ရခိုင္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္ ၁၀ခုရွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန/ဌာနခြဲမ်ားအတြက္ သားဖြားဆရာမ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔အပ္မည္

ရခိုင္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ၁၀ ခုရွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သားဖြားဆရာမဦးေရ ၁၀၄၆ ဦး ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။

အဆိုပါ သားဖြားဆရာမမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ အဆိုပါရာထူးေနရာအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာထားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ သားဖြားဆရာမမ်ားအတြက္ သားဖြားသိပၸံဘြဲ႕ေပးအပ္ႏုိင္ရန္စီစဥ္ေနၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ရွိ သားဖြားဆရာမမ်ား၊ က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ (၂) အစရွိသည့္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ မြမ္းမံသင္တန္း မ်ားကိုလည္း စတင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ သူနာျပဳ/သားဖြားမ်ား၏ ၀တ္စံုစရိတ္၊ စားစရိတ္မ်ားကို ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိ အစိုးရျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ား၌ သူနာျပဳ၀န္ထမ္း အင္အားနည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သစ္လြင္သူနာျပဳမ်ားကို ထပ္မံတိုးျမႇင့္ ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေဆး႐ံုေပါင္း ၁၁၂၃ ႐ံု၊ သူနာျပဳ ၀န္ထမ္းအင္အား အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳ ၃၇၇၀၄ ဦး၊ ခန္႔ထား ၂၀၆၈၃ ဦးရွိၿပီး လစ္လပ္ ၁၇၀၂၁ ဦးရွိေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ား၌ သူနာျပဳ၀န္ထမ္းအင္အား နည္းပါးေနၿပီး အ လုပ္မ၀င္ေရာက္သူဦးေရ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ သူနာျပဳမ်ားကို ဘြဲ႕၊ ဒီပလိုမာ ေအာင္လက္မွတ္ခ်ီးျမႇင့္စဥ္မွာပင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ အလုပ္ခန္႔စာကို ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ႏွစ္ခု၊ သူနာျပဳ၊ သားဖြားႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေက်ာင္း ၅၀ တို႔ မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားမ်ားကို ေမြးထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သူနာျပဳ ၃၅၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္သားဖြားဆရာမ ၃၇၀၀၀ ေက်ာ္ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းအသီးသီးတြင္ သင္တန္းသား ၉၀၀၀ေက်ာ္ သင္တန္း တက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ က်န္းမာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းကို ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကာလရွည္အစီအစဥ္အျဖစ္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ထိ ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္မည္

