အစုိးရအေနျဖင့္ ငလ်င္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားရွိရန္ လုိအပ္ေနဟုဆုိ

အစုိးရအေနျဖင့္ ငလ်င္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားရွိရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က အ.ထ.က (၁)၊ မရမ္းကုန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ နည္းျပသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ငလ်င္ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေျမငလ်င္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္ေျခ မ်ားစြာရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရာမွာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းက အဆုိပါပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ငလ်င္ျပင္းအားမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္အေရအတြက္မ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးႏုိင္ေျခ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ငလ်င္ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ငလ်င္မျဖစ္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္၊ ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္ႏွင့္ လႈပ္ၿပီးေနာက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းၿပီး ျပည္သူမ်ားသိရွိ နားလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တုိင္းႏွင့္ မီးေဘးကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားေဘးအႏၲရာယ္မ်ားထက္ ငလ်င္ေဘးျဖစ္ေပၚမႈ နည္းပါးသျဖင့္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေတြ႕အၾကဳံ နည္းပါး႐ုံသာမက ငလ်င္အတြက္ ႀကိဳတင္သတိေပးသည့္ စနစ္လည္း မရွိေသးသျဖင့္ အစုိးရအေနျဖင့္ ငလ်င္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ရွိရန္လုိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး “ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ရင္ဆုိင္ တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း”ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆုိပါ စီမံကိန္းကုိ ငလ်င္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားအား ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ ငလ်င္မလႈပ္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္၊ ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္ႏွင့္ လႈပ္ၿပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာမ်ားအား စီမံကိန္းေဒသမ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ UNDP သည္ စီမံကိန္းေေဒသမ်ားရွိ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားမွ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ အေျခခံဦးစီးဌာနမ်ား ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ သင္တန္းပုိ႔ခ်မည့္သူမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အသိပညာေပးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္သူ ၄၀ အား အ.ထ.က (၁) မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ငလ်င္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚလာပါက အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က တပ္ခြဲတစ္ခြဲ၊ တပ္စုသံုးစု၊ တပ္ဖြဲ႕အင္အား ၁၁၆ ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ထား

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ငလ်င္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚလာပါက အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ခြဲတစ္ခြဲ၊ တပ္စုသံုးစု၊ တပ္ဖြဲ႕အင္အား ၁၁၆ ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားလာရင္ အလ်င္အျမန္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ တပ္ခြဲတစ္ခြဲ၊ တပ္စုသံုးစု၊ တပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား ၁၁၆ ဦး ပါ၀င္တဲ့ တပ္ခြဲအဆင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္” ဟု ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ႀကီးမားပါက ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး အဆင့္ငါးဆင့္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း အဆင့္ ၁ အေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ထိခိုက္ခံရေသာ ဧရိယာ၏အေျခအေန၊ တည္ေနရာႏွင့္ အျခားေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားႏုိင္မႈ ရွိ မရွိ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ Drone အသုံးျပဳ၍ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ထိခိုက္ခံရေသာ ဧရိယာ၏ ပ်က္စီးမႈအေျခအေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္း၊ ေျမျပင္ GPS အသုံးျပဳၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားေသာ ဧရိယာ၏ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္၊ လတီၱတြဒ္မ်ား ရယူျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အဆင့္ ၂ အေနျဖင့္ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ Sector မ်ား ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ကာ ေဘးအႏၲရာယ္ လုံျခံဳမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား Leader Sentry အသုံးျပဳၿပီး ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ဧရိယာအတြင္းရွိ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ၿငိမ္မႈ ရွိ မရွိ၊ ထပ္မံေရြ႕လ်ား ၿပိဳက်ႏုိင္မႈ ရွိ မရွိ ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ Gas Detector အသုံးျပဳၿပီး မီးေလာင္ႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ရွိ မရွိ ေထာက္လွမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္ ၃ အေနျဖင့္ ေဘးဒုကၡေရာက္ရွိေသာ မ်က္ျမင္လူနာမ်ားအား ဦးစားေပး အဆင့္အတန္းအလုိက္ ကယ္ဆယ္ေရႊ႕ထုတ္ျခင္း၊ ပိတ္မိေနေသာ လူနာမ်ားအား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အသက္ကယ္ဆယ္ျခင္းမ်ားအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိေသာ မ်က္ျမင္လူနာမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ ဒဏ္ရာရရွိမႈ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အေရာင္ေလးမ်ဳိး သတ္မွတ္ကာ ဦးစားေပး အဆင့္အတန္းအလုိက္ ေဘးကင္းရာသုိ႔ သယ္ယူေရႊ႕ထုတ္ၿပီး ေဆးကုသျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အဆင့္ ၄ သည္ အဆင့္ ၃ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္း ပိတ္မိေနေသာလူနာမ်ား ထပ္မံက်န္ရွိမႈရွိမရွိ ေသခ်ာေစရန္ ဧရိယာတစ္ခုလုံးအား Leader Hasty၊ TIC မ်ား အသုံးျပဳကာ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အလင္းေရာင္ မလုံေလာက္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုိမုိထိေရာက္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ Area Lighting မ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္ ၅ အေနျဖင့္ လူအင္အား အသုံးျပဳကာ အပ်က္အစီးမ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းကာ ရွာေဖြျခင္း၊ ယာဥ္၊ ယႏၲရားမ်ား အသုံးျပဳၿပီး ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။