ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္  ကုလသမဂၢႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ဆက္လက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ က (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ရာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခါသမယတြင္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးအား ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အားလုံးသာတူညီမွ် စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေပးပို႔အပ္ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ဒီမိုကေရစီ အသိုက္အ၀န္း ေပၚေပါက္ေစေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးအေနျဖင့္  ထိုသုိ႔ျမင့္ျမတ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား အစဥ္အျမဲႏွလုံးသြင္း၍ ကမၻာေပၚရွိ ပဋိပကၡမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍  ယေန႔ေခတ္ ကမၻာ့ေရးရာမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ စတင္တည္ေထာင္သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ခုနစ္စုေက်ာ္က အခ်ိန္ႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ၏ ပဋိညာဥ္ပါ အေျခခံမူမ်ားမွာ ဆက္လက္ဆီေလ်ာ္ မွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းျပေျမပုံတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနမ်ားအား ထင္ဟပ္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၏ အုတ္ျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢေန႔ အခါသမယမွာ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈအား ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳလိုေၾကာင္း၊ (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ “ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ကမၻာေပၚရွိ လူသားမ်ား အားလုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လူေနမႈဘ၀ ရရွိေရး ျပည္သူမ်ားကို အေလးေပး” ဟူသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး အေနျဖင့္ ယင္း၏အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ားကို လက္ကိုင္ျပဳလ်က္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ ဦးစားေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ဆက္လက္ပံ့ပိုး ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေရး ကတိက၀တ္အျဖစ္ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ က်ဳိတိုေနာက္ဆက္တြဲ စာခ်ဳပ္၏ ဒိုဟာျပင္ဆင္ခ်က္ကို လက္ခံေၾကာင္း စာခြၽန္လႊာတို႔အား ယခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ကာလတြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ ေပးအပ္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အား ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုနယ္ေသးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ ရွိေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ မိတ္ေဆြမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကုိ ေ၀းလံသည့္ကြၽန္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အတင္းအက်ပ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳရဟု ကုလသမဂၢ ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ အူခီယာခ႐ုိင္တြင္ တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္စခန္းအား ႐ုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံ (Photo : AFP)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္မ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ လူသူမရွိသည့္ ေ၀းလံေသာအရပ္ရွိ ကြၽန္း၌ရွိေသာ စခန္းမ်ားသုိ႔ အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း မျပဳရဟု ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးက စက္တင္ဘာ ၂၅ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွစတင္ကာ ေရာက္ရွိလာေနသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားသည္ ယခုအခါ စုစုေပါင္း ၄၃၆,၀၀၀ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔အား ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အတြင္းရွိ ကြၽန္းတြင္ ေနရာခ်ထားရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပုိင္မ်ားက အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ဖိလစ္ပုိဂရန္ဒီက ဇူလုိင္လ၌ ၎တုိ႔ေတြ႕ဆုံၾကစဥ္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာက ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကုိ အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ယခုေနာက္ဆုံး ၀င္ေရာက္မႈမ်ား မစတင္မီကတည္းက နယ္စပ္အနီး ေကာ့ဘဇားခ႐ုိင္ရွိ စခန္းမ်ား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ေပါင္း ၃၀၀,၀၀၀ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဂရန္ဒီက ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဘာရွန္းခ်ားကြၽန္းေခၚ သန္ဂါခ်ာကြၽန္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးမႈ မွန္သမွ်သည္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ သေဘာထား ဆႏၵအေလ်ာက္သာ ျဖစ္ရမည္ဟု အခုိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လူေတြကုိ အဲဒီေနရာ အတင္းသြားခုိင္းလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၾကားကာလတစ္ရပ္ကုိ ေရြးဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေရရွည္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ မေျပာလုိေသးဘူးပဲ ဆုိပါေတာ့။ အဲဒီကုိသြားဖုိ႔ လူေတြအတြက္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္” ဟု ဂရန္ဒီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဲဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္ အလုပ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္ လူေတြ သြားၾကမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကုိ လက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ကုလသမဂၢက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံကုိ ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပုိင္မ်ားအား ကူညီၾကရန္လည္း ႏုိင္ငံတကာကုိ ေမတၱာရပ္ခံေပးခဲ့သည္။

