<

ယူရုိ ၂၀၂၄ ၿပိဳင္ပြဲအား အိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပခြင့္ရရန္ ဂ်ာမနီႏွင့္တူရကီတုိ႔ အၿပိဳင္ျဖစ္ေန

 

လာမည့္ ယူရုိ ၂၀၂၄ ၿပိဳင္ပြဲအား အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရရန္ ဂ်ာမနီႏွင့္ တူရကီႏုိင္ငံတုိ႔ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနၿပီး စက္ဘာတင္(၂၇)တြင္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဥေရာပေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(UEFA)သည္ ယူရုိ ၂၀၂၀ ၿပိဳင္ပြဲအား နုိင္ငံေပါင္း (၁၂)ႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕(၁၂)ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ယူရုိ ၂၀၂၀ ၿပိဳင္ပြဲကုိမူ ႏုိင္ငံတစ္ခုတည္းတြင္သာ က်င္းပသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားရာ ဂ်ာမနီႏွင့္ တူရကီတုိ႔မွာ လက္ခံက်င္းပခြင့္အတြက္ အၿပိဳင္ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသည္ ယူရုိ ၂၀၂၀ ၿပိဳင္ပြဲအား လက္ခံက်င္းပမည့္ (၁၂)ႏုိင္ငံတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ယူရုိ၂၀၂၄ ၿပိဳင္ပြဲအား ၿမိဳ႕ႀကီး(၁၀)ၿမိဳ႕ရွိ ကြင္း(၁၀)ကြင္းတြင္ က်င္းပသြားမည္ဟု UEFA ထံ အဆုိျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

တူရကီႏုိင္ငံမွာလည္း ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ျခင္းႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္မည့္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ယူရုိၿပိဳင္ပြဲအား ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပခြင့္ရရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ တည္းခုိရမည့္ ဟုိတယ္အခက္အခဲ မ်ားရွိေနၾကာင့္ UEFA က အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပႏုိင္ျခင္းရွိ၊မရွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာလ်က္ရွိသည္။

ဂ်ာမနီႏွင့္ တူရကီတုိ႔သည္ ဆက္ဆံေရးတင္းမာသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ရာ ယခုၿပိဳင္ဆုိင္မႈတြင္လည္း မည္သည့္ႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္ျဖစ္ခြင့္ရမည္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေနသည္။

 

September 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.