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံကာ က်န္းမာေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈစီမံကိန္းကို ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကာလရွည္အစီအစဥ္အျဖစ္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ထိ ေရးဆြဲ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Rakhine Health Development Plan) ကို ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္၍ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကာလတိုအစီအစဥ္ Short Term Plan ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ လည္းေကာင္း၊ ကာလလတ္အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အျပင္ Implementation Ressearch မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကာလရွည္အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ေလးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ား၊ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းမ်ားကို စိစစ္ကာ လိုအပ္သည္မ်ားျပင္ဆင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အလယ္သံေက်ာ္၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေအာင္သေျပတိုက္နယ္ေဆး႐ံု၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္ဘဇာတိုက္နယ္ေဆး႐ံု၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေစတီျပင္တုိက္နယ္ ေဆး႐ံုမ်ားမွ တာ၀န္က်၀န္ထမ္းမ်ားအား လံုျခံဳေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္ မူလေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္း၍ စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၁၆၃,၇၆၁ç၅၀၀ တန္ဖိုးရွိ အေရးေပၚ ေဆး၀ါး၊ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို သံုးႀကိမ္ခြဲ၍ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္က ပထမအႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍ ဒုတိယ၊ တတိယအႀကိမ္ေထာက္ပံ့ရန္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႀကိဳတင္ ၀ယ္ယူ သိုေလွာင္ထားၿပီး အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အရ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါက လိုအပ္ေသာက်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအားလံုးအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျဖစ္ရပ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ အထူးဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါက လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားေပးျခင္း၊ အဏုအာဟာရ ေဆး၀ါးမ်ားေထာက္ပံ့ေပး၍ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈမွ ကာကြယ္ကုသေပးျခင္း၊ ကေလးမ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားေသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံေပးျခင္း၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခဲြမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ၁၆ ခုတင္ဆံ့ ယာယီတိုက္နယ္ေဆး႐ံုမ်ား  ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ား လက္ခံသည့္ကိစၥတြင္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အသင့္ျဖစ္ေစေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ား လက္ခံျခင္းကိစၥတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အသင့္အေနအထား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဇန္န၀ါရီလ၊ ဒုတိယပတ္ အတြင္းက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာၾကည္လြင္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ယခုထက္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ား လက္ခံျခင္း ကိစၥတြင္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သူအားလုံး၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးလႊမ္းျခံဳမႈ ယခုထက္ ပိုမိုျမင့္မားေရး၊ တီဘီေရာဂါ၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါအစရွိသည့္ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး အသိပညာ ယခုထက္ပိုမိုျမႇင့္တင္ေရး၊ ခက္ခဲေ၀းလံေဒသမ်ားတြင္ ေရြ႕လ်ားေဆးခန္း (Moblie Clinic) မ်ားျဖင့္ စနစ္တက်က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ယခုထက္ပိုမိုေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ စစ္ေတြေဆး႐ံုႀကီးအား အဆင့္ျမႇင့္ တင္ေရးစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကို လက္ခံမည့္ေနရာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ အာဟာရျပည့္မႈအေျခအေနကို တိုင္းတာျခင္း၊ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ယာယီေနထိုင္မည့္ေနရာတြင္ ေဆးေပးခန္း (သို႔မဟုတ္) ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ယင္လံုအိမ္သာသံုးစြဲေရး၊ အမႈိက္မ်ားစနစ္တက် စြန္႔ပစ္ေရး၊ စနစ္တက်လူနာ လႊဲေျပာင္းကုသေပးႏိုင္ေရး၊ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားေထာက္ ပံ့ေပးႏိုင္ေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္မွာၾကားခဲ့ၿပီး စီမံခ်က္အသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ထပ္မံအားျဖည့္၍ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို အသင့္အေနအထား လုပ္ေဆာင္ထားရန္မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔  ေရြ႕ေျပာင္းသြားသူမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား၌ ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ယာယီေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းမ်ား၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ သာမန္ေန မေကာင္းသူမ်ားအား ေဆးကုသမႈေပးျခင္း၊ ေဆး႐ံုသုိ႔ လႊဲေျပာင္းရန္လိုအပ္သည့္ လူနာမ်ားအား အေရးေပၚေဆးကုသေပး၍ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ တီဘီေရာဂါစသည့္ ကူးစက္ေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ားအတြက္ ေရရွည္ေဆး ေသာက္သံုးေနရသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေမးျမန္း၍ ေဆး၀ါးျပတ္လပ္မႈမရွိေစဘဲ ေဆးကုသမႈဆက္လက္ခံယူႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ နာတာရွည္ေရာဂါ (ႏွလံုး၊ ေသြး တိုး၊ ဆီးခ်ဳိစသည္) မ်ား ခံစားေနရသူမ်ားအား  ေဆး၀ါးျပတ္လပ္မႈ မရွိေစဘဲေဆးကုသမႈ ဆက္လက္ခံယူႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္၊ ကေလးက်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ပိုလီယိုႏွင့္ ၀က္သက္၊ ဂ်ဳိက္သိုးကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံတိုက္ေကြၽးေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးစီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးကုသသူမ်ား လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေဆး႐ံုႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား အားလံုးကို အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္နယ္ေျမ (Protected Zone) အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ေဆးကုသမႈခံယူသူမ်ား လံုျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားကို ‘အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္နယ္ေျမ (Protected Zone)’ မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆး႐ံု၊ က်န္းမာေရးဌာနတိုင္း၌ အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္နယ္ေျမ (Protected Zone) ဟူေသာ စာသားကို ခ်ိတ္ဆြဲႏုိင္ေရးအတြက္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရရွိပါက ယင္းအသိေပး ေၾကညာခ်က္အား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဆး႐ံုႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား အားလံုး၌ ခ်ိတ္ဆြဲသြားႏုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေၾကညာခ်က္ကို ျမန္မာဘာသာ၊ ရခိုင္ဘာသာစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရရွိေနသည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္သည္ နိမ့္က်ေနၿပီး ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီးက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တစ္ခု ရွိရန္အတြက္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား အနည္းဆံုး ၂၂ ဦးရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု အၾကံျပဳထားေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းအရ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ က်န္းမာေရးလုပ္သား အင္အားသည္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ ၁၆ ဦးခန္႔ရွိ ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ငါးဦးသာ ရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးေသႏႈန္းသည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္ ျမင့္ေနေၾကာင္း၊ ကေလးေမြးဖြားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားရွိသည့္ ေဆး႐ုံေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ေမြးဖြားၾကေၾကာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး႐ံုျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ ေရာဂါအမ်ားအျပား မၾကာမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသန စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို လံုေလာက္စြာရရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာဟာရျပည့္၀ႏႈန္းသည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အနိမ့္ဆံုး အေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ကာ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရွိသင့္သေလာက္ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခားေဒသမွ လာေရာက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မည့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကြင္းဆင္းႀကီးၾကပ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ ေန႔တြက္စရိတ္၊ ခက္ခဲေဒသခြင့္ျပဳစရိတ္၊ ခရီးစရိတ္ စသည္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား (ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲႏွင့္ ငါးခူရ)ႏွင့္ ယာယီျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမည့္ ဒါးႀကီးဇားေက်းရြာတို႔၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ရာ နယ္စပ္၀င္ထြက္ေပါက္ ေဆးခန္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ သာမန္ေနမေကာင္းသူမ်ားအား ေဆးကုသေပးျခင္း၊ ေဆး႐ံုသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ လိုအပ္သည့္ လူနာမ်ားအား အေရးေပၚ ေဆးကုသေပး၍ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား ပိုလီယိုႏွင့္ ၀က္သက္ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံတိုက္ေကြၽးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 မွာ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္သျဖင့္ အျခားကူးစက္ေရာဂါမ်ား နည္းတူ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္

ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈရွိခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွာေခါင္းစည္း တပ္ဆင္၍ သြားလာေနသူ အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါမွာ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေရာဂါ ျဖစ္သျဖင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ စသည့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားနည္းတူ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ၍ကာ ကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါသည္ မိုးတြင္းကာလႏွင့္ ေဆာင္းတြင္းကာလတြင္ ပိုမိုျဖစ္ပြားကူးစက္တတ္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ေရးစီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲ၍ ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုပ္ေကြးဆန္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာ ျပင္းထန္အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၂၀၀၅ ႏွင့္အညီ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ Pandemic Influenza Preparedness Strategic Plan ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ျခင္း၊ ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါဆုိင္ရာ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုဌာန ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား အဆင္သင့္ရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွစ္စဥ္မိုးရာသီ မတိုင္မီ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာနကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ား ယဥ္ပါးမႈ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ အေရးႀကီးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါဆုိင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစ၍ ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ျဖစ္ပြားေသဆံုးႏႈန္း သိသာစြာ က်ဆင္းသြားၿပီး ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈအဆင့္ကို လြန္စြာက်ဆင္း လာေသာအဆင့္ (very low case fatality) အျဖစ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

 

ျပည္တြင္း၌ အီးစီးကရက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း (အရည္) မ်ား ထုတ္လုပ္တင္သြင္း ေရာင္းခ်မႈကို လံုး၀ပိတ္ပင္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းက က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနထံ အၾကံျပဳစာ ေပးပို႔မည္

အီးစီးကရက္ ေသာက္သုံးေနသူ တစ္ဦးကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – CNN)

