<

ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္ ေျခာက္ဦးအတြက္ ေလးလအတြင္း စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္သန္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏွစ္လအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္ဆီဖုိး ေငြက်ပ္ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႔၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္ ေျခာက္ဦးအတြက္ ေလးလအတြင္း စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္သန္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏွစ္လအတြင္း ေမာေတာ္ယာဥ္ စက္ဆီဖုိး ေငြက်ပ္ ၁ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ဆ႒မေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၏ ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔တြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္း မဟုတ္တဲ့ ဥကၠ႒နဲ႔ အဖဲြ႕၀င္။ အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔အတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြနဲ႔ စရိတ္မ်ား အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ က်ခံသုံးစဲြႏုိင္ေရး လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ ေျခာက္ဦးရဲ႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇  ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္ ၂၀၀၅၄၆၆၆ နဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလနဲ႔ မတ္လတုိ႔အတြက္ စက္ဆီဖုိး ေငြက်ပ္ ၁၃၃၈၀၀၀ တုိ႔အတြက္ ရန္ပုံေငြ လုံေလာက္မႈ ရွိတဲ့အတြက္ ႏွစ္လြန္အသုံးစရိတ္အျဖစ္ က်ခံသုံးစဲြခြင့္ရရွိေရး စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာကုိ တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦသာေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖဲြ႔အတြက္ ႐ုံးအေဆာက္အအံု သတ္မွတ္စီစဥ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ယင္းအဖဲြ႕တြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း မဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အေဆာင္အေယာင္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သတ္မွတ္စီစဥ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႔သုိ႔ တင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖဲြ႕တြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ဥကၠ႒အတြက္ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္သိန္း ၂၀ ႏွင့္ Wagon တစ္စီး၊ အဖဲြ႔၀င္ ေျခာက္ဦးအတြက္ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္ ၁၀ သိန္းစီႏွင့္ Micro Bus ႏွစ္စီး၊ အေဆာင္အေယာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ စက္သုံးဆီ၊ ေခ်ာဆီ၊ ယာဥ္ေမာင္း လစာမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ျပင္ဆင္ျခင္းကိစၥကုိ သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း၏ ဘ႑ာေငြ အသုံးစရိတ္မွ က်ခံရန္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ အားကစား ေလ့က်င့္ေရးစခန္း Gold Camp၊ Cluser – 3 အေဆာင္ (7) ရွိ (01,02,03,04,12,13,14) တုိ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅ တြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖဲြ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႔ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ ဖဲြ႕စည္းရမည္ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိရာ အဆုိပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည္စုံသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း မဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႔ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ ဦးဥာဏ္၀င္း၊ ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါ၀င္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္ စုစုေပါင္း ၁၃ ဦးပါရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူ ေပးေရးအဖဲြ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္စဲြပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၈၆၅/၂၀၁၇ ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၏ ၆ လတာကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႔ဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္၀င္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးတုိ႔က ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

 

August 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.