဲ႕အား တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းႏွင့္ အဖြဲ႕ကလည္း ၎တို႔စီးလာသည့္ စက္ေလွကို အျမန္ဆုံး ေမာင္းထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါအုပ္စုက လိုက္လံတိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကနီၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္းသို႔ ကပ္မည့္အခ်ိန္တြင္ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေနသည့္ လူအုပ္စုက တုတ္မ်ား၊ ဓားမ်ား၊ ေလာက္ေလးခြမ်ားျဖင့္ ေျပးလာၿပီး ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔စီးလာသည့္ စက္ေလွႏွင့္အတူ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားသည္။

ကနီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းက ၿမိဳ႕နယ္မွ တာ၀န္အရွိဆုံး လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၎ထြက္ေျပးေနစဥ္အတြင္း ဖုန္းဆက္ေခၚေၾကာင္း၊ ခဏအၾကာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ အဆိုပါအုပ္စုက ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အုပ္စု ထြက္ေျပးသြားေသာ္လည္း လူအခ်ဳိ႕ကို ညတြင္းခ်င္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကနီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းႏွင့္ အဖြဲ႕ကို ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေသာ လူအုပ္စုကို အျမန္ဆုံး ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာက ရွာေဖြေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသာေအးထံမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၀၀ ကို ျပန္လည္ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတိုင္း စီမံ/ဘ႑ာ ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသာေအး ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ေဟာင္းထံမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၀၀ ကို ျပန္လည္ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုးဦးက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေ၀း ခန္းမေဆာင္တြင္ ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ယခင္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေက်ာကၠာ ေရနံခ်က္ဖိုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ရန္ပုံေငြေကာက္ခံခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာေငြသည္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၀၁ ဒသမ ၂၂၃ သန္းႏွင့္ ျပန္လည္ေတာင္းခံ/လႊဲေျပာင္းရန္ ေငြက်ပ္ ၁၀၂၅ ဒသမ ၉၉၅၂၀၄ သန္း စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၁၇၂၇ ဒသမ ၂၁၈၂၀၄ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ယခင္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ယခုလက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ မုံရြာေက်ာကၠာ ေရနံခ်က္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးကုမၸဏီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီး ဦးစိုးဦးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြမ်ားကို ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ပိုေအာင္ေက်းရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၃၄၈ ဒသမ ၉၇၆ သန္း၊ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ သာစည္လမ္းေဘးရွိ ယာေျမ ၆၂ ဒသမ ၉၅ ဧက ၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၀၈ ဒသမ ၂၀၀ သန္း၊ Concrete Pump Truck တစ္စီး၀ယ္ယူရန္အတြက္ က်ပ္ ၂၁၄ ဒသမ ၀၄၇ သန္း၊ မုံရြာၿမိဳ႕ သီဟထြန္းကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာ ၃၀၀ စု ၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ က်ပ္သန္း ၃၀ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပန္လည္ေတာင္းခံ လႊဲေျပာင္းရန္ေငြမ်ားသည္ ေဇယ်ာပေဒသာေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ ထုတ္ေခ်းေငြ က်ပ္ ၂၄၂ သန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေငြ က်ပ္ ၆ ဒသမ ၅၂၈ သန္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ အခမဲ့ဗလာစာအုပ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းလုပ္ငန္းမွ ေဇယ်ာပေဒသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ အျမတ္ေငြႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးေငြ က်ပ္ ၁၄၃ ဒသမ ၇၂၉ သန္းႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ ေငြစုစာအုပ္ထဲတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လပိုင္း ၃၀ ရက္အထိ လက္က်န္ေငြ ၆၃၃ ဒသမ ၇၃၈၂၀၄ သန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ေနာင္ပိုေအာင္ေက်းရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း၊ သာစည္လမ္းေဘးရွိ ယာေျမ ၆၂ ဒသမ ၉၅ ဧကႏွင့္ Concrete Pump Truck တို႔ကို ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းရယူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သီဟထြန္းကုမၸဏီ အစုရွယ္ယာ၀ယ္ယူျခင္း က်ပ္သန္း ၃၀ ကိုလည္း ျပန္လည္ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး လႊဲေျပာင္းရန္ ေငြက်ပ္ ၁၀၂၅ ဒသမ ၉၉၅ ၂၀၄၀ သန္းကို ျပန္လည္ရယူၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ စုစုေပါင္း ေငြသားအေနျဖင့္ က်ပ္ ၁၀၅၅ ဒသမ ၉၉၅၂၀၄ သန္း ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြ ေငြစုစာအုပ္ကိုလည္း ပိတ္သိမ္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုးဦးက ေျပာၾကားသည္။

တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈကို ဖမ္းဆီးၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပစ္ဒဏ္မခ်မွတ္ ႏိုင္ျခင္းသည္ တရား႐ုံးမ်ား အေနျဖင့္ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားကို အားေပးရာေရာက္ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားမ၀င္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေရႊတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းက တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈကို ဖမ္းဆီးၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပစ္ဒဏ္မခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ တရား႐ုံးမ်ား အေနျဖင့္ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားကို အားေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္း ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း ၎အေနျဖင့္ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား ဖမ္းဆီးအေရးယူ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ကို တာ၀န္ယူထားေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚနန္းေမႊးေမႊးခင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈေတြကို ဖမ္းတဲ့ေနရာမွာ ပိုင္ရွင္မဲ့ ပိုင္ရွင္မဲ့လို႔ ျဖစ္ေနတာ။ လူေတြကိုမမိဘူး။ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္တဲ့ စက္ေတြကို ဖမ္းမိေနေတာ့ အဓိကေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ပိုင္ရွင္ေတြကိုပါေတြ႕ေအာင္ ကြၽန္မတို႔က လုပ္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကက်ေတာ့ အရင္တုန္းကလည္း ဖမ္းခဲ့တယ္။ ဖမ္းခဲ့ၿပီးေတာ့ တရား႐ုံးကိုတင္တယ္။ ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္မရွိဘူး။ ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္မရွိျခင္းဟာလည္းပဲ တရား႐ုံးေတြအေနနဲ႔ တရားမ၀င္ လုပ္ေနတာေတြကို အားေပးသလိုျဖစ္တယ္။ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈေတြကို ဖမ္းဆီးတဲ့ေနရာမွာ တစ္ေနရာတည္းမွာတင္ ရက္သတၱပတ္ခန္႔ၾကာေအာင္ လူအင္အားအျပည့္ လုံျခံဳေရးအျပည့္နဲ႔ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ သတၱဳႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ ထြက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ သတၱဳဥပေဒထဲတြင္ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္၊ ဒဏ္ေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀ ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိေၾကာင္း ယင္းဥပေဒသည္ အသက္မ၀င္ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚနန္းေမႊးေမႊးခင္က ေျပာၾကားသည္။

 

စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ေက်ာင္းစာေရးစားပြဲခုံမ်ား ျပဳျပင္ရန္ ပ်ဥ္တုိပ်ဥ္စပ်ဥ္ေဟာင္းမ်ားသယ္၍ ပရိေဘာဂဆုိင္ သြားသူမ်ားကုိ မႈခင္းသတင္းေထာက္၀တ္စုံ ၀တ္ထားသူ ေလးဦးက ဒဏ္ေၾကးငါးသိန္း ေပးေဆာင္ရန္ ေတာင္းခံမႈျဖစ္ပြား