“ဆက္ေတြးၾကည့္ရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီလူေတြ သိပ္ျမန္ျမန္ႀကီး မျပန္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ အခုဆုိ လူဦးေရက ႏွစ္ဆျဖစ္ေနပါၿပီ” ဟု ဂရန္ဒီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂရန္ဒီက သူ၏ေအဂ်င္စီသည္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နည္းပညာဆုိင္ရာ ေလ့လာခ်က္ တစ္ရပ္ႏွင့္အတူ ယင္းကြၽန္းအစီအစဥ္ကုိ ကူညီရန္ အသင့္ရွိသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေပးဖုိ႔အဆင္သင့္ပါပဲ။ ခုထိ ဘာလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မေပးေသးသလဲ ဆုိေတာ့ စာရြက္ေပၚမွာ ခုိင္မာတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မျမင္ရေသးလုိ႔ပါ” ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

ျမန္မာႏုိင္ငံကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီက စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ စည္းေ၀းမည္

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္က ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ ႏ်ဴကလီးယား မျပန္႔ပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၌ စကားေျပာေနေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေတလာဆင္(လယ္) (Photo : AFP)

ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ စည္းေ၀းမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တုိနီယုိဂူတာရက္ထံမွ အမွာစကားကုိ နားေထာင္မည္ျဖစ္သည္ဟု သံတမန္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း က ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္အတြင္း ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္အမ်ားစု ပါ၀င္သည့္ လူေပါင္း ၄၃၀,၀၀၀ ေနအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားေလးႏုိင္ငံက ယခုအစည္းအေ၀းကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢက တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးကုိ လူမ်ဳိးစုလုိက္ သုတ္သင္မႈဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴယယ္မက္ခရြန္က လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အတြင္း လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈဟု ထပ္မံေခၚဆုိခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား၏ အတိဒုကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ေသာ တူရကီသမၼတ ရီဆပ္ေတယစ္အာဒုိဂန္က မြတ္စလင္လူ နည္းစုအေပၚ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ျခင္းဟု စြပ္စြဲခဲ့ၿပီး လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈဟူ၍ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ရဲစခန္းမ်ားအား ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လုံျခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀း ေခၚယူရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္ အျခားေလးႏုိင္ငံမွာ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ အျမဲတမ္း အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား မဟုတ္သည့္ အီဂ်စ္၊ ကာဇက္စတန္၊ ဆီနီေဂါႏွင့္ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံတုိ႔ျဖစ္သည္။

တံခါးဖြင့္ေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ ျပဳလုပ္မည့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အမွာစကား မတုိင္မီ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေျခအေနရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံးအေနအထားကုိ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလအေစာပုိင္းတြင္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီက တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ ေျခလွမ္းမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ အေစာပုိင္းတြင္ ဂူတာရက္သည္ ရွားပါးသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီသုိ႔ စာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ခဲ့ရာတြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ကပ္ေဘးႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္မႈကုိ ေဖာ္ျပကာ ယင္းသည္ ျမန္မာနယ္နိမိတ္ကုိ ေက်ာ္လြန္လ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးအတြက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟူေသာ စုိးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္းလည္း ေရးသားခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕မ်ားက ျမန္မာအစုိးရအား ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီကုိ တြန္းအားေပးခဲ့ၿပီး စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာအရပ္သား အစုိးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စစ္အစုိးရ၏ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားမႈကုိ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ခံေနရစဥ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားကုိ စိတ္ပ်က္ေစခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

Ref : AFP

ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကားမႈမ်ားအား ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေထာက္ခံေပးရန္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (Photo: Myanmar President office)

ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားမႈမ်ားအား ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေထာက္ခံေပးရန္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

(၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ကုိ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္ရွိ အေထြေထြညီလာခံခန္းမ (General Assembly Hall) ၌ က်င္းပရာ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈ နာရီတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္၍ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ထုိသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၏ ၁၈ မိနစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္သည့္ အဆုိပါ အေထြေထြမူ၀ါဒ မိန္႔ခြန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမာၻ႔ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အတည္ျပဳ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္၊ ႏုိင္ငံအတြင္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အေျဖရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ားအား စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ဖိတ္ေခၚေျပာၾကားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ ၎၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥအား ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ဒုတိယသမၼတက ထပ္ေလာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယသမၼတက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ မိမိတို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ခရီးရွည္ႀကီးတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ထိခိုက္နာက်င္ေစရေသာ သတိေပးခ်က္ တစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ယခုစင္ျမင့္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမအႀကိမ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့စဥ္ကအတိုင္း မိမိတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကတိက၀တ္ဟာ မယိမ္းမယိုင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနသည္ကုိ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ကတိက၀တ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဓိကဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းဆိုသည့္ မူမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပၚလာေရးသည္ မိမိတုိ႔၏ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းကုိ ေမလအတြင္းက က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီး အေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္အား ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ လက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဒုတိယသမၼတက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီလို စစ္မွန္တဲ့တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလ်က္ ရွိေနေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရမယ့္ လမ္းဟာ ရွည္လ်ားၿပီး ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲတယ္ ဆိုတာကို သိထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ အကဲဆတ္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္။ ယခုလို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕သမိုင္းမွာ အေရးပါတဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာ၀ေျပာေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဆက္လက္ၿပီး ေထာက္ခံေပးၾကဖို႔ကို ပန္ၾကားလိုပါတယ္” ဟု ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဒုတိယသမၼတက ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥသည္ လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကို စတင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး အစိုးရ၏ ထိပ္တန္းဦးစားေပး ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ေဒသတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား သဟဇာတမွ်တမႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ညီလာခံႀကီးသည္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အေရးႀကီးသည့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မိမိတို႔ ရရွိခဲ့ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကုိ ကမၻာကသိေအာင္ ေျပာၾကားရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္မည္ဟု မူလက ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ARSA ဟုေခၚသည့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စု၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားကိုသာ အေလးထားေျပာၾကားရမည့္ အေနအထား ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ARSA အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရွိ အသိုက္အ၀န္းအားလုံး အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ၿပီး မိမိတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးမႈမ်ားသည္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား သာမကဘဲ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ မရမာႀကီးႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ကာ ထုိသုိ႔ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြ ရွိေနျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ၾကရသည္ကုိ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွ မသိရွိၾကေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေနအေပၚ လြန္စြာ စိုးရိမ္လ်က္ရွိတယ္ ဆိုတာကို ရွင္းလင္းစြာ သိေစလိုပါတယ္။ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရတဲ့ ရဲႏွင့္လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ မိသားစု၀င္နဲ႔ မိတ္ေဆြေတြအတြက္ မ်ားစြာ ၀မ္းနည္းမိပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ သက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ ျပႆနာတစ္ရပ္ဆိုတာ အျငင္းပြားစရာ မရွိပါဘူး” ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး မိမိၾကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္လည္း ႀကီးမားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဘက္စုံ အမ်ဳိးသား မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္မႈ မရွိေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ဒုတိယသမၼတက ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက ထင္ရွားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အၾကံေပး ဘုတ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္လည္း ရွိေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ မိမိတို႔အတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ လမ္းျပေျမပုံ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မွ စတင္ကာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အခ်ဳိ႕ကို မ်က္ျမင္လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈရန္ ေလ့လာသူမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယသမၼတက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ မြတ္စလင္အမ်ားအျပား ထြက္ေျပးေနၾကဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအေပၚ စုိးရိမ္မႈျဖစ္မိၿပီး ထုိသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းတိမ္းေရွာင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွာေဖြဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ မေရႊ႕ေျပာင္းဘဲ ဆက္လက္ ေနထုိင္ၾကသည့္ မြတ္စလင္အမ်ားအျပား ရွိေနသည္ကုိ လူသိနည္းေနၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးအပ္ေရးအတြက္ အကူအညီ လိုအပ္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ အကူအညီမ်ားအား လက္ခံရရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ရန္ပုံေငြႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အမ်ားအျပားကို ခြဲေ၀ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

မည္သည့္ပုံစံႏွင့္ အသြင္သဏၭာန္ျဖင့္ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ က်န္ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံးႏွင့္အတူ တစ္သားတည္း ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုမဆို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရခုိင္အေရး မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚ

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က အူခီယာခ႐ုိင္အနီးရွိ ဘာလူခါလီ ဒုကၡသည္စခန္းအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ (Photo : AFP)

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ျပင္းထန္စြာ  ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ဖြယ္ ရွိမႈကို အခ်ိန္ကုိက္ လက္ဦးမႈရယူလ်က္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေပးမည္ဟု  ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္လ်က္ လူမ်ဳိးစုလုိက္ သုတ္သင္မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ဟူေသာ ကုလသမဂၢ၏ ေျပာၾကားမႈကို အဆုံးသတ္ရန္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။

လူအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (HRW) မွ ဖီးေရာဘတ္ဆန္က “သူဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ေတြ႕တာနဲ႔ကို မႀကိဳက္တဲ့ ျမန္မာေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ဘယ္လိုအခက္ေတြ႕ရတယ္ဆိုတာ မ်ားမ်ားစားစား မေျပာဘဲ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကို တစ္စုံတစ္ရာ အတုိင္းအတာအထိ ျပန္ရဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ သေဘာတူညီထားေသာ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အညီ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေရအတြက္မည္မွ် ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီမည္ကို ေရေရရာရာ သိရွိရျခင္းမရွိဟု ဆုိသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ျပန္လည္လက္ခံမည္ဆိုတဲ့ ကတိက အသစ္ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ လြတ္လပ္ေသာ သုံးသပ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ရစ္ခ်က္ေဟာ့ေဆးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူက ယင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္ျခင္းထက္စာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္သူမ်ားကို ျပန္လက္ခံမည့္ သေဘာဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္၏ ရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီဟု အခုိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းေထာက္မ်ားက ယင္းေနာက္ပုိင္း ရက္မ်ားတြင္ မီးေလာင္ေနေသာ အိမ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကလည္း ယင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သက္ေသခံ ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

မည္သည့္အဖြဲ႕ကိုမွ် အမည္မတပ္ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ လူမ်ဳိး၊ ႏုိင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္တို႔ႏွင့္ မဆုိင္ဘဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသည့္ မည္သူ႔ကုိမဆို အျပစ္ေပးသြားမည္ဟု  ကတိေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အရပ္ဘက္မွ ႀကီးၾကပ္မႈမပါဘဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အားလုံးကိုလည္း တပ္မေတာ္က ခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္ၾကသည္။

၎အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ကာ အင္အားျဖင့္ လႊမ္းမိုးတတ္သည့္ စိတ္ထားမ်ဳိး ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ၊ ႏုိင္ငံတကာ NGO မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားကို ဘက္လုိက္သည္ဟုဆုိကာ ေဒါသတႀကီး ပစ္မွတ္ထားၾကသည္ဟုလည္း ေအအက္ဖ္ပီ၏ သတင္း၌ ေ၀ဖန္ေရးသားထားသည္။

အေမရိကန္မွ CNN သတင္းဌာနက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမွ မယုံၾကည္ရေသာ အခ်က္ငါးခ်က္ဟူ၍ ေကာက္ႏုတ္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ CNN က အဘယ္ေၾကာင့္ လူမ်ားအစုလုိက္ အျပံဳလုိက္ ထြက္ခြာခဲ့ရသည္ကို ရွင္းမျပျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာက စစ္ေဆးစိစစ္မည္ကို စိုးရိမ္မႈမရွိ ဟုဆိုျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ ထြက္ေျပးရသူမ်ားထဲတြင္ လူမ်ားစု ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား မပါ၀င္ျခင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လူအားလုံး ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိသည္ ဆိုျခင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ ေနာက္ပုိင္း လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး မရွိေတာ့ဟုဆုိျခင္းတို႔ကို ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

Ref : AFP

ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ တုိက္တြန္း

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ကုလသမဂၢတြင္ အေထြေထြညီလာခံ မစတင္မီ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံဥကၠ႒ မီ႐ိုဆလက္လက္ကက္ (ယာ) ႏွင့္ စကားေျပာေနေသာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဂူတာရက္ (Photo : AP)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး ေကာင္စီက စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ျပဳလုပ္မႈအတြင္း အင္အားအလြန္အကြၽံ အသံုးျပဳခဲ့မႈအား စိုးရိမ္မိေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ။) ၃၈၀၀၀၀ နီးပါးသည္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက တံခါးပိတ္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့အၿပီး ယင္းေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ယင္းေဒသရွိ အကူအညီ လိုအပ္ေနသူမ်ားထံ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူ အညီေပးေရး ၀န္ထမ္းမ်ား သြားေရာက္ ကူညီေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈအတြင္း အင္အားအလြန္အကြၽံ သံုးစဲြမႈမ်ားအတြက္ ေကာင္စီအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အလွည့္က် ဥကၠ႒ရာထူး ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အီသီယိုးပီးယား သံအမတ္ႀကီး တီကီဒါအလီမူက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ (မူရင္းသတင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပထား။) ၃၈၀၀၀၀ နီးပါးအား ႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးေစခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ႏွိမ္နင္းမႈကို အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ ဆီြဒင္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တုိ႔က စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို တုိက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာအား ေဆြးေႏြးရန္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္၌ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားအား တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔က ဆန္႔က်င္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း သံတမန္မ်ားက အေစာပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆံုးသတ္မႈအား ျမင္ေတြ႕ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား ခ်က္ခ်င္းႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္လက္ေထာက္ သံအမတ္ႀကီး Jonathan Allen က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ညီညြတ္ေသာ ရလဒ္ႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာ သတင္းစကားမ်ား ပါးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ဆီြဒင္သံအမတ္ႀကီး Olof Skoog ကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎တို႔ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ စစ္ေရးအရ ႏွိမ္နင္းမႈအား ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား အျပည့္အ၀ ေလးစားလုိက္နာရန္ တိုက္တြန္းသည့္ သတင္းစကားမ်ား ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း Skoog က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔က တံခါးပိတ္ အစည္းအေ၀း တစ္ခုအား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လံုျခံဳေရးေကာင္စီက တရား၀င္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ယခုတစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ရန္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဆီြဒင္တုိ႔က ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Ref : AFP

