<

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ JICA ၊ World Bank ၊ ADB စသည္တုိ႔မွ ေခ်းေငြ ၁၄ ခု ရယူ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ JICA ၊ World Bank ၊ ADB စသည္တုိ႔မွ ေခ်းေငြ ၁၄ ခု ရယူကာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရယူထားသည့္ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေခ်းေငြ ၁၄ ခုတြင္ JICA ေခ်းေငြ ခုနစ္ခု ဂ်ပန္ယန္း ၁၀၈ ဒသမ ၈၅၀ ဘီလ်ံ၊ World Bank ေခ်းေငြ ႏွစ္ခု အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၀ သန္း၊ ADB ေခ်းေငြ ႏွစ္ခု အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀၊ China Development Bank ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဒသမ ၄၀၈ သန္း၊ Exam Bank of Korea ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၊ ဂ်ာမနီေခ်းေငြ ယူ႐ို ၂၃ ဒသမ ၈၈၃ သန္းတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေခ်းေငြမ်ားတြင္ JICA ေခ်းေငြ ခုနစ္ခုအနက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ သာေကတ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို Marubeni Co, Ltd ႏွင့္ Pre-Engineering လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အျပင္ 230 KV ခြဲ႐ံု ေလး႐ံု အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရးကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း အဆင့္ (၁)အား JICA ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 500 KV မိတၳီလာခြဲ႐ံုႏွင့္ ေတာင္ငူခြဲ႐ံု ဓာတ္အားလိုင္း စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ ဂ်ပန္ယန္း ၂၄ ဒသမ ၆၇၈ ဘီလ်ံမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ ဂ်ပန္ယန္း ၀ ဒသမ ၄၀၃ ဘီလ်ံသာ ထုတ္ယူထားၿပီး Consultant လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ကာ လုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားက ေခၚယူကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ အဆင့္ (၂) ျဖစ္သည့္ 500 KV ဘုရားႀကီး-လႈိင္သာယာ ဓာတ္အားလိုင္း၊ 500 KV ဘုရားႀကီးခြဲ႐ံုႏွင့္ လႈိင္သာယာခြဲ႐ံုအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၄၁ ဒသမ ၁၁၅ မွ ဂ်ပန္ယန္း ၀ ဒသမ ၀၄၆ ဘီလ်ံသာ ထုတ္ယူထားေၾကာင္း၊ က်န္စီမံကိန္း ေလးခုအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ယူထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ Consultant တင္ဒါမ်ား စိစစ္ေနၿပီး လုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ား ေခၚယူရန္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

China Development Bank ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 230 KV အသုတ္-ပုသိမ္ ဓာတ္အားလိုင္း (၃၀ ဒသမ ၂၅ မိုင္)၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ံု ႏွစ္႐ံုမွာ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဒသမ ၄၀၈ သန္းအနက္ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၃၃၉ သန္း ရွိေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းအားလံုး ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွ စတင္ကာ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ေခ်းေငြမ်ားကို ေစ့ရက္ ေရာက္သည့္အတိုင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၁၁၈ ဒသမ ၉ မဂၢါ၀ပ္ သထံု သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စြန္႔ပစ္အပူသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂ ဒသမ ၇၄၁ သန္း ထုတ္ယူ သံုးစြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမႈ တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ရရွိခဲ့သည့္အနက္ ၃၈ ဒသမ ၅၈၆ သန္း ထုတ္ယူ သံုးစြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ 66 KV ၊ 33 KV ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ သစ္သားတိုင္မ်ားအား ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ားျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ျခင္း၊ ACSR ႀကိဳးလဲလွယ္ျခင္း၊ ABC ႀကိဳးလဲျခင္း၊ Switch Bay လဲလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ Exam Bank of Korea ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 500 KV ေတာင္ငူ – ကမာနက္ (ဘုရားႀကီး) ဓာတ္အားလိုင္း ၁၁၇ မိုင္ တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွ ၀ ဒသမ ၅၉၄ သန္း ထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့ကာ Consultant လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ပကုမၸဏီ သုံးခုႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ဒါေခၚယူၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ာမနီေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ လိြဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ လင္းေခးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံခ်က္အတြက္ ေခ်းေငြယူ႐ို၂၃ ဒသမ ၈၈၃ သန္းကို စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ္လည္း ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္က႑ အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေခ်းေငြ စီမံကိန္း ၁၄ ခု၊ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေခ်းေငြရယူ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္း ႏွစ္ခု၊ ယင္းစီမံကိန္း ၁၆ ခုအား ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

June 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.