မူလြန္ေက်ာင္းရွိ စာေရးစားပြဲခုံမ်ား ျပဳျပင္ရန္ ပ်ဥ္တုိပ်ဥ္စပ်ဥ္ေဟာင္းမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္၍ ပရိေဘာဂဆုိင္ သြားသူမ်ားကုိ မႈခင္းသတင္းေထာက္၀တ္စုံ ၀တ္ဆင္ထားသူ ေလးဦးက ႐ုံးအတြင္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္၍ ငါးသိန္းက်ပ္ ေပးေဆာင္ရန္ ေတာင္းခံမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သာကုန္းေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္သူ ဦးေအာင္ထြန္း (၃၄ႏွစ္)သည္ အျခားသူ သုံးဦးႏွင္႔အတူ ဇြန္ ၂၂ ရက္ ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ဦးဖိုးျဖဴ (ခ) ျမင့္ခ်ိဳဦး (၃၃ ႏွစ္) ၏ ပရိေဘာဂဆိုင္ဂိုေဒါင္ေပါက္သို႔ သယ္ေဆာင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔သယ္ေဆာင္၍ ဂုိေဒါင္ေပါက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္ မႈခင္းသတင္းေထာက္၀တ္စုံ ၀တ္ဆင္ထားသူေလးဦး ေရာက္ရွိလာၿပီး ဦးေအာင္ထြန္းတုိ႔ ေလးဦးကုိ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕ ျမနႏၵာရပ္ကြက္ရွိ အေဆာက္အအံုတစ္ခုသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အအံုအတြင္း၌ “ခ႐ိုင္ မႈခင္းသတင္းေထာက္အဖြဲ႕” ဆိုင္းဘုတ္အား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ဦးေအာင္ထြန္းတို႔ ေလးဦးအား ထိုင္ခိုင္းထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ မႈခင္းသတင္းေထာက္ ၀တ္စုံ၀တ္ဆင္ထားသူ ေဇာ္လင္းထြန္းပါ ေလးဦးတုိ႔က ၎တို႔၏ လြယ္အိတ္မ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ပ်ဥ္တိုပ်ဥ္စႏွင့္ ပ်ဥ္ေဟာင္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာျခင္း အတြက္ က်ပ္ငါးသိန္းေပးရန္ ေတာင္းခံခဲ့သျဖင့္ ပရိေဘာဂဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးဖိုးျဖဴထံမွ ေခ်းငွားေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္မႈခင္း သတင္းေထာက္၀တ္စုံ ၀တ္ဆင္ထားသူ ေဇာ္လင္းထြန္းပါ ေလးဦးတုိ႔ကုိ အေရးယူေပးရန္ တုိင္တန္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အဆုိပါအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက (ပ)၅၆/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈၄ (ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူမႈ) ျဖင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ အသြင္သဏၭာန္တူေသာ ၀တ္စုံမ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္းႏွင္႔ ဥပေဒမဲ႔ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္း ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ကုိင္ျခင္းတုိ႔အေပၚ စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ အသိေပး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္ေနမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ ယခင္နည္းလမ္းႏွင့္ မတူေသာ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရ

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေရႊတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္ေနမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ ယခင္နည္းလမ္းႏွင့္ မတူေသာ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚနန္းေမႊးေမႊးခင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္ေနမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးမ်ားအား တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚနန္းေမႊးေမႊးခင္အား ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚနန္းေမႊးေမႊးခင္က ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္ေနမႈမ်ား လံုး၀ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ယခင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္မတူသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲေနၿပီး တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားအား ဖမ္းဆီးရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ တစ္ဘက္တြင္လည္း ေဒသခံမ်ား လက္လုပ္လက္စား တူးေဖာ္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

“တရားမ၀င္ ေရႊေမ်ာလုပ္ေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အန္တီတို႔ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ၀န္ႀကီးေတြကို ေဒသေတြခြဲၿပီး ေမ  ၄ ရက္ကတည္းကစၿပီး ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးခဲ့ တယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အန္တီတုိ႔ဘက္က တကယ့္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒီလိုလုပ္မယ္ဆိုတဲ့အခါ အရင္ကလုပ္ခဲ့တဲ့ နည္းေတြအကုန္ ေျပာင္းပစ္ရမယ္။ အရင္ကလို သြားဖမ္းတယ္။ ျပန္လာတယ္ ျပန္လုပ္ၾကတယ္ ဆိုတာမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ အန္တီတို႔က Plan အသစ္ေတြဆြဲေနတယ္။ သြားဖမ္းတဲ့အခါ လံုျခံဳေရးကအစ ဒီရဲအင္အားနဲ႔ လံုေလာက္သလား ထပ္တိုးဖို႔လိုသလား တပ္မေတာ္အင္အား လိုသလား ဒါေတြကအစေပါ့။ ေနာက္တခ်က္က ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အေနနဲ႔ကေရာ သြားဖမ္းတဲ့အခါ စက္ပစၥည္းေတြသယ္ဖို႔ ထိန္းသိမ္းဖို႔ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥအစေပါ့။ ဒီလိုထိေရာက္စြာ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အခ်က္ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထား အျမင္ေတြ ေတာင္းတယ္။ အန္တီကိုယ္တုိင္ကလည္း ေျမျပင္ကြင္းဆင္းၿပီး ၾကည့္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုလုပ္တဲ့အခါ ေဒသခံေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈက အေရးအႀကီးဆံုးပဲ။ သူတို႔မပါဘဲနဲ႔ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး။ သူတို႔ေဒသမွာ ဒီလုိလာလုပ္ ေနတာကို မေၾကာက္မရြံ႕ ရဲရဲ၀့ံ၀့ံ တားဆီးႏိုင္ရမယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာေတာ့ ေဒသခံေတြလည္း ၀င္လုပ္ေနတာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေပး လုပ္ငန္းေတြလည္း တဘက္ကလုပ္မယ္။ အခုသတၱဳဥပေဒကလည္း အသစ္ထြက္လာၿပီ ျပစ္ဒဏ္ေတြက အမ်ားႀကီး ျပင္းထန္လာၿပီ။ ဒါေတြကို လူထုသိေအာင္ ေျပာျပရမယ္။ ေဒသခံ တခ်ဳိ႕လူနည္းစုက သတၱဳဥပေဒရွိမွန္းကို မသိၾကတာေတြရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ရွိမွန္းသိတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ႀကီးမွန္း မသိၾကဘူး။ ဒီေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ပညာေပးရမယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ေဒသခံေတြ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေအာင္ လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူးေဖာ္ခြင့္ တပိုင္တႏိုင္ေတြ ခ်ေပးႏိုင္ေအာင္ လုပ္သြားမယ္” ဟု ေဒၚနန္းေမႊးေမႊးခင္က ဆုိသည္။

