ဂ်ပန္သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က လူ၏ခႏၶာကိုယ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးႏုိင္ေသာမ်က္ႏွာျပင္ ဖန္တီး

လူ႔ခႏၶာကိုယ္ေစာင့္ၾကည့္မ်က္ႏွာျပင္ကိရိယာအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က ျပသေနစဥ္ (Photo: AFP)

ဂ်ပန္သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ လူ၏ခႏၶာကိုယ္၌ တိုက္႐ိုက္တပ္ဆင္ထားႏိုင္ၿပီး က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ေသာ  အေရျပားမ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ တစ္မီလီမီတာသာ ထူေသာ ယင္းမ်က္ႏွာျပင္ပါးသည္ လူ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးႏိုင္ၿပီး သတင္းစကားမ်ားကိုလည္း လက္ခံေပးပို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကိရိယာကိုတီထြင္ခဲ့ေသာ တိုက်ဳိတကၠသိုလ္ပါေမာကၡ တာကာအိုဆိုမီယာက  ယင္းအေရျပားတုမ်က္ႏွာျပင္သည္ အိပ္ရာထဲလဲေနေသာ လူနာမ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အေ၀းမွတစ္ ဆင့္ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ ကိရိယာအျဖစ္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ထားသည္။

လက္ဖမိုးတြင္တပ္ဆင္ထားေသာ ယင္း မ်က္ႏွာျပင္သည္ ေဆးေသာက္ခ်ိန္၌ လူနာကို အခ်က္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေ၀းေရာက္ေနေသာ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ားႏွင့္ ဘိုးဘြားမ်ားကိုလည္း အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားျပားေသာ ဂ်ပန္တြင္ ယင္းကိရိယာတီထြင္မႈက အသံုး၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုမီယာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုမ်က္ႏွာျပင္ပါးကို ခႏၶာကိုယ္တြင္ အထိအခိုက္မရိွဘဲ တစ္ပတ္ခန္႔တပ္ဆင္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀တ္ဆင္ထားသည္ကိုပင္ သတိမျပဳမိႏိုင္သည္အထိ ေပါ့ပါးေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္၏ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းႀကီး Dai Nippon Printing ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး  ယင္းကိရိယာကို ဖန္တီးခဲ့ေသာ ဆိုမီယာက သံုးႏွစ္အတြင္း ေစ်းကြက္တင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

၀န္ထမ္းရွားပါးလာေသာ ဂ်ပန္တြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ အၿငိမ္းစားယူႏိုင္ေသာ အသက္ကို ၇၀ ေက်ာ္အထိ တိုးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ေန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က တုိက်ဳိရွိ ဂင္ဇာတြင္ စားေသာက္ဆုိင္၏ စားဖြယ္စာရင္းကို ၾကည့္ေနေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုတစ္ဦး (Photo – AFP)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမား အလြန္အမင္းရွားပါးလာမႈ၊ လူမႈဖူလံုေရးစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္   သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရ တိုးပြားလာၿပီး အခြန္ရရွိမႈက်ဳံ႕လာမႈတို႔အား ႐ုန္းကန္ေနရေသာေၾကာင့္  ျပည္သူမ်ားအား အၿငိမ္းစားယူသည့္ အသက္အရြယ္ကို ၇၀ ေက်ာ္အထိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကိုအစိုးရက သေဘာတူခဲ့သည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစိုးရက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အသက္ ၇၀ အရြယ္တြင္ ၎တို႔၏ ပင္စင္မ်ားကို စတင္ထုတ္ယူရန္ ဖိအားေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ယင္းအစား အၿငိမ္းစားယူမည့္ အခ်ိန္အား ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္း ၃ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔အတြက္ မျဖစ္မေန အၿငိမ္းစားယူရမည့္အသက္ကို လက္ရွိ အသက္ ၆၀ မွ ၆၅ ႏွစ္သို႔ တိုးျမႇင့္မည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ၎တို႔ပင္စင္စယူမည့္ အသက္အရြယ္ကို ၆၀ ႏွစ္ႏွင့္ ၇၀ ႏွစ္အၾကား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရ မ်ားျပားလာမႈ၊ အလုပ္သမားရွားပါးမႈမွသည္ လူမႈဖူလံုေရးအသံုး စရိတ္ျမင့္တက္မႈ စသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား အား မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ကို ယင္းမူ၀ါဒမ်ားက သဲလြန္စမ်ား ေပးေကာင္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့တြင္ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္ေမြးဖြားႏႈန္းသည္ စတင္မွတ္တမ္းယူသည့္ လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အနိမ့္ဆံုးက်ဆင္းခဲ့သည္။ ဂ်ပန္လူဦးေရသည္ လက္ရွိတြင္ ၁၂၇ သန္းရွိရာမွ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေလးခုတြင္ ၈၈ သန္းအထိ က်ဆင္းႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု အစိုးရက ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ လူမႈပထ၀ီအလားအလာ ေမွးမွိန္မႈႏွင့္အတူ တင္းက်ပ္သည့္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ၀န္ေလးမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္၌ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆုိးရြားဆံုး အလုပ္သမားရွားပါးမႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားက အက်ပ္႐ိုက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အာေဘးက စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ၎၏ အလုပ္လုပ္သည့္ပံုစံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးခ်ိန္တြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ေနထိုင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းမ်ားကို အသက္ ၆၀ အရြယ္တြင္ အၿငိမ္းစားယူရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ ယင္းစနစ္က အလုပ္သမားမ်ားကို ဘြဲ႕ယူမႈမွသည္ အၿငိမ္းစားယူသည္အထိ အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အစဥ္အလာ jobs-for – life အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု၏ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ အၿငိမ္းစားယူမည့္ အသက္အရြယ္ကို တိုးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ႐ိုက္တာ၏ ယမန္ႏွစ္ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ျပသခဲ့သည္။

