ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ခုန္တက္လာ၍ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၁၀၂၉၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ေအာက္တုိဘာ ၁၁  ရက္တြင္  ၁၂၂၃ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ခုန္တက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာေစ်းလည္း အျမင့္ပုိင္းတြင္ရွိေန၍ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၀၂၉၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္  ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာ လလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၈၀၀ ျဖင့္ တင္ထားေသာ စံခ်ိန္ကုိ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္မွစတင္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၈၅၀၀၀ အထိ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၆၉၀၀၀ အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး  စက္တင္ဘာ ၁၁  မွစတင္ကာ ေရႊေစ်းႏႈန္းစံခ်ိန္သစ္မ်ား ထပ္တင္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္အျဖစ္ က်ပ္ ၁၀၄၇၇၀၀ အထိျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၅၅၇၀၀ အထိျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ၉၄၁၂၀၀၊ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၃၉၅၀၀၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၄၈၄၀၀၊ ေမ ၉ ရက္တြင္  က်ပ္  ၉၃၈၀၀၀၊ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ ၉၃၂၉၀၀၊ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ၉၃၄၁၀၀၊ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ က်ပ္  ၉၅၀၅၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ၉၈၅၀၀၀ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၀၄၇၇၀၀ ျဖင့္ ေစ်းကြက္သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေစ်းအျဖစ္ စံခ်ိန္သစ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ဇူလုိင္လအတြင္း ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းအနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္  ၉၃၄၁၀၀ ( ဇူလုိင္ ၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၀၅၀၀ (ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္)၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၇၃၀၀ (ၾသဂုတ္ ၆ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၈၅၀၀၀ (ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္)၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊ ေစ်းအနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၆၅၀၀၀ (စက္ တင္ဘာ ၂၈ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၁၀၄၇၇၀၀ (စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဧၿပီလမွစ၍ အတက္အဆင္း ၾကမ္းလ်က္ရွိၿပီး လတစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔မွ ေဒၚလာ ၇၀ ခန္႔အထိ ကြာျခားခဲ့သည္။ လအလုိက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အနိမ့္ဆံုးႏွင့္အျမင့္ဆံုး ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၁၀-၁၃၆၄ ေဒၚလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၁၇-၁၃၄၇ ေဒၚလာ၊ မတ္တြင္ ၁၃၁၂-၁၃၅၅ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၃ -၁၃၅၄၊ ေမ တြင္ ၁၂၈၈-၁၃၁၉၊ ဇြန္တြင္ ၁၂၅၂- ၁၂၉၉၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၂၁၁-၁၂၅၈၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၁၇၄- ၁၂၂၁ ေဒၚလာ၊ စက္တင္ဘာ တြင္ ၁၁၈၂-၁၂၀၆ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကြာဟခ်က္ေဒၚလာ ၃၀ ၀န္းက်င္မွ ၅၀ ေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇြန္လဆန္းမွစ၍ အက်ပုိင္းသုိ႔ေရာက္လာၿပီး  ၾသဂုတ္လ လယ္တြင္ ၁၁၇၄ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ အထိက်ဆင္းခဲ့ကာ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၂၂၃ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

 

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း အက်ဘက္ေရာက္ေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းျမင့္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းက်ပ္ ၉၄၉၅၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေန

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၂၁၇ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ျဖင့္ အက်ဘက္ ေရာက္ေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၉၄၉၅၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိျပန္ၾကည့္ပါက ေမလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၁၈၀၀ (ေမ ၂၁ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၂၂ ၀၀ (ေမ ၁ ရက္)၊ ဇြန္လအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၁၇၀၀ (ဇြန္ ၅ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၉၅၀၀ (ဇြန္ ၁၅ ရက္)၊ ဇူလုိင္လအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၄၁၀၀ (ဇူလုိင္ ၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၀၅၀၀ (ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ေမ ၂၃ ရက္တြင္ ၁၂၉၁ ေဒၚလာ၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၂၇၄ ေဒၚလာ၊ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၂၅၂ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ၁၂၃၇ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၂၁၉ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၂၁၁ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၂၁၇ ေဒၚလာ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၂၂၇ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၈၉၀၀ အထိ ျမင့္တက္

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၂၂၇ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၈၉၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ျပန္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္၍ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၅၅၇၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ၉၄၁၂၀၀၊ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၃၉၅၀၀၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၄၈၄၀၀၊ ေမ ၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၈၀၀၀၊ ေမ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၃၄၇၀၀၊ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ ၉၃၂၉၀၀၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ၉၃၄၁၀၀၊ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၈၉၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ အတက္အဆင္းၾကမ္းလ်က္ရွိၿပီး လတစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔မွ ေဒၚလာ ၇၀ ခန္႔အထိ ကြာျခားခဲ့သည္။