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈ မ်ားစြာရွိေနၿပီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဥ႐ုျမစ္၏ ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ားျဖစ္ေသာ ေခ်ာင္းႀကီးေခ်ာင္း၊ နန္ထိန္ကြန္းေခ်ာင္း၊ နားေမာ္ေခ်ာင္းႏွင့္ နန္စံကားေခ်ာင္း အစရွိသည့္ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း စီး၀င္သည့္ နတ္နန္းေခ်ာင္း အတြင္း တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားႏွင့္ ေရဆိုးမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ေရစီးဆင္းမႈ ပ်က္စီးကာ ေရေဘးကဲ့သို႔ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရၿပီး လယ္ေျမပ်က္စီးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးညြန္႔ကလည္း ေျပာၾကားသည္။

 

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းသာယာေက်းရြာတြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းပါး ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၁၃ လံုး ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရၿပီး က်န္ရိွေနအိမ္မ်ားပါ စိုးရိမ္ေနရ

ကမ္းၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေန၍ ေနအိမ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းသာယာေက်းရြာတြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းပါး ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ လူေနအိမ္ ၁၃ လံုး ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရၿပီး က်န္ရွိေနအိမ္မ်ားပါ ထပ္မံေရႊ႕ေျပာင္းရမည္ကို စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ဇြန္လ ၁၀ ရက္တုန္းက ကိုးလံုးေလာက္ အရင္ေရႊ႕ရၿပီး အခု ၁၅ ရက္မွာ သံုးလံုးေလာက္ ဆက္ေရႊ႕ရတာ။ ကမ္းၿပိဳတာက တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ဆိုးလာတယ္။ ရြာေရွ႕ကမ္းပါးေဘးက အခင္းေျမေတြဆိုရင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္း အကုန္ပါသြားတာ စိုက္စရာဘာမွမက်န္ေတာ့ဘူး။ ရြာစာသင္ ေက်ာင္းလည္း ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်လို႔ မႏွစ္ ကေရႊ႕ခဲ့ရၿပီးၿပီ။ စာသင္ေက်ာင္းေရႊ႕တုန္း ကလည္း သက္ဆုိင္ရာကို အေၾကာင္းၾကား အကူအညီေတာင္းေပမဲ့ ဘာမွအေၾကာင္း မထူးလို႔ ရြာက ကုိယ့္ဟာကိုယ္ဖ်က္ၿပီး ေရႊ႕ခဲ့ ရတာ။ ရြာက အိမ္ေျခ ၁၀၀ ေလာက္ရွိေပမယ့္ အမ်ားစုက ေရလုပ္သားဆင္းရဲသားေတြပဲ မ်ားေတာ့ မတတ္ႏိုင္ၾကဘူး။ အခုလည္း ေရႊ႕တယ္ဆိုေပမယ့္ ေရႊ႕ေျပာင္းစရာ ေျမေနရာမရွိေတာ့ နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ေနအိမ္ေတြ၊ ကုန္းျမင့္တဲ့အခင္းကြက္တို႔ အဲဒီမွာပဲ ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းေနရတယ္။ အခုလည္း ဒါက ပထမေရတက္တဲ့အခ်ိန္ေတာင္ မေရာက္ေသးဘူး။ ကမ္းပါးေတြဆက္တုိက္ ၿပိဳလာေတာ့ ဒီအတိုင္းဆို က်န္တဲ့အိမ္ေတြပါ စိုးရိမ္ေနရတယ္” ဟု ဦးသန္းဦးက ဆိုသည္။

