ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ား၏ လစဥ္က်သင့္ခြန္ကုိ သက္ဆုိင္ရာလကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္းေပးေဆာင္ရန္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ ပ်က္ကြက္ပါက က်သင့္အခြန္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန႐ုံးကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ား၏ လစဥ္က်သင့္ခြန္ကုိ သက္ဆုိင္ရာလကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ ပ်က္ကြက္ပါက က်သင့္အခြန္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ား လစဥ္က်သင့္ခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

တည္ဆဲကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ (က) အရ မည္သူမဆုိ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္စည္းၾကပ္ထုိက္ေသာ ေရာင္းရေငြ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈရေငြရွိလွ်င္ လစဥ္က်သင့္ေသာ အခြန္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ လကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တည္ဆဲကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ (ခ) အရ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း လစဥ္က်သင့္အခြန္ ေပးသြင္းရန္ပ်က္ကြက္ပါက စည္းၾကပ္မႈအရ က်သင့္အခြန္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာေငြကုိ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ တည္ဆဲအထူးကုန္စည္ခြန္ ပုဒ္မ ၈ အရ အထူးကုန္စည္ကုိ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ေရာင္းခ်သည့္လ၏ လကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အခြန္က်သင့္ေစရန္ ၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထားသည့္ အထူးကုန္စည္မ်ားျဖစ္ပါက ထုတ္လုပ္သည့္လ၏ လကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း၊ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ျခင္းျဖစ္ပါက တင္ပုိ႔သည့္လ၏ လကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း အထူးကုန္စည္ခြန္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

တည္ဆဲအထူးကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ (ဃ) အရ ေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္ကုိ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေပးသြင္းရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ စည္းၾကပ္မႈအရ ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းအလုိက္ လစဥ္ေပးသြင္းရမည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ သုိ႔မဟုတ္ အထူးကုန္စည္ခြန္တုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေပးသြင္းေပးၾကပါရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္ရေငြကုိ က်ပ္ ၇၅၄၆ ဘီလ်ံအထိ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ သံုးစြဲမႈအေပၚေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္တြင္ က်ပ္ ၃၆၈၁ ဘီလ်ံ၊ ၀င္ေငြႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္တြင္ က်ပ္ ၂၃၅၆ ဘီလ်ံ၊ အေကာက္ခြန္တြင္ က်ပ္ ၄၉၀ ဘီလ်ံ၊ ႏုိင္ငံပုိင္သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈအေပၚေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္တြင္ က်ပ္ ၁၀၁၈ ဘီလ်ံရရွိရန္ တြက္ခ်က္ထားသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေသာ အခြန္ရေငြမ်ားမွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၆၉၃ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၃၇၂ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၄၅၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၅၁၈ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၃၁၄ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၁၂၂ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၅၄၆ ဘီလ်ံ (ေမွ်ာ္မွန္း) တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္စည္တြင္ ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသား ေဖာ္ျပရာ၌ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္  တစ္ခုထက္ပုိ၍ တြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေရးသားမေဖာ္ျပပါက ႏွစ္ႏွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု စားသုံးသူကာကြယ္ေရး  ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထား

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စံျပေစ်းျမင္ကြင္းအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပုံ-႐ႈိင္းလင္းေအာင္

ကုန္စည္တြင္ ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသား ေဖာ္ျပရာ၌ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိ၍ တြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေရးသားမေဖာ္ျပပါက ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ထက္ မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

စားသုံးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိ အခန္း ၂၆ ခန္းျဖင့္ ေရးဆြဲထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၎ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ အတြက္လည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၎ဥပေဒၾကမ္းကုိ စားသုံးသူ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိႏုိင္ေစရန္၊ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွန္ကန္ရွင္းလင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀အသိေပးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ စားသုံးသူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစေရးတုိ႔အတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေစရန္၊ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ဘက္မွလည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ လာႏုိင္ေစရန္၊ စားသုံးသူတုိ႔ကုိ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ မရွိေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္တုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္ကာ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၁၇ ပုဒ္မ ၃၆ တြင္ စားသုံးသူသည္ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက (က) ကုန္စည္ထုတ္လုပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ (ခ) ကုန္စည္ေပၚတြင္ လူပုဂၢိဳလ္အမည္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားထင္ရွားေသာ အမွတ္အသားမ်ားကုိ အသုံးျပဳခြင့္ရွိသူ၊ (ဂ) ျပည္ပမွ ကုန္စည္မ်ား တင္သြင္းလာၿပီး ျပည္တြင္းရွိ စားသုံးသူမ်ားအား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးသူ၊ (ဃ) တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးသူတုိ႔တြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေရးဆြဲထားသည္။

စားသုံးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၁၈ ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသား ေဖာ္ျပျခင္းတြင္ ပုဒ္မ ၄၂ ၌ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္သည္ ကုန္စည္တြင္ ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသား ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (က) ကုန္စည္၏ တံဆိပ္အမွတ္အသား၊  (ခ) ကုန္စည္၏ အမ်ဳိးအမည္၊ အရြယ္အစား၊ အေရအတြက္ႏွင့္ အသားတင္ ပမာဏ၊ ထားသုိသိမ္းဆည္းမႈအညႊန္း၊ သုံးစြဲပုံနည္းလမ္း၊ ထုတ္လုပ္သည့္ ရက္စြဲႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ ရက္စြဲ၊ ထုတ္လုပ္မႈအမွတ္စဥ္၊ (ဂ) ျပည္တြင္းသုိ႔ တင္သြင္းလာေသာ ကုန္စည္ျဖစ္ပါက တင္သြင္းသူ၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာ၊ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းအမည္ႏွင့္ လိပ္စာ၊ (ဃ) ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ပမွ ကုန္စည္မ်ား တင္သြင္းၿပီး ျပန္လည္ထုပ္ပုိးသည့္ေနရာ၊ (င) ကုန္စည္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း အမ်ဳိးအမည္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၏ ပမာဏ၊ (စ) က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္မတည့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္၊ (ဆ) သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာနမ်ားမွ ေဖာ္ျပရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပရမည္ဟု ေရးဆြဲထားသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၄၄ ၌ မည္သည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မဆုိ ပုဒ္မ ၄၂ ၏ ပုဒ္မ ခြဲ (က) မွတစ္ပါး က်န္ပုဒ္မခြဲမ်ားကုိ ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသား ေဖာ္ျပရာတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိ၍ တြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေရးသားေဖာ္ျပရမည္ဟု ထည့္သြင္းထားသည္။

ထုိ႔အတူ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၂၄ တားျမစ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၇၀ ၌ မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မွ် ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ (က) အသုံးမျပဳႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မရရွိႏုိင္ေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ျခင္း၊ (ခ) အျပစ္အနာအဆာ၊ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ထားသည့္ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ျခင္း၊ (ဂ) အျခားေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ တုိက္႐ုိက္ သုိ႔မဟုတ္ သြယ္၀ုိက္၍ ခ်ဳိးႏွိမ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ (ဃ) ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ပါ၀င္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည့္စုံခုိင္မာမႈ မရွိဘဲ ခ်ဲ႕ကားေဖာ္ျပမႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း၊ (င) ကမ္းလွမ္းထားေသာ ကုန္စည္မဟုတ္ဘဲ အျခားကုန္စည္ကုိ အစားထုိး ေရာင္းခ်ျခင္း၊ (စ) အေရာင္းျမႇင့္တင္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳမီ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္း၊ (ဆ) အသုံးျပဳလုိေသာ ကုန္စည္တစ္ခုကုိ ၀ယ္ယူရာတြင္ ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ စားသုံးသူ မလုိအပ္ေသာ အျခားကုန္စည္ တစ္ခုႏွင့္ တြဲဖက္ေရာင္းခ်ျခင္း အေျခအေန တစ္ခုခုျဖင့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ မျပဳရဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္။

ဆက္လက္၍ ပုဒ္မ ၇၁ တြင္ မည္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မွ် (က) ပုဒ္မ ၄၂ အရ ကုန္စည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ (ခ) ေၾကာ္ျငာႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ (ဂ) သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈတုိ႔ကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၇၂ တြင္ မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မွ် ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသားမ်ား ေဖာ္ျပရာတြင္ ပုဒ္မ ၄၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိသည့္ ကုန္စည္ကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရဟု ေရးဆြဲထားသည္။

စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၂၅ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၇၈ ၌ မည္သည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မဆုိ ပုဒ္မ ၇၁ ႏွင့္  ၇၂ ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

ထုိ႔အတူ ပုဒ္မ ၇၇ ၊ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ မည္သည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မဆုိ ပုဒ္မ ၇၀ ပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ထက္ မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တြင္ အဆုိပါ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရသူသည္ ပုဒ္မ ၇၀ ပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ထပ္မံက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ ထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္။