ျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျပင္းစြာဆုတ္ယုတ္ေနၿပီး ေဒၚလာေစ်းထုိးတက္မႈေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္ရရွိမႈႏႈန္း အက်ျမန္ကာ စီးပြားေရးရပ္၀န္းတစ္ခုလံုးသုိ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၏ ဖိအားေပးမႈ ျပင္းထန္လာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈကုန္ထုတ္စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျပင္းစြာဆုတ္ယုတ္ေနၿပီး ေဒၚလာေစ်း ထုိးတက္မႈေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္ရရွိမႈႏႈန္း အက်ျမန္လာကာ စီးပြားေရး ရပ္၀န္းတစ္ခုလံုးသုိ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၏ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျပင္းထန္လာေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ နစ္ေကးျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI  အညႊန္းကိန္း (Manufacturing Purchasing Manager’s Index -၀ယ္ယူေရးမန္ ေနဂ်ာမ်ား၏အညႊန္းကိန္း) အရ သိရသည္။

ၾသဂုတ္လစစ္တမ္းေဒတာက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တစ္ခုလံုး အေျခအေနမ်ား အရွိန္ျပင္းစြာျဖင့္ ဆုတ္ယုတ္လာေၾကာင္း အခ်က္ျပေနၿပီး အဓိကအက်ဆံုး အညႊန္းကိန္းကုိ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းလာမႈက တြန္းခ်ပစ္ခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားမႈမ်ားႏွင့္ လက္က်န္အလုပ္မ်ား ေရွ႕ဆက္က်ဆင္းသြားၿပီး ၀ယ္ယူမႈမ်ားလည္း သိသာစြာေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ထည့္သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေရာင္းေစ်းမ်ား ႏွစ္ရပ္စလံုးသည္ စစ္တမ္းအတြင္း အျမင့္ဆံုးသုိ႔ ျမင့္တက္သြားၾကၿပီး အဓိကတြန္းအားမွာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားရွားပါးမႈႏွင့္ သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားမႈတုိ႔ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လအတြက္ နစ္ေကးျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI အညႊန္းကိန္းမွာ ၄၆ ဒသမ ၄ သုိ႔က်ဆင္းသြားၿပီး ဇူလုိင္လရွိ ၄၇ ဒသမ ၉ ထက္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လအညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္စတင္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ အႀကီးမားဆံုးက်ဆင္းမႈကုိ အခ်က္ျပလုိက္ၿပီး ျပင္းထန္သည့္ဆုတ္ယုတ္မႈက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ႏွစ္လ ဆက္တုိက္က်ဆင္းလာျခင္းကုိပါ ေထာက္ျပေနသည္။ ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းမႈႏႈန္းမွာ စစ္တမ္းသမုိင္းအတြင္း အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ျပင္းထန္စြာက်ဆင္းလာခဲ့ျခင္းမွာ ၀ယ္သူမ်ားဖက္မွ ၀ယ္လုိအားေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားရွာေဖြမႈ ခက္ခဲလာျခင္းေၾကာင့္ဟု စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူအမ်ားစုက ဆုိသည္။

ယခုလပုိင္းမ်ားအတြင္း ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းရွားပါးလာမႈႏွင့္ ထည့္သြင္းကုန္မ်ား စရိတ္စကျမင့္မားလာျခင္းတုိ႔ကုိ တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဖိအားေပးမႈမ်ား ပိုျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီးထည့္သြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေရာင္းေစ်းႏွစ္ခုစလံုးတုိ႔၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ စစ္တမ္း၏အျမင့္ဆံုး ေနရာမ်ားကုိ တက္လွမ္းရယူထားကာ စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖၾကးသူအမ်ားစုက ျမင့္တက္လာသည့္စရိတ္မ်ားကုိ ၀ယ္သူမ်ားထံသုိ႔ လႊဲခ်ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္ တက္လာခဲ့သည္ဟု ညႊန္ျပၾကသည္။

ထုတ္လုပ္ေရးေလ်ာ့က်လာသည္ႏွင့္အမွ် အလုပ္ေလွ်ာ့ခ်မႈႏႈန္းမ်ား အရွိန္ျမင့္လာျခင္းႏွင့္အတူ အလုပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ လက္က်န္အလုပ္မ်ားလည္း ဆက္လက္က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး လက္က်န္အလုပ္မ်ား ေလ်ာ့က်လာမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လေနာက္ပုိင္း အဆုိးရြားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကပါ ပစၥည္းမ်ားေပးသြင္းရာတြင္ ၾကာျမင့္လာေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ပစၥည္းေပးသြင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိလာျခင္းႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိလာ၍ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းအေျခအေနမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လေနာက္ပုိင္း အႀကီးက်ယ္ဆံုး ဆုတ္ယုတ္လာခဲ့သည္။

