<

ယူရုိ ၂၀၂၄ ၿပိဳင္ပြဲအား အိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပခြင့္ရရန္ ဂ်ာမနီ အေလးသာေန

လာမည့္ ယူရုိ ၂၀၂၄ ၿပိဳင္ပြဲအား အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရရန္ ဂ်ာမနီႏွင့္ တူရကီႏုိင္ငံတုိ႔ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနေသာ္လညး္ UEFA ၏ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္မႈအရ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွာ အိမ္ရွင္ျဖစ္ခြင့္ရရန္ ပုိအေလးသာေနေၾကာင္း သိရသည္။

UEFA ၏ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္မႈတြင္ တူရကီႏုိင္ငံသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ တည္းခုိရန္ ဟုိတယ္အခက္အခဲမ်ားရွိေနျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ယူရုိၿပိဳင္ပြဲအား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနၿပီးေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ဥေရာပေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(UEFA)သည္ ယူရုိ ၂၀၂၀ ၿပိဳင္ပြဲအား နုိင္ငံေပါင္း (၁၂)ႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕(၁၂)ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ယူရုိ ၂၀၂၀ ၿပိဳင္ပြဲကုိမူ ႏုိင္ငံတစ္ခုတည္းတြင္သာ က်င္းပသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားရာ ဂ်ာမနီႏွင့္ တူရကီတုိ႔မွာ လက္ခံက်င္းပခြင့္အတြက္ အၿပိဳင္ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသည္ ယူရုိ ၂၀၂၀ ၿပိဳင္ပြဲအား လက္ခံက်င္းပမည့္ (၁၂)ႏုိင္ငံတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ယူရုိ၂၀၂၄ ၿပိဳင္ပြဲအား ၿမိဳ႕ႀကီး(၁၀)ၿမိဳ႕ရွိ ကြင္း(၁၀)ကြင္းတြင္ က်င္းပသြားမည္ဟု UEFA ထံ အဆုိျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

တူရကီႏုိင္ငံမွာလည္း ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ျခင္းႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္မည့္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲႀကီးတစ္ခုအား  ပထမဆုံးအႀကိမ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ာမနီႏွင့္ တူရကီတုိ႔သည္ ဆက္ဆံေရးတင္းမာသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး UEFA က လာမည့္ စက္တင္ဘာ (၂၇)ရက္တြင္ ယင္း(၂)ႏုိင္ငံအနက္ အိမ္ရွင္ျဖစ္မည့္ႏုိင္ငံအား အတည္ျပဳထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.