မင္းသာယာေက်းရြာသည္ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕မွ ၁၀ မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိကာ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ခန္႔မွ စတင္၍ မိုးရာသီ ေရတက္ခ်ိန္တြင္ ေရနစ္ျမဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားသို႔ ႏွစ္စဥ္ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ေရလြတ္ကင္းေသာ ေရႊျပည္ေအး ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေနရာခ်ထားေပးေစလိုေၾကာင္း ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

“မိုးတြင္းေရတက္ရင္ ႏွစ္စဥ္ အခုလိုပဲ ေရနစ္ျမဳပ္တာတို႔၊ ကမ္းပါးၿပိဳတာတို႔ေၾကာင့္ အျမဲဒုကၡေရာက္တယ္။ မယ္ဇလီ၊ ခိုေတာင္ စတဲ့ တစ္ဘက္ကမ္း ကုန္းျမင့္တဲ့ေနရာက ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းကို ေရႊျပည္ေအးက ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြက မိသားစုေတြ၊ ကြၽဲႏြားေတြ ႏွစ္စဥ္ေရႊ႕ေပးရတာ။ အဲဒီအတြက္ နီးစပ္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး ေနႏိုင္တဲ့လူေတြကို ေရႊျပည္ေအးၿမိဳ႕သစ္မွာ ေနရာကြက္သစ္ေလး လ်ာထားေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပထမေတာ့ တင္ျပထားတာရွိတယ္။ အဲဒါကလည္း အခုထိ အေၾကာင္းမထူးေသးလို႔ ဆက္ၿပီးတင္ျပဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ ရြာမွာက ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး ေနစရာေျမေနရာ မရွိေတာ့ဘူးေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရြာတင္မကဘူး။ အနီးအနားရြာက အခင္းေတြ၊ လယ္ေတြလည္း ကမ္းပါၿပိဳတဲ့အထဲပါလို႔ ကုန္သေလာက္ ရွိေနၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရြာအထက္က ခ်မ္းသာကြၽန္းရြာဆိုရင္ တစ္ကြၽန္းလံုး ကုန္သြားလို႔ ရြာကိုေရႊျပည္ေအး ေျပာင္းပစ္ရတာ” ဟု ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သီးႏွံစုံစိုက္ခင္း ဧက ၇၀၀၀၀ နီးပါး ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ဟု တိုင္းလယ္/ဆည္၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေရနစ္ျမဳပ္ေနေသာ သီးႏွံစိုက္ခင္း အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဇြန္လဆန္းပိုင္းမွ ဇြန္ ၁၂ ရက္အထိ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သီးႏွံစုံစိုက္ခင္း ဧက ၇၀၀၀၀ နီးပါး ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးကမ္ဇာမုံက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းက သီးႏွံမ်ားသည္ အမ်ားဆုံး ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“အခုတစ္ေလာ ေရျမဳပ္တာက ဧကခုနစ္ေသာင္းနီးပါးပါ။ ေရျမဳပ္တာကေန ျပန္ေပၚတာက ေျခာက္ေသာင္း နီးပါးပါ။ ထိခိုက္တာကလည္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိတယ္။ လုံး၀ပ်က္စီးတာကေတာ့ ၉၃၇ ဧကရွိတယ္။ ထိခိုက္တဲ့ သီးႏွံစုံစိုက္ခင္း ေတြကေတာ့ ေနာက္ထပ္လည္း ပ်က္စီးဖို႔ ရွိေနတယ္။ မိုးကလည္း ဆက္တိုက္ရြာေနတယ္။ အေျခအေနကေတာ့ ေျပာင္းလဲမယ့္ သေဘာရွိတယ္။ အဓိက ပ်က္စီးတာကေတာ့ ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက မ်ားတယ္။ အျခား ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ျဖစ္ေတာ့ျဖစ္တယ္။ သိပ္ၿပီးေတာ့ မ်ားမ်ားစားစား မရွိဘူး” ဟု ဦးကမ္ဇာမုံက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္း၊ တမူးၿမိဳ႕တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္ လူေနအိမ္ ႏွစ္လုံးရွိေၾကာင္း၊ အျခားသီးႏွံစိုက္ခင္း အမ်ားအျပား ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ကမ္းၿပိဳမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန တိုင္းညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစ၀ီလီဖရန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“တမူးမွာေတာ့ အေရးေပၚ လူေနအိမ္ႏွစ္လုံး ေျပာင္းေရႊ႕ရတယ္။ အျခားၿမိဳ႕နယ္ ေတြမွာေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ရမယ့္ အေနအထားအထိ မရွိေသးဘူး။ သီးႏွံေတြကေတာ့ အေတာ္ေရႀကီး နစ္ျမဳပ္တယ္။ မိုးက ဆက္တိုက္ရြာေနေတာ့ ကမ္းပါးၿပိဳတာေတြေတာ့ရွိတယ္။ ကနီၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ဆည္က်ဳိးေတာ့ သီးႏွံေတြ ေရနစ္ျမဳပ္တယ္။ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္မွာေကာ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္မွာေကာ သီးႏွံေတြ ေရနစ္ျမဳပ္တာေတာ့ရွိတယ္။ ထူးတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း မၾကားမိေသးဘူး” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မိုးဆက္လက္ ရြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးၿပီး သီးႏွံစုံစိုက္ခင္းမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကနီၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