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မတက္ေရာက္သည့္ အေၾကာင္းရင္း ေလးခ်က္ရိွေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌး ေျပာၾကား

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မတက္ေရာက္သည့္ အေၾကာင္းရင္း ေလးခ်က္ရိွေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက မီဒီယာမ်ားအား ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေဇာ္ေဌးက “နံပါတ္တစ္က ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားေတြ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္သြားတယ္။ ျဖစ္သြားတဲ့ဟာမွာ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ေတြေရာပါတယ္။ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြ၊ ဟိႏၵဴ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြပါတယ္။ ေနာက္ ဒုိင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ ေဒသခံ ဟိုးအရင္က ေနထုိင္လာတဲ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြ ေသေၾကရတယ္။ ပ်က္စီးရတယ္။ ေနာက္ ထြက္ေျပးရတယ္။ အဲဒီလုိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈေတြ ျဖစ္သလိုပဲ ဘဂၤါလီေတြလည္း ေျမာက္ဘက္ကိုေျပးတယ္။ ေျပးတဲ့အခါမွာ ဒီျဖစ္စဥ္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဘဂၤါလီေတြက ေျမာက္ဘက္ကို ေျပးတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြက ေတာင္ဘက္ကို ေျပးတယ္။ ဘယ္အထိ ေျပးလဲဆိုေတာ့ စစ္ေတြဘက္အထိ ေျပးၾကတယ္။ ေျပးသြားတဲ့ ဟာေတြမွာ အခု ခုနစ္ေနရာ ျပန္စုစည္းၿပီး လက္ခံဖုိ႔ လုပ္ထားတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြကိုေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ရြာေတြမွာ ထားထားတယ္။ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေနရာခ်ထားတယ္။ အဲဒါေတြအျပင္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈေတြ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရမွာေပါ့။ အဲဒါေတြလုပ္ဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒါ နံပါတ္တစ္။ နံပါတ္ႏွစ္ အခ်က္က ျပည္တြင္းမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆႏၵျပမႈေတြရွိတယ္။ ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးဘက္ကို ဆြဲသြားတဲ့ ပဋိပကၡ ဖန္တီးမႈေတြလည္းရွိတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေတာင္တြင္းႀကီးျဖစ္စဥ္မွာ ေတြ႕ခဲ့ရသလို။ အဲဒီေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အထူးအေလးထားၿပီး လုပ္ေနရတဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ေနာက္ တတိယအခ်က္က အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြရွိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြရတယ္။ အဲဒါကလည္း လံုျခံဳေရးအရ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ ေနာက္ နံပါတ္ေလးအခ်က္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္က ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္မွာ ေဆး၀ါးကုသထားတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီမွာေတာ့ သမၼတႀကီး ေဆး႐ံုတက္ေနတယ္ မရွိဘူးေပါ့။ ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ ေဆးရံုမွာရွိေနတယ္။ ဒီအခ်က္ ေလးခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က မူလက သြားဖုိ႔ရည္ရြယ္ထားတယ္။ အဲဒီမွာလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ထားၿပီးၿပီ။ အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မသြားျဖစ္ေတာ့ဘူး။ မသြားျဖစ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ ဒုတိယ သမၼတသြားမယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိကုိ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၎အေရးႀကီးအဆုိကုိ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အိမ္မဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသႏၲာက ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အေရးႀကီးအဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးက ေထာက္ခံအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေပါက္ေတာ၊ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ရွိသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းသုံးခု ပိတ္သိမ္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စု  ၅၅ ခုကုိလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမြးစာရင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ကုိလည္း ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပည္သူလူထု အလြန္စုိးရိမ္ေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မတည္ၿငိမ္မႈျပႆနာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္သည့္ ေမယုေတာင္တန္းေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ လူလုပ္ဥမင္လုိဏ္ေခါင္း၊ လက္နက္မ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းမ်ား ေတြ႕ရွိမႈမ်ားကုိ ထိမ္ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းကုိ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ ၾကားသိရေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွာျဖစ္ခဲ့သည့္ မတည္ၿငိမ္မႈမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အစြန္းေရာက္သမားမ်ားအတြက္ ေျခကုပ္ယူစရာ ျဖစ္သြားမလားဆုိသည္ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္သာမက ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး အလြန္စုိးရိမ္ေနသည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား အသက္အုိးအိမ္ ဆုံး႐ႈံးေနရမႈကုိလည္း မစၥယန္ဟီးလီအေနျဖင့္ ေျပာၾကားသြားျခင္း လုံး၀မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ႏွစ္ဖက္လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းအား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈပံ့ပုိးမႈမ်ားကုိ လုံး၀ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသႏၲာက အဆုိတင္သြင္းစဥ္က ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရကေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပကတိအေျခအေနမွန္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားမႈမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇူလုိင္ ၂၁ ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာ ကြၽန္မတုိ႔အဆုိရွင္ရဲ႕ က်ဳိးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့အတုိင္းပါပဲ။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာရွိေနတဲ့ ပကတိအေျခအေနေတြနဲ႔ ကင္းကြာၿပီးေတာ့ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပျခင္းမရွိတာ။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရအေနနဲ႔ အားသြန္ခြန္စုိက္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနတာ။ ကြၽန္မတုိ႔ ယခုလက္ရွိမွာ ကုလသမဂၢနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔ တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အလုံးစုံကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳထားတာေတြအျပင္ မစၥယန္ဟီးလီသည္ သူမရဲ႕ မိခင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတုိင္ေတြကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ကြၽန္မတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လမ္းခရီးကုိပင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ အတားအဆီးျဖစ္ေစတဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ဳိးကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ကြၽန္မကျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မစၥယန္ဟီးလီရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚမွာ ကြၽန္မတုိ႔ လာမယ့္ေအာက္တုိဘာမွာ က်င္းပမယ့္ ကုလသမဂၢရဲ႕ အေထြေထြညီလာခံမွာ ဒီသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ သူမရဲ႕အစီရင္ခံစာအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ လုံျခံဳေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေတြအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမယ့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမ်ဳိး ေပၚလာမွာကုိ ကြၽန္မတုိ႔အထူးပဲ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကလ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ေရႊဘုိမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအဇင္လတ္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေျခာက္ႀကိမ္ လာေရာက္ထားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အေရးႀကီးအဆုိအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က “ကမၻာေပၚမွာ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း လုံး၀ဥႆုံ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္တယ္ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွမရွိပါဘူး။ အဲဒီလုိပဲ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းခါစ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္းပဲ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြအေျမာက္အျမား ရင္ဆုိင္ေနရသည္ကုိ သူမအေနျဖင့္ ေကာင္းစြာနားလည္မႈရွိရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ အသုိင္းအ၀ုိင္း တစ္ခုတည္းကသာမကဘဲ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ က်ား၊ မ မခြဲျခား၊ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအားလုံးရဲ႕ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးကုိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအေနနဲ႔ အေမြဆက္ခံခဲ့ရတဲ့ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆ ကြဲျပားမႈေတြ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနာက္က်မႈနဲ႔ ဆင္းရဲမႈအပါအ၀င္ စိန္ေခၚမႈအေျမာက္အျမားကုိ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ အင္အားအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိအေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုတည္းရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးကုိသာ အာ႐ုံစုိက္ၿပီး မမွ်မတေျပာၾကားခ်က္မ်ားဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားၾကားမွာ စိတ္၀မ္းကြဲမႈေတြ ပုိမုိျဖစ္ေပၚလာေစၿပီးေတာ့ ျပႆနာကုိ ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးၿပီးေတာ့ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္တယ္လုိ႔ သုံးသပ္ရပါတယ္” ဟု အဆုိအေပၚ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိကုိ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အေရးႀကီးအဆုိကုိ အဆုိရွင္ေဒၚသႏၲာကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္တင္ျပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကလည္း ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

Writer:
ၿငိမ္းေဇာ္လင္း၊ မ်ဳိးမင္းထက္