က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ICRC က ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုေၾကာင္း အဆိုျပဳ

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၀င္းအတြင္း တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) က ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လိုေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ICRC ၏ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ အသစ္တို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ICRC အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္ (လား႐ိႈး)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ပဏာမ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသာမက မိခင္က်န္းမာေရး၊ ကေလးက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုႏွင့္ က်န္းမာေရး ဌာနပိုင္းဆိုင္ရာ ပ့ံပိုးမႈ၊ က်န္းမာေရး အေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား စသည့္ က်န္းမာေရး က႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ပူးေပါင္းၿပီး ‘အမ်ဳိးသား အက်ဥ္းေထာင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၈-၂၀၂၁)’ ေရးဆြဲရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမွ အလွမ္းေ၀းကြာ ေနေသာေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈအရွိဆံုး သူမ်ားထဲတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားဦးေရမွာ ၀င္ဆံ႔ႏိုင္သည္ထက္ မ်ားေနသည့္အတြက္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေသာ တီဘီ၊ HIV၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ေရာဂါႏွင့္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါမ်ား တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ ကူးစက္ႏိုင္ေျခ မ်ားျပားလ်က္ရိွေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ UNODC အေနျဖင့္ UNAIDS, WHO တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စံလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းကို 3 MDG (ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္သံုးမ်ိဳး ရန္ပံုေငြ) က ရန္ပံုေငြ အေထာက္အပံ့ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါ ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ဦးေဆာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

3 MDG အေနျဖင့္ လက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အသည္းေရာင္ အသား၀ါ၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊ တီဘီေရာဂါမ်ား စစ္ေဆးကုသျခင္း အပါအ၀င္ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ ၁၈ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားအနက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားရွိ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ က်န္းမာေရးေဆးခန္းအား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္တြင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ လိုအပ္မႈႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႀကီးမားေနၿပီး ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ 3 MDG သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ အမ်ဳိးသား ခုခံက်/ ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္း၊ အမ်ဳိးသား တီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ UNODC, UNAIDS, WHO ႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေျမာက္ဥကၠလာပ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးကို ခုတင္ ၈၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံုမွ ခုတင္ ၁၅၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံုႀကီးအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္ေန

ေျမာက္ဥကၠလာပ ေဆး႐ံုႀကီးရွိ အမ်ဳိးသား ေဆးကုသေဆာင္(၁)အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အိသဥၨာေက်ာ္)

ေျမာက္ဥကၠလာပ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးကို ခုတင္ ၈၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံုမွ ခုတင္ ၁၅၀၀ဆံ့ ေဆး႐ံုႀကီးအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေဆး႐ံုအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လအတြင္းက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ႐ံုးအမွတ္ (၄) တြင္ ေဆး႐ံုအဆင့္ျမႇင့္တင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပသည့္ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပခဲ့ၿပီး Spiral Architects & Planners ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးဆြဲထားသည့္ အဆိုျပဳနမူနာ Master Plan ကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေျမာက္ဥကၠလာ ေဆး႐ံုႀကီးက အခ်က္အျခာက်တဲ့ေနရာ၊ လူဦးေရ ထူထပ္တဲ့ေနရာမွာ ရွိတဲ့အျပင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးတို႔နဲ႔လည္း နီးၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လူနာေတြသာမက ၿမိဳ႕ျပင္က လူနာေတြပါ လာကုၾကတယ္။ လူနာဦးေရလည္း မ်ားတဲ့အျပင္ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) ရဲ႕ သင္ၾကားေရး ေဆး႐ံုႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ ခုတင္ ၈၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံုကေန ခုတင္ ၁၅၀၀ ဆံ့ ေဆး႐ံုအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္ပါမယ္။ ေဆး႐ံုအဆင့္ျမႇင့္တာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Master Plan ကိုလည္း တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပ ေဆး႐ံုႀကီးမွ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာၾကည္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ေျမာက္ဥကၠလာ ေဆး႐ံုႀကီးကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ လူနာအေရအတြက္ႏွင့္ အလုပ္၀န္ ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အပိုင္းလိုက္၊ အဆင့္လိုက္ ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္ကာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဦးစားေပး ေဆာက္လုပ္ရမည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းကာလအတြင္း ေဆး႐ံုႀကီး၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လစ္လပ္မႈမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံပိုင္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူနာဦးေရ သန္းႏွင့္ခ်ီ တက္ေရာက္ ကုသေနသည့္အတြက္ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ အေရးေပၚ လူနာကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ ေဆး႐ံုအလိုက္လိုအပ္ေသာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ ေဆးကုသခဲ့သည့္ ျပင္ပလူနာေပါင္း ကိုးသန္းေက်ာ္၊ အတြင္းလူနာေပါင္း ၂ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္တို႔ကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးကုသမႈခံယူသူ လူနာဦးေရ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္လ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ခုတင္ ၁၀၀ ႏွင့္အထက္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ံု ၉၀ ေက်ာ္တြင္ ေဆး႐ံုအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္ေန

