၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္ ၃၇၁၅ စီးေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈ အစီးေရ ၂၆၇၀ အထိရွိကာ တုိးတက္မႈႏႈန္းျမင့္မားေန

ဂ်ပန္အေျခစုိက္ Mazda ၏ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး အခမ္းအနားတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္စီးေရ ၃၇၁၅ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၉၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ မ်ားျပားခဲ့ကာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ တုိးတက္မႈႏႈန္းအျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ASEAN Automotive Federation မွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ ကားသစ္ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏမွာ အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ၃၉၄၄၂၁ စီး၊ ထုိင္းတြင္ ၃၁၆၂၉၉ စီး၊ မေလးရွားတြင္ ၁၈၂၂၂၉ စီး၊ ဖိလစ္ပုိင္တြင္ ၁၁၁၆၂၀ စီး၊ ဗီယက္နမ္တြင္ ၈၀၆၈၁ စီး၊ စင္ကာပူတြင္ ၂၈၀၂၅ စီး၊ ျမန္မာတြင္ ၃၇၁၅ စီး၊ ဘ႐ူႏုိင္းတြင္ ၃၅၇၁ စီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္စီးေရ ၈၂၂၅ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မ်ားျပားခဲ့သည္။ လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကာလတူထက္  ပုိမုိေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၈၉၁ စီး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၀၇၉ စီး၊ မတ္တြင္ ၂၉၆၂ စီး၊ ဧၿပီတြင္ ၃၇၁၅ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၁၇၉၇  စီး ပုိမုိေရာင္းႏိုင္ခဲ့ကာ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၉၃ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကားသစ္စီးေရ ၄,၁၆၈ စီး ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအစုိးရ၏ ကားတင္သြင္းမႈဆုိင္ရာမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ကားသစ္စီးေရ ၈,၂၀၀ ေက်ာ္အထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ကားသစ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာေစ်းကြက္သည္ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္အလုိက္တုိးတက္မႈႏႈန္း ဆက္လက္ျမင့္မားမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ကားသစ္ေရာင္းခ်မႈပမာဏတုိးတက္မႈနည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကားသစ္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏတုိးတက္မႈလည္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ႏုိင္ ငံေျခာက္ႏုိင္ငံတြင္ ကားသစ္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး အာဆီယံေဒသတစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၀ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ တုိးတက္မႈရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံက ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၂၀ ေက်ာ္ တုိးတက္ ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ ကားတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမွာ ထုိင္းက ၆၇၄၄၆၉ စီး၊ အင္ဒုိနီးရွားက ၄၄၆၈၅၅ စီး၊ မေလးရွားက ၁၉၈၀၅၃ စီး၊ ဗီယက္နမ္က ၆၅၉၇၇ စီး၊ ဖိလစ္ပုိင္က ၃၁၀၆၄ စီး၊ ျမန္မာက ၂၆၇၀ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ ကားသစ္စီးေရမွာ ၄၉၃၀ စီးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၃၇၇၈ စီး ပုိမုိခဲ့ကာ တုိးတက္မႈပမာဏ ၃၂၈ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဇန္န၀ါရီ တြင္ ၆၁၀ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၇၇၇ စီး၊ မတ္တြင္ ၆၆၅ စီး၊ ဧၿပီတြင္ ၆၁၈ စီး တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၁၈၄၁ စီးပုိမုိခဲ့ကာ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၂၂၂ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့သည္။

အိႏၵိယကုမၸဏီတစ္ခုက ျမ၀တီစက္မႈဇုန္တြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည္

