<

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ကာလအတြင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၈၆ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း ၁၂၄ ခု ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က တင္သြင္းသည့္ အဆိုတစ္ခု အတည္ျပဳ

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ကာလအတြင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၈၆ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၁၂၄ ခု ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုတစ္ခု အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွဆန္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးရွိ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ဖူလံုစြာ ရရွိေစေရးအတြက္ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ အသိပညာ၊ နည္းပညာမ်ား အေထာက္အပံ့ အကူအညီေပးၿပီး G.A.P စနစ္ (Good Agriculture Practice) နည္းစနစ္ျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဆိုအား ေထာက္ခံသူမ်ားသည့္အတြက္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာရင္းေကာင္စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊    သိပၸံနည္းပညာႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ဥပေဒၾကမ္း၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔လာသည့္ ျမန္မာသမိုင္းအဖြဲ႕ဥပေဒ ၾကမ္း၊ သစ္ေတာဥပေဒၾကမ္း၊ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားႏွင့္အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယိုဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သြားႏွင့္ခံတြင္းေကာင္စီ ဥပေဒၾကမ္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶ သာသနာျပဳ တကၠသိုလ္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ တင္ သြင္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္း ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အမည္စာရင္း ေတာင္းခံျခင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီး ေပးပို႔လာေသာ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ကာလတြင္ တင္သြင္းေမးျမန္းခဲ့သည့္ အဆိုမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအား ေမ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ရပ္နားခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအား ၁၈ ရက္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

June 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.