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေဆး႐ံုအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ခုတင္ ၁၀၀ ဆံ့ႏွင့္အထက္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု ၉၀ ေက်ာ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း  ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ေဆး႐ံုအေျချပဳကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္သည္ ျပည္သူလူထုက ကာကြယ္ေဆးကို ပိုမိုလက္လွမ္းမီေစရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အျမဲအသင့္ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးအျပည့္အ၀မရရွိခဲ့သည့္ ကေလး မ်ားကိုကာကြယ္ေဆးအားလံုးအႀကိမ္ျပည့္ အျပည့္အ၀ ရရွိႏုိင္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“က်န္းမာေရးဌာနအေနနဲ႔ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ေတြ ကို လစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဓိက ေဆာင္ရြက္တာကေတာ့ အေျခခံက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းေတြျဖစ္တဲ့ ေက်းရြာရပ္ကြက္ေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ သားဖြားဆရာမေတြေပါ့။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လတစ္လရဲ႕ပထမပတ္မွာ သူတို႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ပထမတစ္ရက္ႏွစ္ရက္မွာေတာ့ ေဆးခန္းေတြမွာကာကြယ္ေဆးထိုးပါတယ္။ ၿပီးရင္ေရြ႕လ်ားစုရပ္လို႔ေခၚတဲ့ ရြာေတြမွာ ကြင္းဆင္းသြားတာေတြ လုပ္ပါတယ္။  ဒီလို ပံုမွန္ထိုးေပးေနတာေတြရွိေပမယ့္ ကာကြယ္ေဆးမထိုးလိုက္ရဘဲ လြတ္ေနတဲ့ ကေလးေတြလည္းရွိတယ္။ ကာကြယ္ေဆးက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအေနနဲ႔ အနည္းဆံုး ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ၊ တခ်ဳိ႕ အမ်ားဆံုး ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေလာက္ရတာမ်ဳိးေတြရွိေတာ့ ၁၀ နဲ႔ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားမွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္စဥ္ ကာကြယ္ေဆးမရတာမ်ဳိးေတြရွိေနတယ္။ ဒီအစီအစဥ္က အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးမရခဲ့တဲ့ ကေလးေတြကို ကာကြယ္ေဆး အျပည့္အ၀ရႏုိင္ဖို႔ ေဆး႐ံုအေျခ ျပဳအေနနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကေဆး႐ံု ၉၈ ႐ံု မွာ လုပ္တာပါ။ ဒါက က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ရဲ႕ပထမႏွစ္စီမံခ်က္ထဲမွာလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။  ရန္ကုန္တိုင္းကေတာ့ အမ်ားဆံုးပါပဲ။ စုစုေပါင္း ၁၄ ႐ံုရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ ျပည္နယ္ နဲ႔ တိုင္း ၁၇ ခုစလံုးမွာ ကုတင္ ၁၀၀နဲ႔အထက္ ဗဟိုေဆး႐ံုေတြပါ။ တျခားေဆး႐ံုေတြေတာ့ မပါေသးပါဘူး။  တျခားေဆး႐ံုေတြကိုလည္း လုပ္ႏုိင္ဖို႔ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။  ဖြင့္တဲ့ေဆး႐ံုေတြမွာလည္း အပတ္စဥ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးလို႔ရေအာင္ ႀကိဳးစားသြားရမွာပါ” ဟု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွ ေဒါက္တာထားထားလင္းက ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ကေလးငယ္မ်ားကို ကူးစက္ေရာဂါ ၁၁ မ်ဳိးမွ ကင္းေ၀းေစေရးအတြက္ ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံ၊ တိုက္ေကြၽးျခင္းလုပ္ငန္းကိုေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ လႊမ္းျခံဳ မႈရာခိုင္ႏႈန္း ၈၅ မွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ အထိရွိေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးျဖင့္ ကာကြယ္၍ရေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈသိသာစြာ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ ကေလးမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံ တိုက္ေကြၽးဖို႔အခြင့္ အေရးဆံုး႐ံႈးရျခင္း (သို႔မဟုတ္) ကာကြယ္ ေဆးထိုးႏွံတိုက္ေကြၽးျခင္းအႀကိမ္ေရ အျပည့္အ၀ မရရွိျခင္းမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနသည့္ကေလးမ်ားလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းအတြက္  GAVI အဖြဲ႕က ၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၁ခုႏွစ္အထိ ရန္ပံု ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၁၀ ခန္႔ ဆက္လက္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေရးေပၚကုသမႈ ေပးႏုိင္သည့္ ဌာနမ်ား တည္ေထာင္မည္

