ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္သံုးဆီမ်ားကုိ ျပည္ပမွ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်ဂါလန္ သန္း ၇၀၀ ခန္႔ ၀ယ္ယူ တင္သြင္း သံုးစဲြေနေသာ္လည္း စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ႏုိင္မႈ ဂါလန္ ၅၃ သန္းခန္႔သာ ရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္းသံုးစဲြမႈ လံုေလာက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ပမာဏ မ်ားစြာရွိေနဟု ဆုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္သံုးဆီမ်ားကုိ ျပည္ပမွ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်ဂါလန္ သန္း ၇၀၀ ခန္႔ ၀ယ္ယူ တင္သြင္း သံုးစဲြေနေသာ္လည္း စက္သံုးဆီ သိုေလွာင္ႏုိင္မႈ ဂါလန္ ၅၃ သန္းေက်ာ္ခန္႔ ရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္းသံုးစဲြမႈ လုံေလာက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ပမာဏ မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၊ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း (၄၀ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ျဖန္႔ျခင္းႏွင့္ အျခား ျပည္ပပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဘက္စံုသံုးဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္း အစီရင္ခံစာအား တုိင္းအစုိးရအဖဲြ႕ ကုိယ္စားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ သြင္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ စက္သံုးဆီမ်ားကုိ ျပည္ပမွ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ဂါလန္ သန္း ၇၀၀ ခန္႔ ၀ယ္ယူ တင္သြင္း သံုးစဲြေနရၿပီး စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕စာရင္းဇယားအရ တရား၀င္ စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ႏုိင္မႈမွာ ဂါလန္ ၅၃ ဒသမ ၆၇၁ သန္းခန္႔သာ ရွိသျဖင့္ စက္သံုးဆီအတြက္ ျပည္တြင္းသံုးစဲြမႈ လံုေလာက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ပမာဏ မ်ားစြာရွိေနေသးတာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္မႈရွိေစေရးအတြက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး က႑အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္စက သက္သာေစေရးအတြက္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရးဟာလည္း အဓိကက်တဲ့ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား မျပည့္၀ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ငါးဘီလ်ံခန္႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ Export Oriented ျဖစ္လာေစေရး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္မႈရွိေစေရး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စက္သံုးဆီ အစရွိသည့္ Multipurpose Terminal ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာေက်းရြာႏွင့္ ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာ္ဓလူးေက်းရြာအၾကားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ Multipurpose Terminal ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမဧရိယာ ဧက ၁၀၅၃ ဧကခန္႔ကုိ လ်ာထား သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဆိပ္ကမ္းသစ္သည္ ဘက္စံုသံုး ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆန္စပါး၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ တင္ပုိ႔ ျခင္း၊ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္မ်ား တင္ပုိ႔ျခင္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္ ရွိသည့္ စားသံုးဆီ တင္သြင္းျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ လုိအပ္သည့္ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းျခင္း စသည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ ကမ္း႐ုိးတန္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းကုိးခုျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္၏ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း စီမံခန္႔ခဲြလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ သေဘၤာ ၄၆ စင္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ၀င္ေရာက္ ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ၿပီး ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ၂၆ စီးႏွင့္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ အစင္း ၂၀ ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ကုန္သြယ္ သေဘၤာလုိင္းေပါင္း ၂၀ မွ သေဘၤာ ၄၆ စီးသည္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကုိ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး စကၤာပူူ၊ မေလးရွား၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ သီရိလကၤာ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ကုန္သြယ္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုေသးငယ္ၿပီး လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကုိသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

 

ကမၻာ႔ေရနံေစ်းႏွင့္ ေဒၚလာေစ်း က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈမရွိေသးဘဲ ေစ်းႏႈန္းေနာက္ဆံုးျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ေမ ၂၈ ရက္ေစ်းအတုိင္း ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ၿပီးခဲ့သည့္လႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏွင့္ ေဒၚလာေစ်းက်ဆင္းလာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈမရွိေသးဘဲ ေစ်းႏႈန္းေနာက္ဆံုး ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ေမ ၂၈ ရက္ေစ်းအတုိင္း ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂၈ ရက္မွစ၍ ဇြန္ ၇ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စက္သံုးဆီလက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာက်ပ္ ၉၁၅ (တစ္ဂါလန္ ၄၁၅၄ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာက်ပ္ ၉၃၀ (တစ္ဂါလန္ ၄၂၂၂ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာက်ပ္ ၈၈၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၉၉၅ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၉၃၀ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၄၂၂၂ က်ပ္) ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ကမၻာ့စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္ဟု စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ေမလအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚေသာ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ လက္ရွိဇြန္ ၆ ရက္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၁ ဒသမ ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ၀ ဒသမ ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ လံုး၀က်ဆင္းမႈ မရွိေသးဘဲ ေမ ၂၈ ရက္က ေနာက္ဆံုးျမႇင့္တင္ခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းအတုိင္း ေရာင္းခ်ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ျပည္ပမွ၀ယ္ယူရသည့္ စက္သံုးေစ်းႏႈန္း (တစ္စည္) MOPS Price မ်ားမွာ 92 Ron ၈၃ ဒသမ ၃၆၀ ေဒၚလာ၊ 95 Ron ၈၅ ဒသမ ၄၅၀ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္ ၈၇ ဒသမ ၆၆ ေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၈၈ ဒသမ ၂၃ ေဒၚလာတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ေမ ၂၈ ရက္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 92 Ron သည္ ၄ ဒသမ ၂၄ ေဒၚ လာ၊ 95 Ron သည္ ၄ ဒသမ ၂၉ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္သံုးေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၃ ဒသမ ၄၆ ေဒၚလာ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာက်ပ္ ၅၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၂၇၀ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၄၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၅၁ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာက်ပ္ ၅၅၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၉၇ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၆၅၀ က်ပ္(တစ္ဂါလန္ ၂၉၅၁ က်ပ္) ျဖစ္ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၇ ရက္ေစ်းႏႈန္း ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၆ လေက်ာ္အတြင္း ဒီဇယ္ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 92 Ron ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။