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ျပည္တြင္း၌ အီးစီးကရက္၊ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း (အရည္) မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈအားလံုးကို လံုး၀ပိတ္ပင္ႏုိင္ရန္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနထံ အၾကံျပဳစာ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လက္ရွိဥပေဒမ်ားျဖစ္ေသာ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းမ်ား ေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသား အစားအေသာက္ဥပေဒႏွင့္ အမ်ဳိးသားေဆး၀ါး ဥပေဒတို႔အရ လူ၏က်န္းမာေရးႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစေသာ အီးစီးကရက္ႏွင့္အတူ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း (အရည္) မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈအားလံုး လံုး၀ပိတ္ပင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ အၾကံျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ‘အီးစီးကရက္ႏွင့္ ေရေျပာင္းသံုးစြဲမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ’ ၌ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္လ်က္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုပါ ၀န္ႀကီးဌာနထံ တင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အီးစီးကရက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း(အရည္) မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈအားလံုး လံုး၀ပိတ္ပင္ႏုိင္ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါက လူငယ္လူရြယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားကို အီးစီးကရက္သံုးစြဲမႈ တားဆီးေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္မျပည့္ေသးသူမ်ားအား အီးစီးကရက္ႏွင့္အတူ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း (အရည္) မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ၀ယ္ယူျခင္းကို ပိတ္ပင္တားဆီးရန္၊ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္ အီးစီးကရက္ႏွင့္အတူ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေတြ႕ရွိ က သိမ္းဆည္းရန္၊ အမ်ားျပည္သူ (ကေလးႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား အပါအ၀င္) ၀င္ထြက္သြားလာေသာ ေနရာမ်ား (ခရီးသြားယာဥ္မ်ား အပါအ၀င္) တြင္ ေဆးလိပ္လံုး၀ မေသာက္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္အတိုင္း အဆိုပါ ေနရာမ်ားတြင္ အီးစီးကရက္ကို အသံုးျပဳျခင္းအား လံုး၀ပိတ္ပင္ တားျမစ္ရန္၊ အီးစီးကရက္ႏွင့္အတူ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း  (အရည္) မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း စေသာ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ၿပီး လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ အီးစီးကရက္ႏွင့္အတူ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း (အရည္) မ်ားကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ေကာက္ခံသည့္ ကုန္စည္ပစၥည္းအျဖစ္ စာရင္းသြင္းၿပီး အခြန္ႏႈန္းမ်ားမ်ား ထားရွိေကာက္ခံရန္ စသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုပါ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ စစ္တမ္းအရ ကမၻာ့လူဦးေရ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေနထိုင္သည့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ (ျမန္မာအပါအ၀င္) တြင္ အီးစီးကရက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား ျပ႒ာန္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား ျပ႒ာန္းႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံ ၅၉ ႏုိင္ငံတြင္ အီးစီးကရက္ကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈ လံုး၀ပိတ္ပင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံ ၁၃ ႏုိင္ငံသာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ သိပၸံေက်ာင္းအခ်ဳိ႕ရွိ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ကန္တင္းမ်ားတြင္ FDA က Canteen Food Safety စီမံခ်က္ျဖင့္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆး

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ သိပၸံေက်ာင္းမ်ားတြင္ Canteen Food Safety စီမံခ်က္ျဖင့္ FDA က ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးစဥ္

တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ သိပၸံေက်ာင္း အခ်ဳိ႕ရွိ စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ ကန္တင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက Canteen Food Safety စီမံခ်က္ျဖင့္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈ မ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစီမံခ်က္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လက္ရွိ မြန္ျပည္နယ္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ သိပၸံေက်ာင္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္မွစ၍ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ (ေရႊေတာင္) ပညာေရးေကာလိပ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေမာ္လၿမိဳင္)၊ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးသိပၸံ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တကၠသိုလ္မ်ားရွိ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ကန္တင္းမ်ားကို ႏို၀င္ဘာလမွစ၍ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း စားေသာက္ဆိုင္မ်ားရွိ မီးဖိုေဆာင္မ်ားႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ အစားအေသာက္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာန ရန္ကုန္႐ံုးအဖြဲ႕က ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေရာင္းခ်ေနသည့္ အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ ရွိ၊ မရွိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရန္ အစားအေသာက္နမူနာမ်ား ရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္က အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနခြဲ ရန္ကုန္႐ံုး အဖြဲ႔သည္ အျခားႏွီးႏႊယ္ ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း စားေသာက္ဆိုင္မ်ားရွိ မီးဖိုေဆာင္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ အစားအေသာက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား ၀ယ္ယူစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲယာဥ္ျဖင့္ စစ္ေဆးေသာ အစားအေသာက္ နမူနာမ်ားအနက္ မုန္႔ဖတ္မွာ ေဖာ္မလင္ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ယင္းစားသံုးရန္ မသင့္ေသာ မုန္႔ဖတ္မ်ားအား သိမ္းဆည္းဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ မူလေရာင္းခ်သူအား စံုစမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသား အစားအေသာက္ ဥပေဒတြင္ စားသံုးသူကို အဆိပ္သင့္ေစႏုိင္ေသာ၊ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊ အစားအေသာက္၏ သဘာ၀၊ ျဒပ္၀တၳဳ သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြး ကိုထိခိုက္ေစၿပီး ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစရန္ အရာ၀တၴဳ တစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုျဖစ္ေစ အစားထုိးထားေသာ သို႔မဟုတ္ ေရာစပ္ထားေသာ အစားအေသာက္၊ အစားအေသာက္ ထပ္ျဖည့္ပစၥည္းကို သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပိုမိုအသံုးျပဳထားေသာ အစားအေသာက္၊ သက္ဆိုင္ရာက သတ္မွတ္ထားသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ဓာတ္ပစၥည္းအမ်ား ဆံုးပါႏုိင္ခြင့္ရွိေသာ ပမာဏထက္ ပိုမိုပါရွိေသာ အစားအေသာက္၊ သက္ဆိုင္ရာက တားျမစ္ထားသည့္ ပစၥည္းျဖစ္ေစ၊ ခြင့္မျပဳသည့္ ပစၥည္းျဖစ္ေစ ပါရွိေသာ အစားအေသာက္၊ ပုပ္သိုးေသာ၊ ပ်က္စီးေသာ သို႔မဟုတ္ လူတို႔စားသံုးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပစၥည္းပါရွိသည့္ အစားအေသာက္၊ စံမညီ အစားအေသာက္၊ အစားအေသာက္တြင္ မပါ၀င္သည့္ ဂုဏ္သတၱိကို အမွတ္တံဆိပ္ေပၚတြင္ လႊဲမွားေဖာ္ျပထားေသာ အစားအေသာက္၊ လိုင္စင္ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္သည့္ ေဖာ္ျပရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မပါရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ထားေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရ အစားအေသာက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္ပါက ထိုသူအား ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။                           အိသဥၨာေက်ာ္

ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၀င္းရွိ အစားအေသာက္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားအား တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စားေသာက္ဆိုင္တန္း မ်ားတြင္သာ ေရာင္းခ်ရန္ ေဆး႐ံုစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က အသိေပး

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာဌာန ဘက္ျခမ္းတြင္ ေဆး႐ံုစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က ေစ်းေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိေပး ေၾကညာခ်က္ကို ကပ္ထားစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး ၀င္းအတြင္းရွိ အစားအေသာက္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ထမင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ ကြမ္းယာ၊ ေဆးလိပ္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား စသည့္ဆိုင္မ်ားအား တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စားေသာက္ဆိုင္တန္း မ်ားတြင္သာ ေရာင္းခ်ရန္ ေဆး႐ံုႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕က အသိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားေသာ အသိေပး ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဆး႐ံုႀကီး ဧရိယာအတြင္း တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားရွိေသာ စားေသာက္ဆိုင္တန္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေရာင္းခ်ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အျခားမည္သည့္ ေနရာတြင္မွ ေစ်းေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကြမ္းယာေဆးလိပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အစားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္၊ ဆိုက္ကား၀င္ေရာက္ျခင္း၊ လူနာအတင္အခ်မွလြဲ၍ အငွားယာဥ္မ်ား ရပ္နားျခင္းမျပဳရန္ ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားေၾကာင္းႏွင့္ အသိေပး ေၾကညာမႈအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက ေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းရန္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ တရားဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

