ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္က်ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၆၃၅ က်ပ္အထိျပန္တက္

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္က်ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၆၃၅ က်ပ္အထိျပန္ လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးသည္  ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ ထုိင္းဘတ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ စသည့္ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သိသိသာသာ ဆက္လက္အားေပ်ာ့ေနသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဇြန္လမွစတင္ကာ သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ရာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံ ခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀  ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀  ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားကာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၅၈၅ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္  ၁၆၂၂ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၆၅၀ ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ ထပ္တင္ခဲ့သည္။ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၈၀ အထိက်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ တြင္ က်ပ္ ၁၅၆၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀၊ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၆၂၂က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၆၅၀ အထိဆက္တက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၆၃၅ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၆ က်ပ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ  က်ပ္ ၁၆၅၀ ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သံုးလေက်ာ္အတြင္း ၃၀၄ က်ပ္၊ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊  ၾသဂုတ္တြင္ ၁၄၄၂-၁၅၇၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၁  ရက္တြင္ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၉၇ ျဖစ္သည္။

 

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္၀န္းက်င္သာ ရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၆၂၂ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္သစ္ထပ္တင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္တာတစ္ခုတြင္ ေငြလဲလွယ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္၀န္းက်င္သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၆၂၂ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးသည္ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ ထုိင္းဘတ္၊ တ႐ုတ္ ယြမ္ႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ စသည့္ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သိသိသာသာ ဆက္လက္အားေပ်ာ့ေနသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဇြန္လမွစတင္ကာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့ရာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္ စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားကာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၅၈၅ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၆၂၂ က်ပ္ျဖင့္ အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္ထပ္တင္ခဲ့သည္။ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၈၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၆၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၅၈၅ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၆၂၂ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၆ က်ပ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၆၀၅ က်ပ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သံုးလေက်ာ္အတြင္း ၂၇၆ က်ပ္၊ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ေက်ာ္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၄၄၂-၁၅၇၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၅၇ ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေစ်းႏႈန္းထက္ ခုနစ္က်ပ္ ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၈၄၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁၅၀ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၈၀ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၉ ဒသမ ၂၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၂၉ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား ၀မ္ ၁ ဒသမ ၅၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း က်ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၇၇ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ဆက္လက္ ျမင့္တက္

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၇၇ က်ပ္ အထိစံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးသည္  ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ ထုိင္းဘတ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ စသည့္ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဆက္လက္အားေပ်ာ့ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္  ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသ မ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၈၅ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ၉၅ ေအာက္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဇြန္လမွစတင္ကာ သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ရာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံ ခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀  ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားကာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၅၇၇ ျဖင့္ အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္ထပ္တင္ခဲ့သည္။ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၈၀ အထိက်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ တြင္ က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ ျပန္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၅၇၇ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚ လာ ၁၃၄၆ က်ပ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၇၇ က်ပ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သံုးလေက်ာ္အတြင္း ၂၃၁ က်ပ္၊ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၄၄၂-၁၅၇၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၅၀ ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေစ်းႏႈန္းထက္ က်ပ္ ၁၀ ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၈၂၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁၃၇ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၇၅ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၈ ဒသမ ၃၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၂၈ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၃ ဒသမ ၉၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား ၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၈ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၆၁ က်ပ္သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္တာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ပြိဳင့္ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၆၁ က်ပ္သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးသည္ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ ထုိင္းဘတ္၊ တ႐ုတ္ ယြမ္ႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ စသည့္ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဆက္လက္ အားေပ်ာ့ေနဆဲျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဇြန္လမွစတင္ကာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့ရာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀ ျဖင့္ အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္တင္ထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၄၄၂-၁၅၇၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၄၇ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေစ်းႏႈန္းထက္ ၅ က်ပ္ ျမႇင့္တင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၇၉၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁၂၇ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္း ဂစ္ ၃၇၃ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၇ ဒသမ ၅၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၂၈ က်ပ္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း ျပန္တက္ေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၅၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္

စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ဒသမ ၃၁ ပြိဳင့္၀န္းက်င္အထိ ျပန္တက္လာၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၅၅ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ မတ္လတြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမလတြင္ ၉၄ ဒသ မ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္လတြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၈၅ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္အထက္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမလတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္လတြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၄၄၂-၁၅၇၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၃၄ ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ ေစ်းႏႈန္းအတုိင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၇၈၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁၂၃ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၇၂ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၇ ဒသမ ၃၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၂၆ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၃ ဒသမ ၈၅ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ပြိဳင့္ေအာက္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၁၅ အထိ က်ဆင္း

ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ပြိဳင့္ေအာက္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၁၅ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးသည္ ထုိင္းဘတ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာစသည့္ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဆက္လက္ အားေပ်ာ့လ်က္ေနသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၄၉၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၈၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ ျပန္တက္ခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၅၁၅ က်ပ္အထိ ျပန္က်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၆ က်ပ္ႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၇၀ က်ပ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း ၂၂၄ က်ပ္၊ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၁၅ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၇၆၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁၂၀ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၇၀ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၇ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၂၃ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၃ ဒသမ ၅၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား ၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အၫႊန္းကိန္း ၉၆ ပြိဳင့္အထက္ ဆက္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၁၀-၁၅၃၀ ၾကား အတက္အက်ျဖစ္ေန

ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၆ ပြိဳင့္အထက္ ဆက္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၁၀-၁၅၃၀ ၾကား အတက္အက်ျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀  ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ၁၄၆၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၁၄၈၈ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၅၂၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၃၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၁၀ အထိျပန္က်ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၆ က်ပ္ႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၆၀ ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း ၂၁၄ က်ပ္၊ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔အထိ က်ပ္ေငြ တန္ဖုိးက်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြ ေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၇၀၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁၀၀ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၆၆ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၆ ဒသမ ၅၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၇  က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၃ ဒသမ ၆၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

 

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၁ က်ပ္အထိ က်ဆင္း

ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ေရာက္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၁ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ အီးယူေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တုိ႔၏ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ကုန္သြယ္ေရး အတားအဆီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားအေပၚ စုိးရိမ္မႈက်ဆင္းလာ၍ ေဒၚလာအညႊန္းကိန္း ျပန္လည္အားေပ်ာ့လာျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဇြန္လလယ္မွစ၍ ေဒၚလာေစ်းသိသိသာသာ စတင္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၄၂၉ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၄၃၂ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၄၃၆ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၁၄၂၇ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၇၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၅၅ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၄၉ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၃ ဒသမ ၄၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၀ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၈၅ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၃၈ က်ပ္ျဖစ္သည္။

တစ္လေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၂၆ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ကာ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ စံခ်ိန္တင္ေစ်းကုိမီရန္ ၁၂ က်ပ္သာလုိ

ဇြန္ ၁၁ ရက္မွ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္အထိ ရက္ေပါင္း တစ္လေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၂၆ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းကုိ မီရန္ ၁၂ က်ပ္သာ လုိေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာေစ်း မာလာျခင္းေၾကာင့္ ဇြန္လလယ္မွစ၍ ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ပုိ႔ကုန္ရေငြ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၄၆ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ဘဏ္စာရင္းေစ်း (Away) ၁၄၄၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ကမာၻ႔ေဒၚလာေစ်း ၉၅ ပြိဳင့္အထက္အထိ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်း ႏွစ္ရက္အတြင္း က်ပ္ ၁၀ ေက်ာ္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္ေသာ ယူ႐ုိ၊ စင္ကာပူေဒၚလာ၊ မေလးရွား ရင္းဂစ္ႏွင့္ ထုိင္းဘတ္ေစ်းမ်ားပါ ရက္ပုိင္းအတြင္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုး ေငြလဲႏႈန္းထားအျဖစ္ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္၂၈ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၇ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၁၀၊ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၄၁၁ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ ၁၄၁၅ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၄၂၆ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းကုိ မီရန္ ၁၂ က်ပ္သာ လုိေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမာၻ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္တြင္ ၉၄ ဒသမ ၉၈ ပြိဳင့္အထိ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွ စတင္ကာ ကမာၻ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒၏ စီးပြားေရးအားေကာင္းသည့္ ရႈျမင္သံုးသပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အတုိးႏႈန္း ဆက္လက္တုိးျမႇင့္မည့္ အလားအလာ ေကာင္းမြန္ေနၿပီး ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ပုိင္း ျပန္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဇြန္လလယ္မွစ၍ ေဒၚလာေစ်းသိသိသာသာ စတင္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္၂၈ ရက္တြင္ ၁၄၀၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၈၄ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၀၀ ၊ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၄၀၆ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၁၀၊ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၄၁၁ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ ၁၄၁၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၁၄၁၅ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၆၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁၀၄၉ က်ပ္၊ မေလးရွား ရင္းဂစ္ ၃၄၉ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၃ ဒသမ ၃၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၁ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၆၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၅ က်ပ္အထိ ခုန္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၀ ရက္ေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းျဖစ္လာ

ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၀ ရက္ေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္း ျဖစ္လာေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္အထက္ေရာက္ၿပီး  ၉၄ ဒသမ ၈၀ ပြိဳင့္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့ကာ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ တစ္ေဒၚလာ ၁၀ က်ပ္ခုန္တက္၍ ၁၃၆၅ က်ပ္အထိ ျမင့္ တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၀၃ ဒသမ ၈၂ ပြိဳင့္အထိျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၈၈ ဒသမ ၆၃ ပြိဳင့္အထိ က်ဆင္း ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာ တြင္ ၉၄ ဒသမ ၁၈ ပြိဳင့္၊ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၉၂ ဒသမ ၃၆ ပြိဳင့္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလကုန္ပုိင္း အထိ ၉၁ ပိြဳင့္အထက္တြင္ရွိေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ေမ ၁ ရက္တြင္ ၉၂ ပြိဳင့္အထက္၊ ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္ အထက္၊ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္အထက္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅ ပိြဳင့္အထက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လလယ္မွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာ သာက်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္ တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီတြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၃၄ က်ပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္အထိ၊ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ၁၃၂၄ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧၿပီလကုန္ပုိင္း ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၃၁ က်ပ္၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၆၅ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၅၉ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၅၈၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁၀၀၉ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၄၁ ဒသမ ၅က်ပ္၊ ထုိင္း ဘတ္ ၄၂ ဒသမ ၄ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၀ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၂၅ က်ပ္၊ ေတာင္ ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၂၈ က်ပ္ျဖစ္သည္။