တရားမ၀င္​​ေရႊတူး​ေဖာ္​မႈ​ေၾကာင္​့ ဟုမၼလင္​းၿမိဳ႕နယ္​ ဥ႐ုျမစ္​၏ ​ေခ်ာင္​းလက္​တက္​အားလံုး ပ်က္​စီး​​ေနၿပီး ​ေဒသခံမ်ား ေရ​ရွားပါးမႈႏွင္​့ ေရ​ေဘးအႏၲရာယ္​ ၾကံဳေတြ႕​ေနရ

ဥ႐ုျမစ္၏ အဓိက​ေခ်ာင္းလက္တက္ျဖစ္ေသာ ​ေခ်ာင္းႀကီးေခ်ာင္းအတြင္း တရားမဝင္ ​ေရႊတူးေဖာ္သည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

စစ္​ကိုင္​းတုိင္​း​ေဒသႀကီး ဟုမၼလင္​းၿမိဳ႕နယ္​အတြင္​းရွိ ဥ႐ုျမစ္​၏ ေခ်ာင္​းလက္​တက္​မ်ားအားလံုး တရားမ၀င္​​ ေရႊတူးေဖာ္​မႈ​ေၾကာင့္ ပ်က္​စီး​​ေနၿပီး ေနာက္​ဆက္​တြဲ အ​ေနျဖင္​့ ​ေဒသခံမ်ားမွာ ​ေရ​ရွားပါးမႈႏွင့္ ေရ​ေဘးအႏၲရာယ္​ ၾကံဳေတြ႕​ေနရ​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ဟုမၼလင္​းၿမိဳ႕နယ္​ အတြင္​းရွိ ဥ႐ုျမစ္​၏ ​ေခ်ာင္​းလက္​တက္​မ်ားျဖစ္​​ေသာ ​ေခ်ာင္​းႀကီး​ေခ်ာင္​း၊ နန္​ထိန္​ကြန္​း​ေခ်ာင္​း၊ နား​ေမာ္​​ေခ်ာင္းႏွင္​့ နန္​စံကား​ေခ်ာင္​း အစရွိသည္​့ ​ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္​းႏွင္​့ ခ်င္​းတြင္​းျမစ္​အတြင္း စီး၀င္​သည္​့ နတ္နန္​း​ေခ်ာင္​းအတြင္း တရားမ၀င္​​ ေရႊတူး​ေဖာ္​မႈ မ်ားစြာရွိ​ေနၿပီး စြန္​႔ပစ္​​ေျမစာမ်ားႏွင္​့ ​ေရဆိုးမ်ား​ေၾကာင္​့ အဆိုပါ​ ေခ်ာင္​းမ်ားအတြင္​း ​ေရစီးဆင္​းမႈပ်က္​စီးကာ ​​ေရ​ေဘးကဲ့သို႔ သဘာ၀​ေဘးအႏၲရာယ္​ကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရၿပီး လယ္​​ေျမပ်က္​စီးမႈမ်ားလည္​း ျဖစ္​​ေပၚ​ေန​ေၾကာင္​း ဟုမၼလင္​းၿမိဳ႕နယ္​ ျပည္​သူ႔လႊတ္​​ေတာ္​ကိုယ္​စားလွယ္​ ဦးမ်ဳိးညြန္​႔၏ ​ေျပာၾကားခ်က္​အရ သိရသည္​။