က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုအခ်ဳိ႕မွ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗဟိုအဆင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္သာမက ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေရးေပၚ ကုသမႈေပးႏုိင္သည့္ ဌာနမ်ား တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဆးပညာဘာသာရပ္ အသီးသီးက အထူးကုဆရာ၀န္ေတြကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က Australian Collage of Emergency Medicine and Royal Australasian Collage of Surgeons Faculty နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အေရးေပၚကုသမႈ ေဆးပညာရပ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာစၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့တယ္။ လက္ရွိ၀န္ထမ္း ဆရာ၀န္ေတြကို ဘြဲ႕လြန္အေရးေပၚ ကုသမႈေဆးပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္းနဲ႔ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းေတြ သင္ၾကားေပးေနတယ္။ ဒါ့ျပင္ ပုဂၢလိက ဆရာ၀န္ေတြအတြက္ ဘြဲ႕လြန္အေရးေပၚကုသမႈ ေဆးပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္းကိုလည္း ျပည္တြင္းမွာ သင္ၾကားေပးေနတယ္။ သူနာျပဳေတြအတြက္ ဘြဲ႕လြန္အေရးေပၚ သူနာျပဳစုမႈပညာ ဒီပလိုမာ သင္တန္းကိုလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးခဲ့ပါတယ္။ Emergency Department ေတြကို အေထြေထြေရာဂါကု ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးေတြအျပင္ တိုင္း/ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဆး႐ံုေတြနဲ႔ အျခားလိုအပ္ေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ အေရးေပၚကုသမႈေပးႏုိင္တဲ့ဌာနေတြ တည္ေထာင္သြားဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြကုိ အဆင့္အလိုက္ အပိုင္းအလိုက္ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ေဆးတကၠသိုလ္(၁) ရန္ကုန္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဇာ္ေ၀စိုးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ အေရးေပၚကုသမႈ ေဆးပညာ အထူးကု ဆရာ၀န္မ်ားကို ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၊ မႏၲေလးေဆး႐ံုႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ခုတင္ (၁၀၀၀) ေဆး႐ံုႀကီး၊ ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ံု၊ ေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ံုႏွင့္ သန္လ်င္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ တာ၀န္ခ်ထားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါေဆး႐ံုမ်ားတြင္ အေရးေပၚကုသမႈ ဌာနမ်ားလည္း တည္ေထာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္စနစ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲကာလမွစ၍ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တာ၀န္ခ်ထားကာ ဖုန္းနံပါတ္-၁၉၂  Emergency Call Center မွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အေရးေပၚလူနာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ အေရးေပၚ  လူနာတင္ယာဥ္စနစ္မ်ား တည္ေထာင္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုး၏ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ကြန္ရက္ လႊမ္းျခံဳမႈရရွိေစရန္ အဆင့္ဆင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပုဂၢလိက ဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ အေရးေပၚ ကုသမႈဆိုင္ရာ ေဆးပညာ (Emergency Medicine) ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔က စီစဥ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္လ ပထမပတ္အတြင္းက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ Stanford University ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္း၍ က်န္းမာေရး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက ဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ အေရးေပၚကုသမႈ ေဆးပညာ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အေရးေပၚ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေဆး႐ံုသို႔ မေရာက္မီ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ထူေထာင္ႏုိင္ေရးကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာကို ၾကားခံအသံုးျပဳကာ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ေရာဂါရွာေဖြကုသမႈေပးေသာ Telemedicine ကို မြန္ျပည္နယ္တြင္ ကနဦး စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ကာ ေနာင္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