အိႏၵိယကုမၸဏီတစ္ခုက ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစက္မႈဇုန္အတြင္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္ ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ Precision Auto Engineering Co.,Ltd KYN-003/2018 (24.5.2018) က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (ႏွစ္ဘီး၊ သံုးဘီးႏွင့္ ေလးဘီး) တပ္ဆင္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း Assembling , Manufacturing and Marketing of Automobiles (2 wheels, 3 wheels and 4 wheels) categories ကို  ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ မဲကနယ္ေက်းရြာ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစက္မႈဇုန္ရွိ ေျမကြက္အမွတ္ (၃)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၃)၊ အကြက္အမွတ္ (၃) တို႔တြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၅၂ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္မ်ားကို ႏိုင္ငံေလးႏိုင္ငံက ကုမၸဏီေပါင္း ေျခာက္ခုအထိ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံတို႔မွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ Isuzu အမွတ္တံဆိပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ အစိတ္ပိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ Suzuki (Myanmar) Motor Co.Ltd ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံအေနျဖင့္ Scania အမွတ္တံဆိပ္ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၊ CAPITAL MOTORS LIMITED , Ford အမွတ္တံဆိပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း အာမခံေပးျခင္း ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ Khain Khaing Sang Da Group Co.Ltd  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ Tan Chong Motor (Myanmar) Co., Ltd, Nissan အမွတ္တံဆိပ္ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္သည္။

 

 

အမ္း-မင္းဘူး ကားလမ္းတြင္ ဆီေဘာက္ဆာယာဥ္ တစ္စီး တိမ္းေမွာက္ရာမွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးေသဆုံးၿပီး ယာဥ္ေနာက္လုိက္ တစ္ဦးဒဏ္ရာရ

