<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးတြင္ လက္နက္ကိုင္ ထိေတြ႕မႈ ၉၂ ႀကိမ္ႏွင့္ ေဒသႏၲရ လက္လုပ္မိုင္း အသံုးျပဳတိုက္ခိုက္မႈ ၁၇ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားၿပီး ဧၿပီလထက္ အႀကိမ္အေရအတြက္ပုိမ်ားဟု MIPS လစဥ္မွတ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပ

ဧၿပီ ၄ ရက္က International Business Center တြင္ Norwegian People’s Aid မွ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရး သ႐ုပ္ျပေနစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးတြင္ လက္နက္ကိုင္ထိေတြ႕မႈ (Armed Clash) ၉၂ ႀကိမ္ႏွင့္  ေဒသႏၲရ လက္လုပ္မိုင္း အသံုးျပဳသည့္ တိုက္ခိုက္မႈ (Improvised Explosive Devices Attack) ၁၇ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း Myanmar Institute for Peace and Security (MIPS) ၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အခ်က္အလက္ ေဒတာေဘ့စ္ (Township-based Conflict Monitoring System Data-base) တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

MIPS ၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေရး အခ်က္အလက္ ေဒတာေဘ့စ္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ (Armed Incidents) (လက္နက္ကိုင္ထိေတြ႕မႈႏွင့္ ေဒသႏၲရ လက္လုပ္မိုင္း အသံုးျပဳသည့္ တိုက္ခိုက္မႈ) ၇၃ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ ၁၀၉ ႀကိမ္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ဧၿပီလအတြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ေမလတြင္မူ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္အထိ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ေမလတြင္ လက္နက္ကိုင္ထိေတြ႕မႈတုိက္ပြဲ အႀကိမ္အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာခဲ့ေသာ္လည္း တုိက္ပြဲႀကီး ျဖစ္ပြားမႈအႀကိမ္ အေရအတြက္မွာမူ ဧၿပီလေအာက္ နည္းပါးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း MIPS ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“တုိက္ပြဲအေရအတြက္က ေမလမွာေတာ့ ပိုမ်ားလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိက္ပြဲႀကီးေတြ ေလ်ာ့သြားတယ္ေပါ့။ ေမလမွာေတာ့ တုိက္ပြဲထိေတြ႕မႈေတြေတာ့ ပိုမ်ားလာတယ္။ တုိက္ပြဲႀကီးေတြေတာ့ ေလ်ာ့လာတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာပါ။ စစ္ရဲ႕သေဘာသဘာ၀အရ Adjustment ေပါ့။ ဒီလုိလုပ္ၾကတယ္ လုိ႔ေတာ့ျမင္တယ္။ တစ္ဖက္က စစ္နည္းဗ်ဴဟာ ေျပာင္းတဲ့အလားအလာ ေတြ႕ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ KIO ဘက္ကဆုိရင္ သူတို႔က အရင္တုန္းက စခန္းထုိင္တုိက္တဲ့ စစ္ပြဲသဏၭာန္ကေနၿပီးေတာ့ ေျပာက္က်ား စစ္သဏၭာန္ကို ပိုၿပီးေျပာင္းလာတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီအလားအလာကို ေတြ႕ရတယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အခ်ိဳ႕တပ္မေတြကို ျပန္႐ုပ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔လည္း စစ္ပြဲပံုသဏၭာန္ေတြ ေျပာင္းလာတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ေျမျပင္ေပၚ ေတြ႕ေနရတာကေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးကေနၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ တုိက္နည္းတုိက္ဟန္ေတြ ေျပာင္းလာမယ့္ အလားအလာေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေမလအတြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း အျမင့္မားဆံုး ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာ၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA အဖြဲ႕တုိ႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ပြဲမ်ားမွာ ဧၿပီတြင္ ၃၈ ႀကိမ္သာရွိခဲ့ရာမွ ေမလတြင္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကား ထိေတြ႕မႈ ၅၅ ႀကိမ္အထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ တုိက္ပြဲအေရအတြက္ ျမင့္မားလာေသာ္လည္း KIA အထုိင္စခန္းမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူ၊ ေလေၾကာင္းပစ္ကူတုိ႔ႏွင့္ တုိက္ခုိက္မႈ အေရအတြက္မွာ ဧၿပီလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း MIPS က ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု (Nothern Alliance) အဖြဲ႕က တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ေနရာေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ အႀကိမ္မ်ားစြာ တန္ျပန္တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေမလအတြင္း လက္နက္ကိုင္ ထိေတြ႕မႈ အေရအတြက္ ပုိမုိျမင့္မားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) တို႔အၾကားတြင္လည္း တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (AA) တို႔အၾကားတြင္ ထိေတြ႕မႈ ရွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း MIPS က ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမ ၁၇ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္မူ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU လက္ေအာက္ခံ KNLA အဖြဲ႕တို႔အၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေဒတာေကာက္တဲ့စနစ္ရွိတယ္။ အဲဒီစနစ္မွာ ေျမျပင္ကတာ၀န္ရွိတဲ့ သူေတြက ေကာက္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ သူတို႔ဆီက အတည္ျပဳတာ မ်ိဳးေတြရွိတယ္။ ေျမျပင္ကေန အတည္ျပဳတာေတြရွိတယ္။ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ Report ေတြကေနၿပီးေတာ့ ၾကည့္တာေတြရွိတယ္။ သတင္းထုတ္ျပန္တာေတြျပန္ၿပီး အတည္ျပဳတာမ်ိဳး ပံုစံေတြနဲ႔ စစ္တမ္းယူပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၌ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဖားကန္႔ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အလားအလာကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း စစ္ဘက္ပစ္မွတ္ မဟုတ္ေသာ အရပ္သားဆိုင္ရာ ပစ္မွတ္မ်ားကို ေဖာက္ခြဲတိုက္ခုိက္မႈ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်သြားေသာ္လည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း MIPS က သံုးသပ္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

 

June 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.