အေမရိကန္ဆရာ၀န္မ်ား ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲလူနာမ်ားကို ခြဲစိတ္ကုသ ေပးလိုေၾကာင္း အဆိုျပဳ

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဆရာ၀န္မ်ားပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕က က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲလူနာမ်ားကို ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသစဥ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာဆရာ၀န္မ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း Samaritan’s Purse အဖြဲ႕က အဆိုျပဳထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္က က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Samaritan’s Purse အဖြဲ႕မွ Program Manager Dr.Tharanga Diyunugala ႏွင့္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ Samaritan’s Purse အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းဒဏ္ က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ အေရးေပၚ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့ၿပီး၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ယင္လုံအိမ္သာသုံးစြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊  အရန္သားဖြား ဆရာမမ်ားကို ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္၊ မိခင္ႏွင့္ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို အာဟာရ ျပည့္၀ေစေရးအတြက္ အဏုအာဟာရ၊ သံဓာတ္ႏွင့္ ေဖာလစ္အက္ဆစ္မ်ားအား ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန၊ ဌာနခြဲမ်ားထံမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို က်န္းမာေရး  ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ဆရာ၀န္မ်ား ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕က ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ လူနာမ်ားကို အခမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသေပးျခင္းႏွင့္ ထိုသို႔ခြဲစိတ္ ကုသေနစဥ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆရာ၀န္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမ်ားကို ထိေရာက္အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား၊ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေနရာေဒသတို႔အား ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျချပစာအုပ္ (INGOs Profile) ကို ျပဳစုထုတ္ေ၀သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Samaritan’s Purse အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ လူနာမ်ားအား အခမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသေပးမည့္ အစီအစဥ္တို႔ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္ အစီအစဥ္ကို ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပ၍ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပင္းထန္၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး အခမဲ့စတင္ထိုးႏွံႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္

ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း တစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္တြင္ ျပင္းထန္၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးမ်ား စတင္ထိုးႏွံႏုိင္ရန္ အဆိုျပဳထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းအတြက္ GAVI အဖြဲ႕က ၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀ ခန္႔ ဆက္လက္ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုတိုးခ်ဲ႕ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

“၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္ခင္ ျပင္းထန္၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးနဲ႔ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးေတြကို ထိုးေပးႏုိင္ဖုိ႔ အဆိုျပဳထားတယ္။ အခုဆိုရင္ တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းအတြက္ GAVI အဖြဲ႕က ကာကြယ္ေဆးနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေဒၚလာ၃၂ သန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ထားပါတယ္။ ဒီပမာဏက တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းအတြက္ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ရဲ႕ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေထာက္ပံ့မႈက၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေထာက္ပံ့ခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးပမာဏျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ၿပီးေတာ့၂၀၁၈ က ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မည့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အေအးလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြအတြက္ GAVI အဖြဲ႕က ရန္ပံုေငြေတြ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးမွာပါ” ဟု ဗဟိုတိုးခ်ဲ႕ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွ ေဒါက္တာထားထားလင္းက ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၇ သန္း၊ GAVI ႏွင့္ အစိုးရ ပူးေပါင္းၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၆ ဒသမ ၃ သန္း၊ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၅၃ သန္း အသံုးျပဳထားေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ယခင္က ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေဆး ကိုးမ်ဳိးသာ ထိုးႏွံေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ျပင္းထန္အဆုတ္ ေရာင္ေရာဂါပိုး ကာကြယ္ေဆး (PCV) ကို ကေလး အသက္ႏွစ္လ၊ ေလးလႏွင့္ ေျခာက္လ အရြယ္တို႔၌ သံုးႀကိမ္ ထိုးႏွံေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထပ္မံ၍ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ ေရာင္ကာကြယ္ေဆးကိုလည္း ကေလးမ်ားတြင္ အစုလိုက္ထိုးႏွံေပးခဲ့ၿပီး ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕ထည့္သြင္း ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအခါ ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ ကာကြယ္ေဆး ၁၁ မ်ဳိး ရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားသည့္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါအတြက္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆးထိုး ေဆးတိုက္ အစီအစဥ္၌ ထပ္မံထည့္သြင္း ထိုးႏွံႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ WHO, UNICEF, UNFPA, GlobalFund, 3 MDG, GAVI, ADB အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အစုိးရ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔ရရွိခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခား တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ သုေတသနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၂၈ ဖြဲ႕ထံမွလည္း ကြၽမ္းက်င္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားလည္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း မဟုတ္သည့္အဖြဲ႕ ၆၇ ဖြဲ႕ျဖင့္လည္း က်န္းမာေရးဆုိင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ ေရးထုိးထားၿပီးျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားသည့္ တီဘီဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ေရာဂါ၊ ပိုလီယို အေၾကာေသေရာဂါ၊ ဆံုဆို႔နာေရာဂါ၊ ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ ေမးခိုင္ေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီေရာဂါ၊ ၀က္သက္ေရာဂါ၊ ဂ်ဳိက္သိုးေရာဂါ၊ ျပင္းထန္ဦးေႏွာက္ အေျမႇးေရာင္ေရာဂါ၊ ျပင္းထန္အ ဆုတ္ေရာင္ေရာဂါႏွင့္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ ကာကြယ္ေဆး ၁၁ မ်ဳိးကုိ ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုး ေဆးတိုက္ အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းထိုးႏွံ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း ၀န္ထမ္းအိမ္ရာအလံုးေပါင္း ၃၈၀ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္