Photo: Rakhine Fire Force

အမ္း-မင္းဘူး ကားလမ္း မုိင္တုိင္အမွတ္ ၇၃ မုိင္၂ ဖာလုံအနီးတြင္ ဆီေဘာက္ဆာ ယာဥ္ တစ္စီး တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေသဆုံးကာ ယာဥ္ေနာက္လုိက္ တစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ ယေန႔ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမ္း-မင္းဘူး ကားလမ္း မုိင္တုိင္အမွတ္ ၇၃ မုိင္၂ ဖာလုံ အနီးတြင္ ေမာင္းႏွင္းလာေသာ ၁၂ ဘီးယာဥ္ ဆီေဘာက္ဆာ ကားတစ္စီးသည္ ေတာင္အဆင္း (ဂ-ငယ္ေကြ႔)တြင္ ဘရိတ္ေပါက္ကာ လမ္းေပၚတြင္ ကန္႔လန္႔အေနအထားျဖင့္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္း၏ ဇနီးျဖစ္သူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေသဆုံးၿပီး ယာဥ္ေနာက္လုိက္မွာ ဒဏ္ရာရ႐ွိကာ ျပည့္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူလ်က္႐ွိေၾကာင္း၊  ယာဥ္ေမာင္းအား အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲခန္းမွ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယာဥ္တိမ္းေမွာက္ေနေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိၿပီးေနာက္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္စခန္းမွ ဦးစီးအရာ႐ွိ ဦးေအာင္သန္းေ႒း ဦးေဆာင္၍ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ရွစ္ဦး၊ မီးၿငိွမ္းသတ္ယာဥ္ တစ္စီးျဖင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း ျပည္နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ျဖစ္တာက မနက္ ၆ နာရီမွာပါ ။က်ေနာ္တို႔ သတင္းရတာက မနက္ ၇ နာရီပါ။ ကားေပၚမွာက သံုးေယာက္ပဲပါတယ္။ ဒရိုင္ဘာရယ္ ။ ေသသြားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရယ္ ။ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ရယ္ ။ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ေတာ့ သိပ္စိုးရိမ္စရာ မရွိပါဘူး။ “ဟု အမ္းၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးအရာရွိကေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္ ၂၉၆၂ စီးေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္စီးေရ ၂,၉၆၂ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ မ်ားျပားခဲ့ကာ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ တုိးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ASEAN Automotive Federation မွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ ကားသစ္ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏမွာ အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ၂၉၁,၉၂၀ စီး၊ ထုိင္းတြင္ ၂၃၇,၀၉၃ စီး၊ မေလးရွားတြင္ ၁၃၅,၁၄၀ စီး၊ ဖိလစ္ပုိင္တြင္ ၈၆,၀၃၇ စီး၊ ဗီယက္နမ္တြင္ ၅၉,၅၅၈ စီး၊ စင္ကာပူတြင္ ၁၉၈၅၃ စီး၊ ျမန္မာတြင္ ၂၉၆၂ စီး၊ ဘ႐ူႏုိင္းတြင္ ၂,၆၅၂ စီးျဖစ္ၿပီး မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔မွလဲြ၍ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာင္းအားအနည္းအမ်ားအလုိက္ တုိးတက္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံက တုိးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္စီးေရ ၈,၂၂၅ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ မ်ားျပားခဲ့သည္။ လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကာလတူထက္  ပုိမုိေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၈၉၁ စီး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၀၇၉ စီး၊ မတ္တြင္ ၂၉၆၂ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ၁၄၂၄ စီး ပုိမုိေရာင္းႏုိင္ခဲ့ကာ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၉၂ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကားသစ္စီးေရ ၄,၁၆၈ စီးေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအစုိးရ၏ ကားတင္သြင္းမႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ကားသစ္စီးေရ ၈,၂၀၀ ေက်ာ္အထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရကာ ကားသစ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာေစ်းကြက္သည္ ထြန္းသစ္စ ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကားသစ္ေရာင္းခ်မႈပမာဏ တုိးတက္မႈနည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကားသစ္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ တုိးတက္မႈလည္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေျခာက္ႏုိင္ငံတြင္ ကားသစ္တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး အာဆီယံေဒသ တစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၀ ဒသမ ၆ ရာ ခုိင္ႏႈန္းသာ တုိးတက္မႈရွိေသာ္လည္း ျမန္မာက ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၂၀ ေက်ာ္ တုိးတက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ ကားတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမွာ ထုိင္းက ၅၃၉,၆၉၀ စီး၊ အင္ဒုိနီး ရွားက ၃၂၈,၉၁၀ စီး၊ မေလးရွားက ၁၅၆,၂၁၄ စီး၊ ဗီယက္နမ္က ၄၉,၇၈၃ စီး၊ ဖိလစ္ပုိင္က ၂၂,၄၉၆ စီး၊ ျမန္မာက ၂,၀၅၂ စီးျဖစ္ၿပီး ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမွလဲြ၍ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ တုိးတက္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံက တုိးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ ကားသစ္စီးေရမွာ ၄,၉၃၀ စီးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၃,၇၇၈ စီးပုိမုိခဲ့ကာ တုိးတက္မႈပမာဏ ၃၂၈ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဇန္န ၀ါရီတြင္ ၆၁၀ စီး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၇၇၇ စီး၊ မတ္တြင္ ၂,၀၅၂ စီး တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ၁,၄၂၃ စီးပုိမုိခဲ့ကာ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၂၂၆ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့သည္။

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရန္ကုန္-ပဲခူး ေျပးဆြဲသည့္ ခရီးသည္ယာဥ္ႏွစ္စီး တုိက္မိၿပီး ငါးဦး ေသဆုံးကာ ၁၇ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရ

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းထိပ္၊ ရန္ကုန္-ပဲခူး လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ဧၿပီ ၁၀ရက္ (ယေန႔) နံနက္ပုိင္းက ပဲခူးသုိ႔သြားသည့္ ယာဥ္ႏွစ္စီး တုိက္မိသျဖင့္ လူငါးဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး(၁၇)ဦးခန္႔ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ ရိွမႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ယာဥ္တုိက္မႈမွာ  ဧၿပီ ၁၀ ရက္ ၊နံနက္ ၇ နာရီခြဲေက်ာ္ခန္႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း သိရၿပီး တုိက္ မိခဲ႔သည့္ ရန္ကုန္-ပဲခူးသုိ႔ေျပးဆြဲသည္႕ ဟိုင္းလတ္ယာဥ္ႏွင္႕မီနီဘက္စ္ယာဥ္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟိုင္းလတ္ယာဥ္မွာ ရန္ကုန္ -ပဲခူးလမ္းမအတုိင္း ေထာက္ၾကန္႕ဘက္မွ ေမာင္းႏွင္လာစဥ္ ၿမိဳ႕ေရွာင္ လမ္းဆုံအေရာက္တြင္ အရွိန္လြန္ကာ တစ္ဖက္ယာဥ္ေၾကာသုိ႔ေရာက္ရိွသြားခဲ႔ၿပီး တစ္ဖက္မွ ေမာင္းႏွင္ လာသည္႕ မီနီဘက္စ္ယာဥ္ႏွင္႕တုိက္မိခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ပဲခူးဘက္ကလာတဲ႔ မီနီဘက္စ္နဲ႔ ရန္ကုန္ဘက္ကလာတဲ႔  ဟုိင္းလတ္တုိ႔တုိက္မိတာ။ဟုိင္းလတ္ကေတာ႔ တုံးလုံးလဲသြားတယ္။ မီနီဘက္စ္က မလဲဘူး။မီနီဘက္စ္က  ခရီးသည္ေသတယ္။ဟုိင္းလတ္ေပၚ က ပုိေသတယ္။ဒဏ္ရာရတဲ႔သူေတြကေတာ႔ အမ်ားၾကီးပဲ။သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း လာေရာက္ျပီး ဒဏ္ရာရတဲ႔သူေတြေရာ ေသဆုံးသူေတြကုိေရာ ကူညီမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးတာေတြ႕ရတယ္”ဟု ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္ပြားရာအနီးပတ္၀န္းက်င္ေန အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရိွေနာက္ဆုံးသိရတဲ႔ အခ်က္အလက္ကေတာ႔ အခင္းျဖစ္ပြားရာမွာ အမ်ိဳးသားေလးဦးေသဆုံးခဲ႔ျပီး အင္းစိန္ေဆးရုံမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ထပ္မံေသဆုံးေတာ႔ စုစုေပါင္း ေသဆုံးသူက ငါးဦးပါ”ဟု ေထာက္ၾကန္႕ နယ္ေျမရဲစခန္းမွ ရဲအရာရိွတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင္႕ ဟုိင္းလတ္ယာဥ္ေပၚတြင္ လုိက္ပါစီးနင္းလာသည္႕ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ အျမန္လမ္းတုိးဂိတ္အိမ္ရာ၀င္းေန အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ရဲမြန္တပ္ၿမိဳ႕ေန အမ်ိဳးသား တစ္ဦးႏွင္႕အျခားအမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးတုိ႔ ေသဆုံးခဲ႔ျပီး မီနီဘက္စ္ယာဥ္ေပၚမွ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ေန အသက္ ၈ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးတုိ႔ ေသဆုံးခဲ႔ေၾကာင္း ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕မွ စုံစမ္းသိရိွရသည္။

ဟုိင္းလတ္ယာဥ္မွ ယာဥ္ေမာင္းမွာ အခင္းျဖစ္ပြားျပီးေနာက္တြင္ ယာဥ္အားထား၍ ထြက္ေျပး သြားခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္မွ ဟုိင္းလတ္ယာဥ္ေမာင္းအား ေထာက္ၾကန္႕နယ္ေျမရဲစခန္းမွ ယာဥ္(ပ)၂၅/ ၂၀၁၈၊ရာဇသတ္ၾကီး ပုဒ္မ-၃၀၄-က/၃၃၈၃၃၇/၂၇၉/၂၀၂ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

 

ထုိင္းသုိ႔ အလုပ္သြားလုပ္မည့္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား စီးနင္းလာသည့္ယာဥ္ ထုိင္းႏုိင္ငံ တာ့ခ္ခ႐ုိင္အတြင္း မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားကာ ျမန္မာလုပ္သား ၂၀ ေသဆုံးၿပီး သုံးဦးဒဏ္ရာရ

