ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္မ်ား တပ္ဆင္ခဲ့သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္း၌ ယခုႏွစ္တြင္ ဆိပ္ကမ္းတံတားႏွင့္ ကုန္ကိုင္တြယ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ တိုးတက္လာႏိုင္မည္ဟု သိရ

ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ခံတံတားရွိ ကုန္ေသတၱာေျခာက္လံုးအထိ ဆင့္ထပ္ႏိုင္ေသာ RTG ကရိန္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏိုင္)

ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္မ်ား တပ္ဆင္ခဲ့သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္း၌ ယခုႏွစ္တြင္ ဆိပ္ကမ္းတံတာႏွင့္ ကုန္ေသတၱာလြင္ျပင္၏ ကုန္ကိုင္တြယ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ တိုးတက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Asia World Port Management Co. မွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းဧရိယာရွိ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္း၌ ကုန္ေသတၱာ ေျခာက္လံုးအထိ ဆင့္ထပ္ႏိုင္ေသာ RTG ကရိန္းကိုးစင္း အပါအ၀င္ ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္ ၁၄ မ်ဳိးအား ဧၿပီ ၂၉ ရက္က စတင္တပ္ဆင္ အသံုးျပဳျခင္းေနၿပီျဖစ္သည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္/ထီးတန္း ဆိပ္ခံတံတားအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ ကုန္ေသတၱာ TEU ၄၀၅၃၉၀ ႏွင့္ သြင္းကုန္ ပို႔ကုန္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၅၄၁၆၇၁၈ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုလံုး၏ ၃၈.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ ဆိပ္ကမ္းတံတားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳသည့္ ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္မ်ားတြင္ ကုန္ေသတၱာ ေျခာက္လံုးအထိ ဆင့္ထပ္ႏိုင္ေသာ RTG ကရိန္း ကိုးစင္း၊ Mobile Harbour Crane တစ္စင္း၊ ကုန္ေသတၱာ သံုးလံုးအထိ ဆင့္ထပ္ႏိုင္ေသာ Reach Stackers (RS) ႏွစ္စင္း၊ Empty Container Handlers ႏွစ္စင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း Asia World Port Management Co. မွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္း၌ ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္မ်ား စတင္အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းတံတားႏွင့္ ကုန္ေသတၱာလြင္ျပင္၏ ကုန္ကိုင္တြယ္ႏိုင္မႈပိုင္းတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔ ပိုမိုတိုးတက္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုလံုး၏ ကုန္ေသတၱာကိုင္တြယ္မႈမွာ TEU ၁ ဒသမ ၄၃ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ရန္ကုန္အတြင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္/ထီးတန္းဆိပ္ခံတံတား၊ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမး္၊ အလုံအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ခံတံတား၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ခံတံတား ငါးစင္းမွ TEU ၈၈၅၇၁၄ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ကုန္းတြင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ကုန္ေသတၱာ၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔  ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာအတြင္း ကုန္ေသတၱာတင္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္သည့္ ဆိပ္ကမ္းတံတား ငါးခုျဖစ္သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္/ထီးတန္း ဆိပ္ခံတံတား၊ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း၊ အလုံအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ခံတံတား၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ သီလ၀ါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ခံတံတားမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ကုန္ေသတၱာတင္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္၍ ကုန္စည္ကိုင္တြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကုန္းတြင္းပိုင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားအနက္ ေအးရွားေ၀ါလ္ႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းတို႔သည္ အဓိက ကုန္ေသတၱာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစရိတ္ သက္သာရန္ ေမ ၁၅ ရက္မွစ၍ အေရးႀကီး ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္မ်ားအား လမ္းေၾကာင္းရွင္းယာဥ္ျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပုိ႔ေဆာင္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းတြင္ ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္မ်ား သြားလာေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစရိတ္မ်ား သက္သာေစေရးအတြက္ ေမ ၁၅ ရက္မွစ၍ အေရးႀကီး Export/Import ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ကုန္စည္မ်ားအား လမ္းေၾကာင္းရွင္းယာဥ္ျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပုိ႔ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းေၾကာင္းအတြင္း (ေန႔ပုိင္း) အေရးႀကီး Export/Import ကုန္စည္မ်ားအား လမ္းေၾကာင္းယာဥ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းပုိ႔ေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စနစ္တက် သြားလာႏုိင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ကုန္စည္အသင္းမ်ားကုိလည္း အေၾကာင္းၾကားထားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ စီမံခြင့္ျပဳခ်က္အရ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး၊ ကုန္သြယ္မႈက႑ စရိတ္စကမ်ား ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေရးမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာေရးကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ နည္းပါးသည့္ အခ်ိန္အတြင္း အေရးႀကီး ကုန္စည္ Export/Import ကုန္ေသတၱာယာဥ္မ်ားအား သြားလာပုိ႔ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအသင္းက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အေရးႀကီး Export/Import ကုန္စည္မ်ားအား အေနာက္ဘက္လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ Export ကုန္ေသတၱာမ်ားအတြက္ အင္းစိန္သံမဏိစက္႐ုံေရွ႕ ေနရာအား စုရပ္အျဖစ္ ထားရွိ၍ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ လမ္းေၾကာင္းရွင္း ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ Import ကုန္ေသတၱာမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း (Asia World) ထိပ္စုရပ္မွ မြန္းလဲြ ၁ နာရီတြင္ လမ္းေၾကာင္းရွင္းယာဥ္ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္သြားႏုိင္ေရးမ်ားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၅ ရက္မွစတင္၍ သြားလာႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ Exporter/Importer ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အေရးႀကီး ကုန္စည္မ်ားအား အဆုိပါ ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ပါ၀င္ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ စနစ္တက် သြားလာႏုိင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အသင္းက သက္ဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ အသိေပးထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း တစ္ကီလုိမီတာအတြက္ ကုန္စည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္သည္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရာ မူရင္းေဒသမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္ တစ္ကီလုိမီတာအတြက္ က်သင့္ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ထက္ ေျခာက္ဆမွ ရွစ္ဆအထိ မ်ားျပားေနေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း က႑မွ အေထာက္အပံ့ ျပဳထားသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိမ်ား ျပဳစုထားေသာ အမ်ဳိးသား ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈအား ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း စာတမ္းတြင္ သံုးသပ္ထားသည္။