လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္၀က္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာငါးဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈထက္ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ မ်ားျပားခဲ့

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္၏ အဓိက ကုန္သြယ္ေရး စခန္းျဖစ္ေသာ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္၀က္(ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလ) အတြင္း ျမန္မာ- တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ဘက္သုိ႔ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈထက္ တ႐ုတ္ဘက္မွ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုိ႔ကုန္/သြင္းကုန္ အေျခအေနမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၅၅၃၇ ဒသမ ၃၃ သန္းရွိၿပီး ယင္းပမာဏတြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးေဒၚလာ ၂၄၇၂ ဒသမ ၉၇ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၃၀၆၄ ဒသမ ၃၆ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္  ျမန္မာ -တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀၄၉၆ ဒသမ ၄၅ သန္းရွိၿပီး ပုိ႔ ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၄၇၆၄ ဒသ မ ၉၅ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိးေဒၚ လာ ၅၇၃၁ ဒသမ ၅၀ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တ႐ုတ္ဘက္သုိ႔ ဆန္၊ ငါး၊ သစ္၊ ပဲ၊ ႏွမ္း၊ ခ်ဳပ္ ၿပီးအထည္မ်ား၊ အျခား ေရထြက္ကုန္မ်ား၊ ေရာ္ဘာ၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား အပါအ၀င္ အျခားပုိ႔ကုန္မ်ားကုိ တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္ဘက္သုိ႔ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔ရာတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈထက္ နယ္ စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ပုိမုိတင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ အပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စက္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ အျခားသြင္းကုန္မ်ားကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ အမ်ားဆုံး တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၂၈၈၄၃ ဒသမ ၁၆ သန္းရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၀၄၉၆ ဒသမ ၄၅ ရွိသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၃၆ ဒ သမ ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၅၀၇ ဒသမ ၈၄ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာ ဏေဒၚလာ ၅၉၈၈ ဒသမ ၆၁ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အမ်ားဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျမန္မာဘက္ျခမ္းတြင္ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ကန္ပုိက္တီး၊ က်ဳိင္းတုံ၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္စသည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ရာတြင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၀၁၆ ဒသမ ၂၄ သန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၆၉၆ ဒသမ ၄၁ သန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀၉၉၂ ဒသမ ၀၄ သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မူဆယ္၊ ျမ၀တီအပါအ၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းရွစ္ခုမွ ကုန္သြယ္မႈေလ်ာ့နည္းခဲ့သျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆုံး  ေဆာင္ရြက္သည့္ မူဆယ္၊ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္း အပါအ၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းရွစ္ခုမွ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းခဲ့သျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္ အထိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းအားလုံး၏ စုစုေပါင္းကုန္ သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၈၃၆ ဒသမ ၅၆၁ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာ ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၅၁ သန္းေက်ာ္ေလ်ာ့ နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆုံးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း အပါအ၀င္ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ က်ဳိင္းတုံ စခန္းမ်ားမွလည္း ကုန္သြယ္မႈေလ်ာ့နည္းေနကာ ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆုံးေဆာင္ရြက္သည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းအပါအ၀င္ တာခ်ီလိတ္၊ ၿမိတ္၊ နဘုလယ္/ထီးခီးစခန္းမ်ားမွလည္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ တမူးကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွာလည္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္အထိ မူဆယ္မွကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၂၁ သန္းေက်ာ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္ စခန္းမွေဒၚလာ ၄၈ သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ က်ဳိင္းတုံနယ္ စပ္စခန္းမွေဒၚလာႏွစ္သန္းေက်ာ္၊ ျမ၀တီမွ ေဒၚလာ ၁၄ သန္းေက်ာ္၊ နဘုလယ္/ ထီးခီးစခန္းမွ ေဒၚလာေျခာက္သန္းေက်ာ္၊ ၿမိတ္မွ ေဒၚလာငါးသန္းေက်ာ္၊ တာခ်ီလိတ္စခန္းမွ ေဒၚလာေလးသန္းေက်ာ္ႏွင့္ တမူးနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေဒၚလာ၂၁ သန္းေက်ာ္ အသီးသီး ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ား တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၊ လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ပင္မထုတ္ကုန္အနည္း ငယ္အေပၚ၌သာ မွီခုိအားထားေနရၿပီး ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားမွာ သယံဇာတမ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရထြက္ကုန္  စသည္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ -အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ-ထုိင္း၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔  နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထုိင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ ႏွင့္နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျပဳရန္အတြက္ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ကံပုိက္တီး၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ တမူး၊ ရိဒ္၊ ျမ၀တီ၊ တာခ်ီလိတ္၊ က်ဳိင္းတုံ ေကာ့ေသာင္း၊ ၿမိတ္၊ နဘုလယ္/ ထီးခီး၊ ေမာေတာင္၊ စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာ၊ မယ္စဲ့စသည့္ နယ္စပ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္း ၁၆ ခု ကုိဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတုိးခ်ဲ႕ ႏုိင္ရန္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈအရ  အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစီအဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။