ျမန္မာလုပ္သားမ်ား စီးနင္းလာသည့္ယာဥ္ မီးေလာင္ကြၽမ္းေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သြားလုပ္မည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား စီးနင္းလာသည့္ ယာဥ္တစ္စီး မတ္ ၃၀ ရက္ နံနက္အေစာပိုင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခ္ခ႐ိုင္အတြင္း မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာလုပ္သား ၂၀ ေသဆံုးကာ သုံးဦးဒဏ္ရာရရွိသျဖင့္ ေဆး႐ံုတင္ ပို႔ထားရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ MoU စနစ္ျဖင့္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ Star Pioneer ေအဂ်င္စီမွ တာ၀န္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ အလုပ္သမား ၄၇ ဦး စီးနင္းလိုက္ပါလာသည့္ မွန္လံုယာဥ္သည္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အလြန္ ေတာင္ေပၚလမ္းအဆင္းတြင္ မီးေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေပၚပါလာသူမ်ားအနက္ ၂၀ မီးေလာင္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားအမ်ားအျပား မီးေလာင္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ တာ့ခ္ခ႐ိုင္ေဆး႐ံုသို႔ အေရးေပၚ တင္ပို႔ခဲ့ရေၾကာင္း မဲေဆာက္ရဲတပ္ဖြဲ႕က မတ္ ၃၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အတည္ျပဳသည္။

“မီးေလာင္တဲ့အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ေဆးလိပ္မီးကေန စေလာင္တာျဖစ္တယ္လို႔ ရဲေတြက သံုးသပ္တယ္။ အလယ္မွာရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကေန မီးခိုးေတြ အူထြက္လာၿပီး မီးစေလာင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္” ဟု မီးေလာင္ရာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သူ မဲေဆာက္မွ မစၥတာဖိဂ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ပလုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ရ Star Pioneer Co.,Ltd ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ Tomy (Thai-land) Co.,Ltd သို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္မည့္ အလုပ္သမား ၁၈၆ ဦးသည္ ျမ၀တီၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလးစီးျဖင့္ သြားေရာက္ရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမွတ္ IO-3824  သည္ မတ္ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အလြန္ တာ့ခခ႐ုိင္အနီး ေတာင္ေပၚအဆင္းလမ္းတြင္ ကားမီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၈ ဦး စုစုေပါင္း ၂၀ ဦး မီးေလာင္ေသဆုံးခဲ့ကာ အမ်ဳိးသမီးသုံးဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သျဖင့္ တာ့ခ္ခ႐ုိင္ေဆး႐ုံႀကီးသုိ႔ အေရးေပၚ ပုိ႔ေဆာင္ကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တာ့ခ္ခ႐ုိင္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈတြင္ ေသဆုံးသူႏွင့္ဒဏ္ရာရသူမ်ားအတြက္  လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ေသဆုံးသူ (၂၀) ဦးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၆၀ ႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ သုံးဦးအတြက္ က်ပ္သုံးသိန္း စုစုေပါင္းက်ပ္  ၆၃ သိန္းကုိ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာ လူမႈဖူလုံ ေရးအဖြဲ႕ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေအးႏွင့္အဖြဲ႔က လက္ခံရယူခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူမ်ား၏ အ​ေလာင္​းထားရွိရာ တာ့ခ္ခ႐ိုင္​​ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ျမ၀တီခ႐ိုင္​အုပ္​ခ်ဳပ္​​ေရးမွဴး ဦးထူးလြင္ႏွင့္အဖြဲ႕ သြား​ေရာက္​ၾကည္​႐ႈၿပီး​ ေဆး႐ံုတက္​​ေရာက္​​ေနရသူႏွစ္​ဦးကို အား​ေပးစကား​ေျပာကာ ​ေထာက္​ပ႔ံ​ေငြမ်ား ​ေပးအပ္ခဲ့သည္​။ အျခားအေရးႀကီးလူနာတစ္​ဦးကိုမူ ဖိစလုပ္​​ ေဆး႐ုံသို႔ တင္ပို႔ထားသည့္အတြက္ သြား​ေရာက္​ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္​း မရွိခဲ့​ေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္ေသဆံုးသူမ်ား၏ နစ္​နာမႈအတြက္​ ထိုင္​းႏိုင္​ငံတာ့ခ္​ခ႐ိုင္​အုပ္​ခ်ဳပ္​​ေရးမွဴး ႏွင့္ ရဲတပ္​ဖြဲ႕၀င္​မ်ားက ဥပ​ေဒႏွင့္အညီ နစ္နာေၾကး ရရွိ​ေအာင္​ကူညီ​ေဆာင္​ရြက္​သြားမည္​ျဖစ္​ၿပီး ထိုင္​းႏုိင္ငံသို႔ MoU လုပ္​သားအျဖစ္ ​တရား၀င္​သြား​ေရာက္​ျခင္​းျဖစ္​၍ G to G ​ေဆာင္​ရြက္​သြားမည္​ဟု ျမ၀တီခ႐ိုင္​အုပ္​ခ်ဳပ္​​ေရးမွဴး ဦးထူးလြင္​က ​ေျပာၾကားသည္​။

