<

ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရေငြက်ပ္၂၀၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး သံုးေငြက်ပ္ ၁၇၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ လ်ာထားသည့္အတြက္ ပိုေငြက်ပ္ ၂၈၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ

ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ရေငြက်ပ္ ၂၀၁၂ ဒသမ ၂၀၄ ဘီလ်ံ ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး သံုးေငြက်ပ္ ၁၇၂၅ ဒသမ ၅၅၉ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္ပိုေငြ က်ပ္ ၂၈၆ ဒသမ ၆၄၅ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြသံုးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ရေငြက်ပ္ ၂၀၁၂ ဒသမ ၂၀၄ ဘီလ်ံ ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး သံုး ေငြက်ပ္ ၁၇၂၅ ဒသမ ၅၅၉ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္ပိုေငြ က်ပ္ ၂၈၆ ဒသမ ၆၄၅ ဘီလ်ံျဖစ္သည္ကို အဆင့္ဆင့္စိစစ္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး လ်ာထားေၾကာင္း၊ ရေငြမ်ားကိုလည္း ရႏိုင္သမွ် အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားရွာေဖြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ရေငြအပိုင္းတြင္ သာမန္ရေငြ က်ပ္ ၉၈၀ ဒသမ ၇၅၂ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပအကူအညီရေငြ ၆၅ ဒသမ ၁၂၅ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေခ်းယူရေငြ က်ပ္ ၅၇၆ ဒသမ ၃၃၂ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၆၂၂ ဒသမ ၂၀၉ ဘီလ်ံ လ်ာထားေၾကာင္း၊ သံုးေငြအပိုင္းတြင္ သာမန္သံုးေငြ က်ပ္ ၃၁၀ ဒသမ ၈၄၈ ဘီလ်ံ၊ ေငြလံုးေငြရင္းသံုးေငြ က်ပ္ ၉၈၄ ဒသမ ၁၄၄ ဘီလ်ံ၊ ေၾကြးၿမီသံုးေငြ က်ပ္ ၃၈ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၃၃ ဒသမ ၆၁၄ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္ပိုေငြ က်ပ္ ၂၈၈ ဒသမ ၅၉၅ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္ျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ရေငြပိုင္းတြင္ သာမန္ရေငြက်ပ္ ၂၅၄ ဒသမ ၇၄၁ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေခ်းယူရေငြ က်ပ္ ၁၃၅ ဒသမ ၂၅၄ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၈၅ ဒသမ ၉၉၅ ဘီလ်ံ လ်ာထားေၾကာင္း၊ သံုး ေငြပိုင္းတြင္ သာမန္သံုးေငြ က်ပ္ ၂၀၇ ဒသမ ၄၉၇ ဘီလ်ံ၊ ေငြလံုးေငြရင္း သံုးေငြမွာ က်ပ္ ၁၇၁ ဒသမ ၉၈၀ ဘီလ်ံ၊ ေ<ကးၿမီသံုးေငြ က်ပ္ ၁၂ ဒသမ ၄၆၈ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၉၁ ဒသမ ၉၄၅ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္လိုေငြ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၉၅၀ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာမန္ရေငြတြင္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႔၏ အခြန္အေကာက္ရေငြ၊ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ေလယာဥ္ျဖတ္ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းခရေငြ၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္ခရေငြႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္၏ ဆိပ္ကမ္းအခြန္အခ ရေငြတို႔သည္ အဓိက ရေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေငြလံုးေငြရင္း ရေငြမ်ားတြင္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ မႏၲေလးဆိပ္ကမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ မဲေခါင္-လန္ခ်န္း အထူးရန္ပံုေငြ ၀မ္ပံုဆိပ္ကမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ ေရဒါစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အတိုင္ပင္ခံ ငွားရမ္းခ ေပးေခ်ျခင္း၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး၏ ရခိုင္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရယာဥ္အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဒလသေဘၤာက်င္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့မီးရထား၏ ရထားေျပးဆြဲမႈကို ဗဟိုဌာနမွ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စနစ္ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေရး စီမံကိန္းတို႔အတြက္ ရရွိမည့္ ျပည္ပအကူအညီ ရေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္တြင္ ျပန္လည္သံုးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲေခါင္-လန္ခ်န္း အထူးရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမွလြဲ၍ က်န္သည့္လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားအားလံုး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္း၊ တြံေတးတူးေျမာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း၊ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္ေခါင္းသစ္ သံလမ္းျပဳျပင္ေရးစက္မ်ား၊ စက္ေခါင္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးစက္႐ံု၊ လူစီးတြဲ၊ ကုန္တြဲသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးစက္႐ံု တည္ေထာင္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဖလမ္းေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာႏွင့္ Cyber လံုျခံဳေရး ဦးစီးဌာန၏ ျမန္မာၿဂိဳလ္တုစနစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထည့္၀င္ျခင္း၊ Microsoft လိုင္စင္ခမ်ား ေပးေခ်ျခင္း၊ သက္တမ္းလြန္ေရယာဥ္မ်ား အစားထိုး ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရယာဥ္သစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၁၅၀၀ တန္ ကုန္တြဲေရယာဥ္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို အဓိက လ်ာထားေၾကာင္း၊ ျပည္ပအကူအညီႏွင့္ ျပည္ပေခ်းေငြတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းမွ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန က်ခံရမည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

 

July 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.