Ref ; Reuters

တန္ဖိုးႀကီး အာမာနီ ေက်ာင္း၀တ္စုံေၾကာင့္ ဂ်ပန္တြင္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းျဖစ္

Photo : AFP

ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းက ၄င္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တစ္စုံလွ်င္ ေဒၚလာ ၇၅၀ နီးပါးရိွေသာ အာမာနီတံဆိပ္တပ္ တူညီေက်ာင္း၀တ္စုံ ၀တ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ေနမႈသည္ မေက်နပ္သံမ်ား၊ အျပင္းအထန္ ျငင္းခုံမႈမ်ားကို လွ်ံထြက္လာေစခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္အထိ ေရာက္ရိွသြားေစခဲ့သည္။

တိုက်ိဳ၏ မ်က္စိေနာက္စရာေကာင္းေသာ ရပ္ကြက္က တိုင္ေမးအေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းသည္ မိဘမ်ားအတြက္ တစ္စုံလွ်င္ ယန္း ၈၀၀၀၀ (ေဒၚလာ၇၄၀) ၀န္းက်င္ ကုန္က်ေစမည့္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာ ယူနီေဖာင္းမ်ားကို ဧၿပီလမွစ၍ ၀တ္ဆင္ခိုင္းမည္ဟု ေဒသတြင္း ပညာေရးဘုတ္အဖဲြ ့တစ္ခုက ေအအက္ဖ္ပီကို အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀တ္စုံသစ္သည္ မ၀ယ္မေနရ အေနအထားမ်ိဳး မဟုတ္ဟု စာသင္ေက်ာင္းက ေျပာၾကားေသာ္လည္း မိဘမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ား ၀ိုင္းပယ္ခံရမည္ ဆိုးေသာေၾကာင့္ ၀တ္စုံကို မျဖစ္မေန ၀ယ္ရမည့္ အေနအထား ျဖစ္ေစသည္ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ဒီဇိုနာယူနီေဖာင္းသည္ အမွတ္တံဆိပ္ေကာင္း ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္ဟု စာသင္ေက်ာင္း၏ ရွင္းလင္းေျပာဆိုမႈကို လက္မခံေသာ မိဘမ်ားထံမွ တိုင္ၾကားခ်က္ တစ္ေလွႀကီးကို ေဒသတြင္း ပညာေရးဘုတ္အဖဲြ႕က လက္ခံရရိွခဲ့ေၾကာင္း က်ဳိဒိုသတင္းဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာမာနီ၀တ္စုံသည ္ေက်ာင္းတည္ရိွရာ အထက္တန္းစား ရပ္ကြက္ျဖစ္ေသာ ဂ်င္ဇာႏွင့့္ သက္တမ္း အႏွစ္ ၁၅၀ ရိွေသာေက်ာင္းႏွင့္ လုိက္ဘက္မႈရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူနီေဖာင္းသတင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ ့က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအေပၚ အနည္းငယ္မွ်သာ လႊမ္းမိုးမႈရိွခဲ့သည္။

ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မတူေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္သည့္ ျပည္သူပိုင္ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေစ်းႀကီးလြန္းေသာ ေက်ာင္း၀တ္စုံ ၀တ္ခိုင္ျခင္းအား အတိုက္အခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မာနာဘူတီရာဒါက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တိုက်ဳိတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ စစ္ပြဲကာလအသြင္ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္က တိုက်ဳိတြင္ ပဲ့ထိန္းဒံုးပစ္လႊတ္စဥ္ အကာအကြယ္ယူသည့္ ေလ့က်င့္မႈ၌ ပါ၀င္ေနၾကသူမ်ား (Photo: AFP)

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားစီမံကိန္းအတြက္ တင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနစဥ္ တိုက်ဳိတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ စစ္ပြဲကာလ တိုက္ခိုက္ခံရမႈပံုစံအတြက္ အကာအကြယ္ယူသည့္ ေလ့က်င့္မႈကို ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

တိုက်ဳိရိွ အပန္းေျဖကစားကြင္းတစ္ခုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ယင္းေလ့က်င့္မႈ၌ ဒံုးတစ္စင္းပစ္လႊတ္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရခဲ့ေၾကာင္း၊ အေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ္ ေျမ ေအာက္ခိုလံႈရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အသံခ်ဲ႕စက္တစ္ခုမွ သတိေပး ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ အကာအကြယ္ဆီသို႔ အလ်င္အျမန္ ေျပးလႊားပုန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒသခံႏွင့္ ႐ံုး၀န္ထမ္း ၂၅၀ ခန္႔ကို အခိုင္အခ့ံျပဳလုပ္ထားေသာ ကြန္ကရိအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အနီးရိွ ေျမေအာက္ဘူတာ႐ံုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ၾကစဥ္ ကစားကြင္း ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကလည္း ဒုံးတစ္စင္းပစ္လႊတ္လိုက္ေၾကာင္း ေျပးလႊား၍ ေအာ္ဟစ္သတိေပးခဲ့သည္။

မိနစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ဒံုးက်ည္ ျဖတ္သန္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဒံုးသည္ ကန္တိုေဒသကိုေက်ာ္၍ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲသို႔ က်သြားၿပီဟု ယူဆရေၾကာင္း ယင္းအသံခ်ဲ႕စက္က ဒုတိယအႀကိမ္ သတင္းစကား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ငလ်င္မၾကာခဏ လႈပ္ခတ္မႈၾကံဳရေသာ ဂ်ပန္တြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ မီးေလာင္မႈမ်ားအား သ႐ုပ္ေဖာ္၍ ေဘးလြတ္ရာသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက ရင္းႏွီးေနၿပီျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးပစ္ခတ္မႈအသြင္ အလားတူ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ဂ်ပန္ရိွေနရာ အခ်ဳိ႕တြင္ ေလ့က်င့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တိုက်ဳိတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္မႈသည္  အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ေဒသတြင္း၌ အေမရိကန္၏ အဓိကမဟာမိတ္တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ကို ပင္လယ္ထဲသို႔ ႏွစ္ျမႇဳပ္ပစ္ ၿပီး ျပာပံုျဖစ္ေစရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ထားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ျပံဳယမ္းသည္ ဂ်ပန္ ကိုေက်ာ္၍ ဒံုးႏွစ္စင္း ပစ္လႊတ္ခဲ့ၿပီး အျခား ဒံုးမ်ားသည္ ဂ်ပန္အနီး ေရျပင္ထဲသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရာ ေဒါသထြက္မႈႏွင့္ ထိတ္လန္႔မႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားက ဂ်ပန္ကိုေက်ာ္၍ ဒံုးပစ္လႊတ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း ဂ်ပန္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းေပၚရိွအသံခ်ဲ႕စက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ တပ္လွန္႔ေလ့ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားအျပားက ယင္းသတိေပးစနစ္သည္ ႏ်ဴကလီးယားတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္သာရၿပီး အေဆာက္အအံုအနည္းငယ္သာ က်န္ရိွႏုိင္သျဖင့္ အသံုးမ၀င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။