UBER က အေရွ႕ေတာင္အာရွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ၿပိဳင္ဘက္ Grab ထံ ေရာင္းခ်ခဲ့

စင္ကာပူတြင္ မတ္ ၂၆ ရက္က Uber ႏွင့္ Grab ႐ံုးခန္းမ်ားေရွ႕မွ ၀န္ထမ္းမ်ားက ျဖတ္သန္းသြားစဥ္ (Photo: AP)

UBER သည္ ၎၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ၿပိဳင္ဘက္ Grab ထံ မတ္ ၂၆ ရက္က ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ကားငွားရမ္းမႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားၾကားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတစ္ခု  အဆံုးသတ္သြားေစခဲ့သည္။ စင္ကာပူအေျခစိုက္ Grab သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရိွ Uber ၏ အင္တာနက္ Taxi အငွားလုပ္ငန္းႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းတို႔ကို လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ၿပီး ကယ္လီဖိုးနီးယားအေျခစိုက္ Uber သည္ အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ Grab တြင္ ရွယ္ယာ ၂၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရိွမည္ျဖစ္သည္။

အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္ကုမၸဏီက ေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့ျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္တစ္ခု၌ Uber က ေနာက္ဆုတ္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ Uber သည္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္တြင္ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာၿပိဳင္ဘက္ Didi Chuxing ကို ရွယ္ယာေ၀စုတစ္ ခုရယူၿပီး လုပ္ငန္းေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ Uber သည္ ယမန္ႏွစ္က ႐ုရွားတြင္လည္း ေဒသဆိုင္ရာၿပိဳင္ဘက္ Yandex ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ Grab ႏွင့္ ရရိွခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ Uber အတြက္ Didi ႏွင့္ရရိွခဲ့ ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အလားတူျဖစ္ခဲ့သည္။ လူဦးေရ သန္း ၆၅၀ ရိွေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေစ်းကြက္တြင္ လူလတ္တန္းစား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ကားငွားယူသည့္ ေစ်းကြက္တြင္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္ေနသည္။

 

ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳ ၿမိဳ႕ၾကားတြင္ အလွသစ္ဇာတ္အဖြဲ႕၏ ကား ဘရိတ္ေပါက္ တိမ္းေမွာက္ရာမွ လူေျခာက္ဦး ေသဆံုးၿပီး ၂၇ ဦး ဒဏ္ရာရ