က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း အိမ္ရာအလံုးေပါင္း ၃၈၀ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အားလံုးတြင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ အိမ္ရာမ်ားအနက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး/ကုသေရးဦးစီး ဌာန၊ ေဆး႐ံု၀န္ထမ္းႏွင့္ကုသေရးပိုင္းမွ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၂၉၄ ခု (အိမ္ခန္းေပါင္း၂၉၇၇ ခန္း)၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာ  ၅၈ ခု (အိမ္ ခန္းေပါင္း ၁၆၂ ခန္း)၊ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာတစ္ခု (အိမ္ခန္းေပါင္း ၃၆ ခန္း)၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနအတြက္အိမ္ရာ ၂၇ ခု (အိမ္ခန္းေပါင္း ၄၀၀)၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာတစ္ခု (အိမ္ခန္းတစ္ခန္း) ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ေနထိုင္ေရးအဆင္ေျပေစဖို႔ ဒီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကို ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ဦးစားေပးေဆာက္လုပ္မည့္ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီ လုိေဆာက္လုပ္တဲ့အခါ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္က ခြင့္ျပဳခြဲေ၀ရရွိေသာ ဘ႑ာေငြအေပၚမူတည္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ မွစက္တင္ဘာလ ဘ႑ာႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ေတြမွာ ဦးစီးဌာနအသီးသီးက ေဆာက္လုပ္ရန္လ်ာထားတဲ့ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာနဲ႔ ၿပီးစီးမယ့္ခန္႔မွန္း၀န္ထမ္းအိမ္ရာစာရင္းကို တြက္ခ်က္ထားပါတယ္။  အခု ေျခာက္လကာလတို ဘ႑ာႏွစ္မွာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အားလံုးမွာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေပါင္း ၃၈၁ ခု ေဆာက္လုပ္ေနပါတယ္။ လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္မွာလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ အိမ္ရာေတြကိုလည္း တြက္ခ်က္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးအသိပညာ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး လုပ္ငန္း၊ ထုတ္ျပန္ထားေသာလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား၊  ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေခတ္မီ ေအာင္ Update ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မလိုအပ္သည္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူနာမ်ား၊ လူနာ၏မိသားစု၀င္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ ျပည္သူလူထု အေျချပဳက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္၍ မကူးစက္ေသာ ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရးကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ေရြ႕လ်ားက်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္သင္ၾကားေရးအ ဖြဲ႕မ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း၍ တာ၀န္ ခံမ်ားထားရွိေရးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္  ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကို  သတင္းအခ်က္ ႏွစ္ (Year of Data and Information)၊ ဘ႑ာႏွစ္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာ ခြဲေ၀သံုးစြဲ သည့္ႏွစ္ (Year of Budget)ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ဦးစားေပးေဆာက္လုပ္သည့္ႏွစ္ (Year of Staff Housing) ဟု သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားဦးေရကို ၀င္ဆံ့ႏုိင္သည္ထက္ ပိုမိုလက္ခံ ေနသည့္အတြက္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ ကူးစက္ႏုိင္ေျခမ်ားေန