၀ယ္သူမ်ားဘက္မွ ၀ယ္လုိအားေလ်ာ့က်လာၿပီး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၏ ရင္းျမစ္နည္းပါးလာျခင္းတုိ႔က ထည့္သြင္းကုန္မ်ား ၀ယ္ယူမႈကုိ ထိပါးေစခဲ့ျခင္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ခဲ့သည့္ ပမာဏမ်ားမွာ သိသိသာသာ က်ဆင္းလာသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအႀကိဳလက္က်န္စာရင္းမ်ားသည္လည္း ေရွ႕ဆက္ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာေနာက္ပုိင္း အျမန္ဆံုးက်ဆင္းမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါစစ္တမ္းကုိ ျပဳစုေပးသည့္ IHS Markit မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Sian Jones က “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ထုတ္လုပ္ေရးက႑အေျခအေနက ၾသဂုတ္လထဲမွာ စစ္တမ္းသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး ဆုတ္ယုတ္သြားခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈတစ္ရပ္လံုးမွာ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ေအာ္ဒါသစ္ေတြ ဆုိးဆုိးရြားရြားက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ အထိနာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လပုိင္းအတြင္း က်ပ္ေငြတန္ဖုိး ထုိးက်တာက သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြကုိ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ေစတာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ ျမင့္တက္ေစခဲ့ၿပီး အျမတ္အစြန္းပမာဏအေပၚ တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုထုတ္ျပန္ထားေသာ စစ္တမ္းကုိ IHS Markit က စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ေကာက္ယူစုစည္းရရွိသည့္ စစ္တမ္းမူလကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ အေျခခံျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္အေျခစုိက္ Nikkei မီဒီယာအုပ္စုက ပံ့ပုိးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အေျခအေန ဆုတ္ယုတ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ သြင္းကုန္ ကုန္က်စရိတ္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ား ႀကီးထြားလာ၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အေျခအေန ဆုတ္ယုတ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ သြင္းကုန္ ကုန္က်စရိတ္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ား ႀကီးထြားလာ၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္အတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ နစ္ေကးျမန္မာ့ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI အညႊန္းကိန္း (Manufacturing Purchasing Manager’s Index–၀ယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း) အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး က႑တစ္၀န္းရွိ အေျခအေနမ်ား အသင့္အတင့္ ဆုတ္ယုတ္လာေၾကာင္း ဇူလုိင္စစ္တမ္းေဒတာတြင္ ညႊန္ျပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွစ၍ ပထမဦးဆံုးလအျဖစ္ ယခင္က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ား က်ဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အဓိက PMI ကိန္းက်ဆင္းလာေစခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာကတည္းကစၿပီး ၀န္ထမ္းအင္အား ပထမအႀကိမ္ က်ဆင္းလာမႈကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ကာ လက္က်န္ အလုပ္စာရင္းမ်ားလည္း သိသိသာသာ ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့သည္။

ယင္းအေတာအတြင္း ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ရွားပါးလာျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ျမင့္မားေစခဲ့ၿပီး ၀ယ္လုိအား အေျခအေနမ်ား အားနည္းေနခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ေတာင္းခံသည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ပုိမုိေဖာင္းပြလာခဲ့ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမင့္တက္လာသည့္ ကုန္က်စရိတ္အခ်ဳိ႕ကုိ ေစ်း၀ယ္မ်ားအေပၚ လႊဲခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။

ဇူလုိင္လအတြက္ နစ္ေကးျမန္မာ့ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI အညႊန္းကိန္းမွာ ၄၇ ဒသမ ၉ သုိ႔ က်ဆင္းသြားၿပီး ဇြန္လရွိ ၅၀ မွ ဆက္လက္ က်ဆင္းလာျခင္းျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တစ္ရပ္လံုး အသင့္အတင့္ က်ဆင္းမႈကုိ အခ်က္ျပေနသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနမ်ား ဆုတ္ယုတ္မႈမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစၿပီး အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ စစ္တမ္းသမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဒုတိယအျမန္ဆံုးလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည့္ လုပ္ငန္းေအာ္ဒါသစ္မ်ားမွာ ဇူလုိင္လတြင္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေအာ္ဒါသစ္မ်ားမွာ ဒုတိယလအထိ ဆက္တုိက္က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး က်ဆင္းမႈႏႈန္းမွာမူ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျမန္ဆံုးသုိ႔ အရွိန္ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ ေထာက္ျပခဲ့သူ အမ်ားစုက စားသံုးသူတုိ႔၏ ၀ယ္ႏုိင္စြမ္းအား ေပ်ာ့လာျခင္းမွာ ေဖာက္သည္မ်ားဘက္မွ ၀ယ္လုိအားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆသည္။ အျခားကုမၸဏီမ်ားကမူ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းရွားပါးမႈေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ားကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။

ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဇူလုိင္လတြင္ သြင္းကုန္ကုန္က်စရိတ္မ်ား သိသာသည့္ အရွိန္ျဖင့္တက္လာခဲ့ၾကၿပီး ထုိသုိ႔ကုန္က်စရိတ္ တုိးလာျခင္းမွာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္း၊ သြင္းကုန္မ်ား ျပတ္ေတာက္လာရျခင္းႏွင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အေျခအေန မေကာင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွစ၍ အျမန္ဆံုးျဖစ္လာသည္။

အဆုိပါ စစ္တမ္းကုိ ျပဳစုေပးသည့္ IHS Markit မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Sian Jones က “ဇူလုိင္လစစ္တမ္းေဒတာက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာကစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္သူတုိ႔အၾကား ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး အေျခအေနေတြ ပထမအႀကိမ္ ဆုတ္ယုတ္လာမႈကုိ အခ်က္ျပခဲ့ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္သူတုိ႔က ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေတြ ေရွ႕ဆက္ရွားပါးလာေနေၾကာင္းနဲ႔ ေငြလဲႏႈန္းမေကာင္းေၾကာင္းကုိ ေထာက္ျပေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ သြင္းကုန္ေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြက ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလမွစၿပီး အျမန္ဆံုးႏႈန္းနဲ႔ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ ၀ယ္လုိအား အေျခအေန က်ဆင္းေနေပမယ့္ ထုတ္ကုန္ ေရာင္းေစ်းမ်ား အလြန္အကြၽံ ျမင့္တက္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။