Photo Credit – Ko Than Htike

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ၾကား ၊ လားရိႈးမႏၲေလး အဆင္းလမ္းတြင့္ (ယေန႔ ) မတ္လ ၉ ရက္ ညေန ၄ နာရီဝန္းက်င္ခန္႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ မင္းမင္းဦး အလွသစ္ဇာတ္အဖြဲ႕ကား တိမ္းေမွာက္၍ လူ ေျခာက္ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“ဒီကေန႔ ညေန ၄ နာရီေလာက္က ျဖစ္တာပါ။ ေသဆံုးတာေတာ့ ေျခာက္ဦးပါ။ က်န္တဲ့သူ ၂၇ ဦးလည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာေတြ ရၾကပါတယ္။ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕ကေနပြဲကၿပီး အျပန္လမ္းမွာ တိမ္းေမွာက္တာပါ။ ဘရိတ္ေပါက္တာျဖစ္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။ အခုေနာင္ခ်ိဳေဆးရံုမွာ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနၾကပါတယ္” ဟု အလွသစ္ ဇာတ္အဖြဲ႕မွ ပြဲလက္ခံ မန္ေနဂ်ာ ကိုရိႈင္းကိုကေျပာသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ (၉-၃-၂၀၁၈) တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ မႏၱေလးမွ “မင္းမင္းဦး” အလွသစ္ ဇာတ္ကားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕တြင္ ပြဲကၿပီး ျပန္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕ႏွင္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ၾကားတြင္ ဘရိတ္ေပါက္၍ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ပဲ ဇာတ္ကားတိမ္းေမွာက္ သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ၊ ေနာင္ခ်ဳိေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈခံ ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဇာတ္အဖြဲ႕မွ အမ်ိဳးသား ငါးဦး၊ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၆ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၂၇ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အလွသစ္ဇာတ္ကားတြင္ ဇာတ္အဖြဲ႕ဝင္ လူ ၄၀ ဝန္းက်င္ခန္႔၊ ဇာတ္ကပြဲ ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာေၾကာင္း သိရသည္။ တိုင္းသဘင္ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သဘင္လူမႈကူညီေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပင္ဦးလြင္ သဘင္အစည္းအ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုအပ္သည့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ သြားေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

Uber က အေရွ႕ေတာင္အာရွလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပိဳင္ဘက္ Grab ထံေရာင္းခ်မည္ဟု သတင္းထြက္

Photo : AP

Uber သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီ Grab ထံ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ေ၀ါစထရိဂ်ာနယ္ႏွင့္ ဘလြန္းဘတ္တို႔က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Grab သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္မ်ား၌ Uber ၏ေစ်းကြက္မ်ားကို ၀ယ္ယူေနၿပီး သေဘာတူညီခ်က္အရ Uber သည္ ၿပိဳင္ဘက္၏လုပ္ငန္းတြင္ ရွယ္ယာေ၀စုရရိွမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုခဲ့သည္။

Uber သည္ ရွယ္ယာေ၀စု၏ ပမာဏသည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ မွရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေက်ာ္ အထိရိွႏုိင္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ကိုးကားၿပီး ဘလြန္းဘတ္ႏွင့္ ေ၀ါစထရိတို႔က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေအအက္ဖ္ပီက ယင္းသတင္းႏွင္ပတ္သက္၍ Uber ကို ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း Uber က မတံု႔ျပန္ခဲ့ေပ။ စမတ္ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ကားလွမ္းငွားႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းတြင္ Uber သည္ အာရွ၌ ျပင္းထန္သည့္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈႏွင့္  ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ စင္ကာပူအေျခစိုက္ Grab ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရ႐ံုသာမက အိႏိၵယတြင္ Ola ၊ တ႐ုတ္ၿပိဳင္ဘက္ Didi Chuxing တို႔ႏွင့္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရသည္။ ဂ်ပန္ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းႀကီး Softbank သည္ Uber ၊ Didi ၊ Ola ႏွင့္ Grab တို႔တြင္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။

Didi ႏွင့္ Uber သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ကုမၸဏီခ်င္းပူးေပါင္းမႈ သေဘာတူညီမႈႏွင့္အတူ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Grab သည္ ေဒသတြင္း၌ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ေနသည္။ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မတိုင္မီတြင္ ငါးဆေက်ာ္ပို၍တိုးတက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အြန္လိုင္း ကားငွားရမ္းမႈေစ်းကြက္အတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ျပင္းထန္ေနသည္။