၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံရွိ၍ ယခင္ႏွစ္ထက္ တုိးလာၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ က်ဆင္းေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ရွင္းလင္း

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ လီလ်ံရွိ၍ ယမန္ႏွစ္ထက္ တုိးလာၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကုိယ္စား စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၉ ရက္ေျမာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၈) ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကုိယ္စား စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ပုိ႔ကုန္ အမယ္ေတြကုိ ပုိမုိ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ တင္ပုိ႔တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကုိ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ တင္ပုိ႔တဲ့ ပမာဏကုိ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ပုိ႔ကုန္တုိးျမႇင့္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးဟာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ပုိ႔ကုန္အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံသုိ႔ တုိးလာၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြဟာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံကေန၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံသုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ပါေၾကာင္းကုိလည္း တင္ျပလုိပါတယ္” ဟု စက္မႈ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ေျဖေလ်ာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ ႏုိင္ငံျခားေငြ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းခြင့္ျပဳ၍ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မွ တင္သြင္းႏုိင္သည့္ စနစ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ စက္ယႏၱရားမ်ား ပုိမုိတင္သြင္းခဲ့ျခင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ တင္သြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမႈမ်ားအရ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ ပုိမုိလာၿပီး ပုိ႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္တုိးတက္မႈ အခ်ိဳးမညီမွ်ဘဲ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ဆဲ ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚေနသည့္ ကာလျဖစ္ၿပီး ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ လုိအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈ မ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္တုိးခ်ဲ႕ တင္သြင္းမႈသည္လည္း အျခားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ မျဖစ္မေန ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနမည္ဟု သုံးသပ္ရေၾကာင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ ပုိ႔ကုန္တုိးခ်ဲ႕ တင္ပုိ႔ ႏုိင္သလုိ သြင္းကုန္မ်ားကုိလည္း အစားထုိးႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး စက္မႈ၀န္ႀကီးက ကုန္သြယ္မႈ သာမန္စာရင္းအပုိင္းတြင္ ကုန္စည္မ်ားသာမက ၀န္ေဆာင္မႈအပုိင္းသည္လည္း ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၀င္ေငြရရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေလယာဥ္ျဖတ္သန္းခ၊ ေလဆိပ္ရပ္နားခ၊ ေလယာဥ္ဆီျဖည့္ခ၊ သေဘၤာဆိပ္ကမ္း ရပ္နားခ၊ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းမ်ားအတြက္ ၀င္ထြက္မႈဆုိင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊ ေလယာဥ္လုိင္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ရရွိမည့္ ေလယာဥ္ခမ်ား၊ ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္မ်ားမွ ရရွိမည့္ ၀င္ေငြမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ပါက ကုန္သြယ္မႈလုိေငြကုိ ပုိမုိ ေလ်ာ့က်ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ သာရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားမႈမွာ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ႏွစ္စဥ္က်ဆင္းလာေနျခင္းေၾကာင့္ ဟုဆို

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ထိုင္​းကုန္​ကားမ်ား ျမ၀တီခ်စ္​ၾကည္​​ေရးတံတားမွ ၀င္​​ေရာက္လာမႈကို ေတြ႔ရစဥ္​ (ဓာတ္ပံု-ကိုေရႊသိန္း)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၃၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံ ကုန္သြယ္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ သာ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားမႈမွာ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ႏွစ္စဥ္က်ဆင္းေန၍ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၄၀၀၀ သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ သန္းဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းရာတြင္မူ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ အထိ ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္အလိုက္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပို႔ကုန္ ေဒၚလာ ၁၁,၁၃၇ သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္ ေဒၚလာ ၁၆,၅၇၈ သန္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၅,၄၄၁ သန္း ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၌ ပို႔ကုန္ေဒၚလာ ၁၁,၉၉၉ သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္ ေဒၚလာ ၁၇,၂၁၁ သန္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၅,၂၁၂ သန္းသို႔ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ပို႔ကုန္ ေဒၚလာ ၁၄,၈၅၁ သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္ ေဒၚလာ ၁၈,၆၈၇ သန္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၃,၈၃၆ သန္းသို႔ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

“ပို႔ကုန္ထက္ သြင္းကုန္က တန္ဖိုးအားျဖင့္ မ်ားေနတာရွိလို႔ Trade Deficit ရွိတယ္ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း သိသလို လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း ေထာက္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။ ပို႔ကုန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရာင္းႏိုင္ရင္ Trade Deficit ေလ်ာ့သြားၿပီး အလားအလာ ေကာင္းမြန္လာမွာပါ။ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္က ထြက္သမွ် ပစၥည္းတိုင္းဟာ ေရာင္းကုန္တာ မ်ားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းအေျခအေနမွာ ကုန္သည္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အစိုးရရဲ႕ အားထုတ္မႈေတြေၾကာင့္ ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္တုိးျမင့္လာၿပီး ထြက္သမွ်ပစၥည္း မက်န္ေလာက္ေအာင္ကို ေရာင္းလို႔ရတဲ့ သေဘာတရားရွိပါတယ္” ဟု စီးပြားႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပို႔ကုန္သံုးဆျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ အနည္းငယ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြအနည္းငယ္သာ ေလ်ာ့က်ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားႏုိင္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံသာရွိရန္ ရည္မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္မူ ပို႔ကုန္ေဒၚလာ ၁၄၆၇၅ ဒသမ ၂ သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္ေဒၚလာ ၁၈၆၄၈ ဒသမ ၆ သန္း ရွိသည့္အတြက္ လိုေငြပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈၃ သန္းေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တို ေျခာက္လတြင္လည္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၁၃၇၀၀ ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားၿပီး လိုေငြကို ကုန္သြယ္မႈလိုေငြကို ေဒၚလာ သန္း ၂၉၀ သာ ျဖစ္ေပၚမည္ဟု ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္အထိ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ားအရ ပို႔ကုန္ေဒၚလာ ၅၆၉၃ သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္ေဒၚလာ ၆၆၄၇ သန္းေက်ာ္အထိ ရွိေနခဲ့ၿပီး လိုေငြေဒၚလာ ၉၅၄ သန္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။