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၀င္းအတြင္း တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားဦးေရကို ၀င္ဆံ့ႏုိင္သည္ထက္ ပိုမိုလက္ခံေနရသည့္အတြက္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား တစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔ ကူးစက္ႏုိင္ေျခ မ်ားျပားေနေၾကာင္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း လိုအပ္ေနသည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံကူညီေနသည့္ 3MDG မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိခိုက္အလြယ္ဆံုး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀းကြာေနေသာ သူမ်ားထဲတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားကို ရယူႏုိင္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ားလည္း ရွိေနၿပီး အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေသာ တီဘီ၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊ အသည္းေရာင္ အသား၀ါႏွင့္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါမ်ား တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ ကူးစက္ႏုိင္ေျခ မ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

3MDG အေနျဖင့္ လက္ရွိအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အသည္းေရာင္အသား၀ါ၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊ တီဘီေရာဂါမ်ား စစ္ေဆးကုသျခင္း အပါအ၀င္ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ ၁၈ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားအနက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားရွိ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ က်န္းမာေရး ေဆးခန္းအား ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုလို အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းေတြ ေဆာက္လုပ္ေပးတဲ့အတြက္ အဓိက ေျပာင္းလဲသြားမယ့္ အရာေတြက အက်ဥ္းသားေတြအေနနဲ႔  လူသားတိုင္း တန္းတူခံစားခြင့္ရွိတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေတြကို ပိုၿပီးနားလည္ သေဘာေပါက္ႏုိင္ သြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 3MDG အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား ခြဲျခားႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံခံေနရၿပီး ထိခိုက္အလြယ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ပိုမိုလက္လွမ္းမီ ရရွိႏုိင္ေစဖို႔ အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု 3MDG ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Tomas Lundstrom က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္စခန္းမ်ားမွ ထိခိုက္အလြယ္ဆံုးျဖစ္သည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေပးႏုိင္ရန္ အင္းစိန္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ လား႐ိႈးႏွင့္ မႏၲေလး အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိ က်န္းမာေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းတို႔ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္းက စတင္တည္ေဆာက္ ေပးလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 3MDG ၏ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း နာတာရွည္ေရာဂါ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ အသည္းေရာင္ အသား၀ါဘီပိုး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္း၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးႏွင့္ တီဘီေရာဂါ စစ္ေဆးကုသေပးျခင္း၊ အေျခခံ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