“အဲဒီ​ေဒသ​ေတြက ဥ႐ုျမစ္ရဲ႕​ ေခ်ာင္​းလက္​​တက္​​ေတြျဖစ္​သလို ​ေဒသအတြင္​း အားထားမွီခို​ေနရတဲ့ ​​ေခ်ာင္းေတြလည္​း ျဖစ္​တယ္။ ​ေဒသခံ​ေတြက အဲဒါကိုမွီခိုၿပီး စိုက္​ပ်ဳိးတယ္။ လယ္​​ယာလုပ္​ကိုင္​တယ္​။ အခုက်ေတာ့ အဲဒိီ​ေခ်ာင္​း​ေတြထဲမွာ ​ေခ်ာင္းထဲအထိဆင္​းၿပီး ​တရားမ၀င္ ေရႊတူးၾကတယ္​။ ​စြန္​႔ပစ္​​ေရဆိုး​ေတြ၊ ​ေျမစာ​ေတြကို ​ေခ်ာင္​းထဲမွာပဲ စည္​းကမ္းမဲ့ စြန္​႔ပစ္​တယ္​။ အဲဒီလိုလုပ္​​ေတာ့ ​ေခ်ာင္​းရဲ႕​ေရလမ္​း​ေၾကာင္​း​ေတြ ပိတ္ကုန္​တယ္​။ ​ေရက ဆက္​မစီးႏိုင္​​ေတာ့ဘူး။ တခ်ဳိ႕ေနရာ​ေတြမွာ ​ေရ​ေတြအိုင္​​ေနၿပီး၊ ​ေဘးနားမွာရွိတဲ့ လယ္ေျမ​ေတြထဲ ​ေရ​ေတြ၀င္ၿပီး လယ္​​ေတြပ်က္​တယ္​။ တခ်ဳိ႕လယ္​​ေတြအ​ေပၚ စြန္​႔ပစ္​​ေျမစာ​ေတြဖံုးလို႔ ပ်က္​ကုန္တယ္​။ ​ေနာက္​တစ္​ခုက အရင္​တုန္းက ​ေသာက္ေရသံုး​ေရ အသံုးျပဳခဲ့ၾကတဲ့ ​​​ေခ်ာင္​​း​ေရ​ေတြက အခုဆို မသန္႔ရွင္​း​ေတာ့ဘူး။ သံုးလို႔မရ​ေတာ့ဘူး။ ေရအရင္​းအျမစ္​​ေတြ ထိခိုက္​ပ်က္​စီး​ေတာ့ ​ေႏြရာသီမွာ​ ေရနည္းလာသလို မိုးရာသီ မိုးအရမ္​းမ်ားလို႔ ​ေရႀကီး​တဲ့ အခါလည္​း ​ေရ​ေဘးၾကံဳေတြ႕ရတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ​​ေမလကုန္မွာဆိုရင္​ မိုးအရမ္းမ်ားလို႔  ေခ်ာင္​းႀကီး​ေခ်ာင္​း ေရႀကီးၿပီး အနီးက ရြာ​ေတြ​ ေရ၀င္​တယ္​။ အိမ္ေတြေရျမဳပ္​တယ္။ ​ေနာက္​ၿပီး လူေသတယ္​လို႔လည္​း ၾကားတယ္။ အရင္​က ဒီလိုမ်ဳိး​ေတြမျဖစ္​ဘူး။ အခုဒီလိုေတြ ျဖစ္​လာၿပီ။ ​ဒါ​ေၾကာင္​့ ဒါ​ေတြကို အျမန္​ဆံုး ထိထိ​ေရာက္​​ေရာက္​ တားဆီးသင္​့​ေနၿပီ။ တားဆီးႏိုင္ေအာင္​လည္​း တတ္​ႏိုင္​တဲ့ဘက္​က ႀကိဳးစား​ေဆာင္​ရြက္​​ေနတယ္​” ဟု ဦးမ်ဳိးညြန္​႔က ေျပာၾကားသည္​။

ဟုမၼလင္​းၿမိဳ႕နယ္​ အတြင္​းရွိ ေခ်ာင္​းမ်ားအတြင္​း တရားမ၀င္​​ ေရႊတူး​ေဖာ္​မႈမ်ား​ေၾကာင့္ ေခ်ာင္​းမ်ား ပ်က္စီးေနခဲ့သည္​မွာ ႏွစ္​အတန္​ငယ္​ ၾကာျမင္​့ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္​း ​ေဒသခံတစ္​​ဦးက ေျပာၾကားသည္​။

