<

ျမန္မာႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔၏ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးကို အဆင္ေျပေစလိမ့္မည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ေျပာၾကား

ဒုကၡသည္မ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မဟာမင္းႀကီး မိုဟာမက္အဘူကာလမ္က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီတို႔အၾကား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့မႈကို ဇြန္ ၁ ရက္က ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး ယင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၃၁ ရက္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ၊ ကုလသမဂၢ၏ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေအဂ်င္စီ (UNHCR) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) တို႔က ၎တို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ အဆက္မျပတ္ ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခအေနရပ္မ်ား ဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ တစ္ရပ္ကို သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

“ဒါက အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတစ္ရပ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထင္တယ္”ဟု မိုဟာမက္ အဘူကာလမ္က Benar News သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“UNHCR၊ UNDP တို႔နဲ႔ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာက ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေခ်ာေမြ႕ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မယ္။ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ အခ်ဳိးညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါတယ္” ဟုလည္း ကာလမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကာလမ္က ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရအေနျဖင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈရျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧၿပီလအတြင္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ UNHCR တို႔သည္ ႏိုင္ငံမဲ့ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ား မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခားနားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာတစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ယင္းမတိုင္မီ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရး၌ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီႏွစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔၏ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးဆြဲမႈကို လာမည့္သီတင္းပတ္အတြင္း အၿပီးသတ္မည္ဟု UNHCR က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုေနာက္ဆံုး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာသည္ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခအေနရပ္မ်ား ဖန္တီးရန္ လိုအပ္သည့္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိခဲ့တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ မူရင္းေနရာေတြနဲ႔ ျပန္လာဖို႔ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြအပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ၀င္ေရာက္ဖို႔ UNHCR နဲ႔ UNDP ကို ခြင့္ျပဳေပးတဲ့ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကိုလည္း ေပးပါတယ္” ဟု ေမ ၃၁ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္တြင္ UNHCR က ေျပာၾကားထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ စတင္သက္၀င္သည္ႏွင့္ UNHCR သည္ ေျမျပင္အေျခအေနရပ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ UNHCR အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ၎တို႔၏ မူရင္းေနရာမ်ားရွိ အေျခအေနရပ္မ်ားအေၾကာင္း လြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးကာ ၎တုိ႔အား ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အေျခအေနရပ္မ်ား ဟုတ္ မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း UNHCR က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 

June 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.