3MDG သည္ အဆိုပါ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ဓာတ္ခြဲခန္း တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိႏုိင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္တြင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ လိုအပ္မႈႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနကာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႀကီးမားေနၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ 3MDG သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ အမ်ဳိးသား ခုခံက်/ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္း၊ အမ်ဳိးသား တီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ UNODC, UNAIDS, WHO ႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ အပါအ၀င္ အေျခခံက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဦးစားေပးခန္႔အပ္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနသည့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ား အပါအ၀င္ သားဖြားဆရာမ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ စသည့္ အေျခခံ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္မည္ျဖစ္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ သတ္မွတ္၍ ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိၿပီး ရာထူးတိုး၍ လစ္လပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူျခင္း အပါအ၀င္ အျခားလစ္လပ္ေနရာမ်ား၌ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက်  ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေဆး႐ံုမ်ား၌ ဆရာ၀န္မ်ား ပိုမိုခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေမြးထုတ္ေပးေသာ ဆရာ၀န္မ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဦးစားေပး ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ အထူးအစီအစဥ္ အေနျဖင့္လည္း  ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ႀကီးၾကပ္ (၂) သင္တန္းသားေခၚယူျခင္း၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း အတြက္ သင္တန္းသား/သူ ေခၚယူျခင္းမ်ား၌ ေဒသခံမ်ားအား ေခၚယူျခင္းျဖင့္ သင္တန္းၿပီးဆံုး၍ တာ၀န္ခ်ထားရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအား ဦးစားေပးေခၚယူ သင္တန္းေပး၍ ေမြးထုတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားမ်ား ပိုမိုေမြးထုတ္ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ရွိ စစ္ေတြ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခု (လ်ာထားေက်ာက္ ျဖဴၿမိဳ႕) ၌ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း အသစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရရွိေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအ ဆင့္သည္ နိမ့္က်ေနၿပီး ကမၻာ့က်န္း မာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ တြင္ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္တစ္ခုရွိရန္အ တြက္ လူ ၁၀၀၀၀ လွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား အနည္းဆံုး ၂၂ ဦးရွိ ရန္ လိုအပ္သည္ဟုအၾကံျပဳထား ေၾကာင္း၊  တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း အရ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ က်န္းမာ ေရးလုပ္သားအင္အားသည္ လူ ၁၀၀၀၀ လွ်င္ ၁၆ ဦးခန္႔ရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူ ၁၀၀၀၀ လွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ငါးဦးသာရွိ ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလး ေသႏႈန္းသည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး ၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္ျမင့္ေနေၾကာင္း၊ ကေလးေမြးဖြားသည့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ကြၽမ္း က်င္သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ရွိသည့္ ေဆး႐ုံေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ေမြးဖြားၾကေၾကာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး႐ံုျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ ေရာဂါအမ်ားအျပား မၾကာမီႏွစ္မ်ား အတြင္း အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ကိုေတြ႕ရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ရခိုင္ ျပည္ နယ္တစ္ျပည္လံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ သုေတသန စစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို လံုေလာက္စြာ ရရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ကေလး သူငယ္မ်ား၏ အာဟာရျပည့္၀ႏႈန္းသည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အနိမ့္ ဆံုးအေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး ကေလး သူငယ္မ်ား၏ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ကာ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရွိသင့္သေလာက္ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း  ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအ တြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခားေဒသမွ လာေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကြင္း ဆင္းႀကီးၾကပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ ေန႔တြက္စရိတ္၊ ခက္ခဲ ေဒသခြင့္ျပဳစရိတ္၊ ခရီးစရိတ္ စသည္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျခင္းလံုး၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္ စသည့္အားကစားနည္းမ်ား လြယ္လင့္တကူကစားႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန လုပ္ေဆာင္မည္

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျခင္းလံုး၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ဘတ္စကတ္ေဘာ၊ စားပြဲတင္ တင္းနစ္စသည့္ အားကစားနည္းမ်ားကို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား လြယ္လင့္တကူကစားႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၂၃ ရက္က အမ်ဳိးသားအားကစားၿပိဳင္ပြဲ႐ံု (၁) သု၀ဏၰတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ‘၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ အေကာင္းဆံုးအားကစားသမားဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနား’ တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာရွိတဲ့ အားကစားကြင္း၊ အားကစား႐ံုေတြ၊ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ရပ္ကြက္ေတြမွာရွိတဲ့ အားကစားကြင္း / ႐ံုေတြကိုျပင္ဆင္တာ၊ အသစ္ေဆာက္လုပ္တာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း ျခင္းလံုး၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္စတဲ့ အားကစားနည္းေတြကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ လြယ္လင့္တကူ ကစားလာႏုိင္ဖို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ။ ဒီလို တစ္ေျပးညီေဆာင္ရြက္သြားမွ တစ္တိုင္းျပည္လံုးမွာရွိတဲ့ ရြက္ပုန္းသီးအားကစားထူးခြၽန္ လူငယ္ေမာင္မယ္ေတြ ပိုမိုထြက္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အားကစားစြမ္းရည္ တိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အားကစားပညာဘြဲ႕ရမ်ား၊ အားကစားသိပၸံေက်ာင္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အားကစားသမားမ်ားကို ကာယဆရာမ်ားအျဖစ္ခန္႔ထားႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့အားကစား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကာယဆရာမ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ခန္႔ထားႏုိင္ ေရးစီစဥ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားတြဲဖက္၍ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ အားကစားမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့လာ၍ မိမိႏုိင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္အခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တကၠသိုလ္ပညာေရး၌ B.Sc (Sports) သင္တန္းကို ထည့္သြင္းထားရွိၿပီး အားကစားကို သိပၸံနည္းက်ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာနည္းတူျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာမီတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ျမန္မာ့႐ိုးရာျခင္းလံုး အားကစားနည္းကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္လည္းလည္း စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သိပၸံဘြဲ႕ (အားကစားပညာ) ရရွိသူမ်ားကို က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ နည္းျပ (အား/ကာ)အျဖစ္ စတင္ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။