လအလုိက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုး ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ၊ ေမတြင္ ၁၂၈၈-၁၃၁၉၊ ဇြန္တြင္ ၁၂၅၂-၁၂၉၉ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကြာဟခ်က္ ေဒၚလာ ၃၀ ၀န္းက်င္မွ ၆၀ ေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၂၆၂ ေဒၚလာ၊ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၂၅၂ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ၁၂၃၇ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၂၁၉ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၂၁၁ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၂၇ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ထုိးဆင္းေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၅၂၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေန

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၂၂၂ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ထုိးဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၅၂၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ဧၿပီလအတြင္း ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းအနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၉၉၀၀ (ဧၿပီ ၁ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၈၄၀၀ (ဧၿပီ ၁၉ ရက္)၊ ေမလအတြင္း ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၁၈၀၀ (ေမ ၂၁ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၂၂ ၀၀ (ေမ ၁ ရက္)၊ ဇြန္လအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၁၇၀၀ (ဇြန္ ၅ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၉၅၀၀ (ဇြန္ ၁၅ ရက္) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ အတက္အဆင္း ၾကမ္းလ်က္ရွိၿပီး လတစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔မွ ေဒၚလာ ၇၀ ခန္႔အထိ ကြာျခားခဲ့သည္။ လအလုိက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုး ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၁၂၃၈-၁၃၀၆ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၁၀-၁၃၆၄ ေဒၚလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၁၇-၁၃၄၇ ေဒၚလာ၊ မတ္တြင္ ၁၃၁၂-၁၃၅၅ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄၊ ေမတြင္ ၁၂၈၈-၁၃၁၉၊ ဇြန္တြင္ ၁၂၅၂-၁၂၉၉ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကြာဟခ်က္ ေဒၚလာ ၃၀ ၀န္းက်င္မွ ၆၀ ေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ေမ ၂၃ ရက္တြင္ ၁၂၉၁ ေဒၚလာ၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၂၇၄ ေဒၚလာ၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၂၆၂ ေဒၚလာ၊ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၂၅၂ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ၁၂၃၇ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၂၂၂ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း က်ဆင္းေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း အျမင့္ေစ်းတြင္ ဆက္ရွိေန

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၂၅၂ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၇၅၀၀ ၀န္းက်င္ အျမင့္ေစ်းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၅၅၇၀၀ အထိျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ၉၄၁၂၀၀၊ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၃၉၅၀၀၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၄၈၄၀၀၊ ေမ ၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၈၀၀၀၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၇၅၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ အတက္အဆင္း ၾကမ္းလ်က္ရွိၿပီး လတစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔မွ ေဒၚလာ ၇၀ ခန္႔အထိ ကြာျခားခဲ့သည္။ လအလုိက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုး ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄၊ ေမတြင္ ၁၂၈၈-၁၃၁၉၊ ဇြန္တြင္ ၁၂၅၂-၁၂၉၉ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ၁၂၃၇ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၂၅၂ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ထုိးဆင္းေနေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၉၃၇၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေန

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၅၀ ၀န္းက်င္အထိ ထုိးဆင္းေနေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာ မက်ဆင္းဘဲ က်ပ္ ၉၃၇၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေနေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၅၅၇၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၃၉၅၀၀၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၄၈၄၀၀၊ ေမ ၃၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၄၇၀၀၊ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ ၉၃၂၉၀၀၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၃၄၆၀၀၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၇၀၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ေမ ၂၃ ရက္တြင္ ၁၂၉၁ ေဒၚလာ၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၂၇၄ ေဒၚလာ၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၂၆၂ ေဒၚလာ၊ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၅၀ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၂၆၂ ေဒၚလာအထိ ထုိးဆင္းၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၄၆၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေန

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၂၆၂ ေဒၚလာအထိ ထုိးဆင္းၿပီး ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းႏႈန္းက်ပ္ ၉၃၄၆၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေနေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်းျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၅၅၇၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ၉၄၁၂၀၀၊ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၃၉၅၀၀၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၄၈၄၀၀၊ ေမ ၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၈၀၀၀၊ ေမ ၃၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၄၇၀၀၊ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ ၉၃၂၉၀၀၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၄၆၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက မတ္လအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းက်ပ္ ၉၃၅၉၀၀ (မတ္ ၁ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းက်ပ္ ၉၄၇၅၀၀ (မတ္ ၂၅ ရက္)၊ ဧၿပီလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းက်ပ္ ၉၃၉၉၀၀ (ဧၿပီ ၁ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းက်ပ္ ၉၄၈၄၀၀ (ဧၿပီ ၁၉ ရက္)၊ ေမလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းက်ပ္ ၉၃၁၈၀၀ (ေမ ၂၁ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းက်ပ္ ၉၄၂၂၀၀ (ေမ ၁ ရက္) တုိ႔ျဖစ္ သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဧၿပီလမွစ၍ အတက္အဆင္းၾကမ္းလ်က္ရွိၿပီး လတစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔မွ ေဒၚလာ ၇၀ ခန္႔အထိ ကြာျခားခဲ့သည္။ လအလုိက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုး ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၁၂၃၈-၁၃၀၆ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၁၀-၁၃၆၄ ေဒၚလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၁၇-၁၃၄၇ ေဒၚလာ၊ မတ္တြင္ ၁၃၁၂-၁၃၅၅ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကြာဟခ်က္ေဒၚလာ ၃၀ ၀န္းက်င္မွ ၇၀ ေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၂၇၄ ေဒၚလာ၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၂၆၂ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၃၂၅ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၉၅၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေန

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၃၂၅ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၉၅၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၅၅၇၀၀ အထိျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ၉၄၁၂၀၀၊ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၉၅၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိျပန္ၾကည့္ပါက ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၁၃၂၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၇၃၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္)၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၃၆၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္)၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၅၁၀၀ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၆၅၀၀ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္) တုိ႔ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ ေဒၚလာအထိျမင့္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၃၂၅ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း၊ ေရနံႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးမ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ႐ုရွား FBS ႐ုံးခ်ဳပ္၏ ကုမၸဏီ႐ုံးခြဲအမည္ခံကာ ေဒၚလာသုံးသိန္းေက်ာ္ႏွင့္ညိီမွ်ေသာ က်ပ္ေငြမ်ား တရားမ၀င္လႊဲေျပာင္းခဲ့သည့္ FBS Myanmar ၏ ဒါ႐ုိက္တာကုိ ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန အမႈဖြင့္

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း၊ ေရနံႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးမ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ႐ုရွား FBS ႐ုံးခ်ဳပ္၏ ကုမၸဏီ႐ုံးခြဲအမည္ခံကာ ေဒၚလာသုံးသိန္းေက်ာ္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ က်ပ္ေငြမ်ား တရားမ၀င္လႊဲေျပာင္းခဲ့သည့္  FBS Myanmar ၏ ဒါ႐ိုက္တာဦးေဇာ္မ်ဳိးဟန္ကုိ ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနက အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း အလုံၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ စုံစမ္းသိရသည္။

FBS Myanmar ၏ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေဇာ္မ်ဳိးဟန္ကုိ  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၉ ႏွင့္ ၁၆၃ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ဟု ဆုိကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒပုဒ္မ  ၁၇၁ ၊ ႏုိင္ငံျခားေငြစီမံ ခန္႔ခြဲမႈဥပေဒပုဒ္မ ၄၂ ၊ (ပ)၉၄/ ၂၀၁၈ ျဖင့္  မတ္ ၁၅ ရက္က အလုံၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါရဲစခန္းမွ သိရသည္။

အလုံၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ညပုိင္းတာ၀န္က်ရဲအရာရွိက “အမႈဖြင့္ထားတာက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံျခားေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒေတြနဲ႔ စစစက ဒီမွာအမႈဖြင့္ထားပါတယ္။ စစ္ေဆးတာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီက မဟုတ္ပါဘူး။ စစစက စစ္ေဆးတာျဖစ္ပါတယ္။ တရားစြဲတာလည္း စစစက ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မတ္ ၁၈ ရက္ ည ၁၀ နာရီခန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ အလုံၿမိဳ႕နယ္ ဆင္မင္းရပ္ကြက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ FBS Myanmar Incorporation ကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေဇာ္မ်ဳိးဟန္သည္ အင္တာနက္အြန္လုိင္းရွိ  Meta Trader – 4 (MT – 4) တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ကမၻာ႔ေရႊ၊ ေရနံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးအတြဲတုိ႔၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ခန္႔မွန္း၍ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ႐ုရွားႏုိင္ငံ FBS ႐ုံးခ်ဳပ္၏ ကုမၸဏီ႐ုံးခြဲအျဖစ္ အမည္ခံကာ ေကာ္မရွင္ခမ်ား ရယူ၍  Trader အေကာင့္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကုိ စ၍ လုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၀င္ေရာက္ေစ်းကစားလုိသူ  Trader မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ျမန္မာက်ပ္ေငြ စာရင္းအေကာင့္မွတစ္ဆင့္ ဦးေဇာ္မုိးဟန္၏ AYA Bank, KBZ Bank , CB Bank မ်ားရွိ ေငြစာရင္းအေကာင့္ ၂၅ ခုတုိ႔သုိ႔ ထည့္၀င္လုိေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြမ်ားကုိ CB Bank ၏ ေန႔စဥ္က်ပ္ေငြႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ လဲလွယ္ႏႈန္းေပါက္ေစ်းအတုိင္း၊ ၀ယ္ေစ်း၊ ေရာင္းေစ်းသတ္မွတ္၍ ၀ယ္ယူလုိေသာ အေကာင့္အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ေငြလႊဲေပးပုိ႔ရေၾကာင္း အမႈဖြင့္တုိင္တန္းခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ဘဏ္ေငြစာရင္းအေကာင့္မ်ားမွ ေငြလႊဲျခင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္းႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ  FBS (႐ုံးခ်ဳပ္)သုိ႔ CB Bank ၏ Master Card ၊ Visa Card ၊ Visa Pay တုိ႔ျဖင့္ ၎၏ CB Bank Mobile Banking စနစ္ကုိ က်င့္သုံး၍ ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ေငြမ်ားႏွင့္  Trader တုိ႔၏ Deposit ထည့္၀င္ေငြမ်ားကုိ ျမန္မာက်ပ္ေငြမွတစ္ဆင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားေၾကာင့္ ဦးေဇာ္မ်ဳိးဟန္က အက်ဳိးအျမတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ခုနစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္းခန္႕ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွ  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္အထိ ကာလအတြင္း  Trader ၃၉၉ ဦး တုိ႔အား Deposit ထည့္၀င္ေငြ  အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္သိန္းခြဲခန္႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ Trader ၂၀၀ တုိ႔မွ ထုတ္ယူေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသိန္းသုံးေသာင္းခန္႔ကုိလည္းေကာင္း ေန႔စဥ္ CB Bank ၏ ေပါက္ေစ်းအတုိင္း က်ပ္ေငြႏွင့္အေမရိကန္ေဒၚလာ လဲလွယ္ကာ ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ႐ုရွားႏုိင္ငံ FBS ႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔  Trader တုိ႔၏ Deposit ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသုံးသိန္းခန္႔ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ က်ပ္ေငြမ်ားကုိ တရားမ၀င္ လွဲလွယ္ေပးပုိ႔ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၉ ႏွင့္ ၁၆၃ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္  ဦးေဇာ္မ်ဳိးဟန္အား ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ တုိင္တန္းခဲ့ေၾကာင္း အမႈဖြင့္တုိင္တန္းခ်က္အရ သိရသည္။

FBS Myanmar ၏ တရား၀င္ Facebook စာမ်က္ႏွာသုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦးေဇာ္မ်ဳိးဟန္ အမႈဖြင့္လွစ္ခံရမႈကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားၿပီး ေျဖၾကားလာမႈမ်ားကုိ  ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမည ္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Bitcoin ဟုေခၚဆုိသည့္ အြန္လုိင္းေငြေၾကး ( Digital Currency ) မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳႏုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး အဆုိပါ အြန္လုိင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္ Bitcoin ကုမၸဏီမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခြင့္ျပဳထားမႈမရွိသည့္အျပင္ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ MLM ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ေ၀ဖန္ခံေနရေၾကာင္း သိရွိရၿပီး လက္ရွိတြင္ FBS Myanmar ကုိ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနက စတင္အမႈဖြင့္အေရးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းရွိ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည္ပမွတင္သြင္းၿပီး ဆင့္ပြားကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္း၀ယ္သည့္စနစ္ MLM ျဖင့္ ေရာင္းခ်႐ုံသာမက ေငြေၾကးကုိ အစုရွယ္ယာအျဖစ္ ထည့္၀င္ေစကာ ၎တုိ႔ထံ ေငြေၾကးအပ္ႏွံထား႐ုံျဖင့္ လစဥ္ႏွစ္စဥ္ အတုိးမ်ားမ်ား ရရွိႏုိင္သည္ဟု မက္လုံးမ်ားေပးကာ လူစုေဆာင္းသည့္ Online Trading အမည္ခံ Money Game လုပ္ေဆာင္လာၾကေၾကာင္း၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အတုိးေငြမေပးႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ ယုံၾကည္မႈပ်က္စီးလာကာ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္သူမ်ားအတြက္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ဆင့္ပြားကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္း၀ယ္သည့္ MLM အားသုံးစြဲသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းတားျမစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ MLM ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပသည့္ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၃၁၄ ေဒၚလာအထိ ျပန္က်ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၆၇၀၀ အထိ က်ဆင္း

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၁၄ ေဒၚလာျဖင့္ ေစ်းပိတ္ၿပီး မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၆၇၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ ၉၃၀၀၀၀ အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၄၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၉၃၀၆၀၀၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၉၂၉၂၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ က်ပ္ ၉၃၀၀၀၀ ေအာက္တြင္သာဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၃၆၂၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ၉၂၆၁၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၆၇၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၁၃၂၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၇၃၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္)၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၃၆၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္)၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၅၁၀၀ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၆၅၀၀ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္) တုိ႔ ျဖစ္သည္။