“အရင္​က​ေတာ့ ​ေခ်ာင္​း​ေဘးမွာပဲ လုပ္​ရာက​ေန အခုဆိုေခ်ာင္​းထဲမွာ ဆင္​းလုပ္​ကုန္​ၾကၿပီ။ ​ေမ်ာၿမီး (ေရႊတူး​ေဖာ္​ရာမွ စြန္​႔ပစ္​​ေသာ​ေျမစာ)ေတြကိုလည္​း ​ေခ်ာင္​းထဲမွာပဲ ပစ္​​ေတာ့ ေခ်ာင္​း​ေတြအကုန္​ပ်က္စီးသြားၿပီ။ အခု ဆိုဒီဘက္​​ေဒသက ​ေခ်ာင္​း​ေတြအကုန္​လံုး နီးပါးပ်က္​စီး​ေနတာေတာ္​​ေတာ္​ၾကာၿပီ။ ဒီ ေဒသမွာ အရင္​က ​​ေခ်ာင္းေရကိုပဲ ​ေသာက္​ၾကသံုးၾကတယ္​။ အခု​ေတာ့ ​ေသာက္​ဖို႔မ​ေျပာနဲ႔ ခ်ဳိးေရ​ေတာင္​ မသံုးၾက​ေတာ့ဘူး။ ရြာေတြမွာ ကိုယ္​ပိုင္​​ေရတြင္​း၊ အ၀ီစိတြင္​းတူးၿပီး​ေတာ့ပဲ သံုးရတယ္​။ မိုးရာသီ​ေရႀကီးၿပီဆိုလည္း ​ေခ်ာင္းနံေဘးေတြ အကုန္​​ေရလွ်ံၿပီး ရြာ​ေတြထဲအထိ​ ေရ၀င္​​ေရျမဳပ္​တာ ႏွစ္​တုိင္​းလိုျဖစ္​​ေနၿပီ” ဟု ​​ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဟုမၼလင္​းၿမိဳ႕နယ္​ အတြင္​းရွိ ဥ႐ုျမစ္​၏ ​ေခ်ာင္​းလက္​တက္​မ်ားအတြင္​း တရားမ၀င္​​ေရႊတူး​ေဖာ္​မႈမ်ား လံုး၀မရွိ​ေစ​ေရး ေဆာင္​ရြက္​ရန္​ အစီအစဥ္​ရွိ မရွိကို ဟုမၼလင္​းၿမိဳ႕နယ္​ ျပည္​သူ႔လႊတ္​​ေတာ္​ကိုယ္​စားလွယ္​ ဦးမ်ဳိးညြန္႔ က ျပည္​သူ႔လႊတ္​​ေတာ္​တြင္​ တင္​ျပ​ေမးျမန္​း ခဲ့ရာ ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈ မျပဳလုပ္ေစေရးအတြက္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ား၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းၾကရန္ႏွင္‌့ ထိန္းသိမ္း ၍မရပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ သတင္း ပို႔ၾကရန္ ညႊန္ၾကားျခင္း၊ တရားမ၀င္ေရႊတူး ေဖာ္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈ အေျခအေနမ်ား၊ တရားမ၀င္ ေရႊတူး ေဖာ္ပါက အေရးယူခံႏိုင္သည္‌့ ျမန္မာ့သတၱဳ တြင္း ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္‌့ ဥပေဒတို႔ကို ျပ႒ာန္းထားရွိ သည့္ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုလည္း ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ အသိပညာေပး စည္း႐ုံးေဟာေျပာျခင္းမ်ားကို တိုးျမႇင္‌့ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထိေရာက္ ေသာျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့ သတၱဳတြင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀ (က) တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္အစား ၁၀ ႏွစ္၊ ေငြဒဏ္ ၅၀၀၀၀ အစား သိန္း ၅၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၀ (ခ)တြင္ အ နည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္တစ္လမွ အမ်ားဆုံး ေထာင္ဒဏ္သုံးလအထိ ေငြဒဏ္တစ္သိန္း အထိလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၁ တြင္ ေငြဒဏ္ ၂၀၀၀၀ အစား က်ပ္သိန္း ၂၀ အထိလည္း ေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၂ တြင္ ေငြဒဏ္ ၁၀၀၀၀ အစား က်ပ္ ၁၀ သိန္းထိလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၃ တြင္ ေငြဒဏ္  ၅၀၀၀၀ အစား ငါးသိန္းအထိ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ ေရႊတူး​ေဖာ္​မႈ မရွိေစေရးအတြက္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လုပ္ကြက္ စိစစ္ခ်ထားေရးအဖြဲ႕မွ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင္‌့ တရားမ၀င္ ေရႊတူး​ေဖာ္​​ေနသူမ်ားကို ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။