“ေဆး႐ံု၀င္းထဲမွာ ကြမ္းယာ၊ ေဆးလိပ္ မေရာင္းဖို႔ ကြၽန္မတို႔ လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈတဲ့အခါ အျမဲဖယ္ပါတယ္။ ခက္တာကလည္း အဲဒီလို ေစ်းဆိုင္ေတြက ေရြ႕လ်ားဆိုင္ေလးေတြျဖစ္တယ္။ ဖယ္လိုက္တယ္။ အျပင္ေရာက္သြားတယ္။ အျပင္မွာလည္း လစ္ရင္လစ္သလို ျပန္၀င္တယ္။ အျမဲတမ္းလိုက္ၿပီး ကြမ္းယာေဆးလိပ္ မေရာင္းဖို႔ လုိက္ေျပာေနဖို႔ကလည္း အဆင္မေျပဘူးေလ။ ေျပာၿပီးလည္း မလိုက္နာ ၾကတာေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ ေဆး႐ံုမွာ အစားအေသာက္ အေရာင္းဆိုင္ေတြအတြက္ သီးသန္႔ စားေသာက္ဆိုင္တန္းေတြ လုပ္ေပးထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမွာ မေရာင္းၾကဘဲ အျပင္ထြက္ေရာင္းၾကတယ္။ ေစ်းဆိုင္တန္းမွာ စနစ္တက် မေရာင္းတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစီအစဥ္တစ္ခုလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ သူတို႔က ေသခ်ာေနရာေပးထားတဲ့ ေနရာမွာ မေရာင္းဘဲနဲ႔ ေဆး႐ံု၀င္းထဲမွာပဲ ေရာင္းၾကတယ္။ ဆရာ၀န္၊ ဆရာမေတြ ကားရပ္တဲ့ေနရာတို႔၊ လူနာတင္ယာဥ္သြားတဲ့ ေနရာတို႔မွာ ေရာင္းၾကတယ္။ ဒီကိစၥကို ၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အစီအစဥ္တက် ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ အခုက ပညာေပးကာလ ၿပီးသြားၿပီ။ ေရာင္းခ်သူေတြက စည္းကမ္းထပ္ေဖာက္လို႔ရွိရင္ အေရးယူမႈ အပိုင္းကို ညႇိႏႈိင္းၿပီး လုပ္ေတာ့မွာပါ။ အခုျပဳျပင္ဖို႔ အခ်ိန္ေပးထားတယ္။ စည္းကမ္းမလိုက္နာတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး အေရးယူမႈေတြ လုပ္သြားမွာပါ” ဟု ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီးမွ ေဆး႐ံုအုပ္ ေဒါက္တာခင္သိဂႌျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ေစ်းဆိုင္တန္းတြင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိသည့္ ေစ်းသည္မ်ား လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၁ ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ေစ်းေရာင္းခ်သူမ်ားက လိုက္နာမႈ အားနည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စည္းကမ္းခ်က္ ၂၁ ခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ မိမိဆိုင္ခန္းေနရာတြင္သာ စနစ္တက် ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ဆုိင္ခန္း ေနရာမွအပ ေဆး႐ံု၀င္းအတြင္းႏွင့္အျပင္  အျခားေနရာမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္၊ ညအိပ္ေနထိုင္ခြင့္ လံုး၀ခြင့္မျပဳ၊ အသင့္ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းဆိုင္အတြင္းႏွင့္ ေဆး႐ံု၀င္းအတြင္း ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္၊ ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ အမႈိက္ပံုး တစ္ပံုးစီ အနည္းဆံုးထားရွိၿပီး အမႈိက္မ်ားအား သတ္မွတ္ေနရာသို႔ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေန႔စဥ္စြန္႔ပစ္ရန္၊ ဆိုင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ျခင္း လံုး၀မျပဳလုပ္ရန္၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားတြင္ ကြမ္းယာ၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း လံုး၀မျပဳလုပ္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားအား အသိေပးထားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ေစ်းေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္သိမ္း၍ ဆိုင္ခန္းအား ျပန္လည္သိမ္းယူျခင္း ခံရမည့္အျပင္ တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာထားသည္။

 

ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ၃၂၀ ရွိခဲ့

လူထုအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း တစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏုိင္)

ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ ေရာင္ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၃၂၀ ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လက္ရွိအထိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ၈၀၀ နီးပါးရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၁၄ ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၇ ဦး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၄ ဦး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅၁ ဦး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၃၉၃ ဦးႏွင့္ ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ လက္ရွိအထိ ၃၂၀ ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၅၅ ဦးျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔က ဂ်ပန္ဦးေႏွာင္ေရာင္ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္း ၃၀၀၀ မွ ၆၀၀၀ ခန္႔အထိ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔အနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္မွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔ ေသဆံုးရာ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ေသာ ကေလးမ်ားတြင္လည္း နာတာရွည္ ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းျခင္း၊ အျပဳအမူပိုင္းဆုိင္ရာ၊ အသိဥာဏ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ပါ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက အလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Gavith vaccine alliance၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အသက္ကိုးလမွ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ရွိကေလးငယ္မ်ားကို ထိုးႏွံေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံႏုိင္ရန္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ကို အသုံးျပဳ၍ ကာကြယ္ေဆး ထိုးၿပီးေနာက္ ဆက္တြဲျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ႀကိဳတင္မွန္းဆ၍ လုပ္ငန္းမေဆာင္ရြက္မီ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားလာပါက ကုသႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း၍ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေသာ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ေဆးထိုးအဖြဲ႕တုိင္းတြင္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားကို အေလးထား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း လုပ္ငန္းကို ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လူထုအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ရည္မွန္းကေလးဦးေရ ၄ ဒသမ ၇ သန္းကို ထိုးႏွံရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ကေလးဦးေရ ၄ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ကို ထိုးႏွံခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းျခံဳမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း) မ်ားမွာမူ ကာကြယ္ေဆး လႊမ္းျခံဳမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေအာက္သာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး အစီအစဥ္တြင္ အသက္ကိုးလမွ ငါးႏွစ္အထိ ကေလးမ်ား၊ ၁၅ ႏွစ္ အထိ ေက်ာင္းမေနေသာ ကေလးလူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ လြတ္က်န္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ထိုးႏွံေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအစီအစဥ္ကို ၿမိဳ႕ နယ္ေဆး႐ံုမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးဌာန၊ ေဒသႏၲရက်န္းမာေရးဌာန၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာန/ဌာနခြဲ၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၊ ဓမၼာ႐ံုမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ပုဂၢလိက ေနအိမ္ႏွင့္ အျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ ေဆးထိုးစုရပ္မ်ားတြင္ ထိုးႏွံေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အစားအေသာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား FDA က လုပ္ေဆာင္မည္ 

ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္က ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၀င္း အတြင္းရွိ မုန္႔အေရာင္းဆိုင္မ်ားအား အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာနက ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏုိင္) 

လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္း ပိုင္းမွစ၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အစားအေသာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဌာနအေနနဲ႔ အစားအေသာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်းလက္ ေဒသေတြမွာ ပညာေပးဖို႔နဲ႔ လွည့္လည္စစ္ေဆးဖို႔ လုပ္ထားတာ ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းက ခ႐ိုင္အားလံုးမွာ ခ႐ိုင္အလိုက္ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ တာ၀န္ခံ ေဒါက္တာမင္း၀ံက ေျပာၾကားသည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေစ်းမ်ားအားလံုးကို ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး စားေသာက္ကုန္နမူနာ စစ္ေဆးမႈမ်ားအျပင္ စားေသာက္ကုန္မ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ သတ္မွတ္အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္း ရွိ မရွိကိုလည္း စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းရြာအေရာက္ ပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္လည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစားအေသာက္မ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ လုပ္ငန္းတည္ေနရာ လိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ထုတ္လုပ္ရက္စြဲ၊ သက္တမ္း ကုန္ရက္စြဲ၊ ထုတ္လုပ္အပတ္စဥ္ အမွတ္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၏ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္ႏွင့္ လိုင္စင္အမွတ္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ထုတ္လုပ္သည့္ အစားအေသာက္မ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို  ဇြန္ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာ မပါရွိပါက ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွစ၍ ဥပေဒအရ စိစစ္အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧၿပီ ၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈအရ အခ်ိန္သံုးလ ထပ္မံေစာင့္ဆိုင္း ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္ အမႈေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ အႏၲရာယ္ရွိ အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္၊ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို ပိုက္စိပ္တိုက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိၿပီး အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိုလည္း ေက်းရြာအေရာက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။